Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-344-0
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Η παρούσα τρίτη έκδοση του έργου «Σύνταγμα» κατέστη αναγκαία λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων που επήλθαν στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) από την τελευταία έκδοση έως σήμερα. Ειδικότερα, το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής τροποποιήθηκε από την από 20.7.2017 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 101/25.7.2017), την από 23.6.2017 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 92/26.6.2017), την από 12.1.2017 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 3/20.1.2017) και τέλος την από 29.6.2016 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 122/30.6.2016).

Στην παρούσα Συλλογή εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, λόγω της προ- εξέχουσας θέσης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επιπλέον, στο παρόν έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει αναχθεί σε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, περιλαμβάνονται οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με το Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975/1986/2001/2008]1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]1
 • ΤΜΗΜΑ Α΄1
 • Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2]1
 • ΤΜΗΜΑ Β΄2
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3]2
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25]3
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ22
 • ΤΜΗΜΑ Α΄22
 • Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29]22
 • ΤΜΗΜΑ Β΄24
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50]24
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄38
 • Βουλή [Άρθρα 51-80]38
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄57
 • Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86]57
 • ΤMHMA E΄61
 • Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α]61
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄74
 • Διοίκηση [Άρθρα 101-105]74
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105]22
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ81
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120]81
 • ΤΜΗΜΑ Α΄81
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109]81
 • ΤΜΗΜΑ Β΄83
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110]83
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄84
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119]84
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄91
 • Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120]91
 • [2] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Μέρος Κοινοβουλευτικό92
 • MEPOΣ ΠPΩTO92
 • OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 1-83Α]92
 • MEPOΣ ΔEYTEPO186
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY [Άρθρα 84-123]186
 • MEPOΣ TPITO225
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY [Άρθρα 124-138Α]225
 • MEPOΣ TETAPTO244
 • EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ [Άρθρα 139-159]244
 • MEPOΣ ΠEMΠTO266
 • EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 160-163]266
 • MEPOΣ EKTO274
 • TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ [Άρθρα 164-172]274
 • [3] ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02)282
 • TΙΤΛΟΣ Ι282
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5]282
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙ283
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19]283
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ286
 • ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26]286
 • ΤΙΤΛΟΣ IV287
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38]287
 • ΤΙΤΛΟΣ V290
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [Άρθρα 39-46]290
 • ΤΙΤΛΟΣ VI292
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Άρθρα 47-50]292
 • ΤΙΤΛΟΣ VII293
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54]293
 • [4] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ297
 • Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1]297
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι298
 • Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18]298
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ305
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51]305
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ317
 • Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59]317
 • Άρθρο δεύτερον 320
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6]321
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον]324
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-9, δεύτερο]328
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]332
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 3-7]338
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]342
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο]346
 • [5] Ν 2462/1997350
 • Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.97)350
 • Άρθρο πρώτο 350
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1]352
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [Άρθρα 2-5]352
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Άρθρα 6-27]354
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 28-45]364
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρα 46-47]373
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ [Άρθρα 48-53]374
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 377
 • 0
 • 0