Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-340-2
Σελίδες: 432
Επιμέλεια: Κ. Οικονόμου
Συνεργασία: Π. Γιαννόπουλος, Α. Διακονής, Κ. Παναγόπουλος, Α. Πανταζόπουλος, Χρ. Τριανταφυλλίδης, Σπ. Τσαντίνης

Το παρόν έργο «Η Έφεση» αποτελεί μία κατ’ άρθρο συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες ρυθμίζουν το ένδικο μέσο της έφεσης. Μέσα από τη σύζευξη θεωρίας και νομολογίας πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων αναδεικνύονται και εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την άσκηση της έφεσης, τις προθεσμίες, τη νομιμοποίηση των διαδίκων, το ανασταλτικό, μεταβιβαστικό και επικοινωτικό αποτέλεσμα του ενδίκου αυτού μέσου, τη διαδικασία συζήτησης, τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου ιδίως μετά τη θέση σε εφαρμογή του Ν 4335/2015 κ.ά. Το πόνημα «Η Έφεση» συνδυάζοντας την πρακτική αποτελεσματικότητα με την πλήρη θεωρητική νομική τεκμηρίωση αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά αλλά και θεωρητικά ζητήματα, τα οποία αφορούν το ένδικο μέσο της έφεσης.

 • 0
 • Εισαγωγή επί της λειτουργίας του ενδίκου μέσου της εφέσεως1
 • I. Νομική φύση και λειτουργία της έφεσης 1
 • ΙΙ. Ο κανόνας των δύο βαθμών δικαιοδοσίας2
 • Α. Λειτουργική αρμοδιότητα2
 • Β. Το ειδικότερο περιεχόμενο του κανόνα των δύο βαθμών δικαιοδοσίας3
 • Γ. Ο κανόνας των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και η αρχή της οικονομίας της δίκης4
 • ΙΙΙ. Κατ’ ουσίαν έρευνα της διαφοράς5
 • IV. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως7
 • V. Ζητήματα του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης8
 • Α. Επί απορρίψεως της αγωγής για τυπικό λόγο ή ως μη νόμιμης8
 • Β. Επί περισσοτέρων κεφαλαίων της προσβαλλόμενης αποφάσεως9
 • Γ. Επί μη εξετάσεως πρωτοδίκως ορισμένων κεφαλαίων της αγωγής10
 • Δ. Επί εν μέρει αποδοχής ενός ενιαίου κεφαλαίου της αγωγής10
 • Αρθρο 51111
 • Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων11
 • I. Γενικά 11
 • II. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εκκλητό αποφάσεων που εκδόθηκαν επί μη γνήσιας υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων17
 • ΙΙΙ. Επιτρεπτό δικονομικών συμβάσεων22
 • Αρθρο 51225
 • Ανέκκλητες αποφάσεις25
 • Ι. Γενικά25
 • ΙΙ. Εφαρμογή στις ειδικές διαδικασίες26
 • ΙΙΙ. Εφαρμογή σε δίκες ανακοπής 632, 93328
 • IV. Εφαρμογή επί εσφαλμένης μη εφαρμογής των διατάξεων περί μικροδιαφορών29
 • V. Παραπομπή κατ’ άρθρο 4730
 • VI. Κανονισμός 861/200731
 • Αρθρο 51333
 • Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων33
 • Ι. Οριστικές Αποφάσεις 34
 • Α. Γενικά34
 • Β. Έννοια οριστικής απόφασης στο πλαίσιο του άρθρου 513 παρ. 1 ΚΠολΔ35
 • Γ. Τελειωτική απόφαση 36
 • Δ. Κρίσιμος χρόνος ελέγχου της οριστικότητας της απόφασης 37
 • Ε. Μη οριστικές αποφάσεις 37
 • ΣΤ. Περιπτωσιολογία οριστικών αποφάσεων 38
 • Ζ. Περιπτωσιολογία μη οριστικών αποφάσεων 40
 • ΙΙ. Αποφάσεις με τις οποίες παραπέμπεται η διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο43
 • ΙΙΙ. Εν μέρει οριστικές αποφάσεις44
 • ΙV. Αυτεπάγγελτος έλεγχος εκκλητού – συνέπειες έλλειψής του49
 • Αρθρο 51451
 • Μόνο μία έφεση επιτρέπεται51
 • Ι. Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης51
 • ΙΙ. Ταυτότητα διαδίκων52
 • ΙΙΙ. Ταυτότητα εκκαλουμένης απόφασης56
 • IV. Απαράδεκτο πρώτης έφεσης58
 • V. Αντέφεση60
 • VI. Κατά μετατροπή λήψη υπόψη της δεύτερης έφεσης ως δικογράφου πρόσθετων λόγων60
 • Αρθρο 51663
 • Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση63
 • Ι. Γενικά64
 • ΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση66
 • Α. Διάδικοι66
 • Β. Μεταβολές στο πρόσωπο των διαδίκων 70
 • Γ. Περιπτωσιολογία71
 • 1. Ενάγων – εναγόμενος 71
 • 2. Ομόδικοι 72
 • 3. Κυρίως παρεμβαίνων 73
 • 4. Προσθέτως παρεμβαίνων73
 • 5. Προσεπικληθείς75
 • 6. Ειδικά ο προσεπικληθείς με δικαστική διαταγή78
 • 7. Καθολικοί διάδοχοι 79
 • 8. Ειδικοί διάδοχοι80
 • 9. Εισαγγελέας Πρωτοδικών81
 • 10. Υπουργός Οικονομικών82
 • Δ. Πλαγιαστική άσκηση έφεσης83
 • Ε. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση έφεσης στην εκούσια δικαιοδοσία84
 • III. Το έννομο συμφέρον ως διαδικαστική προϋπόθεση88
 • Α. Γενικά88
 • Β. Το έννομο συμφέρον του ηττηθέντος διαδίκου 88
 • 1. Η ήττα του ενάγοντος88
 • 2. Η ήττα του εναγομένου89
 • 3. Ειδικά η περίπτωση των συνεκδικαζόμενων αγωγών διαζυγίου91
 • IV. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου91
 • Α. Έννοια νικήσαντος διαδίκου91
 • Β. Περιπτωσιολογία 92
 • Αρθρο 51795
 • Κατά ποιων στρέφεται η έφεση95
 • Ι. Γενικά 95
 • ΙΙ. Ομοδικία 98
 • Α. Απλή ομοδικία 98
 • Β. Αναγκαία ομοδικία 101
 • ΙΙΙ. Παρέμβαση 103
 • Α. Κύρια Παρέμβαση 103
 • Β. Απλή Πρόσθετη Παρέμβαση 104
 • Γ. Αυτοτελής Πρόσθετη Παρέμβαση 108
 • IV. Προσεπίκληση 108
 • V. Καθολικοί διάδοχοι 110
 • VI. Μη νομιμοποίηση ειδικών διαδόχων112
 • VΙΙ. Εκούσια δικαιοδοσία 113
 • VIΙΙ. Παθητική νομιμοποίηση στην άσκηση έφεσης στις πτωχευτικές δίκες115
 • IX. Δίκες υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) 116
 • Αρθρο 518119
 • Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της119
 • Ι. Γενικά 119
 • ΙΙ. Γνήσια προθεσμία120
 • ΙΙΙ. Καταχρηστική προθεσμία133
 • IV. Διακοπή της προθεσμίας136
 • V. Απώλεια προθεσμίας και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση138
 • VI. Θέματα προθεσμιών στην πτωχευτική δίκη139
 • VII. Αναστολή της προθεσμίας140
 • VIII. Προβλήματα διαχρονικού δικαίου140
 • Αρθρο 519145
 • Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας145
 • I. Γενικές παρατηρήσεις145
 • II. Περιεχόμενο146
 • III. Εξαιρέσεις146
 • IV. Προϋποθέσεις151
 • V. Σχέση προθεσμιών έφεσης και ανακοπής ερημοδικίας152
 • Αρθρο 520155
 • Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι155
 • I. Περιεχόμενο δικογράφου155
 • ΙΙ. Λόγοι έφεσης158
 • ΙΙΙ. Πρόσθετοι λόγοι - Εισαγωγή158
 • IV. Παρακολουθηματικός χαρακτήρας160
 • V. Έννοια αναγκαίως συνεχόμενων κεφαλαίων163
 • VI. Διαχρονικό δίκαιο169
 • Αρθρο 521171
 • Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση171
 • I. Γενικές παρατηρήσεις171
 • II. Περιεχόμενο171
 • III. Προϋποθέσεις172
 • IV. Έκταση172
 • V. Διάρκεια173
 • VI. Έννομες συνέπειες174
 • VII. Εξαιρέσεις175
 • Αρθρο 522177
 • Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα177
 • I. Έννοια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος177
 • II. Όρια μεταβιβαστικού αποτελέσματος180
 • III. Ειδικότερα τα εκκληθέντα κεφάλαια184
 • IV. Χρόνος επέλευσης μεταβιβαστικού αποτελέσματος. Αναβίωση της εκκρεμοδικίας188
 • V. Αυτεπάγγελτος έλεγχος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο190
 • VI. Ενστάσεις193
 • VII. Όρια μεταβιβαστικού αποτελέσματος στις σύνθετες δίκες194
 • VIII. Αποφάσεις επί παραπομπής197
 • IX. Καταδίκη στα δικαστικά έξοδα197
 • Αρθρο 523199
 • Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες199
 • I. Έννοια200
 • II. Γενικά200
 • III. Νομική φύση201
 • IV. Προϋποθέσεις παραδεκτού201
 • V. Παραδεκτή άσκηση έφεσης202
 • VI. Νομιμοποίηση (ενεργητική – παθητική)202
 • VII. Έννομο συμφέρον204
 • VIII. Προσβολή μόνο των κεφαλαίων που έχουν εκκληθεί ή των αναγκαία συνεχομένων με αυτά205
 • IX. Άσκηση της αντέφεσης210
 • X. Συζήτηση213
 • XI. Μη εκτελεστή η εκκληθείσα πρωτοβάθμια απόφαση κατά το διάστημα που ο εφεσίβλητος δύναται να ασκήσει παρεπόμενη αντέφεση215
 • Αρθρο 524217
 • Διαδικασία συζήτησης της έφεσης217
 • I. Τηρούμενη διαδικασία218
 • II. Προτάσεις και Προσθήκη220
 • III. Συζήτηση221
 • IV. Άσκηση παρέμβασης223
 • V. Επαναφορά ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων224
 • VI. Προσκομιδή νέων αποδεικτικών μέσων225
 • VII. Παραίτηση από την αγωγή ή την έφεση226
 • VIII. Ερημοδικία228
 • IX. Ερημοδικία εκκαλούντος228
 • X. Ερημοδικία εφεσιβλήτου232
 • XI. Εκπροσώπηση εισαγγελέων233
 • XII. Παράβολο αναβολής233
 • Αρθρο 525235
 • Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής235
 • I. Γενικά235
 • II. Η έκταση της απαγόρευσης236
 • III. Οι παρεπόμενες αιτήσεις237
 • IV. Ειδικότερα το αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση238
 • Αρθρο 526241
 • Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος241
 • I. Ιστορική αναδρομή - Εννοιολογική προσέγγιση241
 • II. Διαφοροποίηση από το σύστημα συγκεντρώσεως - νομική φύση - πεδίο εφαρμογής της διάταξης242
 • III. Ειδικότερα, η μεταβολή βάσης, αιτήματος, αντικειμένου244
 • IV. Μεταβολή βάσης (νομολογία)245
 • V. Μεταβολή αιτήματος (νομολογία)249
 • VI. Μεταβολή αντικειμένου (νομολογία)250
 • VII. Ειδικές διατάξεις για απαγόρευση μεταβολής βάσης ανακοπής, ανακοπής κατά της εκτέλεσης και αναγγελίας250
 • Αρθρο 527253
 • Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών253
 • I. Δογματική ένταξη του 527 στον ισχύοντα ΚΠολΔ 254
 • II. Οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν 4335/2015 256
 • III. Εύρος ισχύος του άρθρου 527 ΚΠολΔ 257
 • IV. Οι καθιερούμενες εκ του 527 ΚΠολΔ εξαιρέσεις από την απαγόρευση προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών το πρώτον ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου261
 • Α. Ισχυρισμοί του εφεσιβλήτου προς υπεράσπιση κατά της εφέσεως (527 αρ. 1)261
 • Β. Οψιγενείς ισχυρισμοί (527 αρ. 2 και 5)265
 • Γ. Οι δικονομικώς προνομιακοί ισχυρισμοί (527 αρ. 3)269
 • Δ. Ισχυρισμοί οι οποίοι δεν προβλήθηκαν έγκαιρα από δικαιολογημένη αιτία (527 αρ. 4)275
 • Ε. Πραγματικοί ισχυρισμοί οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική ομολογία (527 αρ. 6)279
 • V. Δυνατότητα προβολής των νέων πραγματικών ισχυρισμών ως λόγων εφέσεως283
 • VI. Τρόπος και χρόνος προβολής των νέων πραγματικών ισχυρισμών στην κατ’ έφεση δίκη υπό το φως των νέων ρυθμίσεων284
 • VII. Δυνατότητες αναιρετικού ελέγχου επί παραβιάσεως του 527 ΚΠολΔ 289
 • Αρθρο 528293
 • Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως293
 • I. Ιστορική αναδρομή293
 • II. Λειτουργία της εφέσεως ερημοδικασθέντος297
 • III. Προϋποθέσεις εφαρμογής301
 • IV. Περιορισμοί από το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως, επιτρεπτό προβολής ισχυρισμών302
 • V. Ομοδικία303
 • VI. Διαδικασία δίκης304
 • VII. Σχέση ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης κατά ερήμην αποφάσεως306
 • Αρθρο 529309
 • Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία309
 • Ι. Γενικά309
 • ΙΙ. Ο κανόνας310
 • ΙΙΙ. Τρόπος και χρόνος προσκομιδής των νέων αποδεικτικών μέσων312
 • IV. Οι εξαιρέσεις312
 • V. Ειδικότερα το 529 ΙΙ ΚΠολΔ313
 • VI. Αποδεικτικά μέσα αποκλειόμενα δυνάμει δικονομικών συμβάσεων315
 • VII. Δυνατότητες αναιρετικού ελέγχου315
 • Αρθρο 530317
 • Ένορκη εξέταση των διαδίκων317
 • Αρθρο 532319
 • Εκπρόθεσμη έφεση319
 • Αρθρο 533321
 • Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται321
 • Ι. Γενικά321
 • ΙΙ. Έρευνα παραδεκτού των λόγων322
 • ΙΙΙ. Έρευνα της βασιμότητας των λόγων 324
 • ΙV. Ποίος νόμος εφαρμόζεται325
 • V. Εφαρμογή του νεώτερου ουσιαστικού νόμου κατά παρέκκλιση της διατάξεως του άρθρου 533 παρ. 2326
 • Αρθρο 534331
 • Αντικατάσταση αιτιολογιών331
 • Ι. Ιστορική αναδρομή331
 • ΙΙ. Δικανικός συλλογισμός και έλεγχος αιτιολογιών - διατακτικού332
 • ΙΙΙ. Διάταξη ή μη αποδείξεων για τον έλεγχο της αιτιολογίας334
 • IV. Κριτήριο αντικατάστασης αιτιολογιών ή εξαφάνισης της απόφασης335
 • V. Περιπτωσιολογία336
 • A. Απόρριψη της αγωγής με διαφορετικό είδος απόρριψης336
 • Β. Απόρριψη της αγωγής με ίδιο είδος απόρριψης339
 • 1. Απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης339
 • 2. Απόρριψη της αγωγής ως (νομικά – ουσιαστικά) αβάσιμης342
 • VI. Χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος344
 • VII. Δεδικασμένο επί αποφάσεως που αντικαταστάθηκαν οι αιτιολογίες της345
 • VIII. Αναιρετικός έλεγχος345
 • Αρθρο 535347
 • Αποδοχή της εφέσεως347
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις347
 • II. Η ρύθμιση348
 • III. Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων έφεσης349
 • IV. Μη προσήκουσα διαδικασία στον πρώτο βαθμό349
 • V. Εξαφάνιση της ερήμην πρωτόδικης απόφασης χωρίς έρευνα των λόγων έφεσης351
 • VI. Κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου352
 • VII. Η δικαστική κρίση μετά από την εξαφάνιση της απόφασης353
 • VIII. Ειδικότερα η κρίση επί παρεπομένων αιτημάτων357
 • IX. Απόρριψη της αγωγής από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για διαφορετικό λόγο357
 • X. Δικαστικά έξοδα359
 • XI. Εφαρμοστέος νόμος360
 • XII. Έκδοση απόφασης361
 • XIII. Νέες αποδείξεις361
 • XIV. Εξαφάνιση της απόφασης λόγω αναρμοδιότητας361
 • Αρθρο 536365
 • Επιβλαβέστερη απόφαση365
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις366
 • ΙΙ. Πώς εργάζεται το εφετείο368
 • ΙΙΙ. Η λειτουργία της απαγόρευσης της reformatio in peius γενικά376
 • IV. Η λειτουργία της απαγόρευσης επί του γενικού λόγου εφέσεως περί κακής εκτίμησης των αποδείξεων επί αγωγών με απλή δομή (μία βάση – ένα αίτημα)379
 • Α. Η απαγόρευση ποσοτικής διαφοροποίησης σε βάρος του εκκαλούντα379
 • Β. Περιπτώσεις διαφοροποίησης του λόγου απόρριψης της αγωγής380
 • 1. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως νόμω αβάσιμης – εκκαλών: ενάγων380
 • 2. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης – εκκαλών: ενάγων380
 • 3. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης (ιδίως αόριστης) – εκκαλών: ενάγων382
 • 4. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης (ιδίως αόριστης) – εκκαλών: εναγόμενος385
 • V. Η λειτουργία της απαγόρευσης επί λόγων εφέσεως που πλήττουν συγκεκριμένα απαράδεκτα περί αποδείξεων385
 • VI. Η λειτουργία της απαγόρευσης επί λόγων εφέσεως που πλήττουν απαράδεκτα της εν γένει δικαστικής κρίσης386
 • VIΙ. Επί κύριας και επικουρικής σώρευσης νομικών βάσεων386
 • A. Το πρωτοδικείο απέρριψε κάποιες βάσεις και δέχθηκε μία386
 • B. Το πρωτοδικείο εξέτασε και δέχθηκε την πρώτη αγωγική βάση και δεν εξέτασε τις λοιπές386
 • Αρθρο 537389
 • Επέκταση στους ομοδίκους389
 • I. Γενικά περί του επεκτατικού αποτελέσματος389
 • II. Πεδίο εφαρμογής ΚΠολΔ 537390
 • III. Προϋποθέσεις επεκτατικού αποτελέσματος390
 • IV. Αυτοδίκαιη επέκταση στους απρακτούντες ομοδίκους393
 • V. Περιεχόμενο της επέκτασης395
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ397
 • 0
 • 0