Έκδοση: 2009
ISBN: 978-960-562-727-0
Σελίδες: 1440
Επιμέλεια: Μ. Βαρελά, Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Γ. Αγγελιδάκη, Χ. Βρεττού, Μ. Γεωργιάδου, Η. Γιαννακόπουλος, Α. Ζαχαρία, Ι. Οικονομάκου, Β. Οικονομοπούλου, A. Παπαδημητροπούλου, Χ. Παπαϊωάννου, Γ. Παπαϊωάννου, Ι. Πιτσιρίκος, Σ. Σαμαράς, Χ.. Σκολίδης, Ε. Σπινέλλης, Μ. Τούντας

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον έκτο της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741-946 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Εταιρία (άρθρα 741-784), Κοινωνία (άρθρα 785-805), Δάνειο (άρθρα 806-809), Χρησιδάνειο (άρθρα 810-821), Παρακαταθήκη (άρθρα 822-833), Ευθύνη των ξενοδόχων (άρθρα 834-839), Ισόβια πρόσοδος (άρθρα 840-843), Παίγνιο και στοίχημα (άρθρα 844-846), Εγγύηση (άρθρα 847-870), Συμβιβασμός (άρθρα 871-872), Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους (άρθρα 873-875), Έκταξη (άρθρα 876-887), Ανώνυμα χρεόγραφα (άρθρα 888-900), Επίδειξη πράγματος (άρθρα 901-903), Αδικαιολόγητος πλουτισμός (άρθρα 904-913), Αδικοπραξίες (άρθρα 914-938), Καταδολίευση των δανειστών (άρθρα 939-946). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εταιρία1
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 741-7843
 • Άρθρο 741 — Έννοια24
 • Άρθρο 742 — Εισφορές49
 • Άρθρο 743 — Υποχρεώσεις του εταίρου57
 • Άρθρο 74460
 • Άρθρο 74563
 • Άρθρο 74666
 • Άρθρο 74769
 • Άρθρο 748 — Διοίκηση της εταιρίας74
 • Άρθρο 74978
 • Άρθρο 75081
 • Άρθρο 75184
 • Άρθρο 752 — Ανάκληση του διαχειριστή86
 • Άρθρο 753 — Παραίτηση88
 • Άρθρο 754 — Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων91
 • Άρθρο 75594
 • Άρθρο 75696
 • Άρθρο 75797
 • Άρθρο 758 — Δικαιώματα στην εισφορά ή στα αποκτήματα99
 • Άρθρο 759 — Υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους100
 • Άρθρο 760 — Αμοιβαίες απαιτήσεις των εταίρων103
 • Άρθρο 761 — Αμεταβίβαστη η εταιρική μερίδα104
 • Άρθρο 762 — Διανομή κερδών και ζημιών108
 • Άρθρο 763110
 • Άρθρο 764111
 • Άρθρο 765 — Λύση της εταιρίας113
 • Άρθρο 766 — Λύση με καταγγελία122
 • Άρθρο 767132
 • Άρθρο 768140
 • Άρθρο 769 — Σιωπηρή ανανέωση143
 • Άρθρο 770 — Καταγγελία για παράβαση υποχρεώσεων146
 • Άρθρο 771150
 • Άρθρο 772 — Λύση από το σκοπό158
 • Άρθρo 773 — Λύση λόγω θανάτου161
 • Άρθρo 774161
 • Άρθρο 775 — Λύση με την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή την πτώχευση του ενός171
 • Άρθρο 776 — Διαχείριση μετά τη λύση175
 • Άρθρο 777 — Εκκαθάριση178
 • Άρθρο 778186
 • Άρθρο 779 — Απόδοση αυτούσιων πραγμάτων194
 • Άρθρο 780 — Τρόπος της εκκαθάρισης195
 • Άρθρο 781 — Μετατροπή του ενεργητικού σε χρήμα199
 • Άρθρο 782201
 • Άρθρο 783 — Ανεπάρκεια του ενεργητικού203
 • Άρθρο 784 — Προσωπικότητα της αστικής εταιρίας205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Κοινωνία221
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 785-805221
 • Άρθρο 785 — Έννοια226
 • Άρθρο 786 — Δικαιώματα του κοινωνού236
 • Άρθρο 787243
 • Άρθρο 788 — Διοίκηση του κοινού251
 • Άρθρο 789 — Αποφάσεις με πλειοψηφία261
 • Άρθρο 790 — Κανονισμός από το δικαστήριο273
 • Άρθρο 791 — Ενέργεια υπέρ και κατά των διαδόχων282
 • Άρθρο 792 — Ουσιώδεις μεταβολές και προσθήκες284
 • Άρθρο 793 — Διάθεση της μερίδας287
 • Άρθρο 794 — Δαπάνες για το κοινό αντικείμενο292
 • Άρθρο 795 — Δικαίωμα για λύση της κοινωνίας298
 • Άρθρο 796 — Απαγόρευση της λύσης306
 • Άρθρο 797 — Πρόωρη λύση για σπουδαίο λόγο308
 • Άρθρο 798 — Διανομή311
 • Άρθρο 799315
 • Άρθρο 800 — Αυτούσια διανομή321
 • Άρθρο 801 — Πλειστηριασμός331
 • Άρθρο 802 — Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνία334
 • Άρθρο 803 — Δικαιώματα τρίτων στο κοινό πράγμα338
 • Άρθρο 804 — Ευθύνη για ελαττώματα του μέρους που έλαχε στον κάθε κοινωνό342
 • Άρθρο 805344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ - Δάνειο346
 • Άρθρο 806 — Έννοια346
 • Άρθρο 807 — Χρόνος απόδοσης360
 • Άρθρο 808 — Υπερημερία366
 • Άρθρο 809 — Υπόσχεση δανείου σε αφερέγγυο πρόσωπο370
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ - Χρησιδάνειο373
 • Άρθρο 810 — Έννοια373
 • Άρθρο 811 — Υποχρεώσεις του χρήστη378
 • Άρθρο 812378
 • Άρθρο 813 — Υποχρεώσεις του χρησαμένου380
 • Άρθρο 814383
 • Άρθρο 815384
 • Άρθρο 816 — Λήξη385
 • Άρθρο 817389
 • Άρθρο 818393
 • Άρθρο 819395
 • Άρθρο 820 — Παραγραφή396
 • Άρθρο 821397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ - Παρακαταθήκη398
 • Άρθρο 822 — Έννοια398
 • Άρθρο 823 — Υποχρεώσεις του θεματοφύλακα408
 • Άρθρο 824414
 • Άρθρο 825419
 • Άρθρο 826 — Υποχρεώσεις του παρακαταθέτη422
 • Άρθρο 827 — Χρόνος απόδοσης426
 • Άρθρο 828431
 • Άρθρο 829 — Τόπος απόδοσης435
 • Άρθρο 830 — Ανώμαλη παρακαταθήκη437
 • Άρθρο 831 — Μεσεγγύηση448
 • Άρθρο 832454
 • Άρθρο 833459
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ - Ευθύνη των ξενοδόχων463
 • Άρθρο 834 — Έκταση της ευθύνης463
 • Άρθρο 835 — Χρήματα και τιμαλφή469
 • Άρθρο 836 — Ζημία που δεν γνωστοποιήθηκε471
 • Άρθρο 837 — Μονομερής γνωστοποίηση για μη ύπαρξη ευθύνης473
 • Άρθρο 838 — Ενέχυρο στα εισκομισθέντα474
 • Άρθρο 839477
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ - Ισόβια πρόσοδος479
 • Άρθρο 840 — Έννοια479
 • Άρθρο 841 — Καταβολή της προσόδου492
 • Άρθρο 842 — Σύμβαση494
 • Άρθρο 843 — Εκχώρηση και κατάσχεση497
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ - Παίγνιο και στοίχημα500
 • Άρθρο 844 — Δεν γεννιέται απαίτηση500
 • Άρθρο 845 — Όσα καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται510
 • Άρθρο 846513
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εγγύηση518
 • Άρθρο 847 — Έννοια518
 • Άρθρο 848528
 • Άρθρο 849 — Σύσταση530
 • Άρθρο 850 — Εγγύηση για άκυρη οφειλή534
 • Άρθρο 851 — Έκταση της ευθύνης του εγγυητή537
 • Άρθρο 852543
 • Άρθρο 853 — Ενστάσεις του εγγυητή545
 • Άρθρο 854 — Περισσότεροι εγγυητές558
 • Άρθρο 855 — Ένσταση δίζησης561
 • Άρθρο 856562
 • Άρθρο 857563
 • Άρθρο 858 — Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή576
 • Άρθρο 859578
 • Άρθρο 860579
 • Άρθρο 861 — Δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλεια593
 • Άρθρο 862 — Απόσβεση της εγγύησης597
 • Άρθρο 863602
 • Άρθρο 864605
 • Άρθρο 865609
 • Άρθρο 866 — Εγγύηση για ορισμένο χρόνο611
 • Άρθρο 867 — Εγγύηση για αόριστο χρόνο615
 • Άρθρο 868617
 • Άρθρο 869 — Εγγύηση υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου619
 • Άρθρο 870 — Εντολή πίστωσης τρίτου621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ - Συμβιβασμός625
 • Άρθρο 871 — Έννοια625
 • Άρθρο 872 — Διάρρηξη634
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους638
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 873-875638
 • Άρθρο 873 — Έννοια και κύρος642
 • Άρθρο 874672
 • Άρθρο 875687
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Έκταξη691
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 876-887691
 • Άρθρο 876 — Έννοια699
 • Άρθρο 877 — Αποδοχή από τον εκτασσόμενο702
 • Άρθρο 878708
 • Άρθρο 879710
 • Άρθρο 880 — Δεν έχει υποχρέωση να αποδεχθεί712
 • Άρθρο 881 — Έκταξη για την εξόφληση χρέους714
 • Άρθρο 882 — Υποχρεώσεις του λήπτη716
 • Άρθρο 883 — Ανάκληση της έκταξης720
 • Άρθρο 884 — Θάνατος ή ανικανότητα του ενός724
 • Άρθρο 885 — Μεταβίβαση της έκταξης726
 • Άρθρο 886727
 • Άρθρο 887728
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ - Ανώνυμα χρεόγραφα736
 • Άρθρο 888 — Έννοια736
 • Άρθρο 889 — Καταβολή σε κομιστή που δεν δικαιούται749
 • Άρθρο 890 — Κυκλοφορία τίτλου χωρίς τη θέληση του οφειλέτη754
 • Άρθρο 891 — Κυκλοφορία μόνο με ειδικό νόμο756
 • Άρθρο 892 — Ενστάσεις κατά του κομιστή759
 • Άρθρο 893 — Πληρωμή μόνο με την παράδοση του τίτλου762
 • Άρθρο 894 — Φθορά του τίτλου766
 • Άρθρο 895 — Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του τίτλου769
 • Άρθρο 896779
 • Άρθρο 897 — Τοκομερίδια782
 • Άρθρο 898785
 • Άρθρο 899788
 • Άρθρο 900 — Μετατροπή του ανώνυμου τίτλου σε ονομαστικό791
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ - Επίδειξη πράγματος793
 • Άρθρο 901 — Περιπτώσεις793
 • Άρθρο 902800
 • Άρθρο 903 — Πώς γίνεται819
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ - Αδικαιολόγητος πλουτισμός822
 • Άρθρο 904 — Έννοια822
 • Άρθρο 905 — Απαίτηση αχρεωστήτου854
 • Άρθρο 906860
 • Άρθρο 907 — Απαίτηση παροχής από αισχρή αιτία863
 • Άρθρο 908 — Έκταση της ευθύνης του λήπτη870
 • Άρθρο 909878
 • Άρθρο 910883
 • Άρθρο 911886
 • Άρθρο 912892
 • Άρθρο 913897
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ - Αδικοπραξίες903
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 914-938903
 • Άρθρο 914 — Έννοια919
 • Άρθρο 915 — Περιπτώσεις μη καταλογισμού999
 • Άρθρο 9161005
 • Άρθρο 9171007
 • Άρθρο 9181010
 • Άρθρο 919 — Προσβολή των χρηστών ηθών1014
 • Άρθρο 920 — Δυσφημητικές διαδόσεις1030
 • Άρθρο 9211040
 • Άρθρο 923 — Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον1063
 • Άρθρο 924 — Ευθύνη του κατόχου ζώου1077
 • Άρθρο 925 — Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου1088
 • Άρθρο 926 — Ζημία από περισσότερους1099
 • Άρθρο 927 — Αναγωγή μεταξύ τους1114
 • Άρθρο 928 — Σε περίπτωση θανάτωσης1126
 • Άρθρο 929 — Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας1158
 • Άρθρο 9301182
 • Άρθρο 9311196
 • Άρθρο 932 — Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης1207
 • Άρθρο 9331243
 • Άρθρο 934 — Παράνομη αφαίρεση πράγματος1248
 • Άρθρο 9351256
 • Άρθρο 936 — Αποζημίωση για την αφαίρεση ή βλάβη πράγματος1258
 • Άρθρο 937 — Παραγραφή1264
 • Άρθρο 938 — Ευθύνη για ό,τι περιήλθε1292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ - Καταδολίευση των δανειστών1300
 • Άρθρο 939 — Όροι της διάρρηξης1300
 • Άρθρο 940 — Περιπτώσεις1320
 • Άρθρο 941 — Γνώση του τρίτου1322
 • Άρθρο 9421324
 • Άρθρο 943 — Αποτελέσματα της διάρρηξης1325
 • Άρθρο 944 — Ειδικοί διάδοχοι του τρίτου1333
 • Άρθρο 9451335
 • Άρθρο 946 — Παραγραφή1336
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1339