Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-354-9
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος

Το παρόν έργο «Η Πραγματογνωμοσύνη» αποτελεί μια μονογραφία για το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης.

Η πραγματογνωμοσύνη συνιστά ένα σπουδαίο αποδεικτικό μέσο της ποινικής διαδικασίας.

Ο βασικός λόγος καθιέρωσης των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων ήταν και φέρεται ότι είναι η δικαστική μειονεξία, η οποία φαίνεται να οφείλεται στην πλημμελή γνώση των δικαστών επί ζητημάτων διαφόρων επαγγελμάτων ή τεχνών.

Συγκεκριμένα, η δομή της ύλης επιμερίζεται σε τρία βασικά μέρη: α) Η πραγματογνωμοσύνη γενικά (αποδεικτικά μέσα και ηθική απόδειξη, διοικητική πραγματογνωμοσύνη, ποινική πραγματογνωμοσύνη, τεχνικοί σύμβουλοι), β) Διακρίσεις της πραγματογνωμοσύνης (απόδειξη στο αστικό δικονομικό δίκαιο και αντιπαραβολή της προς την εγκληματολογική - ποινική απόδειξη, σχέση πραγματογνωμοσύνης με άλλα αποδεικτικά μέσα, έγγραφα στο αστικό δικονομικό και στο ποινικό δικονομικό δίκαιο, εμμάρτυρη πραγματογνωμοσύνη) και γ) Οι μορφές εμφάνισης της πραγματογνωμοσύνης (προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, εγκληματολογική πραγματογνωμοσύνη, ανάλυση DNA, προσωπικά δεδομένα κ.ά.).

Η έκδοση συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ11
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ31
 • Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΕΝΙΚΑ31
 • Α. Τα αποδεικτικά μέσα και η ηθική απόδειξη31
 • Ι. Η παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας και το δικονομικό απόρρητο41
 • ΙΙ. Η εξέλιξη της αρχής της ηθικής απόδειξης στην ποινική δίκη66
 • III. Η πραγματογνωμοσύνη ως επιτρεπόμενο αποδεικτικό μέσο76
 • Β. Οι πραγματογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι κατά το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο80
 • Γ. Η διοικητική πραγματογνωμοσύνη87
 • Δ. Η ποινική πραγματογνωμοσύνη93
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ107
 • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ107
 • Α. Η απόδειξη στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και η αντιπαραβολή της προς την Εγκληματολογική – Ποινική Απόδειξη107
 • Ι. Οι θεμελιώδεις αρχές της Πολιτικής Δίκης107
 • i. Αρχή διάθεσης και συζήτησης107
 • Β. Η αρχή της ανάκρισης109
 • Γ. Η αυτεπάγγελτη έρευνα γεγονότων109
 • Δ. Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων στις μικροδιαφορές110
 • Ε. Η ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ.111
 • ΣΤ. Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη111
 • Ζ. Αποκλίσεις από την πρωτοβουλία των διαδίκων για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων112
 • Ι. Η απόδειξη στην πολιτική δίκη113
 • ΙΙ. Η ομολογία116
 • i. Δικαστική και εξώδικη ομολογία117
 • ii. Απλή και σύνθετη ομολογία117
 • iii. Ρητή και σιωπηρή ομολογία117
 • iv. Απαντητική ομολογία και ομολογία με υποφορά118
 • ΙΙΙ. Η αυτοψία118
 • IV. Η πραγματογνωμοσύνη121
 • i. H πραγματογνωμοσύνη στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο121
 • α. Νομική φύση121
 • β. Η οριοθέτηση της πραγματογνωμοσύνης από άλλα αποδεικτικά μέσα και παρεμφερείς θεσμούς123
 • α) Από τα αποδεικτικά μέσα123
 • 1) Η διάκριση της πραγματογνωμοσύνης από τους μάρτυρες123
 • 2) Μάρτυρες – Πραγματογνώμονες123
 • 3) Η διάκριση της πραγματογνωμοσύνης από την αυτοψία123
 • 4) Οι τεχνικοί σύμβουλοι123
 • β) Από παρεμφερείς θεσμούς124
 • 1) Από την διαιτητική πραγματογνωμοσύνη124
 • 2) Από τις εξώδικες γνωμοδοτήσεις125
 • 3) Από τις γνωμοδοτήσεις νομομαθών125
 • γ. Οι πραγματογνώμονες125
 • α) Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων125
 • β) Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης127
 • γ) Η εκτίμηση της πραγματογνωμοσύνης128
 • δ) Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι κατά τον ΚΠΔ και οι διαφορές τους προς εκείνους του ΚΠολΔ129
 • 1) Η πραγματογνωμοσύνη129
 • 2) Διορισμός, απαλλαγή, αντικατάσταση και εξαίρεση των πραγματογνωμόνων131
 • ε) Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης138
 • στ) Οι τεχνικοί σύμβουλοι140
 • V. Τα έγγραφα143
 • i. Τα έγγραφα στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Ποινικό Δίκαιο143
 • α. Αποδεικτέο δικαίωμα και διάκριση των εγγράφων145
 • β. Η επίδειξη των εγγράφων146
 • α) Δημόσια ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα147
 • β) Ιδιωτικά έγγραφα148
 • γ) Τα επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών150
 • δ) Άλλες διακρίσεις των εγγράφων152
 • γ. Η προσβολή των εγγράφων ως πλαστών154
 • ii. Τα έγγραφα κατά τον ΚΠΔ154
 • iii. Οι μάρτυρες κατά το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο και η εμμάρτυρη πραγματογνωμοσύνη160
 • α. Οι μάρτυρες στο νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο της ΕΣΔΑ – ΕΔΔΑ164
 • β. Η έννοια του «μάρτυρα» και οι διακρίσεις του όρου165
 • γ. Περιορισμοί κατά την άσκηση του δικαιώματος που κατοχυρώνει το άρθρο 6 παρ. 3δ΄ της ΕΣΔΑ167
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ173
 • ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΟΝδηλ. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑ173
 • Α. Η προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη173
 • Β. Η πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα175
 • Γ. Η διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη176
 • Ι. Η συγγνωστή νομική πλάνη183
 • ΙΙ. Κωφάλαλοι εγκληματίες κ.λπ.185
 • ΙΙΙ. Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δι’ ολίγων203
 • Δ. Η ανάλυση του DNA211
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις211
 • ΙΙ. Το ενδιαφέρον της Ανακριτικής και της Ποινικής Δικονομίαςγια την ανάλυση του DNA219
 • ΙΙΙ. Η δομή του DNA222
 • IV. Η αντιγραφή του DNA223
 • i. Η μέθοδος του ανασυνδυασμένου (Recombinant) DNA224
 • ii. Η τεχνολογία RFLP225
 • iii. Η τεχνολογία PCR225
 • iv. Η αντιγραφή μέσω των μιτοχονδρίων του DNA226
 • v. Το σύστημα συνδυασμένου δείκτη DNA228
 • vi. Η SWGDAM229
 • vii. Τα πλεονεκτήματα της ένδειξης DNA229
 • V. Οι βάσεις δεδομένων DNA230
 • VΙ. Η νομοθεσία234
 • i. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία236
 • ii. Η Ελληνική Νομοθεσία240
 • VII. Συνοπτική παρουσίαση του Δικαίου Προσωπικών Δεδομένων248
 • i. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη γενικότητά της249
 • ii. Η ποινική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα256
 • α. Η παράλειψη γνωστοποίησης (άρθρο 22 παρ. 1 Ν 2472/1997)257
 • β. Η διατήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια (άρθρο 22 παρ. 2 Ν 2472/1997)258
 • γ. Η παράνομη διασύνδεση αρχείων (άρθρο 22 παρ. 3 Ν 2472/1997)259
 • δ. Η παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα (άρθρο 22 παρ. 4 Ν 2472/1997)260
 • ε. Η μη συμμόρφωση σε απόφαση της Αρχής και σε δικαστική απόφαση προσωρινής προστασίας (άρθρο 22 παρ. 5 Ν 2472/1997)261
 • στ. Η παράβαση καθήκοντος από μέλος της Αρχής (άρθρο 18 παρ. 4 Ν 2472/1997)263
 • ζ. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες264
 • VIII. Επισκόπηση των διεθνών νομοθετικών κειμένων265
 • i. Τα νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης266
 • ii. Τα νομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης273
 • iii. Το νομικό πλαίσιο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης274
 • iv. Η ανάλυση DNA στην ημεδαπή νομοθεσία279
 • α. Οι προϋποθέσεις εξέτασης του DNA281
 • β. Η ανάλυση και η καταστροφή του γενετικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων286
 • IX. Το ισχύον άρθρο 200Α ΚΠΔ288
 • Ε. Η πραγματογνωμοσύνη επί ναρκωτικών295
 • ΣΤ. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη310
 • Ζ. Η Δικαστική Γραφολογία και πραγματογνωμοσύνη319
 • I. Το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών324
 • II. Η έρευνα της χειρόγραφης γραφής325
 • i. Η μέθοδος της τυπικής παραβολής325
 • ii. Η γραφομετρική μέθοδος328
 • iii. Η συγκριτική ή αναλυτική γραφική μέθοδος331
 • III. Εφαρμοσμένη Δικαστική Γραφολογία333
 • Η. Η εγκληματολογική πραγματογνωμοσύνη336
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ339
 • 0
 • 0