Ερμηνευτική προσέγγιση σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ 102 πρακτικές εφαρμογές μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση με προαιρετική χρήση αναβαλλόμενης φορολογίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-360-0
Σελίδες: 352
Συγγραφέας: Γ. Τζίφας

Το 2017 είναι η τρίτη διαχειριστική χρήση που λειτουργούν οι οντότητες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το βιβλίο Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, αυτό της λογιστικής αντιμετώπισης των Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Εντοπίζοντας λοιπόν και παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές των λογιστικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο κύκλωμα των παγίων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον Ν 4308/2014, τη Λογιστική Οδηγία που εξέδωσε η ΕΛΤΕ, τις Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και την ερμηνευτική καθοδήγηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο συγγραφέας συνθέτει το ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας και χειρισμού των Παγίων.

Κάθε επιμέρους ενότητα του βιβλίου περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΛΠ, των ΔΠΧΑ και του ΚΦΕ και εν συνέχεια μέσα από 102 πρακτικά παραδείγματα και λογιστικές εφαρμογές υποδεικνύεται ο λογιστικός χειρισμός μετάβασης κάθε γεγονότος από τη φορολογική στη λογιστική βάση, τόσο κατά τα ΕΛΠ όσο και κατά τα ΔΠΧΑ, εξετάζοντας παράλληλα την επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία προτείνεται ως προαιρετική εφαρμογή στην περίπτωση των ΕΛΠ.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των 102 παραδειγμάτων - εφαρμογών επιδιώκεται να δοθεί πλήρης εικόνα στον αναγνώστη σχετικά με την αρχική καταχώριση με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τη μεταγενέστερη κατόπιν μετάβαση της φορολογικής σε λογιστική βάση που τελικά θα οδηγήσει και κάθε οντότητα στην ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών της.

Το βιβλίο Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για όλους τους λογιστές φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και Προϊσταμένους λογιστηρίων που χρησιμεύει στην εναρμόνιση των λογιστηρίων τους με το νέο λογιστικό πλαίσιο.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ11
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ11
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ13
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ33
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 137
 • 1.  ΓΕΝΙΚΑ37
 • 1.1.  Νομοθετικό πλαίσιο37
 • 1.1.1. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα38
 • 1.1.2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα38
 • Παράδειγμα 1: Φορολογική και Λογιστική Βάση41
 • 1.2.  Μέγεθος Οντοτήτων39
 • 1.3.  Λογιστικό Σύστημα39
 • 1.4.  Φορολογική και Λογιστική Βάση40
 • 1.4.1. Προσωρινές Διαφορές Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης (ΠΔΦΛΒ)41
 • Παράδειγμα 2: Προσωρινή Διαφορά Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης41
 • 1.4.2. Μόνιμες Διαφορές Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης (ΜΔΦΛΒ)42
 • Παράδειγμα 3: Μόνιμη Διαφορά Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης42
 • 1.4.3. Αναβαλλόμενη φορολογία42
 • Παράδειγμα 4: Χρησιμότητα του αναβαλλόμενου φόρου43
 • 1.5.  Αρχές Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων44
 • 1.5.1. Διασφάλιση αξιοπιστίας44
 • 1.5.2. Δικλείδες45
 • 1.5.3. Εύλογη παρουσίαση (true and fair view ή fair presentation, in all material respects)45
 • 1.5.4. Ουσιώδες σφάλμα (παράλειψη)45
 • 1.5.5. Ταξινόμηση στοιχείων του ενεργητικού46
 • 1.5.6. Συμψηφισμοί - Αποκλίσεις46
 • 1.5.7. Αρχή του δεδουλευμένου46
 • 1.5.8. Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας46
 • 1.5.9. Συνέπεια στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών47
 • 1.5.10. Συγκρισιμότητα47
 • 1.5.11. Σύνεση στην επιμέτρηση47
 • 1.5.12. Αναγνώριση αρνητικών προσαρμογών47
 • 1.5.13. Αναγνώριση λαθών47
 • 1.5.14. Υπόλοιπα έναρξης48
 • 1.5.15. Οικονομική ουσία των συναλλαγών48
 • Παράδειγμα 5: Λειτουργικός κύκλος και ταξινόμηση περιουσιακού στοιχείου ως μη κυκλοφορούντος50
 • Παράδειγμα 6: Λειτουργικός κύκλος και ταξινόμηση περιουσιακού στοιχείου ως κυκλοφορούντος51
 • Παράδειγμα 7: Ταξινόμηση ακινήτων σε επενδυτικά και μη55
 • Παράδειγμα 8: Άμεσα επιρριπτόμενα έξοδα στο κόστος κτήσης61
 • Παράδειγμα 9: Διαχωρισμός αξίας κτήσης οικοπέδου - κτιρίου και δαπάνες απόκτησης63
 • Παράδειγμα 10: Αγορά οικοπέδου - Σκοπός χρήσης [ΣΛΟΤ 667 ΕΞ/18.6.2015]64
 • Παράδειγμα 11: Φωτοβολταϊκές μονάδες [ΣΛΟΤ 1210πε ΕΞ/18.5.2015]64
 • Παράδειγμα 12: Λογιστικές εγγραφές οικοπέδου - Αντιπαροχή [ΣΛΟΤ 1471πε ΕΞ/19.1.2015]65
 • Παράδειγμα 13: Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου [ΣΛΟΤ 401 ΕΞ/29.02.2016]66
 • Παράδειγμα 14: Λογιστικές εγγραφές έναρξης απογραφής έναρξης αλλοδαπής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου [ΣΛΟΤ 264 ΕΞ/29.02.2016]67
 • Παράδειγμα 15: Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου [ΣΛΟΤ 979 ΕΞ/17.05.2016]67
 • Παράδειγμα 16: Κόστος αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης68
 • Παράδειγμα 17: Αγορά παγίου με πίστωση (σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων)72
 • Παράδειγμα 18: Κόστος μετεγκατάστασης75
 • Παράδειγμα 19: Ανταλλαγή παγίου χωρίς ανταλλαγή μετρητών76
 • Παράδειγμα 20: Ανταλλαγή παγίου με ανταλλαγή μετρητών76
 • Παράδειγμα 21: Ιδιοπαραγωγή κτίσματος78
 • 1.6.  Μεθοδολογία ανάπτυξης της παρούσας έκδοσης48
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 250
 • 2.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ50
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 354
 • 3.  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ54
 • 3.1.  Βασικές έννοιες54
 • 3.2.  Διάκριση των ενσώματων σε ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά54
 • 3.3.  Εντασσόμενοι λογαριασμοί στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κατά ΕΛΠ και ΔΠΧΑ55
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 460
 • 4.  ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ60
 • 4.1.  Κριτήρια αρχικής αναγνώρισης60
 • 4.2.  Προσδιορισμός κόστους κατά την αρχική αγορά60
 • 4.3.  Προσδιορισμός κόστους κατά την αρχική αγορά με ανταλλαγή75
 • 4.4.  Προσδιορισμός κόστους κατά την ιδιοπαραγωγή77
 • 4.5.  Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού80
 • 4.5.1. Εισαγωγή80
 • 4.5.2. Ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 2380
 • 4.5.2.1. Λογιστική αναγνώριση του προς κεφαλαιοποίηση κόστους81
 • Παράδειγμα 22: Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού (γενικός και ειδικός δανεισμός)81
 • Παράδειγμα 23: Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού σε επιχορηγούμενη επένδυση85
 • 4.5.2.2. Κόστος δανεισμού σε ξένο νόμισμα86
 • 4.5.2.3. Έναρξη κεφαλαιοποίησης86
 • 4.5.2.4. Αναστολή κεφαλαιοποίησης86
 • 4.5.2.5. Παύση κεφαλαιοποίησης86
 • Παράδειγμα 24: Έναρξη - παύση κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισμού87
 • Παράδειγμα 25: Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τόκων κατασκευαστικής περιόδου από 01-01-2015 με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και του Ν 4172/2013 [ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015]88
 • 4.5.3. Φορολογικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενου κόστους δανεισμού87
 • 4.6.  Απόκτηση παγίου με χρηματοδοτική μίσθωση94
 • 4.6.1. Εισαγωγή94
 • 4.6.2. Νομοθετικό πλαίσιο95
 • 4.6.3. Εννοιολογική προσέγγιση95
 • 4.6.4. Κριτήρια ταξινόμησης των μισθώσεων95
 • 4.6.5. Ταξινόμηση των μισθώσεων σε γη και κτίρια97
 • 4.6.6. Κριτήρια ταξινόμησης των μισθώσεων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία98
 • 4.6.7. Λογιστική χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή99
 • 4.6.7.1. Αρχική αναγνώριση99
 • 4.6.7.2. Μεταγενέστερη αναγνώριση99
 • Παράδειγμα 26: Χρηματοδοτική μίσθωση με όρο επιστροφής του μηχανήματος στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης99
 • Παράδειγμα 27: Χρηματοδοτική μίσθωση με όρο αναπροσαρμογής του μισθώματος105
 • Παράδειγμα 28: Χρηματοδοτική μίσθωση με διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης105
 • 4.6.8. Λογιστική χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του εκμισθωτή109
 • 4.6.8.1. Αρχική αναγνώριση109
 • 4.6.8.2. Μεταγενέστερη αναγνώριση109
 • 4.6.9. Λογιστική λειτουργικής μίσθωσης110
 • 4.6.9.1. Εκμισθωτής110
 • 4.6.9.2. Μισθωτής110
 • Παράδειγμα 29: Μετατροπή μιας αρχικής σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης σε χρηματοδοτική και λογιστικός χειρισμός110
 • 4.6.10. Λογιστική μίσθωσης από κατασκευαστές ή εμπόρους παγίου εξοπλισμού110
 • 4.6.11. Επεκτάσεις μισθώσεων και ανανεώσεις110
 • 4.6.12. Λογιστική πώλησης και επαναμίσθωσης με χρηματοδοτική μίσθωση111
 • 4.6.12.1.  Αρχική αναγνώριση σύμφωνα με τα ΕΛΠ111
 • 4.6.12.2.  Αρχική αναγνώριση σύμφωνα με το ΔΛΠ 17111
 • 4.6.12.3.  Μεταγενέστερη αναγνώριση112
 • Παράδειγμα 30: Πώληση παγίου με επαναμίσθωση και λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή με βάση ΕΛΠ-ΔΠΧΑ112
 • Παράδειγμα 31α: Πώληση παγίου με επαναμίσθωση και λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή με βάση ΕΛΠ-ΕΓΛΣ115
 • Παράδειγμα 31β: Πώληση παγίου με επαναμίσθωση και λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή με βάση ΔΠΧΑ-ΕΓΛΣ122
 • Παράδειγμα 32: Χρηματοδοτική μίσθωση περίπτωσης εμπόρου126
 • 4.6.13. Δήλωση φόρου ακίνητων125
 • 4.6.14. Λογιστική πώλησης και επαναμίσθωσης με χρηματοδοτική μίσθωση σε περίπτωση κατασκευαστή ή εμπόρου125
 • 4.6.15. Μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 από 01.01.2019127
 • 4.6.15.1. Γενικά127
 • 4.6.15.2. Μισθώσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16127
 • 4.6.15.3. Λογιστικός χειρισμός μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 από την πλευρά του μισθωτή128
 • Παράδειγμα 33: Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16129
 • 4.6.15.4. Λογιστικός χειρισμός μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 από την πλευρά του εκμισθωτή131
 • 4.6.15.5. Πώληση και επαναμίσθωση (sale lease back) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16131
 • Παράδειγμα 34: Σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16132
 • 4.6.15.6. ΔΠΧΑ 16 και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα137
 • Παράδειγμα 35: Συχνότητα αναπροσαρμογής144
 • Παράδειγμα 36: Λογιστικός χειρισμός των σωρευμένων αποσβέσεων κατά την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία145
 • Παράδειγμα 37: Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και διαχωρισμός του αποθεματικού149
 • Παράδειγμα 38: Λογιστικός χειρισμός μεταγενέστερης αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων153
 • Παράδειγμα 39: Λογιστικός χειρισμός αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων με αλλαγή λογιστικής πολιτικής155
 • Παράδειγμα 40: Λογιστικός χειρισμός αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων με πρώτη εφαρμογή της παρ. 37.3.2 της Λογιστικής Οδηγίας158
 • Παράδειγμα 41: Εύλογη αξία ακινήτου [ΣΛΟΤ 1853 ΕΞ/30.09.2016]160
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5141
 • 5.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ141
 • 5.1.  Εισαγωγή141
 • 5.2.  Νομοθετικό πλαίσιο141
 • 5.3.  Εννοιολογική προσέγγιση141
 • 5.4.  Μέθοδοι αποτίμησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων142
 • 5.4.1. Αποτίμηση στο κόστος142
 • 5.4.2. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων142
 • 5.4.3. Κατηγορία παγίων προς αναπροσαρμογή142
 • 5.4.4. Συχνότητα αναπροσαρμογής και διαδικασία143
 • 5.4.5. Λογιστικός χειρισμός αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία144
 • 5.4.6.  Τήρηση λογιστικής και φορολογικής βάσης161
 • 5.4.6.1. Επιλογές παρακολούθησης161
 • 5.4.6.2. Χρόνος Ενημέρωσης - Λογιστική και φορολογική βάση163
 • 5.4.6.3. Τήρηση μητρώου παγίων σε φορολογική και λογιστική βάση164
 • 5.4.6.4. Διανομή μερίσματος σε περίπτωση λογιστικών κερδών164
 • Παράδειγμα 42: Μεταγενέστερες δαπάνες που πληρούν τα κριτήρια του πάγιου περιουσιακού στοιχείου167
 • Παράδειγμα 43: Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας167
 • Παράδειγμα 44: Αντικατάσταση με τη μέθοδο της υποκατάστασης170
 • Παράδειγμα 45: Προσδιορισμός αποσβεστέου ποσού με βάση την υπολειμματική αξία177
 • Παράδειγμα 46: Προσδιορισμός ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας178
 • Παράδειγμα 47: Αλλαγή ωφέλιμης ζωής ενσώματου παγίου179
 • Παράδειγμα 48: Απόσβεση τμημάτων ενσώματου παγίου180
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6166
 • 6.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ166
 • 6.1.  Εισαγωγή166
 • 6.2.  Εννοιολογικό πλαίσιο166
 • 6.3.  Λογιστικός χειρισμός μεταγενέστερων δαπανών167
 • 6.4.  Δαπάνες επιθεωρήσεων - αντικατάσταση μερών170
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7175
 • 7.  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ175
 • 7.1.  Εισαγωγή175
 • 7.2.  Εννοιολογικό λογιστικό πλαίσιο175
 • 7.2.1. Ενσώματα πάγια υποκείμενα (ή μη) σε απόσβεση175
 • 7.2.2.  Έναρξη - Διακοπή της απόσβεσης και αποσβεστέο ποσό176
 • 7.2.3.  Προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής177
 • 7.2.4. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής179
 • 7.2.5. Διαχωρισμός γηπέδου κτιρίου180
 • 7.2.6. Συστατικά στοιχεία180
 • 7.2.7. Μέθοδοι απόσβεσης181
 • 7.2.7.1. Σταθερή μέθοδος απόσβεσης181
 • Παράδειγμα 49: Απόσβεση ιδιοπαραγόμενου παγίου με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης181
 • 7.2.7.2. Φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης183
 • Παράδειγμα 50: Απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης183
 • 7.2.7.3. Μέθοδος των μονάδων παραγωγής184
 • Παράδειγμα 51: Απόσβεση με τη μέθοδο των μονάδων παραγωγής184
 • 7.2.7.4. Επιλογή μεθόδου απόσβεσης185
 • 7.2.7.5. Αλλαγή μεθόδου απόσβεσης185
 • Παράδειγμα 52: Αλλαγή μεθόδου απόσβεσης185
 • Παράδειγμα 53: Μόνιμες και προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης επί των αποσβέσεων189
 • Παράδειγμα 54: Λογιστικός χειρισμός αποσβέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ192
 • Παράδειγμα 55: Λογιστικός χειρισμός αποσβέσεων (σφάλμα) [ΣΛΟΤ 517 ΕΞ/14.03.2017]194
 • Παράδειγμα 56: Αξιολόγηση εξωτερικής ένδειξης απομείωσης206
 • Παράδειγμα 57: Μόνιμος χαρακτήρας απομείωσης207
 • 7.3.  Εννοιολογικό φορολογικό πλαίσιο187
 • 7.3.1. Ενσώματα πάγια υποκείμενα (ή μη) σε φορολογική απόσβεση187
 • 7.3.2. Έναρξη - διακοπή της φορολογικής απόσβεσης και αποσβεστέο ποσό187
 • 7.3.3. Προσδιορισμός της φορολογικής ωφέλιμης ζωής188
 • 7.3.4. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής189
 • 7.3.5. Σταθερή μέθοδος φορολογικής απόσβεσης189
 • 7.4.  Διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης επί των αποσβέσεων189
 • 7.5.  Ειδικά θέματα φορολογικών αποσβέσεων195
 • 7.5.1. Φορολογικές αποσβέσεις εταιρειών κατασκευής αεροδρομίων και εταιρειών αεροδρομίου195
 • 7.5.2. Αποσβέσεις αδειών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως195
 • 7.5.3. Δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών199
 • 7.5.4. Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημόσιας χρήσης ενταγμένου στα ΚΤΕΛ201
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8204
 • 8.  ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΟΥ ΠΑΓΙΟΥ204
 • 8.1.  Εισαγωγή204
 • 8.2.  Νομοθετικό πλαίσιο204
 • 8.3.  Εννοιολογικό πλαίσιο204
 • 8.4.  Έλεγχος απομείωσης205
 • 8.4.1. Έλεγχος απομείωσης όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις205
 • 8.4.2. Έλεγχος απομείωσης σε ετήσια βάση207
 • 8.4.3. Απομείωση μόνιμου χαρακτήρα207
 • 8.5.  Λογιστικός χειρισμός ζημίας απομείωσης207
 • 8.5.1. Εκτίμηση ανακτήσιμου ποσού208
 • 8.5.1.1. Εύλογη αξία μείον κόστη διάθεσης208
 • 8.5.1.2. Αξία λόγω χρήσης208
 • Παράδειγμα 58: Προσδιορισμός ανακτήσιμου ποσού ενσώματων παγίων209
 • Παράδειγμα 59: Απομείωση και αναστροφή παγίου αποτιμώμενου στην εύλογη αξία209
 • Παράδειγμα 60: Απομείωση και υπολογισμός χρήσης μηχανήματος στο κόστος κτήσης214
 • Παράδειγμα 61: Απομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων [ΣΛΟΤ 151 ΕΞ/20.01.2017]215
 • Παράδειγμα 62: Πώληση ακινήτου επιμετρούμενου στην εύλογη αξία218
 • Παράδειγμα 63: Πώληση μηχανήματος με σωρευμένες αποσβέσεις (διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης)220
 • Παράδειγμα 64: Καταστροφή παγίων [ΣΛΟΤ 556 ΕΞ/06.04.2017]223
 • Παράδειγμα 65: Δωρεά ακινήτου223
 • Παράδειγμα 66: Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου (μη εξάντληση της ωφέλιμης ζωής)227
 • Παράδειγμα 67: Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου (εξάντληση της ωφέλιμης ζωής) χωρίς αντάλλαγμα230
 • Παράδειγμα 68: Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου (εξάντληση της ωφέλιμης ζωής) με αντάλλαγμα232
 • Παράδειγμα 69: Μικτή χρήση ιδιόκτητου ακινήτου240
 • Παράδειγμα 70: Μικτή χρήση ακινήτου με χρηματοδοτική μίσθωση240
 • Παράδειγμα 71: Μίσθωση ακινήτου μητρικής σε θυγατρική εταιρεία240
 • Παράδειγμα 72: Επιμέτρηση επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία (Διαφορά Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης)243
 • Παράδειγμα 73: Επιμέτρηση επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ της παρ. 37.3.2 Λογιστικής Οδηγίας249
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9218
 • 9.  ΠΑΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ218
 • 9.1.  Εισαγωγή218
 • 9.2.  Λογιστικός χειρισμός αποαναγνώρισης ενσώματου παγίου218
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 10226
 • 10.  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟΥ226
 • 10.1.  Εισαγωγή226
 • 10.2.  Λογιστικός χειρισμός για τον μισθωτή226
 • 10.3.  Φορολογικός χειρισμός για τον μισθωτή226
 • 10.4.  Λογιστικός χειρισμός για τον εκμισθωτή - οικοπεδούχο226
 • 10.5.  Φορολογικός χειρισμός για τον εκμισθωτή - οικοπεδούχο227
 • 10.6.  Πρακτικές εφαρμογές λογιστικής και φορολογικής βάση227
 • 10.7.  ΦΠΑ εισροών δαπανών κατασκευής234
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 11239
 • 11.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ239
 • 11.1.  Εισαγωγή239
 • 11.2.  Νομοθετικό πλαίσιο239
 • 11.3.  Εννοιολογικό πλαίσιο239
 • 11.4.  Ταξινόμηση επενδυτικού ακινήτου239
 • 11.4.1. Μικτά επενδυτικά ακίνητα239
 • 11.4.2. Ακίνητα που μισθώνονται μεταξύ εταιρειών ενός ομίλου240
 • 11.5.  Αρχική αναγνώριση241
 • 11.5.1. Δικαίωμα σε ακίνητο που κατέχεται με μίσθωση241
 • 11.6.  Μεταγενέστερη επιμέτρηση241
 • 11.6.1. Μέθοδος του κόστους242
 • 11.6.2. Μέθοδος της εύλογης αξίας242
 • 11.6.3. Αλλαγή χρήσης ακινήτων σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία249
 • 11.6.3.1. Μετατροπή ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου σε επενδυτικό249
 • Παράδειγμα 74: Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου σε επενδυτικό (κόστος σε εύλογη αξία)250
 • 11.6.3.2. Μετατροπή επενδυτικού ακινήτου σε ιδιοχρησιμοποιούμενο252
 • Παράδειγμα 75: Μεταφορά επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία σε ιδιοχρησιμοποιούμενο253
 • Παράδειγμα 76: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία257
 • Παράδειγμα 77: Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία257
 • Παράδειγμα 78: Κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιου βιολογικού στοιχείου (κτηνοτροφική μονάδα)258
 • Παράδειγμα 79: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία264
 • Παράδειγμα 80: Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1297/1972 [ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ.: 82 ΕΞ/18.5.2015]267
 • Παράδειγμα 81: Αναγνώριση άυλου στοιχείου κατά την εξαγορά επιχείρησης276
 • Παράδειγμα 82: Εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχος277
 • Παράδειγμα 83: Πελατειακές σχέσεις και έλεγχος278
 • 11.7.  Αποαναγνώριση επενδυτικού ακινήτου253
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 12256
 • 12.  ΠΑΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ256
 • 12.1.  Εισαγωγή256
 • 12.2.  Νομοθετικό πλαίσιο256
 • 12.3.  Εννοιολογικό πλαίσιο256
 • 12.4.  Αρχική αναγνώριση στο κόστος258
 • 12.5.  Μεταγενέστερη επιμέτρηση στην εύλογη αξία262
 • 12.6.  Επιχορηγήσεις πάγιων βιολογικών στοιχείων265
 • 12.6.1. Κρατικές επιχορηγήσεις άνευ όρων265
 • 12.6.2. Κρατικές επιχορηγήσεις υπό όρους265
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 13267
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 1297/1972267
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 14273
 • 14.  ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ273
 • 14.1.  Γενικά για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία273
 • 14.2.  Βασικές έννοιες273
 • 14.3.  Εντασσόμενοι λογαριασμοί στα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ274
 • 14.4.  Νομοθετικό πλαίσιο274
 • 14.5.  Κριτήρια αναγνώρισης275
 • 14.5.1. Αναγνωρισιμότητα276
 • 14.5.2. Έλεγχος277
 • 14.5.3. Μελλοντικά οικονομικά οφέλη278
 • 14.6.  Αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων278
 • 14.6.1. Δαπάνες ανάπτυξης278
 • 14.6.1.1. Στάδιο έρευνας279
 • 14.6.1.2. Στάδιο ανάπτυξης280
 • Παράδειγμα 84: Αναγνώριση δαπανών στο στάδιο της ανάπτυξης ως άυλων στοιχείων και προσδιορισμός κόστους281
 • Παράδειγμα 85: Δαπάνες προώθησης νέου προϊόντος282
 • Παράδειγμα 86: Κεφαλαιοποίηση εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων283
 • Παράδειγμα 87: Πελατολόγιο επιχείρησης ως άυλο περιουσιακό στοιχείο283
 • Παράδειγμα 88: Εξωκεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ [ΣΛΟΤ 1790 ΕΞ/19.10.2015 και 2861 ΕΞ/20.01.2016]284
 • 14.7.  Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία285
 • 14.7.1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο ΕΓΛΣ286
 • 14.7.1.1. Λογιστικός χειρισμός286
 • 14.7.1.2. Φορολογικός χειρισμός286
 • 14.7.1.3. Λογαριασμοί άυλων λογαριασμών ΕΓΛΣ με υπόλοιπο μέχρι 31.12.2014287
 • Παράδειγμα 89: Λοιπά άυλα με βάση ΕΓΛΣ-ΚΦΕ288
 • Παράδειγμα 90: Κατασκευή έργου με παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο του δικαιώματος εκμετάλλευσης291
 • Παράδειγμα 91: Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών [ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 9 ΕΞ/20.01.2016]292
 • Παράδειγμα 92: Αναγνώριση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την εξαγορά θυγατρικής294
 • Παράδειγμα 93: Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας κατά την εξαγορά θυγατρικής296
 • Παράδειγμα 94: Αγορά πελατειακής βάσης - Άυλα περιουσιακά στοιχεία [ΣΛΟΤ 2551 ΕΞ/16.12.2015]297
 • Παράδειγμα 95: Αλλαγή αρχικής συμφωνίας χρόνου διάρκειας των δικαιωμάτων300
 • Παράδειγμα 96: Μονάδα ταμειακών ροών302
 • Παράδειγμα 97: Κρατική επιχορήγηση αποσβεστέου μηχανήματος307
 • Παράδειγμα 98: Ετεροχρονισμός λήψης κρατικής επιχορήγησης αποσβεστέου μηχανήματος310
 • Παράδειγμα 99: Κρατική επιχορήγηση μη αποσβεστέου παγίου311
 • Παράδειγμα 100: Κρατική επιχορήγηση του Ν 3299/2004314
 • Παράδειγμα 101: Επιστροφή επιχορήγησης αποσβεστέου παγίου316
 • Παράδειγμα 102: Επιχορήγηση παγίου ληφθείσα πριν την 01.01.2015316
 • 14.7.2. Συμβάσεις παραχώρησης Δημοσίου290
 • 14.7.3. Άυλα στοιχεία μέσω αυτόνομης απόκτησης292
 • 14.7.4. Άυλα που αποκτώνται μέσω κρατικής επιχορήγησης293
 • 14.8.  Υπεραξία294
 • 14.8.1. Άυλα στοιχεία που αποκτώνται μέσω επιχειρηματικής συνένωσης294
 • 14.9.  Αρνητική υπεραξία296
 • 14.10.  Εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία296
 • 14.11.  Επιμέτρηση άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αρχική αναγνώριση297
 • 14.11.1. Μεταγενέστερη επιμέτρηση στην εύλογη αξία μέσω ενεργού αγοράς297
 • 14.11.2. Μεταγενέστερη επιμέτρηση αποσβέσιμο στο κόστος κτήσης297
 • 14.11.3. Ωφέλιμη ζωή298
 • 14.11.4. Άυλα με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή - λογιστική βάση298
 • 14.11.5. Άυλα με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή - φορολογική βάση299
 • 14.11.6. Άυλα με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή299
 • 14.11.7. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής299
 • 14.11.8. Έλεγχος απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων301
 • 14.11.9. Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας301
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 15304
 • 15.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ304
 • 15.1.  Εισαγωγή304
 • 15.2.  Νομοθετικό πλαίσιο304
 • 15.3.  Εννοιολογικό πλαίσιο304
 • 15.4.  Εντασσόμενοι λογαριασμοί στις επιχορηγήσεις κατά τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ305
 • 15.5.  Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων σχετιζόμενων με πάγια περιουσιακά στοιχεία305
 • 15.6.  Επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ν 3299/2004311
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 16320
 • 16.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ320
 • 16.1.  Γνωστοποιήσεις του άρθρου 29 των ΕΛΠ320
 • 16.1.1. Λογιστικές πολιτικές - Πλαίσιο κατάρτισης320
 • 16.1.2. Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων323
 • 16.1.3. Γνωστοποιήσεις επιμέτρησης324
 • 16.1.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις325
 • 16.1.5. Κεφαλαιοποιηθέν χρηματοοικονομικό κόστος325
 • 16.1.6. Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση325
 • 16.2.  Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ325
 • 16.2.1. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 16325
 • 16.2.2. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 23328
 • 16.2.3. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 40328
 • 16.2.4. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 41331
 • 16.2.5. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 20334
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 17336
 • 17.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΓΙΩΝ336
 • 17.1.  Πρωτοβάθμια ανάλυση λογαριασμών ΕΛΠ - ΕΓΛΣ336
 • 17.2.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 10 Γη337
 • 17.2.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ337
 • 17.2.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση337
 • 17.3.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 11 και 12 Κτίρια - Τεχνικά έργα338
 • 17.3.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ338
 • 17.3.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση339
 • 17.4.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 13 Μηχανολογικός Εξοπλισμός340
 • 17.4.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ340
 • 17.4.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση341
 • 17.5.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 14 Μεταφορικά μέσα342
 • 17.5.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ342
 • 17.5.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση343
 • 17.6.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 15 Εξοπλισμός343
 • 17.6.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ343
 • 17.6.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση345
 • 17.7.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 16 Επενδύσεις σε ακίνητα345
 • 17.7.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ345
 • 17.7.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση346
 • 17.8.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία346
 • 17.8.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ346
 • 17.9.  Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 18 Άυλα347
 • 17.9.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ347
 • 17.9.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση348
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ349
 • 0
 • 0