Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-358-7
Σελίδες: 200
Συγγραφέας: Ι. Κοϊμτζόγλου

Η διαπίστωση της έλλειψης, στην ελληνική βιβλιογραφία, ενός έργου που να καλύπτει με τρόπο συνοπτικό αλλά επαρκή την ύλη του δημοσίου δικαίου γέννησε τη σκέψη συγγραφής του παρόντος βιβλίου με τίτλο «Σύνοψη Διοικητικού Δικαίου – Γενικού και Δικονομικού».

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να αναζωογονήσουν τις γνώσεις τους στο Δημόσιο Δίκαιο είτε να τις αποκτήσουν, στις βασικές τους γραμμές με τρόπο εύληπτο. Δεν απευθύνεται απαραιτήτως μόνο σε νομικούς, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις δημοσίου δικαίου είτε για να ενημερωθούν είτε για να συμμετάσχουν σε οποιασδήποτε μορφής εξετάσεις.

Το βιβλίο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου, τόσο στο Γενικό όσο και στο Δικονομικό. Η ύλη του είναι πλήρως επικαιροποιημένη και η χρηστική πρωτοτυπία του εντοπίζεται στις ασκήσεις αυτοαξιόλογησης που εμπεριέχει. Ειδικότερα, πρόκειται για 100 ερωτήσεις που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου μαζί με τις απαντήσεις τους (παραπομπή στις παραγράφους που αυτές βρίσκονται) και οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του. Ο χρήστης του βιβλίου επιχειρώντας να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές θα κληθεί να επαναφέρει γνώσεις που θα έπρεπε να είχε κατακτήσει τελειώνοντας το κείμενο του βιβλίου. Ανατρέχοντας στις παραγράφους στις οποίες αναφέρονται οι απαντήσεις και προκειμένου να εντοπίσει το ακριβές σημείο στο οποίο αυτές βρίσκονται θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να ελέγξει τις γνώσεις του.

Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται τα Παραρτήματα, όπου επιχειρείται εκτενέστερη ανάπτυξη θεματικών ζητημάτων. Επιλέχθηκε αυτή η διάρθρωση της ύλης διότι θεωρήθηκε ότι η εκτενής ανάπτυξη ζητημάτων εντός του βασικού κειμένου θα το απορρύθμιζε. Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ασχολούμενο με το Διοικητικό Δίκαιο.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ21
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ21
 • 1. Ορισμός του κράτους21
 • 2. Το κράτος έχει νομική προσωπικότητα21
 • 3. Τα στοιχεία του κράτους21
 • 4. Η αρχή της διάκρισης των κρατικών λειτουργιών22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ23
 • Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ23
 • 5. Η έννοια της δημόσιας διοίκησης23
 • 6. Η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης23
 • 7. Η δημόσια υπηρεσία και τα δημόσια πράγματα24
 • 8. Η έννοια του διοικητικού δικαίου25
 • 9. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου25
 • 10. Το σύνταγμα26
 • 11. Τα ψηφίσματα και οι συντακτικές πράξεις27
 • 12. Το διεθνές δίκαιο27
 • 13. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης28
 • 14. Ο νόμος29
 • 15. Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης32
 • 16. Οι γενικές αρχές και η νομολογία34
 • 17. Ιδιωτική βούληση35
 • 18. Διοικητική πρακτική - Εγκύκλιοι35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ36
 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ36
 • 19. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης - Δημόσιος Τομέας36
 • 20. Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές37
 • 21. Ιεραρχία και διοικητική εποπτεία38
 • 22. Τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του κράτους38
 • το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως ειδικά όργανα διοίκησης40
 • 24. Τα όργανα της περιφερειακής διοίκησης του Κράτους40
 • 25. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές41
 • 26. Η τοπική αυτοδιοίκηση42
 • 27. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - οι δήμοι43
 • 28. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - οι περιφέρειες44
 • 29. Η καθ΄ ύλην αυτοδιοίκηση44
 • 30. H παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ47
 • ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ47
 • 31. Έννοια, γνωρίσματα και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων47
 • 32. Τα συλλογικά όργανα49
 • 33. De facto διοικητικό όργανο51
 • 34. Η νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου52
 • των διοικητικών οργάνων52
 • 36. Αρμοδιότητα δέσμια και κατά διακριτική ευχέρεια53
 • 37. Μεταβολές της αρμοδιότητας των δημοσίων οργάνων54
 • 38. Έννοια και διακρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων55
 • 39. Προσόντα και τρόποι διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων56
 • των δημοσίων υπαλλήλων58
 • 41. Ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων61
 • 42. Λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ63
 • Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ63
 • 43. Γενικές αρχές διοικητικής δράσης63
 • 44. Αρχή της νομιμότητας63
 • (προνόμια του δημοσίου έναντι των ιδιωτών)63
 • 46. Αρχή της προστασίας του διοικουμένου64
 • αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου)64
 • 48. Η αρχή της αναλογικότητας 65
 • 49. Η αρχή της αμεροληψίας65
 • 50. Η αρχή της ισότητας 66
 • 51. Ορισμός των διοικητικών πράξεων66
 • 52. Νομική φύση και χαρακτηριστικά των διοικητικών πράξεων (τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητα)66
 • 53. Ο διοικητικός καταναγκασμός67
 • 54. Οι διακρίσεις των διοικητικών πράξεων68
 • 55. Ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις68
 • 56. Ατομική διοικητική πράξη γενικής εφαρμογής69
 • 57. Κυβερνητικές διοικητικές πράξεις69
 • 58. Απλές και σύνθετες διοικητικές πράξεις69
 • λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης)70
 • 60. Συστατικές και διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις71
 • 61. Επαχθείς και επωφελείς διοικητικές πράξεις72
 • 62. Θετικές και αρνητικές διοικητικές πράξεις72
 • 63. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας72
 • 64. Διοικητικές κυρώσεις73
 • 65. Προϋποθέσεις εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων73
 • ως προϋπόθεση εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων73
 • ως προϋπόθεση εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων74
 • των διοικητικών πράξεων74
 • των διοικητικών πράξεων75
 • (δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα)76
 • 71. Χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων77
 • 72. Η ανάκληση διοικητικών πράξεων78
 • 73. Οι διοικητικές συμβάσεις81
 • 74. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ85
 • Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ85
 • 75. Μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης85
 • 76. Πολιτικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης85
 • 77. Δικαστικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης86
 • 78. Διοικητικός έλεγχος από δικαστικά όργανα86
 • διοικητικές προσφυγές87
 • 80. Αστική ευθύνη του κράτους και των ΝΠΔΔ89
 • 81. Αστική ευθύνη των διοικητικών οργάνων92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ94
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ94
 • 82. Η έννοια της διοικητικής δικαιοσύνης94
 • 83. Το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας95
 • 84. Διοικητικές διαφορές96
 • 85. Διοικητική Δίκη και Διοικητικά Δικαστήρια98
 • 86. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ)100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ103
 • ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ103
 • 87. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας103
 • για τη νόμιμη άσκηση της105
 • 89. Το έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως105
 • 90. Η προθεσμία για την αίτηση ακυρώσεως107
 • ως προϋπόθεση της αιτήσεως ακυρώσεως108
 • της αιτήσεως ακυρώσεως109
 • της αιτήσεως ακυρώσεως109
 • 94. Οι λόγοι ακυρώσεως110
 • 95. Η αναρμοδιότητα ως λόγος ακυρώσεως110
 • 96. Η παράβαση ουσιώδους τύπου ως λόγος ακυρώσεως110
 • 97. Η παράβαση νόμου ως λόγος ακυρώσεως111
 • 98. Η κατάχρηση εξουσίας ως λόγος ακυρώσεως113
 • ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας113
 • 100. Η αίτηση αναιρέσεως120
 • 101. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως120
 • 102. Οι λόγοι αναιρέσεως121
 • 103. Η προσφυγή121
 • 104. Η έφεση123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ125
 • ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ125
 • 105. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου125
 • του Ελεγκτικού Συνεδρίου126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ128
 • ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ128
 • 107. Η οργάνωση και η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων128
 • 108. Η αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων129
 • 109. Τα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων στις διαφορές ουσίας130
 • 110. Η εκδίκαση των διαφορών ουσίας133
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄139
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ139
 • 1. Η έννοια του Δημόσιου Τομέα139
 • 2. Η συνταγματική θεώρηση του δημόσιου τομέα140
 • 3. Ο νομοθετικός προσδιορισμός του δημόσιου τομέα 141
 • 4. Ο δημόσιος τομέας υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου144
 • 5. Περιπτωσιολογία 145
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄150
 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ150
 • 1. Συνταγματικό πλαίσιο 151
 • 2. Νομοθετικό πλαίσιο 151
 • 3. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού: Δήμοι152
 • 4. Τοπική αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού: Περιφέρειες 157
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄159
 • ΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ159
 • βοηθημάτων και μέσων160
 • των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων163
 • βοήθημα ή μέσο στο πεδίο των ακυρωτικών διαφορών166
 • κατά του Δημοσίου 167
 • 5. Η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου170
 • 6. Το προνομιακό επιτόκιο του Δημοσίου171
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄175
 • ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ175
 • 1. Νομοθετικο πλαίσιο - Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ175
 • 2. Οι ρυθμίσεις (εξώδικη - δικαστική προστασία)177
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ185
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ191
 • Γενική βιβλιογραφία191
 • Βιβλιογραφία διοικητικής οργάνωσης191
 • Αγγλικό Διοικητικό Δίκαιο192
 • Αμερικανικό Διοικητικό Δίκαιο192
 • Γαλλικό Διοικητικό Δίκαιο192
 • Γερμανικό Διοικητικό Δίκαιο193
 • Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο194
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ195
 • 0
 • 0