Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-364-8
Σελίδες: 536
Συγγραφέας: Δ. Κουνάδης, Ν. Σγουρινάκης

Στην παρούσα τρίτη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση, του βιβλίου «Φόρος  Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή», επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των προηγούμενων εκδόσεων, δηλαδή, της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του Κώδικα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, μέσα από μία συστηματική παρουσίαση των διατάξεων του Ν 2859/2000, με παραδείγματα, εφαρμογές και σχόλια.

Η δομή της νέας αυτής έκδοσης βοηθά τόσο στην αναζήτηση, όσο και στη τεκμηρίωση των ενσωματωμένων αλλαγών στον κωδικοποιημένο νόμο. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η ερμηνεία με την συστηματική ανάλυση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου. Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος η παράθεση, κατά κεφάλαιο Κώδικα, της κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν 2859/2000. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται διακριτά (σε αγκύλη) έως και τον Ν 4484/2017. Επίσης, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζονται σχετικά σχόλια, εφαρμογές και περαιτέρω παραδείγματα, για την αποσαφήνιση κυρίως των ουσιαστικών, αλλά και τυπικών διατάξεων του νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Παραρτήματα του νόμου που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των διατάξεών του, είναι πλήρως ενημερωμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Στη συνέχεια, παρατίθεται σχολιασμένη, κατ΄ άρθρο Κώδικα, η νομολογία  των σημαντικότερων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς και ημεδαπών δικαστηρίων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο φορολογικό εγχειρίδιο για λογιστές φοροτεχνικούς και νομικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φορολογίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού βοηθήματος, για όσους σπουδάζουν Φορολογία και Λογιστική.

 • 0
 • Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ1
 • I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1
 • Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ1
 • 1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου1
 • 2. Λειτουργία του φόρου2
 • 3. Εισροές - Εκροές3
 • 4. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας4
 • 5. Ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ6
 • 6. Η οικονομική δραστηριότητα6
 • Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
 • 1. Παράδοση αγαθών7
 • 2. Παροχή υπηρεσιών8
 • 3. Παράδοση ακινήτων9
 • 4. Εισαγωγή αγαθών10
 • 5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών10
 • i. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές - Εγγραφή στο σύστημα V.I.E.S. - Λογιστική παρακολούθηση11
 • ii. Παράδειγμα εφαρμογής14
 • Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15
 • 1. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων15
 • i. Τόπος παράδοσης αγαθών16
 • ii. Τόπος παροχής υπηρεσιών19
 • a. Γενικά - Ορισμοί19
 • β. Μεθοδολογία για τον καθορισμό του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών19
 • γ. Yποκειμένος στον ΦΠΑ για τις ανάγκες του τόπου παροχής υπηρεσιών19
 • δ. Υποχρεώσεις ελληνικών επιχειρήσεων υποκειμένων στο φόρο20
 • ε. Γενικοί Κανόνες22
 • στ. Εξαιρέσεις22
 • iii. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών28
 • iv. Γένεση φορολογικής υποχρέωσης29
 • α. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών29
 • β. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση ακινήτων30
 • γ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών31
 • δ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου32
 • Άρθρο πρώτο115
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πεδίο εφαρμογής116
 • Άρθρο 1 – Επιβολή του φόρου116
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο του φόρου 116
 • Άρθρο 3 – Υποκείμενοι στο φόρο117
 • Άρθρο 4 – Οικονομική δραστηριότητα118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Φορολογητέες πράξεις132
 • Άρθρο 5 – Παράδοση αγαθών132
 • Άρθρο 6 – Παράδοση ακινήτων132
 • Άρθρο 7 – Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών133
 • Άρθρο 8 – Παροχή υπηρεσιών136
 • Άρθρο 9 – Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών138
 • Άρθρο 10 – Εισαγωγή αγαθών139
 • Άρθρο 11 – Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών139
 • Άρθρο 12 – Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων222
 • Άρθρο 13 – Τόπος παράδοσης αγαθών222
 • Άρθρο 14 – Τόπος παροχής υπηρεσιών224
 • Άρθρο 15 – Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης233
 • Άρθρο 16 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών233
 • Άρθρο 17 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών234
 • Άρθρο 18 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου257
 • Άρθρο 19 – Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών257
 • Άρθρο 20 – Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών260
 • Άρθρο 21 – Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Απαλλαγές από το φόρο281
 • Άρθρο 22 – Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας281
 • Άρθρο 23 – Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών302
 • Άρθρο 24 – Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Kοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών303
 • Άρθρο 25 – Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών305
 • Άρθρο 26 – Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001306
 • Άρθρο 27 – Ειδικές Απαλλαγές311
 • Άρθρο 28 – Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος313
 • Άρθρο 29 – Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών315
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Έκπτωση - Επιστροφή του φόρου325
 • Άρθρο 30 – Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου325
 • Άρθρο 31 – Προσδιορισμός του εκπιπτομένου φόρου327
 • Άρθρο 32 – Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου328
 • Άρθρο 33 – Διακανονισμός εκπτώσεων329
 • Άρθρο 34 – Επιστροφή του φόρου331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους342
 • Άρθρο 35 – Υπόχρεοι στο φόρο342
 • Άρθρο 35α – Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην Κοινότητα345
 • Άρθρο 36 – Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο345
 • Άρθρο 37 – Υποχρεώσεις άλλων προσώπων351
 • Άρθρο 38 – Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – Ειδικά καθεστώτα377
 • Άρθρο 39 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων377
 • Άρθρο 39α – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών378
 • Άρθρο 39β – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής380
 • Άρθρο 40 – Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου383
 • Άρθρο 41 – Ειδικό καθεστώς αγροτών384
 • Άρθρο 42 – Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες388
 • Άρθρο 43 – Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων389
 • Άρθρο 44 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών391
 • Άρθρο 45 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας392
 • Άρθρο 46 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία395
 • Άρθρο 47 – Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού397
 • Άρθρο 47α – Γενικοί ορισμοί για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47β και 47γ399
 • Άρθρο 47β – Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης400
 • Άρθρο 47γ – Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος κατανάλωσης402
 • Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ33
 • 1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών33
 • Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ40
 • 1. Γενικές απαλλαγές40
 • i. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας40
 • ii. Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών50
 • iii. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών50
 • iv. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών52
 • v. Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας)53
 • vi. Ειδικές απαλλαγές54
 • vii. Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος54
 • viii. Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών54
 • ΣΤ. ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ55
 • 1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου55
 • 2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)60
 • 3. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού64
 • Ζ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ67
 • Η. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ71
 • 1. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων71
 • 2. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών (ανακυκλώσιμα απορρίμματα)73
 • 3. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής76
 • 4. Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου84
 • 5. Το ειδικό καθεστώς των αγροτών85
 • i. Αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, παροχή αγροτικών υπηρεσιών85
 • ii. Ένταξη στο ειδικό καθεστώς, χαρακτηριστικά του καθεστώτος86
 • iii. Εξαιρέσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος87
 • iv. Μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς88
 • v. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς αγροτών89
 • 6. Το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων90
 • 7. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών97
 • 8. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας98
 • 9. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία102
 • 10. Το ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47)103
 • 11. Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης (άρθρο 47β)104
 • 11. Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος κατανάλωσης (άρθρο 47γ)107
 • ΙΙ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ115
 • Ν 2859/2000115
 • «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»118
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-4)118
 • 1. Γενικά στοιχεία ΦΠΑ118
 • 2. Αντικείμενο του φόρου120
 • 3. Υποκείμενοι στον φόρο123
 • 4. Ο ΦΠΑ για το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους φορείς γενικής κυβέρνησης127
 • 5. Κοινωνία εκμετάλλευσης ακινήτου129
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 5-12)141
 • 1. Παράδοση αγαθών141
 • 2. Παράδοση ακινήτων145
 • i. Ο ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων145
 • α. Υποκείμενοι στον ΦΠΑ145
 • β. Πεδίο εφαρμογής147
 • γ. Υποχρεώσεις κατασκευαστών148
 • δ. Προϋπολογιστικό κόστος149
 • ε. Κατανομή του κόστους στις ιδιοκτησίες150
 • στ. Βιβλίο κοστολογίου154
 • ζ. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίου157
 • η. Τρόπος καταχώρισης158
 • θ. Χρόνος ενημέρωσης159
 • ι. Το λογιστικό σημείωμα160
 • ια. Απολογιστικό κόστος167
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ415
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου415
 • Άρθρο 48 – Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος415
 • Άρθρο 48Α – Έλεγχος από το γραφείο416
 • Άρθρο 49 – Πράξη προσδιορισμού του φόρου417
 • Άρθρο 50 – Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου418
 • Άρθρο 51 – Κοινοποίηση των πράξεων419
 • Άρθρο 52 – Διοικητική επίλυση της διαφοράς419
 • Άρθρο 53 – Βεβαίωση του φόρου420
 • Άρθρο 54 – Τρόπος καταβολής του φόρου421
 • Άρθρο 55 – Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου422
 • Άρθρο 56 – Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Παραγραφή - Απόρρητο - Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις423
 • Άρθρο 57 – 423
 • Άρθρο 58 – Απόρρητο424
 • Άρθρο 59 – Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις424
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή425
 • Άρθρο 60 – 425
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ εδάφη425
 • Άρθρο 61 – 425
 • Άρθρο 62 – Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - ΦΠΑ επί εργολαβικών προσυμφώνων426
 • Άρθρο 63 – Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις428
 • Άρθρο 64 – Τελικές διατάξεις429
 • Άρθρο 65 – Έναρξη ισχύος του Ν 1642/1986430
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ430
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3430
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πεδίο εδαφικής εφαρµογής431
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)432
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ’ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου436
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας440
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26441
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 14443
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος443
 • Άρθρο 2445
 • Άρθρο 3446
 • Άρθρο 4449
 • Άρθρο 5445
 • Άρθρο 6452
 • Άρθρο 7455
 • Άρθρο 8457
 • Άρθρο 9461
 • Άρθρο 13463
 • Άρθρο 14464
 • Άρθρο 15468
 • Άρθρο 16468
 • Άρθρο 17469
 • Άρθρο 19469
 • Άρθρο 21471
 • Άρθρο 22472
 • Άρθρο 25484
 • Άρθρο 27485
 • Άρθρο 28487
 • Άρθρο 30489
 • Άρθρο 31495
 • Άρθρο 32497
 • Άρθρο 33498
 • Άρθρο 34499
 • Άρθρο 35501
 • Άρθρο 36501
 • Άρθρο 41502
 • Άρθρο 43502
 • Άρθρο 45503
 • Άρθρο 47504
 • Άρθρο 48504
 • Άρθρο 51504
 • Άρθρο 53505
 • Άρθρο 55506
 • Άρθρο 57510
 • ii. Γενικές δαπάνες κατασκευής168
 • iii. Κατασκευαστικό κόστος168
 • iv. Πληροφοριακά στοιχεία169
 • v. Παράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση ΦΠΑ174
 • vi. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης - Οριστικοποίηση - Ανάκληση178
 • vii. Αντιπαροχή - Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχο185
 • viii. Απαλλαγές - Παράδοση πρώτης κατοικίας186
 • ix. Αυτοπαράδοση188
 • x. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Δηλώσεις ΦΠΑ190
 • 3. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών192
 • i. Πράξεις εξομοιούμενες με παράδοση ακινήτων193
 • Δώρα μικρής αξίας194
 • 4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης195
 • 5. Παροχή υπηρεσιών197
 • i. ΦΠΑ ξενοδοχείων και καταλυμάτων197
 • ii. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ200
 • iii. ΦΠΑ και επαγγελματικές μισθώσεις201
 • 6. Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών206
 • 7. Εισαγωγή αγαθών207
 • 8. Πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών208
 • i. Παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του208
 • ii. Παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο209
 • 9. Ειδικές περιπτώσεις230
 • από τρίτη χώρα210
 • ii. Πώληση αγαθού σε κράτος - μέλος με παράδοση στην Ελλάδα210
 • iii. Υποχρεώσεις εταιρείας που πρόκειται να ξεκινήσει εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες της ΕΕ212
 • iv. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑ214
 • v. Τριγωνικές συναλλαγές215
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 13-18)236
 • 1. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών236
 • 2. Πωλήσεις απο απόσταση με τόπο αποστολής των αγαθών την Ελλάδα και τόπο άφιξης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης239
 • 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών243
 • 4. Θέματα ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων250
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 19-21)263
 • 1. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ263
 • i. Aυτοπαράδοση αγαθών - ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών264
 • ii. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)270
 • iii. Μετατροπή νομίσματος274
 • 2. Μειωμένοι συντελεστές νησιών275
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρο 22)286
 • 1. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας286
 • i. ΦΠΑ εφημερίδων και περιοδικών286
 • ii. Νοσοκομειακή περίθαλψη286
 • iii. Εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών287
 • iv. Ιατρική περίθαλψη288
 • v. Υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσης289
 • vi. Τρόπος έκδοσης στοιχείων απαλλασσομένων δραστηριοτήτων290
 • vii. Απαλλαγή των υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαίδευση291
 • viii. Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ292
 • ix. Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας294
 • x. Απαλλαγή οδικής βοήθειας κατόπιν καταβολής συνδρομής294
 • xi. Απαλλαγή ΦΠΑ ιατρών εργασίας295
 • xii. Υπηρεσίες Σχολών Οδηγών296
 • xiii. Διαπραγμάτευση πιστώσεων296
 • xiv. Υπηρεσίες επιμόρφωσης σε Η/Υ και λογισμικό Η/Υ298
 • xv. Απαλλαγή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών299
 • xvi. ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων299
 • xvii. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα301
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 23-29)315
 • 1. Θέματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών315
 • i. Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών316
 • ii. Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών317
 • iii. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές317
 • iv. Απαλλαγή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες - τουρίστες τρίτης χώρας319
 • v. Κατηγορίες πλοίων που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ320
 • vi. Διαδικασία στην παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων321
 • vii. Παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της εμπορικής ή αλιευτικής ναυτιλίας - διαδικασία απαλλαγής322
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)334
 • 1. Εισαγωγή 334
 • 2. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών - Περιορισμοί335
 • 3. Επιστροφή ΦΠΑ 336
 • 4. Διακανονισμός ΦΠΑ338
 • 5. Παράδειγμα Pro-rata338
 • i. Εκροές339
 • ii. Εισροες339
 • 6. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης συντελεστή341
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-38)356
 • 1. Δηλώσεις μητρώου - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο356
 • i. Γενικά356
 • ii. Η χρήση του ΑΦΜ357
 • iii. Διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώο359
 • iv. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας360
 • v. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας ειναι οφειλέτης του δημοσίου365
 • vi. Δήλωση διακοπής366
 • 2. Δηλώσεις ΦΠΑ367
 • 3. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών372
 • 4. Δηλώσεις intrastat373
 • 5. Διαδικασία χορηγήσης ΑΦΜ και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης374
 • Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 39-47)405
 • 1. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία405
 • 2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων407
 • 3. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών410
 • 4. Ειδικό καθεστώς αγροτών411
 • 5. Παράδοση μεταχειρισμένου ΦΙΧ413
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ445
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ511
 • 0
 • 0