Γενικό Μέρος – Ειδικά Θέματα

Αστική Ευθύνη του Δημοσίου - Δημόσιες Συμβάσεις – Περιβάλλον - Πολεοδομία – Δάση – Αναγκαστική Απαλλοτρίωση – Πρόσφυγες – Φορολογία – ΚΕΔΕ – Διαταγή Πληρωμής - Εκπαίδευση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €80.00
ΝΠ €90.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-362-4
Σελίδες: 1056
Συγγραφέας: Σπύρος. Βλαχόπουλος, Γ. Ευσταθόπουλος, Μ.-Α. Ζαφειράκου, Κ. Καλονόμος, Β. Καραγκούνη, Ι. Κίτσος, Ν. Κωνσταντινίδης, Π. Ξυλάκη, Θ. Παραμύθας, Ε. Ρεσσοπούλου, Θ. Ροζής, Κ. Σαμαρτζής, Γ.-Ε. Τριχίλης, Κ. Φαρμακίδης-Μάρκου, Α. Χαροκόπου , Β. Χρήστου, Στ. Χριστοφορίδου
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Στον ανά χείρας πρώτο Τόμο περιλαμβάνονται υποδείγματα δικογράφων (ενδίκων βοηθημάτων και μέσων) ενημερωμένα με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στην δικονομία των διαφορών ουσίας (Ν 2717/1999) και των ακυρωτικών διαφορών (ΠΔ 18/1989). Ο παρών 1ος Τόμος διαρθρώνεται σε δύο μέρη στο Γενικό Μέρος και στα Ειδικά Θέματα, όπου και περιλαμβάνονται υποδείγματα προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις κυριότερες ειδικές θεματικές του Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα, στην Αστική ευθύνη του Δημοσίου, στις Δημόσιες Συμβάσεις, στο Περιβάλλον, στην Πολεοδομία, στα Δάση, στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, στους Πρόσφυγες, στη Φορολογία, στη Δημοτική Φορολογία, στον ΚΕΔΕ, στη Διαταγή Πληρωμής και στην Εκπαίδευση.

 • 0
 • Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ3
 • 1. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας3
 • 2. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)9
 • 3. Υπόμνημα επί αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)14
 • 4. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)21
 • 5. Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)26
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 1-5 [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]32
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ49
 • 6. Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου49
 • 7. Υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου53
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 6-7 [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]58
 • III. ΑΓΩΓΗ69
 • 8. Αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου69
 • 9. Υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 73
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 8-9 [Κ. Καλονόμος]80
 • IV. ΑΝΑΚΟΠΗ83
 • 10. Ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου83
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος]89
 • V. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ93
 • 1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ93
 • 11. Παρέμβαση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτική διαδικασία)93
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]98
 • 2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ103
 • 12. Παρέμβαση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου103
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]107
 • 13. Αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας - Διαδικασία Συμβουλίου)111
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]115
 • 14. Αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Εν Συμβουλίω)121
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Β. Καραγκούνη]131
 • VI. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ141
 • VII. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ141
 • 1. ΕΦΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ141
 • 15. Έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας141
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]148
 • 2. ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ155
 • 16. Έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Σχηματισμός Ουσίας)155
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]160
 • VIII. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ173
 • 17. Αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας173
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου]185
 • Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ193
 • I. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ195
 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 105, 106 ΕισΝΑΚ)195
 • 18. Αγωγή αποζημίωσης ιδιώτη κατά Δήμου195
 • 19. Αγωγή αποζημίωσης ιδιώτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου προς αποκατάσταση ζημίας προκληθείσας από ανάκληση διοικητικής πράξης208
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 18-19 [Κ. Καλονόμος]219
 • II. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ235
 • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4412/2016 [Ι. Κίτσος]235
 • 1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ267
 • 20. Προδικαστική προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών267
 • Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής]276
 • 21. Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών283
 • Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής]288
 • 22. Αίτηση ακυρώσεως σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών293
 • Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής]299
 • 23. Αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος από σύμβαση προμήθειας302
 • Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής]306
 • 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ315
 • 24. Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ315
 • Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη]320
 • 25. Αίτηση αναστολής άρθρου 372 Ν 4412/2016 ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΑΕΠΠ για την αναστολή της απορριπτικής της προδικαστικής προσφυγής απόφασης της καθ’ ης324
 • Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη]330
 • 26. Αίτηση ακυρώσεως απόφασης (πράξης) απορριπτικής προδικαστικής προσφυγής εταιρείας333
 • Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη]338
 • 27. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη νόμιμου αποκλεισμού εταιρείας από διαγωνισμό341
 • Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη]346
 • III. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΔΑΣΗ355
 • 28. Αίτηση ακυρώσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων355
 • Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου]370
 • 29. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως χαρακτηρισμού εκτάσεως βάσει της Δασικής νομοθεσίας [από τον κύριο του ακινήτου]383
 • 30. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως χαρακτηρισμού εκτάσεως βάσει της Δασικής νομοθεσίας [από τρίτους]389
 • 31. Αίτηση ακυρώσεως κατά κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας396
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 29-31 [Α. Χαροκόπου]403
 • 32. Αίτηση ακυρώσεως απόφασης Υπουργού Πολιτισμού409
 • Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου]420
 • 33. Αίτηση ακυρώσεως άδειας δόμησης (οικοδομικής αδείας)438
 • Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου]447
 • 34. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής περιβαλλοντικού προστίμου462
 • Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου]477
 • IV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ487
 • 35. Αίτηση ακυρώσεως κατά άρνησης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης487
 • Παρατηρήσεις [Β. Χρήστου]494
 • 36. Προσφυγή για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης/ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή βάρους500
 • Παρατηρήσεις [Β. Χρήστου]508
 • V. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ519
 • 37. Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης αιτήματος υπαγωγής σε καθεστώς πρόσφυγα519
 • Παρατηρήσεις [Κ. Φαρμακίδης-Μάρκου, Ε. Ρεσσοπούλου]537
 • 38. Αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών568
 • Παρατηρήσεις [Κ. Φαρμακίδης-Μάρκου, Ε. Ρεσσοπούλου]579
 • VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ601
 • 39. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος601
 • Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας]624
 • 40. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί προσφυγής κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος673
 • Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας]691
 • 41. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ703
 • Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας]731
 • 42. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης επιβολής προστίμου του Ν 4174/2013743
 • Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας]754
 • VII. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ787
 • 43. Προσφυγή κατά ατομικής πράξης επιβολής δημοτικών φόρων και τελών787
 • Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου, Γ.-Ε. Τριχίλης]805
 • 44. Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστών δημοτικών τελών811
 • Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου, Γ.-Ε. Τριχίλης]823
 • VIII. ΚΕΔΕ831
 • 45. Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας831
 • Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος]849
 • 46. Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών854
 • Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος]871
 • 47. Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης876
 • Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος]893
 • 48. Ανακοπή κατά πράξης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου898
 • Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος]925
 • 49. Ανακοπή Ο.Λ... ΑΕ κατά κατασχέσεως εις χείρας τρίτου931
 • Παρατηρήσεις [Ν. Κωνσταντινίδης]1000
 • IX. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1009
 • 50. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής1009
 • Παρατηρήσεις [Θ. Ροζής]1013
 • X. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1021
 • 51. Αίτηση ακυρώσεως - Αρχή της ισότητας κατά την πρόσβαση στα ΑΕΙ - Αρχή της αξιοκρατίας1021
 • Παρατηρήσεις [Σπ. Βλαχόπουλος, Μ.-Α. Ζαφειράκου]1028
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1033
 • 0
 • 0