Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-359-4
Σελίδες: 384
Συγγραφέας: Ν. Χατζηνικολάου
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Αλλοδαποί» παρουσιάζει όλη την ισχύουσα, ενημερωμένη μέχρι και τον Μάρτιο 2017, νομοθεσία σχετικά με τους αλλοδαπούς (νόμους, προεδρικά διατάγματα και κυριότερες υπουργικές αποφάσεις), τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα που αποτελούν εσωτερικό δίκαιο και την ποινική νομολογία που αφορά κάθε διάταξη νόμου, οργανωμένη σε θεματικές ενότητες.

Οι βασικοί νόμοι 4251/2014 και 3386/2005 προηγούνται και ακολουθούν τα λοιπά νομοθετήματα. Όπως και στην πρώτη έκδοση, κάποια ειδικότερα –μη ποινικού χαρακτήρα– νομοθετήματα επισημαίνονται κάτω από τις οικείες διατάξεις ως σχετική νομοθεσία χωρίς να παρατίθεται το περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση του έργου. Ενόψει δε του χαρακτήρα της έκδοσης, η ενημέρωση της νομολογίας επικεντρώνεται και πάλι στις ποινικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο μεσοδιάστημα σε περιοδικά ποινικής ύλης, σε επιλεγμένα περιοδικά γενικής ύλης, καθώς και σε περιοδικά με ειδικό ενδιαφέρον για το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών. Επιλεγμένες αποφάσεις παρατίθενται και από άλλα περιοδικά, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ιδίως στις περιπτώσεις μη ποινικών αποφάσεων που αντιμετωπίζουν κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα.

Η έκδοση συμπληρώνεται με Αιτιολογικές Εκθέσεις, σχετικές νομοθετικές διατάξεις και ελληνική βιβλιογραφία. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα των αλλοδαπών.

 • 0
 • Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1
 • ΝΟΜΟΣ 4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 80/2014) [Άρθρα 1-30, 49-56, 69-88, 95, 133, 139, 148]3
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Διέλευση προσώπων από τα σύνορα και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια4
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις4
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί4
 • Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής11
 • Άρθρο 2Α 12
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διαδικασία εισόδου και εξόδου14
 • Άρθρο 3 – Σημεία εισόδου - εξόδου – Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου14
 • Άρθρο 4 – Άρνηση εισόδου16
 • Άρθρο 5 – Θεώρηση εισόδου18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δικαίωμα διαμονής και διοικητικές διατυπώσεις19
 • Άρθρο 6 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής19
 • Άρθρο 7 – Κατηγορίες αδειών διαμονής21
 • Άρθρο 8 – Χορήγηση άδειας διαμονής23
 • Άρθρο 9 – Ανανέωση άδειας διαμονής24
 • Άρθρο 10 – Διαδικασία επιδόσεων26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαμονή για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας27
 • Άρθρο 11 – Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία27
 • Άρθρο 12 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία28
 • Άρθρο 13 – Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία29
 • Άρθρο 13α – Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία33
 • Άρθρο 14 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες34
 • Άρθρο 15 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία35
 • Άρθρο 16 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα36
 • Άρθρο 17 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού39
 • Άρθρο 18 – Προσωρινή διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους49
 • Άρθρο 19 49
 • Άρθρο 19α – Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους51
 • Άρθρο 20 – Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους59
 • Άρθρο 21 - Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών59
 • Άρθρο 21α – Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας60
 • Άρθρο 21β – Ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων62
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών64
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.65
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 65
 • Άρθρο 23 – Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Απόρριψη - ανάκληση άδειας διαμονής και διαδικαστικές εγγυήσεις66
 • Άρθρο 24 - Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής66
 • Άρθρο 25 – Διαδικαστικές εγγυήσεις67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Υποχρεώσεις υπηρεσιών, δημόσιων λειτουργών και ιδιωτών69
 • Άρθρο 26 - Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις69
 • Άρθρο 27 – Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων71
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.71
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ71
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 71
 • Άρθρο 28 – Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις72
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ75
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 75
 • 1. Μεταφορά αλλοδαπών στο χώρο εργασίας προς απασχόληση75
 • 2. Πότε απαιτείται άδεια75
 • 3. Μετάκληση αλλοδαπών καλλιτεχνών75
 • 4. Ποινική ευθύνη παρέχοντος την εργασία75
 • 1. Δόλος76
 • 1. Συνιστά απόπειρα η μεταφορά αλλοδαπών στον τόπο εργασίας76
 • 1. Αναστολή ισχύος του άρθρου 33 παρ. 7 N 1975/199176
 • 1. Αιτιολογία76
 • Άρθρο 29 – Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις77
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ78
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ78
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ78
 • 1. Υποχρέωση ενημέρωσης από διευθυντές ξενοδοχείων κ.λπ.78
 • 2. Παράνομη κατοχή, χρήση και κατακράτηση διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου79
 • II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ80
 • III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ80
 • IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ80
 • Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις81
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ83
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ84
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ84
 • 1. Μεταφορά από το εξωτερικό84
 • 2. Έννοια προώθησης στο εσωτερικό85
 • 3. Έννοια διευκόλυνσης μεταφοράς ή προώθησης88
 • 4. Τόπος τέλεσης89
 • 5. Μεταφορά αλλοδαπών προς εργασία δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς, αλλά της απόπειρας παράνομης απασχόλησης89
 • 6. Υποκείμενο τέλεσης της προώθησης90
 • 7. Άδικη η πράξη του οδηγού ΚΤΕΛ, παρά την έκδοση εισιτηρίων από ελεγκτή90
 • 8. Παραβίαση υποχρεώσεων μεταφοράς από και στο εξωτερικό90
 • 9. Εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη90
 • 10. Έννοια πολίτη τρίτης χώρας91
 • 11. Υποχρεώσεις αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών91
 • II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ91
 • 1. Δόλος91
 • 2. Η επιβαρυντική περίσταση του σκοπού παράνομου κέρδους91
 • 3. Πραγματική πλάνη92
 • 4. Νομική πλάνη93
 • 1. Διάκριση απόπειρας και ολοκληρωμένου εγκλήματος επί αναχώρησης με πλοίο για το εξωτερικό94
 • 2. Πότε θεωρείται τετελεσμένη η πράξη94
 • 3. Υπαναχώρηση94
 • 1. Συναυτουργία95
 • 2. Ηθική αυτουργία95
 • 3. Άμεση συνέργεια96
 • 4. Απλή συνέργεια96
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ97
 • 1. Υπαλλακτικά μικτό έγκλημα98
 • 2. Μεταφορά περισσότερων προσώπων99
 • 3. Προσδιορισμός εκτιτέας ποινής99
 • 4. Παραβίαση υποχρεώσεων μεταφοράς από και στο εξωτερικό100
 • 1. Η επιβαρυντική περίσταση του σκοπού παράνομου κέρδους100
 • 2. Η επιβαρυντική περίσταση της δυνατότητας πρόκλησης κινδύνου για άνθρωπο100
 • 3. Κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση102
 • 4. Τέλεση από δημόσιο υπάλληλο102
 • 5. Ποινή συμμετόχων103
 • 6. Δήμευση103
 • α. Η δήμευση του μεταφορικού μέσου ως παρεπόμενη ποινή103
 • β. Προϋποθέσεις επιβολής104
 • 1. Αιτιολογία104
 • α. Αιτιολογία ως προς στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης104
 • β. Αιτιολογία ως προς τον δόλο106
 • γ. Αιτιολογία ως προς την κατά συναυτουργία τέλεση108
 • δ. Αιτιολογία ως προς την άμεση ή απλή συνέργεια110
 • ε. Αιτιολογία ως προς την επιβαρυντική περίσταση τον σκοπού παράνομου κέρδους111
 • στ. Αιτιολογία ως προς την επιβαρυντική περίσταση της δυνατότητας πρόκλησης κινδύνου για άνθρωπο112
 • ζ. Αιτιολογία ως προς την κατ’ επάγγελμα τέλεση112
 • η. Αιτιολογία ως προς την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών112
 • θ. Αιτιολογία ως προς τη δήμευση115
 • 2. Μεταβολή κατηγορίας και χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου117
 • 3. Δικονομικά ζητήματα δήμευσης - κατάσχεσης117
 • α. Προσβολή της περί δημεύσεως διάταξης117
 • β. Άρση κατάσχεσης - απόδοση κατασχεθέντων - μεσεγγύηση119
 • 4. Δικαστική συνδρομή122
 • 5. Δεδικασμένο122
 • 6. Αρμοδιότητα122
 • 7. Αυτόφωρο123
 • 8. Αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης123
 • 1. Εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου123
 • α. Τοπικά όρια εφαρμογής του ελληνικού ποινικού δικαίου123
 • 2. Διεθνές ένταλμα σύλληψης – έκδοση123
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ127
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ127
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Άδειες διαμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές εφαρμοστικές διατάξεις124
 • ΤΜΗΜΑ Β΄- Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών - θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ128
 • Άρθρο 49 – Προθεσμία περίσκεψης128
 • Άρθρο 50 – Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους129
 • Άρθρο 51 – Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης129
 • Άρθρο 52 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής130
 • Άρθρο 53 – Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής130
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ130
 • Άρθρο 54 – Δικαιώματα131
 • Άρθρο 55 – Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής131
 • Άρθρο 56 – Αλλαγή σκοπού διαμονής132
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄- Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση κατά την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ης Σεπτεμβρίου 2003134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις134
 • Άρθρο 69 – Πεδίο εφαρμογής134
 • Άρθρο 70 – Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση135
 • Άρθρο 71 – Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης136
 • Άρθρο 72 – Χορήγηση της άδειας διαμονής137
 • Άρθρο 73 – Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής137
 • Άρθρο 74 – Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής138
 • Άρθρο 75 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας139
 • Άρθρο 76 – Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας139
 • Άρθρο 77 – (Άνευ τίτλου)140
 • Άρθρο 78 – (Άνευ τίτλου)141
 • Άρθρο 79 – (Άνευ τίτλου)141
 • Άρθρο 80 – Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα141
 • Άρθρο 81 – Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών141
 • Άρθρο 82 – Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα142
 • Άρθρο 83 – Μόνιμη διαμονή144
 • Άρθρο 84 – Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα145
 • Άρθρο 85 – Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας146
 • Άρθρο 86 – Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής147
 • Άρθρο 87 – Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών147
 • ΤΜΗΜΑ Ε΄- Καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες κατά την Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 που τροποποιεί την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις148
 • Άρθρο 88 – Πεδίο εφαρμογής148
 • Άρθρο 95 – Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή150
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Κοινωνική ένταξη - ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα - μεταβατικές και λοιπές διατάξεις156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα156
 • Άρθρο 133 – Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μεταβατικές ρυθμίσεις158
 • Άρθρο 139 – Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις158
 • Άρθρο 148 – Έναρξη ισχύος160
 • ΝΟΜΟΣ 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ Α΄ 212/23.8.2005) [Άρθρα 76-78, 80-83, 89]161
 • Άρθρο 76 – Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης161
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ162
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ162
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ164
 • 1. Αιτιολογημένη απέλαση για λόγους δημόσιας υγείας164
 • 2. Απέλαση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας164
 • 3. Διοικητική απέλαση σε περίπτωση υπό όρο απόλυσης καταδικασθέντος αλλοδαπού166
 • 4. Κράτηση αλλοδαπού168
 • 5. Κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού169
 • 6. Απαγόρευση διοικητικής απέλασης πρόσφυγα ή αιτούντος διεθνή προστασία169
 • 7. Απαγόρευση απέλασης ατόμου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια170
 • Άρθρο 77 – Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης170
 • Άρθρο 78 – Αναστολή απέλασης170
 • Άρθρο 80 – Δαπάνες απέλασης170
 • Άρθρο 81 – Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών171
 • Άρθρο 82 – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί171
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ172
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ172
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ173
 • Άρθρο 83 – Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα175
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ176
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ176
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ178
 • 1. Πότε πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος178
 • 2. Ποιος είναι αλλοδαπός178
 • 3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος178
 • 4. Η ιδιότητα του «πρόσφυγα» λόγος άρσης του αδίκου κατά το άρθρο 25 ΠΚ178
 • 5. Παράνομη επανείσοδος μετά από δικαστική απέλαση179
 • II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ180
 • III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ180
 • 1. Άμεση συνέργεια181
 • 2. Απλή συνέργεια181
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ181
 • 1. Η ιδιότητα του πρόσφυγα ως προσωπικός λόγος απαλλαγής181
 • 2. Υποβολή αίτησης αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα σε άλλη από την πλησιέστερη της εισόδου αρχή181
 • 3. Η σημασία της διέλευσης από τρίτη χώρα182
 • 4. Καταδίκη οικονομικών μεταναστών για παράνομη είσοδο με το ελαφρυντικό της τέλεσης της πράξης από μη ταπεινά αίτια182
 • 5. Προβλήματα δικαστικής απέλασης183
 • α. Κρίση περί του αναγκαίου ή μη της απέλασης183
 • β. Απέλαση πρόσφυγα ή ατόμου που ζητά άσυλο παραβιάζει το άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης184
 • γ. Απέλαση κοινοτικού υπηκόου184
 • δ. Απέλαση ομογενούς185
 • ε. Ανασταλτικό και μεταβιβαστικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου185
 • στ. Κωλύματα εκτέλεσης δικαστικής απέλασης - Ανέφικτη απέλαση - Περιορι­στικοί όροι186
 • ζ. Κράτηση, απόλυση και προσωρινή παραμονή του αλλοδαπού όταν η απέλαση είναι ανέφικτη188
 • η. Αντιρρήσεις εκτελεστότητας (άρθρο 565 ΚΠΔ)191
 • 1. Αιτιολογία193
 • 2. Απόδειξη της ιδιότητας του πρόσφυγα194
 • 3. Επανάληψη διαδικασίας194
 • 4. Αποχή από άσκηση ποινικής δίωξης ή αναβολή εκδίκασης για παράνομη είσοδο αλλοδαπού πρόσφυγα επί αιτήματος ασύλου195
 • 5. Επαναπροώθηση195
 • Άρθρο 89 – Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογής196
 • Β΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ201
 • I. ΝΟΜΟI203
 • [1] ΑΝ 514/1968: Περί αλλοδαπών οφειλετών του Ελληνικού δημοσίου εκ πράξεων λαθρεμπορίας (ΦΕΚ Α΄ 186/1968)203
 • [2] ΝΟΜΟΣ 480/1976: Περί προλήψεως και καταστολής πράξεων τινών στρεφομένων κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας (ΦΕΚ Α΄ 314/1976) [Άρθρα 6, 8-14]204
 • [3] ΝΟΜΟΣ 927/1979: Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις (ΦΕΚ Α΄ 139) [Άρθρα 1-5]207
 • [4] ΝΟΜΟΣ 1815/1988: Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 250/1988) [Άρθρα 157-158]211
 • [5] ΝΟΜΟΣ 2622/1998: Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 138/1998) [Άρθρα 1, 4]213
 • [6] ΝΟΜΟΣ 3064/2002: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών (ΦΕΚ Α΄ 248/2002) [Άρθρα 12-14]215
 • [7] ΝΟΜΟΣ 3251/2004: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 127/9.7.2004) [Άρθρο 1]217
 • [8] ΝΟΜΟΣ 3284/2004: Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004) [Άρθρα 5, 10]218
 • [9] ΝΟΜΟΣ 4052/2012: Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 41/2012) [Άρθρο 88]220
 • [10] Ν 4375/2016: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 51/2016) [Άρθρα 22, 37, 42, 46, 50]222
 • [11] Ν 4443/2016: Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) Λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016 - Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 23/2017) [Άρθρα 2, 11]227
 • II. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ230
 • [1] ΝΔ 187/1973: Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 261) [Άρθρα 158-159, 161-163]230
 • [2] ΠΔ 233/2003: Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν 3064/2002 (ΦΕΚ Α΄ 248) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, και των άρθρων 87 παρ. 5 και 6 και 88 του Ν 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48) (ΦΕΚ Α΄ 204/2003)232
 • [3] ΠΔ 214/2004: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών (ΦΕΚ Α΄ 191/2004)237
 • [4] ΠΔ 106/2007: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους (ΦΕΚ Β΄ 135/21.6.2007) [Άρθρα 2, 6, 7, 8, 20-24, 26-27]241
 • [5] ΠΔ 141/2013: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΦΕΚ Α΄ 226/2013) [Άρθρα 12, 14, 17, 19-21, 23]249
 • III. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ253
 • [1] ΥΑ 4803/13/4-μβ΄/1995: Υποχρεώσεις προσώπων που παρέχουν διαμονή σε αλλοδαπούς. Δελτία άφιξης - Αναχώρησης253
 • [2] ΥΑ 4000/2009/4/46-α΄: Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών255
 • [3] ΥΑ 4000/2012/4/32-λα΄: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών260
 • Γ΄ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ265
 • I. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ267
 • [1] ΝΔ 3989/1959: Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (ΦΕΚ Α΄ 201)267
 • [2] ΑΝ 389/1968: Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων (ΦΕΚ Α΄ 125)280
 • [3] ΝΔ 53/1974: Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών», ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952 (ΦΕΚ Α΄ 256) [Άρθρα 3, 5, 8]284
 • [4] ΝΟΜΟΣ 1705/1987: Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αριθμός 7 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΦΕΚ Α΄ 89) [Άρθρο 1]286
 • [5] ΝΟΜΟΣ 1782/1988: Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (ΦΕΚ Α΄ 116) [Άρθρο 3]287
 • [6] ΝΟΜΟΣ 2462/1997: Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.1997) [Άρθρο 13]288
 • [7] ΝΟΜΟΣ 3875/2010: Κύρωση και Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) [Πρωτόκολλα Ι και ΙΙ]289
 • [8] ΝΟΜΟΣ 2926/2001: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης (ΦΕΚ Α΄ 139/27.6.2001) [Άρθρο 8]307
 • II. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ309
 • [1] Πρωτόκολλο αρ. 29 που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας – Για το άσυλο των υπηκόων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης309
 • [1] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο) [Άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 26]310
 • [1] Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής321
 • [1] Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής326
 • Δ΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ329
 • 1. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» [Ν 4251/2014]329
 • 2. Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής στο νομοσχέδιο: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» [Ν 4251/2014]339
 • Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ343
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ355
 • 0
 • 0