Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-350-1
Σελίδες: 1720
Συγγραφέας: Ν. Χατζημιχαήλ
Συνεργασία: Α. Καραντάνα, K. Κυριακίδης, Παυλάκη. Σοφία, Μ. Τσικουρή

Το βιβλίο Βασική Κυπριακή Νομοθεσία αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των συνεργατών του Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικήτα Χατζημιχαήλ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και της Νομικής Βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνονται οι βασικότεροι κυπριακοί νόμοι, ενημερωμένοι έως τον Νοέμβριο 2017.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 39 κυπριακοί νόμοι από όλους τους κλάδους δικαίου (Σύνταγμα, Πολιτική Δικονομία, Ποινικό Δίκαιο και Δικονομία, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, Δίκαιο Αδικοπραξιών, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο) και ειδικότερα:

1) Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 2) Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1960 (N 14/1960) 3) Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας 4) Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 6) 5) Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012 (N 66(I)/2012) 6) Ο περί Αποδείξεως Νόμος (Κεφ. 9) 7) Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (Κεφ.   154) 8) Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 155) 9) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972 (Ν 86/1972) 10) Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (N 158(I)/1999) 11) Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015 (Ν. 131(I)/2015) 12) Ο περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) 13) Ο περί Πώλησης Αγαθών Νόμος του 1994 (N 10(I)/1994) 14) Ο περί Συναλλαγματικών Νόμος (Κεφ. 262) 15) Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 (N 93(I)/1996) 16) Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (N 23/1983) 17) Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος (Κεφ.  148) 18) Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990 (N 23/1990) 19) Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμος του 1994 (87(I)/1994) 20) Ο περί Γάμου Νόμος του 2003 (Ν 104(I)/2003) 21) Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος του 1991 (N 232/1991) 22) Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (N 216/1990) 23) Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος του 1991 (N 187/1991) 24) Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 [Ν 19(Ι)/95] 25) Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 [Ν 181(Ι)/2015] 26) Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος (Κεφ. 195) 27) Ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμος (Κεφ.  189) 28) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (Κεφ. 224) 29) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (N 9/1965) 30) Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος (Κεφ. 219) 31) Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος (Κεφ. 109) 32) Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (N 90/1972) 33) Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (N 81(I)/2011) 34) Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) 35) Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος (Κεφ. 116) 36) Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 (N 69(I)/1992) 37) Ο περί Πτώχευσης Νόμος (Κεφ. 5) 38) Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 (24/1967) και 39) Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος του 1967 (N. 8/1967).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εφόδιο για δικαστές, δικηγόρους, νομικούς, ακαδημαϊκούς και φοιτητές, οι οποίοι εύκολα και γρήγορα μπορούν να ανατρέξουν στη Βασική Κυπριακή Νομοθεσία για όλους τους κλάδους του δικαίου.

Την έκδοση συμπληρώνει αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του

 • -58
 • Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ1
 • [1] ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ1
 • ΜΕΡΟΣ I – Γενικαί Διατάξεις3
 • [Άρθρα 1-5]3
 • ΜΕΡΟΣ II – Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών5
 • [Άρθρα 6-35]5
 • ΜΕΡΟΣ III – Περί του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρουτης Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου16
 • [Άρθρα 36-60]16
 • ΜΕΡΟΣ IV – Περί της Βουλής των Αντιπροσώπων27
 • [Άρθρα 61-85]27
 • ΜΕΡΟΣ V – Περί των Κοινοτικών Συνελεύσεων33
 • ΜΕΡΟΣ VI – Περί των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας41
 • [Άρθρα 86-111]41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι – Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας [Άρθρα 112-114]41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ – Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού[Άρθρα 115-117]42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ – Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας [Άρθρα 118-121]43
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 122-125]44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ – Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού[Άρθρα 126-128]46
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρον 181)-58
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρον 181)-58
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-58
 • Επιπρόσθετοι τύποι σύμφωνα με την Δ.44-58
 • ΜΕΡΟΣ VII – Περί της Δημοσίας Υπηρεσίας44
 • ΜΕΡΟΣ VIII – Περί των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας47
 • [Άρθρα 129-132]47
 • ΜΕΡΟΣ IX – Περί του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου48
 • [Άρθρα 133-151]48
 • ΜΕΡΟΣ Χ – Περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου καιτων υπό τούτου Τεταγμένων Δικαστηρίων55
 • [Άρθρα 152-164]55
 • ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Δημοσιονομικαί Διατάξεις61
 • [Άρθρα 165-168]61
 • ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Διαφόροι Διατάξεις63
 • [Άρθρα 169-178]63
 • ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – Τελικαί Διατάξεις65
 • [Άρθρα 179-186]65
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 187-199]68
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ [Άρθρα I-V]74
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ [Άρθρα I-VI]75
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟN ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟN [Υπ’ Αριθμόν I]76
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ [Υπ’ Αριθμόν ΙΙ]76
 • ΠΙΝΑΞ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Άρθρον 182)77
 • [Άρθρo 1]85
 • ΙI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ83
 • ΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ317
 • ΙV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ509
 • V. ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ533
 • VI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ653
 • VΙI. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ685
 • VΙIΙ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ777
 • IX. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ821
 • Χ. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1100
 • ΧI. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1581
 • 0
 • 0