Ανατροπές και Μετατοπίσεις στη Θεσμική Αρχιτεκτονική της ΟΝΕ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-346-4
Σελίδες: 228
Συγγραφέας: Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός

Το έργο «Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική κρίση» επιχειρεί τη διεξοδική ανάλυση και καταγραφή των επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης σε θεσμικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφετηρία την ανάδειξη της ταυτότητας του συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών, σε επίπεδο ρυθμιστικού σχεδιασμού, η μελέτη προχωρεί στην καταγραφή των ποικίλων λύσεων, τόσο από το περιθώριο όσο και εντός του οικείου θεσμικού πλαισίου, στις οποίες πράγματι κατέφυγαν τα κράτη μέλη και τα ενωσιακά όργανα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.

Μέσω της συνδυαστικής κριτικής παράθεσης όσων «προβλέπονται» σε σχέση με όσα όντως «συνέβησαν», η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου του συντονισμού, με βάση τον τρόπο που αυτό ανταποκρίθηκε στους πραγματικούς κραδασμούς της οικονομικής κρίσης. Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η δημιουργία και η δράση ad hoc μηχανισμών στήριξης, οι επιμέρους πρωτοβουλίες των κρατών μελών, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), αλλά και η επικουρική προσφυγή σε πηγές Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου είναι μερικά μόνον από τα καίρια ζητήματα που θίγονται στο έργο.

Η συγγραφέας, μέσω της διεξοδικής καταγραφής του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η οικονομική κρίση σε θεσμικό επίπεδο εντός της ΕΕ, επιχειρεί να απαντήσει στο καίριο ερώτημα εάν ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύστημα κανόνων, αλλά και σε ποιο βαθμό η δεδομένη οικονομική συγκυρία έφερε δυναμική ικανή να ανατρέψει και να μετατοπίσει τη θεσμική αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

 • 0
 • Εισαγωγη1
 • Ι. Ο ρόλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην ενωσιακή έννομη τάξη1
 • ΙΙ. Η θεσμική ασυμμετρία μεταξύ της οικονομικής και της νομισματικής πτυχής της ΟΝΕ6
 • ΙΙΙ. Αντικείμενο και Δομή της μελέτης10
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ17
 • Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ17
 • Ι. Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ως μια ιδιόμορφη ενωσιακή αρμοδιότητα17
 • ΙΙ. Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ως ένας ιδιόμορφος θεσμικός μηχανισμός23
 • Κεφάλαιο 1. Πολυμερής εποπτεία: η προληπτική πτυχήτου συντονισμού25
 • α. Η διακήρυξη των στόχων: Οι γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών27
 • β. Η αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών30
 • (i) Το πρωτογενές δίκαιο30
 • (ii) Το παράγωγο δίκαιο: η πολυμερής εποπτεία στον κανονισμό 1466/9733
 • Κεφάλαιο 2. Δημοσιονομική πειθαρχία: η διορθωτική πτυχή του συντονισμού37
 • α. Τα θεσμικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος38
 • β. Τα στάδια του κυρωτικού μηχανισμού της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος42
 • (i) Το πρωτογενές δίκαιο42
 • (ii) Το παράγωγο δίκαιο: ο κανονισμός 1467/9747
 • Κεφάλαιο 3. Αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών και εκτροχιασμών στα κράτη μέλη: H «πειθαρχική» πτυχή του συντονισμού54
 • α. Η ρήτρα μη-διάσωσης55
 • β. Η υπό όρους χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση61
 • Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους65
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ73
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ73
 • Ι. Η οργάνωση ad hoc μηχανισμών στήριξης73
 • Κεφάλαιο 1. Η προσφυγή στο διεθνές δίκαιο:Η περίπτωση της Ελλάδας73
 • Κεφάλαιο 2. Η αξιοποίηση διατάξεων του δικαίου ενός κράτους μέλους: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ, EFSF)81
 • ΙΙ. Η δημιουργία μόνιμων μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων87
 • Κεφάλαιο 1. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ, ESM)89
 • α. Η γένεση του ESM ως μια αλληλουχία διεθνών και ενωσιακών στοιχείων89
 • β. Ο ESM ως ένα διεθνές εργαλείο στην υπηρεσία ενός ενωσιακού στόχου92
 • γ. Ο έλεγχος της «συνταγματικότητας» του ESM98
 • Κεφάλαιο 2. Η υιοθέτηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου105
 • α. Η (επανα)βεβαίωση των ενωσιακών υποχρεώσεων των κρατών μέσω μιας διεθνούς συνθήκης107
 • β. Το περιεχόμενο της Συνθήκης113
 • γ. Οι θεσμικές διαρρυθμίσεις της Συνθήκης119
 • ΙΙΙ. Μια sui generis πρωτοβουλία της ΕΚΤ στις παρυφέςτου συντονισμού: Η απόφαση για παρέμβασηστις δευτερογενείς αγορές ομολόγων124
 • Κεφάλαιο 1. Το περιεχόμενο και τα μέσα της παρέμβασης της ΕΚΤ: Oι οριστικές νομισματικές συναλλαγές (ΟΜΤ)124
 • Κεφάλαιο 2. Ο έλεγχος της «συνταγματικότητας» του προγράμματος ΟΜΤ από το ΔΕΕ128
 • Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους135
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ141
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ141
 • Ι. Η αξιοποίηση ρητρών του ενωσιακού δικαίου:Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ, EFSΜ)141
 • Κεφάλαιο 1. Η νομική βάση του EFSM κατά το πρωτογενές δίκαιο141
 • Κεφάλαιο 2. Η λειτουργία του EFSM κατά το παράγωγο δίκαιο144
 • ΙΙ. Η ανασύνταξη του θεσμικού πλαισίου του συντονισμούτων οικονομικών πολιτικών152
 • Κεφάλαιο 1. Η αναμόρφωση των διαδικασιών του συντονισμού155
 • α. Ενίσχυση και διεύρυνση του προληπτικού σκέλους: επανακαθορισμός του ρόλου της πολυμερούς εποπτείας156
 • (i) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ένας κύκλος διαρκούς και γενικευμένης εποπτείας156
 • (ii) Ο νέος θεσμικός μηχανισμός της πολυμερούς εποπτείας161
 • (iii) Η νέα διάσταση της εποπτείας: παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών173
 • β. Εμβάθυνση και εμπλουτισμός του διορθωτικού σκέλους: αυστηροποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας173
 • (i) Η θεσμική αναβάθμιση της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος174
 • (ii) Τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια ως εργαλείο δημοσιονομικής πειθαρχίας180
 • Κεφάλαιο 2. Η αναγωγή της κύρωσης σε κεντρικό εργαλείο του συντονισμού183
 • α. Ο κυρωτικός μηχανισμός στην υπηρεσίατης δημοσιονομικής εποπτείας184
 • (i) Η κύρωση ως οριζόντιο εργαλείο για τα δύο σκέλη του συντονισμού184
 • (ii) Η κύρωση ως συνέπεια της παραποίησης στατιστικών στοιχείων190
 • β. Ο κυρωτικός μηχανισμός ως εργαλείο αντιμετώπισης των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών194
 • Συμπεράσματα Τρίτου Μέρους197
 • Γενικό Συμπέρασμα199
 • BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ203
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ211
 • 0
 • 0