Έκδοση: 2009
ISBN: 978-960-562-728-7
Σελίδες: 464
Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την πτωχευτική ανάκληση, έναν θεσμό του πτωχευτικού δικαίου που στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ενεργητικού στην πτωχευτική περιουσία. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο (γενικό) μέρος είναι αφιερωμένο στα δογματικά θεμέλια του θεσμού, ο οποίος γίνεται προσπάθεια να τεθεί στις σωστές αστικοδικαιικές του βάσεις. Στο δεύτερο (ειδικό) μέρος αναλύονται οι διατάξεις του ισχύοντος δικαίου τόσο από πλευράς προϋποθέσεων όσο και από πλευράς εννόμων συνεπειών. Το τρίτο μέρος αφορά σε δύο ειδικά ζητήματα με τεράστια πρακτική σημασία, ήτοι στο διεθνές και στο ποινικό δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης, ενώ στο τελευταίο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ1
 • Κεφάλαιο Πρώτο - Εισαγωγή στην προβληματική και νομοθετικά δεδομένα3
 • Οριοθέτηση της προβληματικής3
 • Ιστορία του ελληνικού δικαίου της πτωχευτικής ανάκλησης7
 • Διάκριση από άλλους παραπλήσιους ή απλώς ομότιτλους θεσμούς17
 • Αλλοδαπά δίκαια21
 • Κεφάλαιο Δεύτερο - Η πτωχευτική ανάκληση ως θεσμός του πτωχευτικού δικαίου43
 • Η πτωχευτική περιουσία και η προστασία αυτής43
 • Η λειτουργική ένταξη της πτωχευτικής ανάκλησης στο πτωχευτικό δίκαιο54
 • Η συνταγματικότητα του θεσμού της πτωχευτικής ανάκλησης65
 • Κεφάλαιο Τρίτο - Πτωχευτική ανάκληση και καταδολίευση δανειστών67
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις67
 • Η αγωγή διάρρηξης68
 • Η αγωγή διάρρηξης από τη σκοπιά του πτωχευτικού δικαίου99
 • Κεφάλαιο Τέταρτο - Η νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης107
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις107
 • Οι θεωρίες σχετικά με τη νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης108
 • H νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης στον Πτωχευτικό Κώδικα138
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ173
 • Κεφάλαιο Πέμπτο - Οι γενικές προϋποθέσεις της πτωχευτικής ανάκλησης173
 • Εισαγωγή173
 • Η κήρυξη της πτώχευσης173
 • Η έννοια της «πράξης»175
 • Η ύποπτη περίοδος181
 • Ο επιζήμιος χαρακτήρας της πράξης184
 • Ο αιτιώδης σύνδεσμος190
 • Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης192
 • Κεφάλαιο Έκτο - Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης205
 • Εισαγωγή205
 • Οι χαριστικές δικαιοπραξίες206
 • Οι πληρωμές μη ληξιπροθέσμων χρεών215
 • Η ανώμαλη πληρωμή ληξιπροθέσμων χρεών217
 • Η σύσταση ασφάλειας προς εξασφάλιση προγενέστερης οφειλής221
 • Κεφάλαιο Έβδομο - Πράξεις δυνητικής ανάκλησης και η πτωχευτική ανάκληση229
 • Πράξεις δυνητικής ανάκλησης229
 • Η πτωχευτική ανάκληση επί πληρωμής χρηματογράφων245
 • Κεφάλαιο Όγδοο - Πράξεις δόλιας βλάβης των πιστωτών251
 • Εισαγωγή251
 • Το πραγματικό της διάταξης253
 • Κεφάλαιο Ένατο - Άσκηση και έννομες συνέπειες της πτωχευτικής ανάκλησης263
 • Εισαγωγή263
 • Η άσκηση της ανακλητικής αξίωσης263
 • Οι έννομες συνέπειες της πτωχευτικής ανάκλησης280
 • Οι αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου301
 • Ζητήματα παραγραφής308
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ313
 • Κεφάλαιο Δέκατο - Το διεθνές δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης313
 • Εισαγωγή313
 • Κανονισμός 1346/2000315
 • Το ελληνικό διεθνές πτωχευτικό δίκαιο334
 • Ο πρότυπος νόμος της UNCITRAL για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις349
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο - Το ποινικό δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης353
 • Εισαγωγή353
 • Οι κατ’ ιδίαν διατάξεις354
 • Ζητήματα παραγραφής372
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ375
 • Κεφάλαιο Δωδέκατο - Η πτωχευτική ανάκληση από το χθες στο αύριο375
 • Βιβλιογραφία407
 • Ευρετήριο429