Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-347-1
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Β. Κατσαγώνη
Διεύθυνση Σειράς: Χρ. Τσούκα

Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου «Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι να παρουσιάσει, κατά τρόπο ευσύνοπτο, το κρίσιμο ζήτημα της εργασίας των αλλοδαπών, υπηκόων κρατών μελών της Ένωσης και της συνακόλουθης κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψής τους.

Το καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών ως αλλοδαπών δεν ρυθμίζεται μόνο από κείμενα όπως η Οδηγία 2004/38 ή άλλες συναφείς Οδηγίες. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι σχετικές νομοθετικές λύσεις είναι απόρροια θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία ή η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και έκφραση της προσπάθειας υλοποίησης των αρχών αυτών σε νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο. Υπό την έννοια αυτή το αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου προσφέρει ένα ισχυρό θετικού δικαίου παράδειγμα της τάσης εξομοίωσης ημεδαπών και αλλοδαπών ή πάντως άμβλυνσης της διαφοράς μεταξύ αυτών.

Όσον αφορά στη δομή του παρόντος βιβλίου, στο πρώτο μέρος της λαμβάνει χώρα μία γενική επισκόπηση των άρθρων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σχετίζονται με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων υπηκόων κρατών μελών της Ένωσης. Γίνεται μία ακροθιγής παρουσίαση των διατάξεων που αφορούν την εργασία στην ΕΕ αλλά και των επιμέρους στόχων, στην επίτευξη των οποίων αποσκοπούν οι διατάξεις αυτές. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αρχή της μη διάκρισης. Στη συνέχεια αναλύεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ αναφορικά με αυτήν, καθώς και η σχέση της με τον διακινούμενο εργαζόμενο. Τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. Ακολουθεί διεξοδική προβολή των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη ΕΕ και ερευνάται το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αυτές γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν.

Στο δεύτερο μέρος ερευνάται η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και οι πολύπλευρες παρεμβάσεις της Ένωσης στο δίκαιο της κοινωνική ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται επισκόπηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλεια, όπως αυτά ρυθμίζονται από το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ένωσης και προστατεύονται από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Το βιβλίο Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν εύχρηστο και πρακτικό οδηγό για κάθε δικηγόρο, δικαστή, ερευνητή ή φοιτητή που θέλει να ενημερωθεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ.

 • 0
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ41
 • Η θέση του εργαζομένου υπηκόου κράτους μέλους στην έννομη τάξη της Ένωσης - Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα41
 • I. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης41
 • Α. Ο γενικός κανόνας περί απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας (lex generalis)41
 • 1. Το εννοιολογικό περιεχόμενο και ο ορισμός της αρχής41
 • 2. Είδη διακρίσεων: άμεση, έμμεση και αντίστροφη διάκριση44
 • Γ. Η αρχή της μη διάκρισης στην ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών52
 • Β. Η αρχή της μη διάκρισης στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων47
 • II. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια55
 • Α. Η έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ο προβληματισμός για το περιεχόμενό της55
 • Β. Τα εγγενή στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια δικαιώματα57
 • Γ. Η εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου αναφορικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια59
 • Δ. Η σχέση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων66
 • III. Ο ΧΘΔΕ ως πηγή δικαιωμάτων του εργαζομένου71
 • Α. Η πλήρης θεσμική κατοχύρωση του Χάρτη ως πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο71
 • Β. Η εξισορρόπηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των οικονομικών ελευθεριών στο Χάρτη73
 • Γ. Τα εργασιακά δικαιώματα στο ΧΘΔΕ77
 • Δ. Οι κοινωνικές ρήτρες του ΧΘΔΕ80
 • IV. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων85
 • Α. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ελευθερίας85
 • B. Πηγές δικαίου86
 • 1. Από τη Συνθήκη της Ρώμης έως τη Συνθήκη της Λισαβόνας86
 • 2. Το παράγωγο δίκαιο: από την Οδηγία 68/360 και τον Κανονισμό 1612/68 έως την Οδηγία 2004/3888
 • Γ. To άρθρο 45 ΣΛΕΕ90
 • 1. H άμεση εφαρμογή του άρθρου 45 ΣΛΕΕ - Το κάθετο και το οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα της διάταξης91
 • 2. Πεδίο εφαρμογής93
 • i. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής93
 • ii. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής - Το διασυνοριακό στοιχείο93
 • iii. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής94
 • α. Η έννοια του εργαζομένου95
 • αα. Πραγματική και γνήσια οικονομική δραστηριότητα96
 • αβ. Υπό τις εντολές άλλου98
 • αγ. Έναντι αμοιβής98
 • β . Άλλοι φορείς της ελεύθερης κυκλοφορίας99
 • βα. Οι αναζητούντες εργασία99
 • ββ. Τα μέλη της οικογένειας101
 • βγ. Τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 7 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/38/ΕΕ102
 • βδ. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι103
 • i. Η εξαίρεση της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση114
 • ii. Οι εξαιρέσεις της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας118
 • Δ. Περιεχόμενο της ελευθερίας104
 • 1. Η ελεύθερη διακίνηση και διαμονή105
 • 2. Η πρόσβαση στην απασχόληση108
 • 3. Η πρόσβαση στους ίσους όρους απασχόλησης110
 • 4. Το δικαίωμα απόκτηση στέγης110
 • 5. Η πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση111
 • 6. Η απόλαυση κοινωνικών πλεονεκτημάτων111
 • 7. Η απόλαυση φορολογικών πλεονεκτημάτων112
 • 8. Η απόλαυση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων114
 • Ε. Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων114
 • 1. Περιορισμοί για εξαιρετικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος114
 • 2. Περιορισμοί για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος122
 • V. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών125
 • Α. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ελευθερίας - Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες της Ε.Ε.125
 • Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων126
 • Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων127
 • Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελευθερία εγκατάστασης128
 • Β. Οι πηγές δικαίου129
 • 1. Πρωτογενές δίκαιο129
 • 2. Παράγωγο δίκαιο130
 • Γ. Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ131
 • 1. H άμεση εφαρμογή του άρθρου 56 ΣΛΕΕ131
 • 2. Πεδίο εφαρμογής132
 • i. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής132
 • ii. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής132
 • α. H έννοια της υπηρεσίας132
 • β. Τα συστατικά στοιχεία της υπηρεσίας133
 • βα. Παροχή έναντι ανταλλάγματος133
 • ββ. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας της παροχής135
 • βγ. Ο προσωρινός χαρακτήρας της παροχής136
 • iii. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής137
 • α. Η έννοια του δικαιούχου της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών137
 • β. Άλλοι φορείς του δικαιώματος139
 • βα. Οι υπήκοοι τρίτων κρατών139
 • ββ. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών140
 • βγ. Τα μέλη της οικογένειας141
 • i. Η εξαίρεση της άσκησης δημόσιας εξουσίας142
 • ii. Οι εξαιρέσεις της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας144
 • i. Έννοια και φύση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)147
 • ii. Κρατικές ενισχύσεις και ΥΓΟΣ150
 • α. Οι δογματικές προσεγγίσεις150
 • Δ. Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών142
 • 1. Περιορισμοί για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος142
 • 2. Περιορισμοί για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος146
 • 3. Περιορισμοί λόγω του γενικού οικονομικού συμφέροντος147
 • αα. Η αποζημιωτική προσέγγιση150
 • αβ. Η θέση περί ένταξης στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης151
 • β. Η επίλυση του ζητήματος από το ΔΕΚ153
 • i. Η διοικητική απλούστευση161
 • ii. Η κατάργηση των περιορισμών162
 • iii. H ελευθερία εγκατάστασης των παρεχόντων υπηρεσίες162
 • iv. Οι απαγορευμένες απαιτήσεις σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών164
 • v. Η διοικητική συνεργασία165
 • i. Μέλη της οικογενείας του κατόχου μπλε κάρτας180
 • ii. Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε. για τους κατόχους της μπλε κάρτας180
 • iii. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο μπλε κάρτας από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.181
 • α. Οι καλυπτόμενες παροχές212
 • β. Το διασυνοριακό στοιχείο212
 • 4. Η διαδικασία της στάθμισης156
 • Ε. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες158
 • 1. Πεδίο εφαρμογής160
 • 2. Βασικές διατάξεις161
 • VI. Η ευρωπαική πολιτικη για την απασχοληση υψηλα ειδικευμενων εργαζομενων στο τρεχον μεταναστευτικο δικαιο167
 • Α. Η Οδηγία 2009/50 ΕΚ167
 • Β. Ιστορική εξέλιξη170
 • Γ. Περιεχόμενο και βασικές διατάξεις της Οδηγίας172
 • Δ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας175
 • Ε. Η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού μοντέλου υποδοχής μεταναστών υψηλής ειδίκευσης στο Δίκαιο Αλλοδαπών176
 • 1. Προϋποθέσεις χορήγησης της «Μπλε Κάρτας της Ε.Ε.»177
 • 2. Δικαιώματα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων179
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ185
 • Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και η κοινωνική ασφάλιση του εργαζομένου υπηκόου κράτους μέλους της Ένωσης185
 • I. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής185
 • Α. Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής185
 • 1. Οι Συνθήκες της Ε.Κ.Α.Χ. της Ε.Κ.Α.Ε.185
 • 2. Η Συνθήκη Παρισίων186
 • 3. Η Συνθήκη της Ρώμης186
 • 4. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη187
 • 5. Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων188
 • 6. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ189
 • 7. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ190
 • 8. Η Συνθήκη της Νίκαιας191
 • Β. Η στρατηγική της Λισαβόνας και τα νέα εργαλεία διακυβέρνησης - Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ)192
 • 1. Η κοινωνική διάσταση ως πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας192
 • 2. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ΑΜΣ194
 • 3. Το περιεχόμενο της ΑΜΣ195
 • 4. Η ΑΜΣ ως ήπια και «ανοικτή» μέθοδος διακυβέρνησης196
 • Γ. Η Στρατηγική «για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»199
 • II. ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφαλισης203
 • Α. Το ιστορικό υπόβαθρο και το εννοιολογικό περιεχόμενο του συντονισμού203
 • Β. O Κανονισμός 1408/71208
 • 1. Οι στόχοι και οι γενικές αρχές του Κανονισμού209
 • i. Η αρχή της αποκλειστικής εφαρμογής μίας εθνικής νομοθεσίας210
 • ii. Η αρχή της ίσης κοινωνικοασφαλιστικής μεταχείρισης ημεδαπών – αλλοδαπών υπηκόων της Ένωσης211
 • iii. Η αρχή του συνυπολογισμού των ασφαλιστικών περιόδων211
 • iv. Η αρχή της διατήρησης των κτηθέντων δικαιωμάτων (ή εξαγωγιμότητας των παροχών)211
 • 2. Πεδίο εφαρμογής212
 • i. Αντικειμενικό πεδίο212
 • AΛΦΑΒΗΤΙΚΟ EΥΡΕΤΗΡΙΟ279
 • ii. Προσωπικό πεδίο – Η έννοια του εργαζομένου στην κοινωνική ασφάλιση213
 • Γ. Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης – O Κανονισμός 883/04215
 • 1. Οι γενικές αρχές και οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού217
 • 2. Πεδίο εφαρμογής218
 • 3. Η διατήρηση και η προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών που διακινούνται εντός της Ε.Ε.219
 • III. Τα επαγγελματικά συστήματα ή συστήματα συμπληρωματικής ασφάλισης στο Ευρωπαικό Δίκαιο221
 • Α. Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης221
 • 1. Όψεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ε.Ε.221
 • 2. Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα βασικά γνωρίσματα του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης224
 • Β. Οι προοπτικές εναρμονίσεως των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής ασφάλισης στην Ε.Ε.226
 • Γ. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλιση228
 • 1. Η Οδηγία 98/49/ΕΚ228
 • 2. Η Οδηγία 2003/41/ΕΚ232
 • 3. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων επαγγελματικής ασφάλισης – Η Οδηγία 2014/50/ΕΕ237
 • IV. Η ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση241
 • Α. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων241
 • Β. Οι παρεμβάσεις της Ε.Ε. για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης244
 • Γ. Η Οδηγία 79/7/ΕΚ249
 • 1. Πεδίο εφαρμογής και βασικές διατάξεις249
 • 2. Η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας σε σχέση με το άρθρο 141 ΣΕΚ251
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ255
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ259
 • 0
 • 0