Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-368-6
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Ι. Γεροντίδης, Γ. Πανίτσας
Επιμέλεια: Δ. Λαδάς

Ο Ν 4469/2017 φιλοδοξεί να εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι συγγραφείς του έργου, αντιλαμβανόμενοι την πρακτική σπουδαιότητα που επίκειται να έχει η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία στο συναλλακτικό γίγνεσθαι, επιχείρησαν να ανταποκριθούν στην ανάγκη μιας πρώτης ερμηνείας και πρακτικής εξειδίκευσης των σχετικών διατάξεων.

Στο έργο εξειδικεύονται με την απαιτούμενη ακρίβεια οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, ενώ καταγράφονται διεξοδικά όλα τα στάδια του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται ερμηνευτικά οι δικαιούχοι υπαγωγής, οι υπαγόμενες οφειλές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καταγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής και το περιεχόμενο της αίτησης, ενώ εκτενής αναφορά γίνεται στην εξωδικαστική διαδικασία καθαυτή (Διορισμός συντονιστή, έλεγχος πληρότητας, κοινοποίηση σε πιστωτές, διαδικασία διαπραγμάτευσης, έννομες συνέπειες).

Συνεπές προς την πορεία των νομοθετικών ρυθμίσεων, το έργο ολοκληρώνεται με την ανάλυση της διαδικασίας δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών, καθώς και των συνεπειών που η μη τήρηση αυτής επιφέρει.

Το παράρτημα της νομοθεσίας και ποικίλων συναφών κειμένων που ακολουθεί την ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του Ν 4469/2017, καθιστά το έργο ένα εξαιρετικά εύχρηστο πρακτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται όχι μόνο σε νομομαθείς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί με ακρίβεια και πληρότητα τα ζητήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού του Ν 4469/2017 για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων.

 • 0
 • §1. Η ένταξη στο πεδίο του Ν 4469/201727
 • Ι. Σκοπός και ορισμοί του νόμου27
 • 1. Σκοπός27
 • 2. Ορισμοί28
 • 2.1. Οι ορισμοί του νόμου28
 • 2.2. Ειδικά ζητήματα επί των ορισμών29
 • 2.2.1. Η πρακτική σημασία της διάκρισης σε «μεγάλες» και «μικρές» επιχειρήσεις29
 • 2.2.2. Η έννοια του «συνοφειλέτη»30
 • 2.2.2. Α΄. Ο ομόρρυθμος εταίρος30
 • 2.2.2. Β΄. Ο εταίρος ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά31
 • 2.2.2. Γ΄. Οι διοικούντες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες31
 • 2.2.3. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση ως «πιστωτές»32
 • 2.2.4. «Πρόσωπα συνδεδεμένα τον οφειλέτη»33
 • 2.2.5. Οι έννοιες της «οφειλής» και του «συνοφειλέτη» στην περίπτωση διαδοχής επιχείρησης κατ’ άρθρο 479 ΑΚ34
 • ΙΙ. Δικαιούχοι υπαγωγής34
 • 1. Υπαγόμενα πρόσωπα34
 • 1.1. Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα – Η περίπτωση των «μικροεμπόρων»35
 • 1.2. Νομικά πρόσωπα36
 • 1.2.1. Νομικά πρόσωπα36
 • 1.2.2. Νομικές οντότητες και ειδικότερα η κοινοπραξία36
 • 1.2.3. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και αλλοδαπές νομικές οντότητες38
 • 1.3. Πτωχευτική ικανότητα, παύση εμπορίας και ένταξη στον Ν 4469/201739
 • 1.4. Εξαιρούμενα πρόσωπα40
 • 1.5. Κωλύματα υπαγωγής41
 • 2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις και υπαγόμενες απαιτήσεις42
 • 2.1. Αντικειμενικές προϋποθέσεις42
 • 2.2. Υπαγόμενες οφειλές43
 • 2.2.1. Ο κανόνας43
 • 2.2.2. Η εξαίρεση των (κατά τα κριτήρια του νόμου) μικρών πιστωτών44
 • 2.2.3. Απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων46
 • 2.2.4. Η διαδικασία της διμερούς διαπραγμάτευσης47
 • 2.2.5. Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών κάτω των 50.000 ευρώ49
 • ΙΙΙ. Κριτήρια επιλεξιμότητας52
 • 1. Τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής («επιλεξιμότητας»)52
 • 2. Απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα53
 • 2.1. Απλογραφικό λογιστικό σύστημα53
 • 2.2. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα54
 • IV. Υποβολή αίτησης55
 • 1. Υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη55
 • 2. Χρονική ισχύς του εξωδικαστικού μηχανισμού55
 • 2.1. Περιορισμένη χρονική ισχύς55
 • 2.2. Καταληκτικό σημείο56
 • 2.3. Πρόσκληση πιστωτή και χρονικό όριο56
 • 3. Άπαξ υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη57
 • 4. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και διατήρηση δεδομένων58
 • 5. Ειδικότερα ζητήματα της συνυποβολής και από συνοφειλέτες59
 • 6. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις66
 • 7. Υποβολή αίτησης κατόπιν πρόσκλησης πιστωτή67
 • 8. Συνέπειες υποβολής της αίτησης68
 • 8.1. Μη στοιχειοθέτηση σπουδαίου λόγου καταγγελίας διαρκών συμβάσεων68
 • 8.2. Δυνατότητες αναστολής εκτέλεσης69
 • 8.3. Αναστολή παραγραφής70
 • V. Περιεχόμενο αίτησης70
 • 1. Στοιχεία και πληροφορίες70
 • 2. Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες από συνοφειλέτες75
 • 3. Υπολογισμός αξίας ακινήτων76
 • 4. Επεξεργασία δεδομένων και άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου77
 • 5. Ηλεκτρονική πλατφόρμα77
 • §2. Η εξωδικαστική διαδικασία79
 • Ι. Διορισμός Συντονιστή79
 • 1. Ο Συντονιστής79
 • 1.1. Μητρώο Συντονιστών79
 • 1.2. Καθήκοντα συντονιστή79
 • 1.3. Ευθύνη συντονιστή81
 • 1.4. Αμοιβή Συντονιστή83
 • 2. Διορισμός Συντονιστή84
 • 3. Αντικατάσταση Συντονιστή84
 • 3.1. Αποποίηση /παραίτηση84
 • 3.2. Αντικατάσταση με αίτηση των πιστωτών85
 • ΙΙ. Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και κοινοποίηση σε πιστωτές86
 • 1. Έλεγχος πληρότητας και έκδοση βεβαίωσης πληρότητας86
 • 2. Έλεγχος συνυποβολής αίτησης από συνοφειλέτες87
 • 3. Κοινοποίηση σε πιστωτές89
 • ΙΙΙ. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών μέτρων91
 • IV. Διαδικασία διαπραγμάτευσης94
 • 1. Γενικά χαρακτηριστικά94
 • 1.1. Οριοθέτηση94
 • 1.2. Παράταση προθεσμιών94
 • 1.3. Διαπραγμάτευση95
 • 1.4. Υποχρεώσεις κατά τη διαπραγμάτευση96
 • 2. Δήλωση συμμετοχής από πιστωτές97
 • 3. Έλεγχος απαρτίας και έναρξη διαδικασίας97
 • 4. Έλεγχος διαφορών στις απαιτήσεις98
 • 5. Διορισμός και καθήκοντα εμπειρογνώμονα99
 • 6. Αίτημα για λήψη πρόσθετων εγγράφων από πιστωτές100
 • 7. Αίτημα για συνάντηση101
 • 8. Υποβολή αντιπροτάσεων102
 • 8.1. Χρόνος υποβολής αντιπροτάσεων102
 • 8.2. Ελάχιστο περιεχόμενο αντιπροτάσεων102
 • 8.3. Διαδικασία επί των αντιπροτάσεων103
 • 9. Έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης104
 • 10. Υποβολή ενστάσεων107
 • 11. Πρακτικό περαίωσης107
 • V. Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης108
 • 1. Οι γενικοί κανόνες του άρθρου 9108
 • 1.1. Γενικά108
 • 1.2. Διατήρηση δικαιωμάτων προνομιούχων πιστωτών109
 • 1.3. Υποχρεωτικοί κανόνες109
 • 1.4. Νέες χρηματοδοτήσεις110
 • 1.5. Νέες εξασφαλίσεις111
 • 1.6. Εγγυητές και συνοφειλέτες112
 • 1.7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις112
 • 1.8. Συμψηφισμός113
 • 2. Ειδικά οι κανόνες του άρθρου 15114
 • VI. Απαλλαγή τραπεζικών στελεχών από ευθύνη119
 • VII. Η καταγγελία συμβάσεων και ζητήματα αποζημιωτικής ευθύνης των πιστωτών και του οφειλέτη123
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις123
 • 2. Η καταγγελία συμβάσεων124
 • 2.1. Επί της άνευ ετέρου ακυρότητας κατ’ άρθρο 174 ΑΚ124
 • 2.2. Ακυρότητα λόγω κατάχρησης δικαιώματος (άρθρα 281 και 174 ΑΚ)126
 • 3. Ευθύνη πιστωτών και οφειλέτη127
 • §3. Η δικαστική διαδικασία129
 • Ι. Η δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών129
 • 1. Η επικύρωση από το δικαστήριο προϋπόθεση δέσμευσης των μη συμβαλλομένων στη σύμβαση πιστωτών129
 • 2. Υποβολή αίτησης στο δικαστήριο130
 • 2.1. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία130
 • 2.2. Νομιμοποίηση130
 • 2.3. Συνοδευτικά έγγραφα131
 • 2.4. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη131
 • 2.5. Συνέπειες υποβολής αίτησης - Αναστολή πράξεων εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών μέτρων133
 • 3. Δικαστική απόφαση135
 • 3.1. Περιπτώσεις απόρριψης135
 • 3.2. Ένδικα μέσα137
 • 3.3. Συνέπειες τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης137
 • 4.4. Συνέπειες επικυρωτικής απόφασης138
 • II. Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας139
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις139
 • 2. Η ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών139
 • 2.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις139
 • 2.2. Διαδικασία139
 • 2.2.1. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία139
 • 2.2.2. Ενεργητική νομιμοποίηση141
 • 2.2.2.1. Το έννομο συμφέρον141
 • 2.2.2.2. Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ142
 • 2.2.3. Παθητική νομιμοποίηση143
 • 2.2.4. Συνέπειες144
 • 2.2.4.1. Από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης144
 • 2.2.4.2. Από την έκδοση της απόφασης που δέχεται την αίτηση ακύρωσης της σύμβασης144
 • στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσειων»151
 • Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν 4472/2017)196
 • Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»228
 • Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του Ν 4469/2017238
 • Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του Ν 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β’ 2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής244
 • (ΦΕΚ Β’ 3909/06.11.2017) Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62)255
 • Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν 4469/2017311
 • Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων316
 • 3. Η ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών146
 • 3.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις146
 • 3.2. Συνέπειες147
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ0
 • Ν 4469/20170
 • ΚΥΑ 130060/29.11.20170
 • Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών232
 • Πολ. 1105/14.07.20170
 • Πολ. 1124/31.7.20170
 • ΚΥΑ 116821/6.11.20170
 • ΥΑ 32320/1841/11.07.20170
 • ΚΕΑΟ ΕΓΚ. υπ’ αριθμ. 30/21.07.20170
 • Αλφαβητικό ευρετήριο327
 • 0
 • 0