Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-622-383-9
Σελίδες: 616
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης, Ν. Ρόκας
Το ανά χείρας βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται  η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών  σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.Το δεύτερο μέρος του έργου «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο», καταλαμβάνει, όπως ειπώθηκε, η Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αρχικά αναλύονται οι γενικές αρχές του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του εμπορικού δικαίου, το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων του, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η ευρεσιτεχνία,  οι προϋποθέσεις προστασίας της, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από αυτό κ.λπ. Πιο συνοπτικά αναλύονται περαιτέρω τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας. Περαιτέρω, αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα. Ακολούθως στο βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, επιχειρείται διεξοδική ανάλυση των σχετικών με το σήμα ζητημάτων, βασικότατου κλάδου του εμπορικού δικαίου. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα και το κοινοτικό σήμα. Η τελευταία ενότητα του δεύτερου μέρους της «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914 καθώς και πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας. Εν συνεχεία αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» ασχολείται με το σύνολο των ζητημάτων του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αποτελώντας ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε μελετητή –θεωρητικό και πρακτικό- του εμπορικού δικαίου.
 • 0
 • ΤΜΗΜΑ Α΄31
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ31
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ33
 • ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ33
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ33
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ33
 • § 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔ33
 • § 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας ‑ Γενική περιγραφή37
 • Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίες37
 • Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)42
 • Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)44
 • Δ. Η δράση σε αγορά48
 • Ε. Σύνθεση53
 • § 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσης54
 • Α. Το θετικό πρόσημο54
 • Β. Το αρνητικό πρόσημο55
 • Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγές57
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ60
 • Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ60
 • § 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔ60
 • Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσης60
 • Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγής62
 • Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔ63
 • Δ. Η διεθνής οπτική65
 • Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότητας66
 • ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσης67
 • Ζ. Άλλες αρχές68
 • Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»68
 • Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔ69
 • § 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιο70
 • Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔ71
 • Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτή72
 • § 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»74
 • § 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»75
 • § 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμη78
 • Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔ78
 • Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»79
 • § 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔ81
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ84
 • IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ84
 • § 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα84
 • § 11. Η νεότερη ιστορία85
 • Α. Δυτικός Μεσαίωνας85
 • Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ ‑ Ο μερκαντιλισμός ‑ Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIV86
 • Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerce87
 • Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα ‑ Ο HGB88
 • Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)89
 • ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)90
 • Ζ. Ο 20ός και 21ος αιώνας90
 • § 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔ91
 • Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerce91
 • Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην Ελλάδα91
 • Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)93
 • Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα93
 • § 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ Κώδικα93
 • § 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα – Η παγκοσμιοποίηση94
 • § 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»95
 • Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεων95
 • Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος – Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίας96
 • Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματία97
 • Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότητας98
 • Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)99
 • ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτων99
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ101
 • ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ101
 • § 16. Γενικά101
 • § 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμο102
 • § 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης103
 • § 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο104
 • Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου 104
 • B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίου105
 • § 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυ106
 • Α. Οι εμπoρικές συνήθειες106
 • Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας και το «soft law»109
 • Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔ110
 • § 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)111
 • Α. Η νoμoλoγία111
 • Β. H διαιτησία στo ΕμπΔ112
 • § 22. Η Lex Mercatoria113
 • Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησία113
 • Β. Εκτίμηση της Lex Mercatoria115
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ120
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ120
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ120
 • Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ)120
 • § 23. Εισαγωγή120
 • Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξεις120
 • Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕ122
 • § 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)125
 • Α. Διανομή125
 • (1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτων125
 • (2) Η «επιχείρηση» προμήθειας127
 • (3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνητα128
 • Β. Παραγωγή130
 • (1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεση130
 • (2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση – Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίας133
 • Γ. Υπηρεσίες134
 • (1) Η «επιχείρηση» πρακτορείας134
 • (2) H «επιχείρηση» παραγγελίας136
 • (3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι’ ύδατος»140
 • (4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίες141
 • (5) Η μεσιτεία ‑ η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»142
 • (6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων143
 • (7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτων144
 • (8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρου145
 • (9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράση145
 • § 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)147
 • § 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης150
 • Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμους150
 • Β. Εθιμική εμπορικότητα151
 • Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ’ αυτή151
 • Δ. Η παράγωγη εμπορικότητα152
 • (1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότητα152
 • (2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα155
 • Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότητας158
 • (1) Διασταλτική ερμηνεία158
 • (2) Η αναλογία158
 • (3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)160
 • (4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.161
 • (5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρηση162
 • ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειες166
 • § 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις167
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ170
 • Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ)170
 • § 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμα170
 • § 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπός175
 • § 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύληση178
 • § 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνης178
 • § 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών181
 • Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεων181
 • Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμών183
 • § 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμα184
 • Α. Εμπoρική ικανότητα184
 • Β. Ασυμβίβαστα189
 • Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίας190
 • § 34. Οι «χωλoί» έμπoρoι190
 • Α. Φαινόμενoς έμπορος191
 • Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoς193
 • Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας195
 • Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρία199
 • Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας – Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδεια199
 • ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.201
 • Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), κατά το άρθρο 15 § 3 ν. 3419/2005204
 • § 35. Απόδειξη – Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 – Το δεδικασμένo204
 • § 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσης208
 • Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσης208
 • (1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ)208
 • (2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το ΓΕΜΗ)208
 • Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσης211
 • (1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδρα211
 • (2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις213
 • (3) Η διαδικτυακή εγκατάσταση214
 • § 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name)215
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ216
 • ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ216
 • § 38. Γενικά216
 • § 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης217
 • § 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας219
 • § 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότητας224
 • § 42. Επισκόπηση των συνεπειών – «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειες227
 • § 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών της228
 • Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότητας228
 • Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότητας232
 • § 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησης234
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ240
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ240
 • Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ240
 • § 45. Γενικά240
 • § 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησης243
 • § 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;246
 • Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;246
 • Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»247
 • § 48. Μεταβίβαση της επιχείρησης249
 • Α. Μεταβίβαση εν ζωή249
 • Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου255
 • § 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχών256
 • § 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρηση257
 • Α. Μίσθωση επιχείρησης257
 • Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρία258
 • Γ. Επικαρπία σε επιχείρηση258
 • Δ. Ενέχυρο σε επιχείρηση258
 • Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης258
 • ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρηση259
 • Ζ. Επιδίκαση επιχείρησης260
 • Η. Η επιχείρηση στην πτώχευση261
 • Θ. Η διακοπή της επιχείρησης261
 • § 51. Προστασία της επιχείρησης261
 • Α. Τρόποι προστασίας261
 • Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησης263
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ264
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ264
 • § 52. Το προσωπικό της επιχείρησης – Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους264
 • A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση264
 • Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους – Υπηρεσίες «φασόν» – Το «οutsourcing» και το «offshoring»267
 • Γ. Συστήματα διανoμής269
 • § 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος270
 • Α. Γενικά – Το π.δ. 219/1991 – Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου270
 • Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας274
 • Γ. Τύπος της σύμβασης274
 • Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου275
 • Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένου278
 • ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπου279
 • Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας280
 • Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου283
 • Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991289
 • § 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος290
 • § 55. Ο διανομέας291
 • Α. Γενικά291
 • Β. Υποχρεώσεις των μερών293
 • Γ. Λύση της σύμβασης – Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία295
 • § 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)300
 • § 57. Η προβληματική του δικτύου διανομής302
 • § 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ308
 • Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ308
 • § 59. Τα βιβλία των εμπόρων308
 • § 60. Τα βιβλία του Εμπορικού Νόμου309
 • Α. Το ημερολόγιο310
 • Β. Το βιβλίο απογραφών311
 • Γ. Το βιβλίο «αντιγραφής» επιστολών312
 • Δ. Υποχρεωτικά βιβλία με βάση άλλους νόμους313
 • Ε. Προαιρετικά εμπορικά βιβλία313
 • ΣΤ. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ - π.δ. 186/1992)313
 • § 61. Τρόπος και διάρκεια τήρησης των βιβλίων314
 • § 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφών316
 • Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα316
 • Β. Το διπλογραφικό σύστημα317
 • Γ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις318
 • Δ. Η λογιστική τυποποίηση319
 • § 63. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων319
 • Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη – το «απόσπασμα» από τα βιβλία319
 • Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμη325
 • § 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων327
 • Α. Ανακοίνωση328
 • Β. Εμφάνιση329
 • (1) Η επίδειξη των εμπορικών βιβλίων κατά τις κοινές διατάξεις329
 • (2) Η εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων κατά τον ΕμπΝ330
 • § 65. Τα εμπορικά βιβλία ως πράγματα333
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ334
 • H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ334
 • § 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»334
 • A. Γενικά335
 • Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας336
 • § 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσης339
 • Α. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς339
 • Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων340
 • § 68. Τα επιμελητήρια340
 • A. Η νομική φύση των επιμελητηρίων341
 • Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίων341
 • Γ. Υποχρέωση εγγραφής ‑ Συνδρομή344
 • Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοί344
 • § 69. Η εμπορική δημοσιότητα – Το σύστημα του Εμπορικού Μητρώου345
 • A. Γενικά345
 • Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώου346
 • Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα – Ο ν. 3419/2005348
 • Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίου357
 • § 70. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο358
 • § 71. Εμπορικό δίκαιο και ποινικό δίκαιο360
 • ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή)361
 • I. Ημεδαπή361
 • II. Αλλοδαπή363
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ367
 • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ381
 • I. Αθέμιτος ανταγωνισμός381
 • II. Βιομηχανική ιδιοκτησία381
 • III. Διακριτικά γνωρίσματα381
 • IV. Τεχνικές δημιουργίες381
 • V. Ευρωπαϊκό δίκαιο381
 • ΤΜΗΜΑ Β΄377
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ377
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ383
 • ΓENIKEΣ APXEΣ383
 • § 1. Έννοια και ιδιαιτερότητες384
 • I. Aντικείμενο384
 • II. Oρισμός385
 • III. Nομική φύση. Λόγοι προστασίας 386
 • 1. Nομική φύση386
 • 2. Λόγοι προστασίας 387
 • 3. Συμπέρασμα389
 • § 2. Oικονομική σημασία, διεθνής εξέλιξη, ένταξη στο σύστημα δικαίου390
 • I. Oικονομική σημασία και χαρακτηριστικά390
 • II. Διεθνής εξέλιξη390
 • III. Ένταξη στο δικαιικό σύστημα391
 • 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία και συνταγματικό δίκαιο391
 • 2. Βιομηχανική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο391
 • 3. Βιομηχανική ιδιοκτησία και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού392
 • IV. Αρμοδιότητα392
 • § 3. Bιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία392
 • § 4. Διεθνικότητα394
 • I. Tο δημιουργούμενο πρόβλημα394
 • II. Διεθνείς συμβάσεις395
 • 1. H Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων395
 • 2. Άλλες διεθνείς συμβάσεις396
 • 3. H Συμφωνία TRIPS397
 • 4. Eυρωπαϊκό δίκαιο398
 • III. Iδιωτικό διεθνές δίκαιο399
 • 1. Διακριτικά γνωρίσματα399
 • 2. Αθέμιτος ανταγωνισμός400
 • 3. Τεχνικές επινοήσεις 401
 • MEPOΣ ΔEYTEPO404
 • TEΧNIKΕΣ EΠINOHΣΕΙΣ404
 • KEΦAΛAIO ΠPΩTO404
 • EYPEΣITEXNIA404
 • § 5. Eισαγωγικά404
 • I. Aντικείμενο και σκοπός προστασίας404
 • II. Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεση405
 • III. Πηγές 406
 • § 6. Προϋποθέσεις προστασίας407
 • I. Γενικά407
 • II. Eφεύρεση407
 • 1. Xαρακτηριστικά407
 • 2. H πρόκληση της νέας τεχνολογίας: Προγράμματα η/υ και βιοτεχνολογία409
 • III. Tο “νέο” της εφεύρεσης412
 • IV. Eφευρετική δραστηριότητα412
 • V. Eπιδεκτικότητα βιομηχανικής εφαρμογής413
 • § 7. Δικαιούχοι413
 • I. H αρχή του πραγματικού εφευρέτη413
 • II. Προστασία του εφευρέτη414
 • III. Ένας ή περισσότεροι εφευρέτες415
 • IV. Eφευρέσεις εργαζομένων416
 • § 8. H διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας417
 • I. Συστήματα ελέγχου417
 • II. Kατάθεση αίτησης, παραδεκτό, δημοσιότητα418
 • III. Προτεραιότητα419
 • IV. Xορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας419
 • V. Kατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας421
 • 1. Δίπλωμα προϊόντος και δίπλωμα μεθόδου421
 • 2. Δίπλωμα τροποποίησης και εξαρτημένο δίπλωμα422
 • § 9. Oι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. Όρια423
 • I. Γενικά423
 • II. Kατ’ ιδίαν εξουσίες423
 • III. Όρια του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας424
 • § 10. H αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)426
 • I. Γενικά426
 • II. Mεταβίβαση426
 • III. Άδειες εκμεταλλεύσεως427
 • 1. Συμβατικές άδειες427
 • 2. Yποχρεωτικές άδειες429
 • IV. Kατάσχεση, πτώχευση430
 • § 11. Aπώλεια του δικαιώματος430
 • I. Aπόσβεση430
 • II. Έκπτωση431
 • III. Aκυρότητα431
 • § 12. Προστασία432
 • I. Γενικά432
 • II. Πότε υπάρχει προσβολή433
 • IΙI. Aξιώσεις433
 • ΙV. Ποινική προστασία436
 • § 12α. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας437
 • Ι. Γενικά437
 • ΙΙ. Προστασία438
 • ΙΙΙ. Ακυρότητα 439
 • § 12β. Ευρεσιτεχνίες φαρμάκων439
 • Ι. Γενικά439
 • ΙΙ. Γενόσημα (generics)439
 • ΙΙΙ. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα440
 • KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ441
 • ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ441
 • § 13. Υποδείγματα χρησιμότητας441
 • Ι. Γενικά441
 • ΙΙ. Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας442
 • ΙΙΙ. Διαδικασία χορήγησης443
 • § 14. Άλλες τεχνικές επινοήσεις443
 • MEPOΣ ΤΡΙΤΟ447
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ447
 • § 15. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα448
 • Ι. Οικονομική σημασία, έννοια, αντικείμενο448
 • ΙΙ. Πηγές449
 • ΙΙΙ. Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα450
 • ΙV. Προϋποθέσεις προστασίας451
 • 1. Εξωτερική διαμόρφωση451
 • 2. Βιομηχανική ή βιοτεχνική αξιοποίηση451
 • 3. Αισθητικός χαρακτήρας452
 • 4. Το στοιχείο του νέου453
 • 5. Ατομικός χαρακτήρας454
 • 6. Συστατικά σύνθετων προϊόντων455
 • 7. Eξαιρέσεις από την προστασία456
 • § 16. Δικαιούχος456
 • I. O δημιουργός456
 • ΙΙ. Το τεκμήριο υπέρ του καταθέτη. Προστασία του δημιουργού457
 • § 17. Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού457
 • § 18. Το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα459
 • Ι. Περιεχόμενο δικαιώματος459
 • ΙΙ. Έκταση προστασίας460
 • 1. Ενδογενή όρια460
 • 2. Εξωτερικά όρια461
 • 3. Ανάλωση461
 • ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος461
 • IV. Μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης462
 • V. Απώλεια του δικαιώματος462
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ466
 • ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ466
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ466
 • § 19. Γενικά466
 • Ι. Η σημασία των διακριτικών γνωρισμάτων466
 • ΙΙ. Κατηγορίες και τρόποι κτήσης των διακριτικών γνωρισμά­των468
 • ΙΙΙ. Αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα469
 • 1. Σχετικοποιημένη προστασία469
 • 2. Αρχή της προτεραιότητας 470
 • 3. Παραπλανητικά διακριτικά γνωρίσματα472
 • IV. Διακριτικά γνωρίσματα και διαδίκτυο472
 • 1. Γενικά472
 • 2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names473
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ477
 • ΣΗΜΑ477
 • § 20. Γενικά477
 • Ι. Έννοια, νομική φύση, πηγές477
 • 1. Έννοια477
 • 2. Νομική φύση478
 • 3. Πηγές478
 • ΙΙ. Λειτουργίες του σήματος479
 • 1. Διακριτική λειτουργία και λειτουργία προέλευσης479
 • 2. Εγγυητική λειτουργία481
 • 3. Διαφημιστική λειτουργία481
 • ΙΙΙ. Κατηγορίες σημάτων482
 • § 21. Προϋποθέσεις προστασίας484
 • Ι. Γενικά484
 • ΙΙ. Διακριτική ικανότητα485
 • ΙΙΙ. Αυτοτέλεια. Τρισδιάστατα σήματα486
 • ΙV. Είδη σημάτων487
 • V. Πρόθεση χρήσης και υποχρέωση χρήσης489
 • VΙ. Επιχείρηση490
 • § 22. Απαράδεκτα491
 • Ι. Γενικά491
 • ΙΙ. Έλλειψη εννοιολογικών στοιχείων του σήματος (άρθρο 3 § 1 περίπτ. α)492
 • ΙΙΙ. Έλλειψη διακριτικής δύναμης (άρθρο 3 § 1 περίπτ. β)492
 • IV. Ενδείξεις προσδιοριστικές των προϊόντων (περιγραφικές ενδείξεις, άρθρο 3 § 1 περιπτ. γ και ε)493
 • V. Κοινόχρηστες ενδείξεις (άρθρο 3 § 1 περίπτ. δ)496
 • VI. Επικράτηση στις συναλλαγές (άρθρο 3 § 3)497
 • VII. Ενδείξεις που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (άρθρο 3 § 1 παρίπτ. στ, άρθρο 3 § 2 περίπτ. α)498
 • VIIΙ. Παραπλανητικές ενδείξεις (άρθρο 3 § 1 περίπτ. ζ)499
 • ΙΧ. Κατάθεση αντίθετη στην καλή πίστη (άρθρο 3 § 2 περίπτ. β)500
 • Χ. Σύγκρουση με προγενέστερο σήμα (άρθρο 4 §§ 1, 2, 3 γ, 4)501
 • ΧΙ. Σύγκρουση με προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα και άλλα δικαιώματα (άρθρα 4 § 3 α, β, 5)504
 • § 23. Κατάθεση και καταχώριση505
 • Ι. Κατάθεση505
 • ΙΙ. Έλεγχος νομιμότητας506
 • 1. Διαδικασία παραδοχής της δήλωσης506
 • 2. Ένδικα μέσα507
 • 3. Καταχώριση507
 • § 24. Περιεχόμενο και προστασία του δικαιώματος στο σήμα508
 • Ι. Περιεχόμενο508
 • ΙΙ. Προστασία510
 • 1. Γενικά510
 • 2. Κίνδυνος συγχύσεως511
 • 3. Προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος516
 • 4. Η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμης516
 • 5. Αστική και ποινική προστασία519
 • 6. Όρια προστασίας524
 • § 25. Το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών528
 • Ι. Γενικά528
 • ΙΙ. Μεταβίβαση528
 • ΙIΙ. Παραχώρηση άδειας χρήσης530
 • § 26. Η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα533
 • Ι. Λόγοι απώλειας533
 • ΙΙ. Διαγραφή533
 • § 27. Διεθνής προστασία. Κοινοτικό σήμα536
 • Ι. Η αρχή της εδαφικότητας536
 • ΙΙ. Το κοινοτικό σήμα537
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ540
 • ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ540
 • § 28. Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών540
 • Ι. Γενικά. Σύγκριση με το σήμα540
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίας543
 • § 29. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως545
 • Ι. Γενικά. Οικονομική σημασία545
 • II. Έκταση και προϋποθέσεις προστασίας. Ειδική νομοθεσία546
 • ΙΙΙ. Διεθνής προστασία548
 • § 30. Διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεως549
 • Ι. Το όνομα549
 • ΙΙ. Η εμπορική επωνυμία550
 • 1. Γενικά550
 • 2. Προϋποθέσεις προστασίας551
 • 3. Μεταβίβαση553
 • ΙΙΙ. Διακριτικός τίτλος (ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα)554
 • 1. Γενικά554
 • 2. Προστασία555
 • ΙV. Iδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησης556
 • V. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργων557
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ560
 • ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ560
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ560
 • ΓΕΝΙΚΑ560
 • § 31. Εισαγωγικά560
 • Ι. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού560
 • 1. Η ουσία του ανταγωνισμού560
 • 2. Ο ν. 146/1914561
 • 3. Θιγόμενα συμφέροντα από την αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά562
 • ΙΙ. Αθέμιτος ανταγωνισμός και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού563
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ565
 • Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ565
 • § 32. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914565
 • Ι. Η δομή του ν. 146/1914565
 • ΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν στοιχεία του άρθρου 1566
 • 1. Πράξη ανταγωνισμού566
 • 2. Σκοπός ανταγωνισμού567
 • 3. Αντίθεση στα χρηστά ήθη567
 • 4. Πράξεις ανταγωνισμού που τελούνται σε ορισμένες συναλλαγές569
 • ΙIΙ. Συνέπειες570
 • § 33. Πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας570
 • Ι. Αθέμιτη προσέλκυση πελατών571
 • 1. Επηρεασμός των πελατών με τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων571
 • 2. Yπερβολικός δελεασμός572
 • 3. Ψυχολογικός εξαναγκασμός574
 • 4. Εκμετάλλευση της τάσης του κοινού για τυχερά παιχνίδια574
 • 5. Παρενόχληση574
 • 6. Εκμετάλλευση συναισθημάτων575
 • ΙΙ. Εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης576
 • 1. Προσκόλληση576
 • 2. Εκμετάλλευση ξένης φήμης 579
 • 3. Εκμετάλλευση ξένης οργάνωσης580
 • ΙΙΙ. Παρεμπόδιση583
 • 1. Μποϋκοτάζ583
 • 2. Άνιση μεταχείριση (άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλακτικών σχέσεων)585
 • 3. Υποτίμηση586
 • 4. Συγκριτική διαφήμιση588
 • 5. Άλλες μορφές παρεμπόδισης591
 • IV. Παράβαση νομικών δεσμεύσεων591
 • 1. Παράβαση διατάξεων591
 • 2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων593
 • V. Διακινδύνευση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς595
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ597
 • ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ597
 • § 34. Παραπλανητική διαφήμιση597
 • Ι. Γενικά597
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής598
 • ΙΙΙ. Περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων600
 • ΙV. Συνέπειες601
 • § 35. Προστασία της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων602
 • Ι. Προστασία της επαγγελματικής φήμης602
 • ΙΙ. Προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων603
 • § 36. Η καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού605
 • Ι. Γενικά605
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής 605
 • 1. Σχέση οικονομικής εξάρτησης 606
 • 2. Ανυπαρξία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης606
 • 3. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης 607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ608
 • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ608
 • § 37. Αστική και ποινική προστασία608
 • Ι. Αστική προστασία608
 • 1. Αξιώσεις608
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα609
 • 3. Νομιμοποίηση610
 • 4. Παραγραφή610
 • 5. Δικονομικά612
 • ΙΙ. Ποινική προστασία612
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ613
 • ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ613
 • § 38. Η Οδηγία 2005/29/EK και τα άρθρα 9α επ. ν. 2251/1994613
 • Ι. Γενικά613
 • ΙΙ. Περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 613
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ615
 • 0
 • 0