Συναλλαγματική, Επιταγή, Αξιόγραφα Κεφαλαιαγοράς & λοιπά Αξιόγραφα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-622-382-2
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Κ. Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου, Κ. Φωτεινάκη
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δίκαιο των αξιογράφων. Η ανάπτυξη της ύλης έχει ως επίκεντρο την πράξη και δίνει έμφαση στην πρακτική αντιμετώπιση των εξεταζομένων θεμάτων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική της συναλλαγματικής και της επιταγής οικεία στο φοιτητή, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογράφο ή νομικό σύμβουλο επιχείρησης. Προς το σκοπό αυτό η ακολουθούμενη μέθοδος έχει ως αφετηρία πραγματικά περιστατικά που προκαλούν το σχετικό νομικό προβληματισμό, ακολουθεί δε, δίκην μείζονος πρότασης, η ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους, για να κλείσει, τέλος, κάθε ενότητα με την επίλυση του πρακτικού, διά της υπαγωγής της ελάσσονος πρότασης στη μείζονα. Στο πρώτο μέρος, τις γενικές αρχές αξιογράφων, εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με: τα είδη των εγγράφων, την έννοια και τις διέπουσες τα αξιόγραφα αρχές, τις διακρίσεις και τη νομική φύση τους, την έκταξη, την προβληματική της «αποϋλοποίησης», την ιστορική εξέλιξη, την περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης και τη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων από τα αξιόγραφα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κατ΄ ιδίαν αξιόγραφα της χρηματαγοράς (συναλλαγματική και επιταγή) και της κεφαλαιαγοράς (μετοχές και ομολογίες), τα εμπορικά αξιόγραφα σε διαταγή (χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο και ενεχυρόγραφο, ασφαλιστήριο, φορτωτικές κ.ά.), τα αξιόγραφα στον κομιστή (ανώνυμα χρεόγραφα και πιστοποιητικά καταθέσεων) καθώς και οι τίτλοι Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και άυλοι τίτλοι). Η έκδοση συμπληρώνεται με: α) παράρτημα δικογράφων (αίτηση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική και επιταγή, έγκληση για ακάλυπτη επιταγή κ.ά.), τίτλων (ξένα και ελληνικά επενδυσιακά αξιόγραφα κ.ά.) και στατιστικών στοιχείων, β) βασική βιβλιογραφία και γ) ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.
 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ21
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞIΟΓΡΑΦΩΝ21
 • Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ21
 • Β. ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΟΥ22
 • Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΠΟΥΣΕΣ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΣ25
 • 1. Τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία25
 • 2. Η αρχή της ενσωμάτωσης26
 • 3. Η αρχή της γραμματοπάγειας (letteralità)28
 • 4. Η αρχή της αυτονομίας28
 • 5. Η αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών29
 • Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ30
 • 1. Αξιόγραφα με ευρεία και με στενή έννοια (ανάλογα προς τις διέπουσες αυτά αρχές)32
 • 2. Αξιόγραφα γνήσια και καταχρηστικά34
 • 3. Αξιόγραφα: α) χρηματαγοράς, β) κεφαλαιαγοράς, και γ) κυκλοφορίας αγαθών (διάκριση ανάλογα με την οικονομική τους κυκλοφορία)34
 • 4. Αξιόγραφα α) στον κομιστή, β) σε διαταγή και γ) ονομαστικά (διάκριση ανάλογα με τον τρόπο κυκλοφορίας τους)35
 • 5. Αξιόγραφα α) ενοχικά, β) εμπράγματα και γ) συμμετοχικά38
 • 6. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδη40
 • 7. Αξιόγραφα συστατικά και δηλωτικά (αποδεικτικά)40
 • Ε. Η νομική φύση των αξιογράφων. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος («Αξιογραφικές θεωρίες»).41
 • ΣΤ. Η έκταξη ως βασικός τύπος46
 • Ζ. Η προβληματική της «αποϋλοποίησης»50
 • Η. Η ιστορική εξέλιξη52
 • Θ. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ55
 • 1. Απόσβεση του δικαιώματος55
 • 2. Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του τίτλου του αξιογράφου. Κήρυξή του ως ανίσχυρου55
 • Ι. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ57
 • 1. Έκδοση διαταγής πληρωμής57
 • 2. Διαδικασία διαφορών από πιστωτικούς τίτλους58
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ61
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ61
 • Ι. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ61
 • Α. ΓΕΝΙΚΑ62
 • 1. Η λειτουργία της συναλλαγματικής στις συναλλαγές. Έννοια και χαρακτηριστικά της62
 • i. Συρροή βασικής (υποκείμενης) και εκτελεστικής (από συναλλαγματική) σχέσης62
 • ii. Τριγωνική ή διπρόσωπη σχέση;63
 • iii. Ειδικότερα νομικά χαρακτηριστικά66
 • α. της γραμματοπάγειας66
 • β. της αυτονομίας67
 • 2. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματική68
 • 3. Οικονομική σημασία της συναλλαγματικής70
 • Β. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ72
 • 1. Ικανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική72
 • 2. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωπο74
 • 3. Τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής77
 • 4. Συνέπειες από την έλλειψη και αλλοίωση τυπικών στοιχείων της συναλλαγματικής85
 • i. Ακυρότητα της συναλλαγματικής85
 • ii. Μετατροπή της άκυρης συναλλαγματικής87
 • 5. Λευκή συναλλαγματική89
 • 6. Ρήτρες στη συναλλαγμαική92
 • 7. Ευθύνη του εκδότη της συναλλαγματικής96
 • Γ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ96
 • 1. Έννοια και σημασία της αποδοχής της συναλλαγματικής96
 • 2. Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχή97
 • 3. Δήλωση περί αποδοχής της συναλλαγματικής99
 • 4. Αποτελέσματα της αποδοχής της συναλλαγματικής101
 • 5. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής της συναλλαγματικής102
 • 6. Ανάκληση της αποδοχής της συναλλαγματικής102
 • Δ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ103
 • 1. Μεταβίβαση με εκχώρηση104
 • 2. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση104
 • i. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης104
 • ii. Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογράφησης106
 • iii. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης107
 • α. Νομιμοποιητικό αποτέλεσμα107
 • β. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα109
 • γ. Εγγυητικό αποτέλεσμα111
 • 3. Είδη οπισθογράφησης113
 • i. Λευκή οπισθογράφηση113
 • ii. Οπισθογράφηση «ουχί εις διαταγή» και οπισθογράφηση «άνευ ευθύνης»115
 • iii. Όψιμη οπισθογράφηση (μετοπισθογράφηση)115
 • iv. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας116
 • v. Καλυμμένη οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας118
 • vi. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου119
 • Ε. ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ122
 • 1. Έννοια της τριτεγγύησης122
 • 2. Τύπος και περιεχόμενο της τριτεγγύησης124
 • 3. Ευθύνη του τριτεγγυητή126
 • ΣΤ. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ128
 • Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ130
 • 1. Εμφάνιση προς πληρωμή της συναλλαγματικής130
 • 2. Πληρωμή της συναλλαγματικής131
 • 3. Πληρωμή της συναλλαγματικής σε μη δικαιούχο132
 • Η. ANAΓΩΓΗ134
 • 1. Έννοια και διακρίσεις αναγωγής134
 • 2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις αναγωγής136
 • 3. Τυπική προϋπόθεση αναγωγής - (Διαμαρτυρικό)136
 • 4. Αποτελέσματα και αντικείμενο της αναγωγής140
 • 5. Έκπτωση από το δικαίωμα αναγωγής143
 • Θ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ145
 • 1. Γενικά145
 • 2. Διακρίσεις των ενστάσεων και προϋποθέσεις προβολής τους146
 • i. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλο149
 • ii. Προσωπικές ενστάσεις150
 • iii. Ενστάσεις που αφορούν στο κύρος της δήλωσης του οφειλέτη και κατ’ επέκταση της υποχρέωσής του από το αξιόγραφο155
 • Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ162
 • 1. Παραγραφή162
 • 2. Αδικαιολόγητος πλουτισμός165
 • ΙΙ. ΕΠΙΤΑΓΗ171
 • Α. ΓΕΝΙΚΑ171
 • 1. Έννοια, μηχανισμός και νομικά χαρακτηριστικά της επιταγής171
 • 2. Οικονομική λειτουργία της επιταγής175
 • 3. Διαφορές της επιταγής από τη συναλλαγματική177
 • 4. Είδη επιταγής178
 • i. Ανάλογα με τον τρόπο κυκλοφορίας178
 • ii. Ανάλογα με τον τόπο έκδοσης ή πληρωμής178
 • iii. Ανάλογα προς το πρόσωπο που δικαιούται να την εισπράξει (δίγραμμη και λογιστική επιταγή)179
 • iv. Ταχυδρομική επιταγή183
 • v. Ταξιδιωτική επιταγή184
 • vi. Εγγυημένη επιταγή184
 • Β. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ185
 • 1. Ικανότητα των προσώπων της επιταγής185
 • 2. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής186
 • 3. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων της επιταγής189
 • i. Ατελής, άκυρη και λευκή επιταγή189
 • ii. Μετατροπή της άκυρης επιταγής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 182 ΑΚ193
 • 4. Σχέσεις αιτίας193
 • 5. Ρήτρες στην επιταγή195
 • Γ. ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ196
 • Δ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ199
 • Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ203
 • ΣΤ. ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ207
 • Ζ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ208
 • 1. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή208
 • 2. Πληρωμή της επιταγής210
 • Η. ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ212
 • Θ. ΑΝΑΓΩΓΗ221
 • Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ222
 • 1. Παραγραφή222
 • 2. Αδικαιολόγητος πλουτισμός224
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ227
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ227
 • I. ΜΕΤΟΧΕΣ227
 • A. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 228
 • B. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ228
 • Γ. ΑΫΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ229
 • II. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ230
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ233
 • ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ233
 • I. ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ233
 • A. ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ233
 • 1. Eμπορική εντολή πληρωμής234
 • 2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο234
 • 3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο235
 • 4. Θαλάσσια και χερσαία φορτωτική236
 • 5. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς237
 • 6. Ασφαλιστήριο237
 • 7. Άλλα αξιόγραφα σε διαταγή238
 • B. ΚANONΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ238
 • II. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ239
 • A. ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ239
 • 1. Έννοια και οικονομική σημασία των ανώνυμων χρεογράφων239
 • 2. Βασικά χαρακτηριστικά των ανώνυμων χρεογράφων240
 • i. Υπόσχεση παροχής από τον εκδότη240
 • ii. Άσκηση της ενσωματωμένης απαίτησης241
 • iii. Εκπλήρωση από τον οφειλέτη241
 • iv. Προβολή ενστάσεων241
 • v. Μεταβίβαση242
 • B. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ242
 • Πίνακας 1: Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική249
 • Πίνακας 2: Σχετικώς εκδοθείσα διαταγή πληρωμής0
 • Πίνακας 3: Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή251
 • Πίνακας 4: Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής από επιταγή0
 • Πίνακας 5: Διαταγή πληρωμής από επιταγή0
 • Πίνακας 6: Υπόδειγμα έγκλησης για ακάλυπτη επιταγή0
 • Πίνακες 7-9: Ξένα επενδυσιακά αξιόγραφα (Ιστορικά)259
 • Πίνακες 10-13: Ελληνικά επενδυσιακά αξιόγραφα (Ιστορικά)261
 • Πίνακας 14: Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα (π.χ. αποθετήριο)266
 • Πίνακας 15: Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα - Ενεχυρόγραφο267
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ243
 • ΤΙΤΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ243
 • I. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ243
 • II. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ244
 • III. ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ244
 • Ι. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ249
 • IΙ. ΤΙΤΛΟΙ259
 • ΙΙΙ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ269
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ273
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ277
 • 0
 • 0