Η εταιρία του Αστικού Κώδικα Η ομόρρυθμη εταιρία Η ετερόρρυθμη εταιρία Η αφανής εταιρία Η ανώνυμη εταιρία Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα (μονοπρόσωπη ΕΠΕ, μονοπρόσωπη ΑΕ) Όμιλοι επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €65.00
ΝΠ €75.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-562-031-8
Σελίδες: 672
Συγγραφέας: Ν. Ρόκας

Βασικός στόχος της παρούσας έβδομης έκδοσης του κλασικού έργου για το εταιρικό δίκαιο είναι η ενημέρωση του συγγράμματος σχετικά με τις αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο. Είναι γεγονός ότι με την πρόσφατη νομοθετική παραγωγή το εταιρικό δίκαιο εμπλουτίστηκε και εκσυγχρονίστηκε σημαντικά. Εμπλουτίστηκε με την εισαγωγή μιας νέας εταιρικής μορφής, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ), και εκσυγχρονίστηκε με την αναμόρφωση του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών, το οποίο ίσχυε αναλλοίωτο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η ΙΚΕ όσο και οι προσωπικές εταιρίες, που εισήχθησαν με τον Ν 4072/2012, απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω και της οικονομικής κρίσης, μετά την επί πολλά χρόνια κυριαρχία της «ανοικτής» ανώνυμης εταιρίας, βρίσκονται στο επίκεντρο όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πέραν τούτων, από το τρέχον έτος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το γενικό εμπορικό μητρώο, ενώ με τον Ν 3853/2010, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρικές μορφές, απλοποιήθηκε η σύσταση ίδρυσης εταιριών με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μιας στάσης. Επιπλέον, με τον Ν 3884/2010 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2007/36/ΕΚ για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, όπως η εισαγωγή του Ν 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών, ο Ν 3693/2008 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία.

Όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις ελήφθησαν υπόψη στη νέα έκδοση, βέβαια στο πλαίσιο του σκοπού του συγγράμματος ως ευσύνοπτου εγχειριδίου χρήσιμου για τους μελετητές του εταιρικού δικαίου.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ42
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ42
 • § 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και σημασία των ενώσεων προσώπων και του εταιρικού δικαίου42
 • Α. Σημασία και χαρακτηριστικά των ενώσεων προσώπων42
 • Ι. Γενικά 42
 • ΙΙ. Εταιρικό συμφέρον, εταιρικά συμφέροντα και ατομικά (εξωεταιρικά) συμφέροντα των εταίρων42
 • Β. Έννοια και βασικές μορφές ενώσεων προσώπων (εταιρίες υπό ευρεία έννοια)44
 • Ι. Έννοια44
 • ΙΙ. Μορφές ενώσεων προσώπων45
 • Γ. Οι εταιρικοί τύποι. Άτυπα εταιρικά μορφώματα46
 • Ι. Οι εταιρικοί τύποι και οι λόγοι επιλογής τους46
 • ΙΙ. Άτυπα εταιρικά μορφώματα47
 • Δ. Έκταση και αντικείμενο του εταιρικού δικαίου. Δίκαιο επιχειρήσεων48
 • Ι. Έκταση και αντικείμενο48
 • 1. Κερδοσκοπικός και ιδεολογικός σκοπός48
 • 2. Μορφές εταιρικής συνεργασίας49
 • 3. Ρυθμιζόμενες σχέσεις50
 • 4. Προσπάθεια διατύπωσης γενικών αρχών του εταιρικού δικαίου50
 • ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και δίκαιο των επιχειρήσεων50
 • § 2. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες52
 • Α. Γνωρίσματα προσωπικών εταιριών52
 • Β. Γνωρίσματα κεφαλαιουχικών εταιριών52
 • Γ. Μετριασμός των προσωπικών ή κεφαλαιουχικών στοιχείων54
 • § 3. Εταιρίες με και χωρίς νομική προσωπικότητα55
 • Α. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα55
 • Β. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά με ικανότητα δικαίου («ατελή» νομικά πρόσωπα)55
 • Γ. Ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα57
 • § 4. Εμπορικότητα των εταιριών60
 • § 5. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης. Σύγχρονη εξέλιξη του εταιρικού δικαίου61
 • Α. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης61
 • Ι. Εταιρικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο61
 • ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο64
 • ΙΙΙ. Εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και δίκαιο ανταγωνισμού65
 • IV. Εταιρικό δίκαιο και εργατικό δίκαιο65
 • V. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο65
 • Β. Η εξέλιξη του εταιρικού δικαίου68
 • § 6. Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο70
 • Α. Βασικές αρχές71
 • Β. Ελευθερία εγκατάστασης. Η σημασία της νομολογίας του ΔΕΚ (ήδη ΔικΕΕ) για τα εθνικά εταιρικά δίκαια74
 • Γ. Διασυνοριακές δομικές μεταβολές77
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ80
 • ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ80
 • Εισαγωγικά80
 • Το νέο δίκαιο των προσωπικών εμπορικών εταιριών. Βασικές αρχές80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ81
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ81
 • § 7. Έννοια, γνωρίσματα, μορφές εμφάνισης και οικονομική σημασία81
 • Α. Έννοια81
 • Β. Γνωρίσματα81
 • Γ. Μορφές εμφάνισης82
 • Δ. Οικονομική σημασία82
 • § 8. Η εταιρική σύμβαση84
 • Α. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης84
 • Ι. Η σύσταση της εταιρίας84
 • ΙΙ. Αντικείμενο της εταιρικής σύμβασης84
 • 1. Εισφορές85
 • 2. Κοινός σκοπός86
 • ΙΙΙ. Τύπος87
 • Β. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασης88
 • Γ. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασης89
 • § 9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων92
 • Α. Αρχή της ελευθερίας της βουλήσεως92
 • Β. Η νομική θέση του εταίρου93
 • Γ. Υποχρεώσεις των εταίρων95
 • Ι. Υποχρέωση για καταβολή εισφοράς95
 • II. Υποχρέωση πίστης97
 • Δ. Δικαιώματα των εταίρων98
 • Ι. Δικαιώματα διοικήσεως98
 • 1. Δικαίωμα ψήφου98
 • 2. Δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης99
 • ΙΙ. Περιουσιακά δικαιώματα100
 • 1. Συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες100
 • α) Περιεχόμενο και έκταση του δικαιώματος στα κέρδη100
 • β) Εταιρικοί λογαριασμοί101
 • 2. Δικαίωμα απολήψεων102
 • 3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως103
 • Ε. Μεταβιβαστότητα των εταιρικών δικαιωμάτων103
 • ΣΤ. Μέτρο ευθύνης των εταίρων104
 • Ζ. Αξιώσεις εταιρίας κατά εταίρων και αξιώσεις εταίρων κατά της εταιρίας105
 • § 10. Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης106
 • Α. Γενικά106
 • Ι. Περιεχόμενο και σημασία106
 • ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπηση106
 • Β. Διαχείριση107
 • Ι. Ποιοι είναι διαχειριστές107
 • 1. Συλλογική διαχείριση107
 • 2. Διαχείριση κατά πλειοψηφία108
 • 3. Διορισμός διαχειριστών109
 • 4. Ατομική διαχείριση109
 • 5. Άλλες διαμορφώσεις109
 • 6. Προσωρινοί διαχειριστές110
 • ΙΙ. Η νομική θέση του διαχειριστή111
 • 1. Διαχειριστική εξουσία και εταιρική ιδιότητα111
 • 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις διαχειριστή111
 • 3. Παύση διαχειριστικής εξουσίας113
 • Γ. Εκπροσώπηση115
 • Δ. Έκταση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας116
 • § 11. Αποφάσεις των εταίρων. Άσκηση των εταιρικών αξιώσεων120
 • Α. Αποφάσεις των εταίρων120
 • Β. Άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)121
 • § 12. Εταιρική περιουσία και εταιρικά χρέη123
 • Α. Γενικά123
 • Β. Εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα123
 • Ι. Εταιρική περιουσία123
 • ΙΙ. Εταιρικά χρέη124
 • Γ. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα126
 • Ι. Εταιρική περιουσία126
 • ΙΙ. Εταιρικά χρέη126
 • § 13. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων127
 • Α. Γενικά127
 • Β. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής128
 • Γ. Είσοδος και αποχώρηση εταίρου131
 • Ι. Είσοδος νέου εταίρου131
 • II. Αποχώρηση εταίρου132
 • 1. Έξοδος εταίρου132
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου133
 • 3. Αποτελέσματα της αποχώρησης ως προς τον εταίρο134
 • § 14. Λύση της εταιρίας136
 • Α. Λύση και περάτωση136
 • Β. Λόγοι λύσης136
 • Ι. Πάροδος χρόνου διάρκειας137
 • ΙΙ. Πραγματοποίηση ή αδυναμία πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού137
 • ΙΙΙ. Θάνατος εταίρου138
 • IV. Δικαστική συμπαράσταση και πτώχευση εταίρου140
 • V. Καταγγελία141
 • 1. Τακτική καταγγελία142
 • 2. Έκτακτη καταγγελία143
 • VI. Άλλοι λόγοι λύσης145
 • Γ. Επαναλειτουργία της υπό εκκαθάριση εταιρίας146
 • § 15. Εκκαθάριση147
 • Α. Σκοπός εκκαθάρισης147
 • Β. Νομική θέση των εκκαθαριστών149
 • Γ. Εργασίες εκκαθάρισης151
 • Δ. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα154
 • § 16. Ειδικές μορφές προσωπικών εταιριών (κοινοπραξία, ΕΟΟΣ)155
 • Α. Η κοινοπραξία155
 • Β. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ162
 • Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ162
 • § 17. Πηγές, έννοια, σημασία. Σύσταση162
 • Α. Πηγές162
 • Β. Έννοια και σημασία163
 • Γ. Σύσταση της ΟΕ164
 • Ι. Η εταιρική σύμβαση164
 • 1. Γενικά164
 • 2. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης. Ιδίως η εταιρική επωνυμία165
 • 3. Δημοσιότητα165
 • α) Πως συντελείται165
 • β) Υπό σύσταση ΟΕ168
 • γ) Συνέπειες της μη τήρησης της δημοσιότητας («μη καταχωρισμένη ΟΕ»)168
 • δ) Ελαττωματική σύσταση171
 • Δ. Η ομόρρυθμη εταιρία του π.δ. 326/1994172
 • § 18. Σχέσεις προς τα έσω172
 • Α. Γενικά172
 • Β. Διαχείριση173
 • Γ. Αποφάσεις των εταίρων174
 • Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων176
 • § 19. Σχέσεις προς τα έξω177
 • Ι. Εκπροσώπηση177
 • 1. Ποιοι είναι εκπρόσωποι177
 • 2. Έκταση εξουσίας εκπροσώπησης178
 • ΙΙ. Ευθύνη ομόρρυθμων εταίρων179
 • § 20. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων187
 • Α. Μεταβίβαση188
 • Β. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου188
 • 1. Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο εταίρου189
 • 2. Εκούσια έξοδος εταίρου189
 • 3. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του πιστωτή190
 • 4. Αποκλεισμός εταίρου191
 • 5. Εκκαθάριση σχέσεων μεταξύ εξερχομένου ή αποκλειομένου και εταιρίας191
 • 6. Παραγραφή αξιώσεων εταιρικών δανειστών192
 • 7. Μονοπρόσωπη εταιρία192
 • § 21. Λύση και εκκαθάριση193
 • Α. Λόγοι λύσης194
 • 1. Πάροδος του χρόνου διαρκείας της εταιρίας194
 • 2. Απόφαση των εταίρων194
 • 3. Κήρυξη σε πτώχευση194
 • 4. Δικαστική λύση της εταιρίας195
 • 5. Eπαναλειτουργία της εταιρίας196
 • 6. Μετατροπή196
 • Β. Εκκαθάριση196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ198
 • Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ198
 • § 22. Έννοια, σύσταση και λύση198
 • Α. Έννοια και χαρακτηριστικά198
 • Β. Σύσταση199
 • Γ. Λύση, εκκαθάριση, μετατροπή201
 • Δ. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία202
 • § 23. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου202
 • Α. Σχέσεις προς τα έσω202
 • Ι. Διαχείριση202
 • ΙΙ. Άλλα δικαιώματα203
 • ΙΙΙ. Εταιρικές υποχρεώσεις203
 • Β. Σχέσεις προς τα έξω204
 • Ι. Έλλειψη εκπροσωπευτικής εξουσίας204
 • ΙΙ. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ207
 • Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ207
 • § 24. Έννοια και χαρακτηριστικά207
 • Α. Έννοια207
 • Β. Χαρακτηριστικά208
 • Γ. Διάκριση από συγγενείς μορφές209
 • Δ. Εταιρική περιουσία210
 • § 25. Σύσταση, λειτουργία, περάτωση212
 • Α. Σύσταση212
 • Β. Λειτουργία212
 • Ι. Οι σχέσεις προς τα έσω212
 • ΙΙ. Οι σχέσεις προς τα έξω213
 • Γ. Περάτωση της εταιρίας215
 • Δ. Πτώχευση εμφανούς εταίρου216
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ220
 • ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ220
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ220
 • § 26. Εισαγωγικά220
 • Α. Έννοια220
 • Β. Χαρακτηριστικά220
 • Γ. Μορφές εμφάνισης224
 • Ι. Ο «ιδεατός» τύπος ανώνυμης εταιρίας και η «μικρή» ανώνυμη εταιρία224
 • 1. Γενικά224
 • 2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος με τον ν. 3604/2007227
 • ΙΙ. Άλλοι τύποι ανώνυμης εταιρίας 228
 • Δ. Συγκρούσεις συμφερόντων229
 • Ι. Γενικά229
 • ΙΙ. Διάφορες κατηγορίες μετόχων230
 • ΙΙΙ. Εταιρικό συμφέρον και μετοχικά συμφέροντα231
 • ΙV. Συμφέρον της επιχείρησης233
 • § 27. Εξέλιξη, οικονομική σημασία, νομοθετικά προβλήματα235
 • Α. Εξέλιξη235
 • Ι. Διεθνώς235
 • II. Στην Ελλάδα236
 • Β. Οικονομική σημασία240
 • Γ. Νομοθετικά προβλήματα242
 • § 28. Το μετοχικό κεφάλαιο244
 • Α. Έννοια244
 • Β. Σημασία της καταβολής και διατήρησης (μη διανομής) του μετοχικού κεφαλαίου246
 • Ι. Η δέσμευση της εταιρικής περιουσίας246
 • 1. Γενικά246
 • 2. Επί μέρους ρυθμίσεις248
 • 3. Απαγόρευση επιστροφής εισφορών249
 • 4. Αμφισβήτηση της σημασίας του μετοχικού κεφαλαίου250
 • Γ. Συγκέντρωση του κεφαλαίου251
 • Ι. Κάλυψη251
 • 1. Έννοια251
 • 2. Τρόποι κάλυψης252
 • ΙΙ. Καταβολή253
 • 1. Έννοια253
 • 2. Μερική καταβολή255
 • Δ. Εισφορές σε είδος256
 • Ε. Χρηματοδότηση της ΑΕ261
 • § 29. Η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας. Κρατική εποπτεία263
 • Α. Προϋποθέσεις ίδρυσης263
 • Ι. Σύναψη καταστατικού264
 • 1. Ιδρυτές, τύπος264
 • 2. Περιεχόμενο του καταστατικού265
 • 3. Συμφωνίες μετόχων (παραεταιρικές συμφωνίες) 269
 • 4. Αρχή της αυστηρότητας του καταστατικού και ελευθερία της βουλήσεως271
 • II. Ανάληψη των μετοχών 273
 • III. Περιορισμός του ελέγχου νομιμότητας και των περιπτώσεων που απαιτείται έγκριση του καταστατικού από τη διοίκηση274
 • IV. Δημοσιότητα και διαδικασία σύστασης276
 • 1. Η δημοσιότητα των ανωνύμων εταιριών, μετά και την εισαγωγή του γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ)277
 • 2. Σύστημα διπλής δημοσιότητας280
 • 3. Σημασία και αποτελέσματα της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ281
 • V. Ελαττωματική ίδρυση282
 • Β. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση286
 • Γ. Αλλοδαπές εταιρίες288
 • Δ. Έξοδα συστάσεως289
 • Ε. Κρατική εποπτεία289
 • § 30. Η γενική συνέλευση291
 • Α. Η γενική συνέλευση ως όργανο της ανώνυμης εταιρίας 291
 • Ι. Γενικά291
 • II. Η γενική συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρίας292
 • Β. Θέματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της γσ 293
 • Ι. Απαρίθμηση293
 • II. Είδη συνελεύσεων295
 • Γ. Σύγκληση, προκαταρκτική διαδικασία και συγκρότηση της γσ 296
 • Ι. Σύγκληση και προκαταρκτική διαδικασία296
 • II. Συγκρότηση300
 • 1. Γενικά300
 • 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής300
 • α) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γσ εταιρίας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο300
 • β) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γσ εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο302
 • 3. Δικαιώματα μετόχων303
 • 4. Πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως304
 • Δ. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης304
 • Ι. Γενικά304
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη απόφασης 305
 • 1. Έννοια απαρτίας και πλειοψηφίας305
 • 2. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας307
 • III. Άλλες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των αποφάσεων της γσ310
 • IV. Αποφάσεις τροποποιητικές του καταστατικού312
 • Ε. Ακυρωσία και ακυρότητα αποφάσεων γσ313
 • Ι. Γενικά314
 • 1. Το πρόβλημα των ελαττωματικών αποφάσεων της γσ314
 • 2. Ισχύσαν δίκαιο315
 • ΙΙ. Η νέα ρύθμιση315
 • 1. Στόχος των νέων ρυθμίσεων315
 • 2. Οι βασικοί άξονες των νέων ρυθμίσεων 315
 • 3. Έλλειψη πραγματικής γσ316
 • IIΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις 317
 • 1. Λόγοι ακυρωσίας317
 • α) Παράβαση διατάξεων σχετικών με τη διαδικασία317
 • β) Άλλοι λόγοι ακυρωσίας320
 • 2. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης322
 • ΙV. Άκυρες αποφάσεις323
 • 1. Πότε υπάρχει ακυρότητα323
 • 2. Προβολή ακυρότητας324
 • V. Ανυπόστατες αποφάσεις 326
 • § 31. Το διοικητικό συμβούλιο328
 • Α. Γενικά328
 • Β. Νομική θέση του διοικητικού συμβουλίου330
 • Ι. H σχέση που συνδέει τα μέλη του δσ με την εταιρία330
 • ΙΙ. Πράξη διορισμού και απώλεια ιδιότητας μελών δσ 331
 • 1. Προϋποθέσεις εκλογιμότητας331
 • 2. Πράξη διορισμού332
 • 3. Απώλεια ιδιότητας μελών δσ338
 • 4. Η ρύθμιση του ζητήματος του «κολοβού δσ»341
 • 5. Δημοσιότητα342
 • III. Σχέσεις δσ και εταιρίας 343
 • 1. Δημιουργούμενα ζητήματα343
 • 2. Υποχρέωση πίστης344
 • 3. Συναλλαγές με την εταιρία346
 • 4. Αμοιβές μελών δσ351
 • Γ. Κανόνες λειτουργίας του δσ354
 • Δ. Εξουσίες του δσ359
 • Ι. Εκπροσωπευτική εξουσία 359
 • 1. Πρόσωπα που την ασκούν359
 • α) Η ρύθμιση του νόμου359
 • β) Αποκλίσεις361
 • γ) Δικονομικά365
 • 2. Έκταση εκπροσωπευτικής εξουσίας366
 • 3. Ευθύνη αε για αδικοπραξίες των μελών του δσ369
 • ΙΙ. Διαχειριστική εξουσία 369
 • 1. Εγγενείς δεσμεύσεις. Πρόσωπα που την ασκούν369
 • 2. Έκταση διαχειριστικής εξουσίας371
 • Ε. De facto διοικητικό συμβούλιο και de facto διοικητές371
 • ΣΤ. Ευθύνη του δσ372
 • Ι. Μέτρο ευθύνης373
 • 1. Γενικά373
 • 2. Η ειδική φύση του διαχειριστικού πταίσματος375
 • ΙΙ. Απαιτήσεις κατά μελών του δσ 376
 • 1. Η εταιρική αγωγή377
 • 2. Άλλες αξιώσεις382
 • III. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών383
 • IV. Ποινική ευθύνη385
 • V. Ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το Δημόσιο386
 • Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση386
 • Η. Μέτρα για την αποτροπή κρίσεων392
 • § 32. Οι ελεγκτές393
 • Α. Εισαγωγικά393
 • Β. Διορισμός ελεγκτών394
 • Γ. Καθήκοντα και ευθύνη των ελεγκτών396
 • Δ. Ελεγκτικά Πρότυπα398
 • § 33. Η νομική θέση του μετόχου399
 • Α. Οι επιδιώξεις των μετόχων399
 • Β. Η μετοχική σχέση (το μετοχικό δικαίωμα)399
 • Ι. Κτήση και απώλεια του μετοχικού δικαιώματος. Εξαγορά μετοχών400
 • ΙΙ. Προστασία του μετοχικού δικαιώματος403
 • ΙΙΙ. Ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεων403
 • ΙV. Ισχύουσες αρχές404
 • Γ. Δικαιώματα διοικήσεως407
 • Ι. Γενικά407
 • ΙΙ. Δικαίωμα ψήφου408
 • ΙΙΙ. Δικαίωμα πληροφόρησης409
 • Δ. Περιουσιακά δικαιώματα410
 • Ι. Δικαίωμα στα κέρδη410
 • 1. Περιεχόμενο του δικαιώματος410
 • 2. Διανομή κερδών411
 • α) Πρώτο μέρισμα412
 • β) Υπόλοιπα κέρδη412
 • ΙΙ. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως413
 • Ε. Υποχρεώσεις και ευθύνη του μετόχου413
 • Ι. Γενικά413
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη έναντι της εταιρίας και των μετόχων414
 • ΙΙΙ. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών417
 • § 34. Η μετοχή422
 • Α. Έννοια422
 • Β. Η μετοχή ως αξιόγραφο424
 • Ι. Γενικά424
 • II. Αξία της μετοχής425
 • III. Ανώνυμες, ονομαστικές και άυλες μετοχές426
 • IV. Μεταβίβαση μετοχών428
 • V. Δικαιώματα στη μετοχή433
 • VI. Απόκτηση μετοχών από την εταιρία434
 • Α. Γενικοί κανόνες 434
 • Β. Επέκταση περιορισμών437
 • Γ. Πρωτότυπη κτήση μετοχών437
 • Ι. Παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής για την απόκτηση μετοχών438
 • II. Ειδικές κατηγορίες μετοχών440
 • 1. Προνομιούχες μετοχές440
 • 2. Μετοχές επικαρπίας443
 • 3. Εξαγοράσιμες μετοχές444
 • ΙΙΙ. Ακύρωση μετοχών445
 • § 35. Ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες, μετατρέψιμες ομολογίες445
 • Α. Ιδρυτικοί τίτλοι445
 • Ι. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι445
 • ΙΙ. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι446
 • Β. Ομολογίες447
 • Ι. Η ομολογία ως αξιόγραφο447
 • ΙΙ. Το νομικό καθεστώς των ομολογιούχων448
 • ΙΙΙ. Ομολογιακό δάνειο450
 • ΙV. Κατηγορίες ομολογιακών δανείων451
 • 1. Είδη ομολογιακών δανείων451
 • 2. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες452
 • § 36. Δικαιώματα της μειοψηφίας454
 • Α. Γενικά454
 • Β. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα της μειοψηφίας456
 • Ι. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών456
 • ΙΙ. Δικαίωμα αναβολής λήψης αποφάσεως458
 • III. Δικαίωμα ελέγχου διαχείρισης459
 • IV. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής462
 • V. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης γσ, δικαίωμα εγγραφής πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεων462
 • VI. Δικαίωμα αρνησικυρίας463
 • VII. Δικαίωμα ακυρώσεως αποφάσεων γσ464
 • VIII. Δικαίωμα προς διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας464
 • IX. Δικαίωμα ανάκλησης διορισθέντων μελών δσ464
 • Χ. Πρόκληση λύσης της εταιρίας 464
 • ΧΙ. Δικαίωμα εξαγοράς464
 • § 37. Αποθεματικά465
 • Α. Γενικά465
 • Β. Τακτικά (νόμιμα) αποθεματικά465
 • Γ. Έκτακτα αποθεματικά465
 • Δ. Αφανή αποθεματικά467
 • § 38. Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Κέρδη468
 • Α. Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) 468
 • Ι. Γενικά468
 • II. Περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών472
 • III. Κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών475
 • IV. Ελαττωματικός ισολογισμός478
 • Β. Ενοποιημένοι λογαριασμοί (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)478
 • Γ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)480
 • Δ. Κέρδη482
 • Ι. Πότε υπάρχουν διανεμητέα κέρδη482
 • II. Διάθεση κερδών482
 • § 39. Αύξηση κεφαλαίου484
 • Α. Σημασία και είδη αυξήσεως484
 • Ι. Σημασία484
 • ΙΙ. Η νομολογία σχετικά με την αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου 485
 • ΙΙΙ. Είδη αυξήσεως κεφαλαίου486
 • Β. Πραγματική αύξηση κεφαλαίου486
 • Ι. Με καταβολή εισφορών 486
 • 1. Αρμόδιο όργανο486
 • α) Αύξηση με απόφαση της καταστατικής γσ487
 • β) Αύξηση με απόφαση της συνήθους γσ487
 • γ) Αύξηση με απόφαση του δσ488
 • 2. Περαιτέρω διαδικασία488
 • 3. Συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου495
 • II. Με κεφαλαιοποίηση κερδών496
 • Γ. Αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση497
 • Δ. Ονομαστική αύξηση κεφαλαίου498
 • Ε. Αύξηση κεφαλαίου εισηγμένων ΑΕ 500
 • § 40. Μείωση κεφαλαίου501
 • Α. Σκοπός501
 • Β. Προϋποθέσεις502
 • Γ. Διαδικασία504
 • Ι. Αρμόδιο όργανο504
 • II. Τρόποι μείωσης κεφαλαίου504
 • § 41. Δομικές εταιρικές μεταβολές (Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση, εξαγορά)505
 • Α. Εισαγωγικά505
 • Β. Μετατροπή506
 • Ι. Γενικά506
 • ΙΙ. Η ρύθμιση του νόμου507
 • Γ. Συγχώνευση 509
 • Ι. Γενικά509
 • ΙΙ. Τρόποι συγχώνευσης511
 • 1. Συγχώνευση με απορρόφηση511
 • α) Διαδικασία511
 • β) Προστασία δανειστών και μετόχων515
 • γ) Αποτελέσματα516
 • δ. Ακυρότητα517
 • 2. Συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕ519
 • 3. Μεταβίβαση περιουσίας (εξαγορά)519
 • Δ. Διάσπαση519
 • Ε. Εξαγορά521
 • § 42. Λύση και εκκαθάριση523
 • Α. Λύση523
 • Ι. Λόγοι λύσης523
 • II. Αντίθετα δεν αποτελούν λόγους λύσεως της εταιρίας:526
 • ΙΙΙ. Επαναλειτουργία («αναβίωση»)527
 • Β. Εκκαθάριση528
 • Ι. Γενικά528
 • II. Διαδικασία εκκαθάρισης529
 • § 43. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία532
 • Α. Εταιρικό δίκαιο και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς (Η προστασία του μετόχου επενδυτή ως κοινό σημείο προσέγγισης)532
 • Β. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας537
 • Ι. Γενικά537
 • ΙΙ. Βασικές αρχές538
 • 1. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου538
 • 2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο εκδότης των μετοχών540
 • 3. Υποχρέωση πληροφόρησης και δημοσιότητας541
 • α) Δημοσιευόμενες πληροφορίες ενόψει εισαγωγής μετοχών σε χρηματιστήριο542
 • β) Υποχρέωση δημοσιοποίησης πρόσθετων πληροφοριών μετά την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά543
 • 4. Σωστή και υπεύθυνη διαχείριση545
 • 5. Διαφάνεια545
 • 6. Ίση μεταχείριση 545
 • 7. Προστασία των επενδυτών με την εξασφάλιση άσκησης ορισμένων μετοχικών δικαιωμάτων545
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις που βαρύνουν (και) άλλα πρόσωπα546
 • 1. Υποχρέωση ενημέρωσης (διαρκούς πληροφόρησης)546
 • 2. Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών546
 • 3. Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών και προστασία των μετόχων548
 • α) Γενικά548
 • β) Βασικοί κανόνες550
 • γ) Προϋποθέσεις και διαδικασία 554
 • § 44. Ειδικές εταιρικές μορφές (ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, ευρωπαϊκή εταιρία, ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία)554
 • Α. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία554
 • Β. Η ευρωπαϊκή εταιρία556
 • Γ. Η ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία557
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ559
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ559
 • § 45. Έννοια και χαρακτηριστικά559
 • Α. Έννοια559
 • Β. Χαρακτηριστικά559
 • Γ. Σύγκριση με την ΑΕ. Οικονομική σημασία560
 • § 46. Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικό μερίδιο, μερίδα συμμετοχής563
 • Α. Εταιρικό κεφάλαιο563
 • Β. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής564
 • Ι. Έννοια564
 • II. Ισχύουσες αρχές565
 • § 47. Σύσταση567
 • Α. Προϋποθέσεις567
 • Ι. Καταστατικό567
 • ΙΙ. Καταβολή εισφορών569
 • III. Δημοσιότητα569
 • IV. Ελαττωματική ίδρυση571
 • Β. ΕΠΕ υπό ίδρυση573
 • Γ. Αλλοδαπές εταιρίες573
 • Δ. Έξοδα συστάσεως574
 • § 48. Τα όργανα της εταιρίας574
 • Α. Γενικά574
 • Β. Η συνέλευση των εταίρων 574
 • Ι. Αρμοδιότητα574
 • ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσης575
 • III. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων 576
 • 1. Απαιτούμενη πλειοψηφία576
 • 2. Ελαττωματικές αποφάσεις579
 • Γ. Διαχείριση και εκπροσώπηση 581
 • Ι. Η αρχή του νόμου581
 • ΙΙ. Αποκλίσεις από τη νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση582
 • III. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών584
 • IV. Εξουσίες διαχειριστών586
 • V. Ευθύνη διαχειριστών587
 • Δ. Οι ελεγκτές590
 • § 49. Η νομική θέση του εταίρου591
 • Α. Δικαιώματα του εταίρου591
 • Ι. Δικαιώματα διοικήσεως591
 • 1. Δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης591
 • 2. Δικαίωμα ψήφου591
 • 3. Δικαίωμα ελέγχου και παροχής πληροφοριών592
 • 4. Άλλα δικαιώματα593
 • ΙΙ. Περιουσιακά δικαιώματα 593
 • 1. Δικαίωμα στα κέρδη593
 • 2. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως594
 • Β. Υποχρεώσεις των εταίρων595
 • Ι. Υποχρεώσεις από τον νόμο 595
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις από το καταστατικό595
 • 1. Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών596
 • 2. Άλλες υποχρεώσεις596
 • Γ. Ευθύνη των εταίρων597
 • Ι. Έναντι της εταιρίας597
 • ΙΙ. Έναντι των εταιρικών δανειστών597
 • § 50. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων599
 • Α. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου 599
 • Ι. Γενικά599
 • ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις600
 • Β. Αύξηση και μείωση του αριθμού των εταίρων 602
 • Ι. Αύξηση του αριθμού των εταίρων602
 • II. Μείωση του αριθμού των εταίρων602
 • 1. Έξοδος εταίρου602
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου603
 • 3. Δικαιώματα εξερχόμενων ή αποκλειόμενων εταίρων604
 • § 51. Ετήσιοι λογαριασμοί. Διάθεση κερδών607
 • § 52. Τροποποίηση του καταστατικού608
 • Α. Γενικά608
 • Β. Αύξηση κεφαλαίου609
 • Ι. Είδη609
 • II. Διαδικασία609
 • Γ. Μείωση κεφαλαίου610
 • Ι. Γενικά610
 • II. Διαδικασία611
 • Δ. Μετατροπή612
 • Ε. Συγχώνευση613
 • § 53. Λύση και εκκαθάριση614
 • Α. Λύση614
 • Β. Εκκαθάριση616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ619
 • Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ619
 • § 54. Έννοια και χαρακτηριστικά619
 • Α. Λόγοι δημιουργίας της νέας εταιρίας 619
 • Β. Έννοια και χαρακτηριστικά620
 • § 55. Σύσταση621
 • Α. Προϋποθέσεις621
 • Ι. Καταστατικό621
 • ΙΙ. Καταβολή εισφορών. Εταιρικό κεφάλαιο622
 • 1. Καταβολή εισφορών622
 • 2. Εταιρικό κεφάλαιο622
 • ΙΙΙ. Διαδικασία σύστασης και δημοσιότητα624
 • IV. Ακυρότητα625
 • V. Εταιρία υπό ίδρυση625
 • § 56. Τα όργανα της εταιρίας626
 • Α. Η συνέλευση των εταίρων626
 • Ι. Αρμοδιότητα626
 • ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσης626
 • ΙΙΙ. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων627
 • Β. Διαχείριση και εκπροσώπηση628
 • Ι. Ποιοι είναι διαχειριστές. Η νομική τους θέση628
 • ΙΙ. Εξουσίες διαχειριστών630
 • ΙΙΙ. Ευθύνη διαχειριστών630
 • 1. Δικαιώματα631
 • 2. Υποχεώσεις632
 • § 57. Η νομική θέση του εταίρου. Εισφορές και εταιρικά μερίδια631
 • Α. Δικαιώματα και υποχρεώσεις631
 • Β. Είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρου634
 • Γ. Εταιρικά μερίδια635
 • § 58. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών, έλεγχος637
 • § 59. Τροποποίηση του καταστατικού. Λύση και εκκαθάριση638
 • Α. Γενικά638
 • Β. Αύξηση κεφαλαίου639
 • Γ. Μείωση κεφαλαίου639
 • Δ. Μετατροπή640
 • Ε. Συγχώνευση640
 • ΣΤ. Λύση και εκκαθάριση641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ642
 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ642
 • § 60. Η μονοπρόσωπη εταιρία642
 • Α. Γενικά642
 • Β. Γεννώμενα ζητήματα645
 • Ι. Γενικά645
 • ΙΙ. Ευθύνη του μοναδικού εταίρου έναντι των εταιρικών δανειστών645
 • Γ. Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ ειδικότερα647
 • Δ. Η μονοπρόσωπη ΑΕ648
 • § 61. Όμιλοι επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις648
 • Α. Συγκέντρωση επιχειρήσεων649
 • Β. Ομιλοποιημένες επιχειρήσεις651
 • Ι. Μορφές σύνδεσης651
 • II. Δημιουργούμενα προβλήματα653
 • III. Νομοθετική ρύθμιση654
 • Πηγές659
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο663
 • Α. Γενικές αρχές. Αστική εταιρία663
 • Β. Προσωπικές εμπορικές εταιρίες665
 • Γ. Ανώνυμη εταιρία666
 • Δ. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία671
 • 0
 • 0