Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-552-8
Σελίδες: 360
Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος

Στο έργο «ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αναπτύσσονται οι βασικές θεματικές ενότητες του εμπορικού δικαίου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξετάζεται συστηματικά και παρουσιάζεται με τρόπο που συνδυάζει την θεωρητική αλλά και την πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Συγκεκριμένα η ύλη παρατίθεται κατανεμημένη σε δέκα κεφάλαια- ενότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εμπορικής νομοθεσίας, η οποία παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό. Οι  ενότητες αυτές, είναι οι εξής:

Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το εμπορικό δίκαιο ως θεσμός και η διαμεσολάβηση ως όρος του εμπορικού δικαίου. Στην δεύτερη ενότητα παρατίθεται το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου κι οι εμπορικές πράξεις, στην τρίτη το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στην τέταρτη οι συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, στην πέμπτη το δίκαιο του ανταγωνισμού, στην έκτη τα αξιόγραφα, στην έβδομη οι εταιρείες, στην όγδοη το πτωχευτικό δίκαιο, στην ένατη το ναυτικό δίκαιο και τέλος, στην δέκατη ενότητα το ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικό και χρηστικό ευρετήριο, που καλύπτει ολόκληρη την παραπάνω ύλη.

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

 • 0
 • 1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ31
 • §1. Ιστορία31
 • § 2. To εμπορικό δίκαιο31
 • 2.1. Γενικά31
 • 2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου32
 • 2.3. Η διαμεσολάβηση32
 • 2.3.1. Η κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς παραγωγής) 33
 • 2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά)33
 • 2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης 34
 • 2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος)34
 • 2.3.5. Ο ορισμός της εμπορικής δραστηριότητας34
 • 2.4. Η επιχείρηση (firm)34
 • 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ39
 • § 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου 39
 • § 4. Οι εμπορικές πράξεις 39
 • 4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις 39
 • 4.2. Κατ’ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις40
 • 4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις40
 • 4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις41
 • 4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις42
 • § 5. Οι συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης42
 • § 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου42
 • 6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση 42
 • 6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας43
 • 6.3. Επιχείρηση παραγγελίας44
 • 6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά)46
 • 6.5. Επιχείρηση προμήθειας46
 • 6.6. Επιχείρηση πρακτορείας47
 • 6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών)47
 • 6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων48
 • 6.9. Kολλυβιστικές εργασίες48
 • 6.10. Τραπεζικές εργασίες 48
 • 6.11. Μεσιτικές εργασίες49
 • 6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο50
 • § 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου50
 • 7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση) 50
 • 7.2. Αγορά πλοίου51
 • 7.3. Πώληση πλοίου51
 • 7.4. Μεταπώληση πλοίου 51
 • 7.5. Θαλάσσιες αποστολές51
 • 7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών52
 • 7.7. Ναύλωση 52
 • 7.8. Ναυτικό δάνειο52
 • 7.9. Ασφάλιση 52
 • 7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία53
 • 7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης53
 • 7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων53
 • § 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους54
 • § 9. Η εμπορική ιδιότητα54
 • 9.1. Ορισμός του εμπόρου54
 • 9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας55
 • 9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα 55
 • 9.2.2. Τυπικό σύστημα58
 • 9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος58
 • 9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας58
 • 9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας63
 • § 10. Τα εμπορικά βιβλία63
 • 10.1. Γενικά63
 • 10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ64
 • 10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων65
 • 10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων65
 • 10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων66
 • 10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων 67
 • 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ71
 • § 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας71
 • 11.1. Ορισμός71
 • 11.2. Η εμπορική επωνυμία71
 • 11.2.1. Ορισμός71
 • 11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών72
 • 11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας73
 • 11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία74
 • 11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας74
 • 11.2.6. Παραγραφή75
 • 11.3. Ο διακριτικός τίτλος76
 • 11.3.1. Ορισμός76
 • 11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου76
 • 11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου76
 • 11.4. Το σήμα77
 • 11.4.1. Ορισμός77
 • 11.4.2. Διακρίσεις78
 • 11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος79
 • 11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα)80
 • 11.4.5. Εκμετάλλευση82
 • 11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος 82
 • 11.4.7. Προστασία84
 • 11.4.8. Παραγραφή 86
 • 11.5. Η ευρεσιτεχνία86
 • 11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης86
 • 11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης86
 • 11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης87
 • 11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας87
 • 11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας88
 • 11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας88
 • 11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας89
 • 11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για να απονεμηθεί δίπλωμα90
 • 11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας91
 • 11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας92
 • 11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας92
 • 11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας92
 • 11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας93
 • 11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας95
 • 11.5.15. Παραγραφή96
 • 11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες96
 • 11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ)96
 • 11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί97
 • 11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας97
 • 11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα98
 • 11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012)99
 • 11.10. Διακριτικά που προστατεύονται απο το Ν 146/191499
 • 4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ103
 • § 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων103
 • 12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising103
 • 12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing103
 • 12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring104
 • 12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting105
 • 5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ109
 • § 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/1914109
 • 13.1. Ορισμός109
 • 13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/1914109
 • 13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ110
 • 13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/1914111
 • 13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών 113
 • 13.3.1. Ψευδής διαφήμιση113
 • 13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση 114
 • 13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος 114
 • 13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή115
 • 13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή115
 • 13.4.2. Προσβολή διακριτικών 116
 • 13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων 117
 • 13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης118
 • 13.5. Προστασία118
 • 13.5.1. Αστική 118
 • 13.5.2. Ποινική 119
 • 13.5.3. Παραγραφή119
 • § 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011120
 • 14.1. Ορισμός120
 • 14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή ανταγωνισμού»120
 • 14.3. Κυρώσεις120
 • 14.4. Οι παραβάσεις121
 • 14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων121
 • 6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ125
 • § 15. Αξιόγραφα125
 • 15.1. Ορισμός125
 • 15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου 125
 • 15.2.1. Έγγραφο125
 • 15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση). Αρχή της παρακολουθηματικότητας125
 • 15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα125
 • 15.2.4. Πρόβλεψη στον νόμο - άϋλος τίτλος126
 • 15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα126
 • 15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα126
 • 15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου127
 • 15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων127
 • 15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο 127
 • 15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης128
 • 15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν 130
 • 15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους132
 • 15.7. Συναλλαγματική133
 • 15.7.1. Ορισμός 133
 • 15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης134
 • 15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική134
 • 15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων135
 • 15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής136
 • 15.7.6. Αποδοχή της συν/κης140
 • 15.7.7. Τριτεγγύηση 141
 • 15.7.8. Λήξη της συναλλαγματικής143
 • 15.7.9. Πληρωμή της συναλλαγματικής143
 • 15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή144
 • 15.7.11. Παραγραφή147
 • 15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμό147
 • 15.7.13 . Κληρονομική διαδοχή148
 • 15.8. Γραμμάτιο149
 • 15.8.1. Ορισμός 149
 • 15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής150
 • 15.9. Επιταγή 151
 • 15.9.1. Ορισμός 151
 • 15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής152
 • 15.9.3. Ο κομιστής επιταγής152
 • 15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων153
 • 15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής154
 • 15.9.6. Τριτεγγύηση157
 • 15.9.7. Αναγωγή157
 • 15.9.8. Είδη επιταγής159
 • 15.9.9. Παραγραφή160
 • 15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός161
 • 15.9.11. Διαφορές συναλλαγματικής-επιταγής162
 • 15.9.12. Κληρονομική διαδοχή163
 • 15.10. Φορτωτική164
 • 15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο164
 • 15.12. Ενεχυρόγραφο164
 • 15.13. Ασφαλιστήριο165
 • 15.14. Διατακτική165
 • 15.15. Χρεωστικό ομόλογο165
 • 7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ169
 • § 16. Εταιρείες169
 • 16.1. Ορισμός169
 • 16.2. Διακρίσεις169
 • 16.3. H αστική εταιρεία173
 • 16.3.1. Ορισμός173
 • 16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης173
 • 16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα175
 • 16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων175
 • 16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων176
 • 16.3.6. Εταιρική αγωγή178
 • 16.3.7. Η διαχείριση- εκπροσώπηση 178
 • 16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών181
 • 16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων181
 • 16.3.10. Λύση της εταιρείας183
 • 16.3.11. Αναβίωση187
 • 16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία188
 • 16.4.1. Ορισμός188
 • 16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας188
 • 16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας189
 • 16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού190
 • 16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ 190
 • 16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων191
 • 16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων192
 • 16.4.8. Εταιρική αγωγή193
 • 16.4.9. Η διαχείριση-εκπροσώπηση 193
 • 16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών195
 • 16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων195
 • 16.4.12. Λύση της εταιρείας197
 • 16.4.13. Αναβίωση201
 • 16.4.14. Μετατροπή 201
 • 16.4.15. Ειδική παραγραφή201
 • 16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή) 202
 • 16.5.1. Ορισμός202
 • 16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα-υποχρεώσεις)202
 • 16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας205
 • 16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού206
 • 16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ 206
 • 16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές 207
 • 16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση-Εκκαθάριση-Αναβίωση-Μετατροπή208
 • 16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ 208
 • 16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές)209
 • 16.7. Η αφανής εταιρεία210
 • 16.7.1.Ορισμός210
 • 16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας210
 • 16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου211
 • 16.8. Η κοινοπραξία212
 • 16.8.1. Ορισμός 212
 • 16.8.2. Ιδρυση212
 • 16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο 213
 • 16.9. Η ανώνυμη εταιρεία214
 • 16.9.1. Ορισμός214
 • 16.9.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΑΕ214
 • 16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ223
 • 16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ225
 • 16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων238
 • 16.9.6. Τα αξιόγραφα της ΑΕ241
 • 16.9.7. Ιδρυτικοί τίτλοι244
 • 16.9.8. Αύξηση ΜΚ.246
 • 16.9.9. Μείωση ΜΚ248
 • 16.9.10. Αποθεματικά249
 • 16.9.11. Λύση ΑΕ250
 • 16.9.12. Αναβίωση252
 • 16.9.13. Μετατροπή252
 • 16.9.14. Συγχώνευση ΑΕ253
 • 16.9.15. Διάσπαση ΑΕ255
 • 16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)256
 • 16.10.1. Ορισμός256
 • 16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ256
 • 16.10.3. Ακυρότητα ΕΠΕ258
 • 16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ259
 • 16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ260
 • 16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων265
 • 16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ266
 • 16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων268
 • 16.10.9. Λύση-εκκαθάριση-αναβίωση268
 • 16.10.10. Μετατροπή270
 • 16.10.11. Συγχώνευση ΕΠΕ270
 • 16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)272
 • 16.11.1. Ορισμός 272
 • 16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ.272
 • 16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ 275
 • 16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ276
 • 16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ277
 • 16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.282
 • 16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου283
 • 16.11.8. Λύση - εκκαθάριση - αναβίωση284
 • 16.11.9. Μετατροπή αρ. 106285
 • 16.11.10. Συγχώνευση ΙΚΕ αρ. 108286
 • 16.11.11. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ.287
 • 1. Ορισμός πτώχευσης291
 • 2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης291
 • 3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα291
 • 4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος291
 • 5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις292
 • 6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών292
 • 7. Πτώχευση θανόντος292
 • 8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος292
 • 9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο292
 • 10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του292
 • 11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο, επί πτώχευσης ΕΕ293
 • 12. Έννοια χρεωκοπίας293
 • 13. Έννοιες πτωχευτικής-μεταπτωχευτικής-εξωπτωχευτικής περιουσίας293
 • 14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών294
 • 15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου295
 • 16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις295
 • 17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης296
 • 18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης296
 • 19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές. Διαδικασία εκδίκασης296
 • 20. Προληπτικά μέτρα πριν την πτώχευση297
 • 21. Όργανα της πτώχευσης297
 • 22. Έννοια συνδίκου297
 • 23. Η συνέλευση των πιστωτών ως όργανο της πτώχευσης297
 • 24. Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών298
 • 25. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών298
 • 26. Έννοια επιτροπής πιστωτών298
 • 27. Προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη298
 • 28. Περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης: Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων299
 • 29. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον σύνδικο299
 • 30. Στάδια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης300
 • 31. Εμπορικά δικαιώματα που καταλαμβάνονται από τη πτωχευτική απαλλοτρίωση300
 • 32. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές300
 • 33. Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων από συν/κη και γραμμάτιο301
 • 34. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές301
 • 35. Συνέπειες της πτώχευσης ενός από τους εις ολόκληρον οφειλέτες έναντι του δανειστή301
 • 36. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις και τον συμψηφισμό302
 • 37. Δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης303
 • 38. Έννοιες δικαιώματος αποχωρισμού και πτωχευτικής διεκδίκησης304
 • 39. Σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει πριν την πτώχευση χωρίς παρακράτηση της κυριότητας. Αποτελέσματα στην περίπτωση που ο πωλητής παρέδωσε τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του οφειλέτη που πτώχευσε305
 • 40. Διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εναντίον του οφειλέτη. Παθητική νομιμοποίηση συνδίκου305
 • 41. Έννοια πτωχευτικής ανάκλησης πράξεων305
 • 42. Καθορισμός ύποπτης περιόδου306
 • 43. Δικαιώματα του πτωχεύσαντος όσον αφορά την ύποπτη περίοδο306
 • 44. Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης 306
 • 45. Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης 307
 • 46. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης307
 • 47. Ανακλητική αγωγή συνδίκου307
 • 48. Διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που πτώχευσε για μη πληρωμή τιμολογίων πώλησης εμπορευμάτων. Δυνατότητα ανάκλησης συναλλαγής308
 • 49. Παραγραφή της αξίωσης ανάκλησης πράξης 308
 • 50. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών που πτώχευσαν έναντι τρίτων308
 • 51. Εργασίες της πτώχευσης πριν το σχέδιο αναδιοργάνωσης308
 • 52. Προσωρινή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του309
 • 53. Έκθεση του συνδίκου αρ. 70309
 • 54. Η συνέλευση πιστωτών αρ. 84309
 • 55. Επιλογές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων310
 • 56. Έννοια και σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Περιεχόμενο. Νομική του φύση310
 • 57. Περιορισμοί εκ του νόμου όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης310
 • 58. Διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης310
 • 59. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου311
 • 60. Αποτέλεσμα της ακύρωσης του σχεδίου μετά την επικύρωση. Σε ποια περίπτωση ματαιώνεται311
 • 61. Τρόποι περάτωσης πτώχευσης311
 • 62. Σε τι διαφέρει η περάτωση της πτώχευσης λόγω εξόφλησης από την ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης λόγω εξόφλησης312
 • 63. Έννοια παύσης των εργασιών της πτώχευσης ελλείψει περιουσίας312
 • 64. Έννοια ένωσης πιστωτών312
 • 65. Τι σημαίνει «ένωση» πιστωτών312
 • 66. Τρόπος κατάταξης χρεών στον πτωχευτικό πίνακα διανομής313
 • 67. Τρόπος εκποίησης των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας κατά την ένωση313
 • 68. Ανάκτηση ατομικών διώξεων πιστωτών στην περίπτωση μη ικανοποίησής τους και περάτωσης της πτώχευσης313
 • 69. Δυνατότητα κήρυξης του πτωχεύσαντος ως συγγνωστού. Γιατί ο πτωχεύσας απαιτεί να χαρακτηρισθεί συγγνωστός314
 • 70. Πώς και για ποιους λόγους αποκαθίσταται ο οφειλέτης314
 • 71. Έννοια διαδικασίας εξυγίανσης315
 • 1. Νομική έννοια του πλοίου319
 • 2. Στοιχεία πράξης νηολόγησης πλοίου319
 • 3. Νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου. Έννοια ναυπηγούμενου319
 • 4. Τρόπος απόκτησης παραγώγως και πρωτοτύπως της κυριότητας επί πλοίου320
 • 5. Τεχνική έννοια του πλοίου320
 • 6. Στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου320
 • 7. Προϋποθέσεις για να αποκτήσει το πλοίο την Ελληνική εθνικότητα (σημαία)321
 • 8. Νομική συνέπεια στην περίπτωση που τα υλικά ναυπήγησης διαθέτει ο εργοδότης ή ο ναυπηγός321
 • 9. Νομικός χαρακτήρας της σύμβασης ναυπήγησης. Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται321
 • 10. Πώς αποκτάται η κυριότητα πλοίου με χρησικτησία321
 • 11. Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου322
 • 12. Έννοιες κυρίου, συμπλοιοκτήτη και εφοπλιστή πλοίου322
 • 13. Έννοιες του όρου «εφοπλισμός»322
 • 14. Έννοια συμπλοιοκτησίας322
 • 15. Μη επιτρεπτό σύναψης συμπλοιοκτησίας επί πολλών πλοίων323
 • 16. α) Τρόπος λήψης αποφάσεων στη συμπλοιοκτησία β) Τι γίνεται αν λόγω μη επίτευξης συμφωνίας από τη πλειοψηφία των μερίδων συμπλοιοκτησίας δυσκολεύεται η εκμετάλλευση του πλοίου323
 • 17. Ποιος διορίζεται διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας323
 • 18. Πότε ο διορισμός, παραίτηση ή ανάκληση διαχειριστή αντιτάσσονται κατά τρίτων323
 • 19. Περιεχόμενο εκπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή έναντι τρίτων324
 • 20. Συνέπεια της άρνησης συμπλοιοκτήτη να συμμετέχει σε επισκευές μεγάλης έκτασης ή σε καταβολή για την οποία χωρεί παραχώρηση αρ. 85 ΚΙΝΔ324
 • 21. Δικαιώματα απολυθέντος συμπλοιοκτήτη που είναι και μέλος του πληρώματος του πλοίου324
 • 22. Ευθύνη των συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων324
 • 23. Μη λύση της συμπλοιοκτησίας με το θάνατο ή την πτώχευση συμπλοιοκτήτη324
 • 24. Μεταβίβαση μερίδας συμπλοιοκτησίας324
 • 25. Υποθήκευση μερίδας ή του πλοίου εκ μέρους της συμπλοιοκτησίας325
 • 26. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 2/3 των μερίδων συμπλοιοκτησίας325
 • 27. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 4/5 των μερίδων συμπλοιοκτησίας325
 • 28. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται για τη λήψη απόφασης το 1/2, 1/4 των μερίδων συμπλοιοκτησίας ή και ενός συμπλοιοκτήτη325
 • 29. Λόγοι λύσης συμπλοιοκτησίας326
 • 30. α) Διορισμός πλοιάρχου β) Αρμοδιότητες του πλοίαρχου ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας326
 • 31. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοίαρχου326
 • 32. Ναυτιλιακά έγγραφα327
 • 33. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού328
 • 34. Υπαναχώρηση πλοιάρχου από τη σύμβαση ναυτολόγησης328
 • 35. Απαγόρευση φόρτωσης πραγμάτων από ναυτικό χωρίς άδεια πλοιάρχου328
 • 36. Δικαιώματα του ναυτικού αν ναυαγήσει το πλοίο328
 • 37. Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθένειας του329
 • 38. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού329
 • 39. Δικαίωμα παλιννόστησης ναυτικού329
 • 40. Δικαιώματα απολυθέντος ναυτικού αν κατά την άφιξη του πλοίου σε λιμάνι δεν του καταβάλλονται τα έξοδα παλιννόστησης ή οι μισθοί του330
 • 41. Ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις του πλοιάρχου330
 • 42. Απαλλαγή πλοιοκτήτη των ευθυνών του αρ. 84 ΚΙΝΔ330
 • 43. Παραχώρηση του αρ. 85 ΚΙΝΔ330
 • 44. Συνέπεια της δήλωσης του αρ. 90 ΚΙΝΔ331
 • 45. Έννοια σύμβασης ναύλωσης331
 • 46. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή για τη φόρτωση331
 • 47. Υποχρέωση υπεραναμονής332
 • 48. Υποχρέωση του εκναυλωτή σχετικά με το χρόνο φόρτωσης332
 • 49. Καθορισμός του χρόνου του απόπλου όταν πρόκειται για μεταφορά πραγμάτων333
 • 50. Λοιπές υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την φόρτωση333
 • 51. Δικαιώματα εκναυλωτή αν ο παραλήπτης-ναυλωτής αρνείται να παραλάβει το φορτίο ή δεν εμφανίζεται333
 • 52. Ευθύνη του εκναυλωτή334
 • 53. Υπολογισμός τιμής όσον αφορά την αποζημίωση του ναυλωτή σε περίπτωση βλάβης φορτίου334
 • 54. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής334
 • 55. Κυριότερες υποχρεώσεις του ναυλωτή335
 • 56. Οφειλόμενος ναύλος αν δεν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση 335
 • 57. Υπολογισμός του ναύλου αν δεν συμφωνήθηκε335
 • 58. Δικαιώματα εκναυλωτή σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε ο ναύλος336
 • 59. Δικαίωμα υπαναχώρησης ναυλωτή σε ολική ή μερική ναύλωση336
 • 60. Περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώνεται o ναυλωτής να καταβάλει ολόκληρο το ναύλο336
 • 61. Υπαναχώρηση ναυλωτή μετά την φόρτωση σε σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων336
 • 62. Λύση σύμβασης ναύλωσης πριν την έναρξη του πλου336
 • 63. Έννοια φορτωτικής337
 • 64. Ονομαστικό εισιτήριο337
 • 65. Δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη πριν τον απόπλου337
 • 66. Διακοπή ταξιδίου επιβάτη λόγω ασθενείας του337
 • 67. Δικαιώματα κληρονόμων ως προς τον καταβληθέντα ναύλο σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη338
 • 68. Έννοια πλοηγού338
 • 69. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί σύγκρουσης όταν οδηγούσε το σκάφος ο πλοηγός338
 • 70. Έννοια ναυτικού πράκτορα338
 • 71. Ευθύνη ναυτικού πράκτορα338
 • 72. Έννοια αβαρίας338
 • 73. Υποθήκευση πλοίου339
 • 74. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο339
 • 75. Έννοια προτιμώμενης υποθήκης339
 • 76. Έννοια ναυτικής πίστης339
 • 77. Είδη ναυτικών προνομίων 339
 • 78. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής340
 • 1. Έννοια ασφάλισης343
 • 2. Έννοια ασφαλιστικής κάλυψης343
 • 3. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης343
 • 4. Ορισμός της ασφαλιστικής σύμβασης.343
 • 5. Τύπος ασφαλιστικής σύμβασης343
 • 6. Ασφαλιστήριο343
 • 6. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης344
 • 7. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος344
 • 8. Μη ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος344
 • 9. Διακρίσεις ασφάλισης. Παράδειγμα.344
 • 10. Καθορισμός ασφαλίσματος345
 • 11. Πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση346
 • 12. Έννοια ασφαλιστικών βαρών346
 • 13. Απαλλαγή του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος347
 • 14. Παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή348
 • 15. Έννοια υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων348
 • 8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ291
 • § 17. Πτωχευτικό δίκαιο291
 • 9. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ319
 • § 18. Ναυτικό δίκαιο319
 • 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ343
 • § 19. Ασφαλιστικό δίκαιο343
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ349
 • 0
 • 0