Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-394-5
Σελίδες: 692
Συγγραφέας: Γ. Χαραλάμπους, Ε. Χατζηνέστορος
Επιμέλεια: Χ. Πογιατζής

Το έργο Κυπριακό Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στοχεύει να δώσει στον αναγνώστη μία ολοκληρωμένη εικόνα του κυπριακού δικαίου πώλησης αγαθών και της προστασίας που παρέχεται στον αγοραστή όπου αυτός ενεργεί ως καταναλωτής.

Το σύγγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην πώληση αγαθών και το δεύτερο στην προστασία του καταναλωτή στον βαθμό που αυτή αφορά την πώληση αγαθών. Σε σχέση με το πρώτο μέρος του βιβλίου (πώληση αγαθών), όπου η νομολογία των δικαστηρίων της Κύπρου δεν κάλυπτε ένα συγκεκριμένο θέμα ή υστερούσε, έχει συμπληρωθεί με νομολογία η οποία προέρχεται από το Κοινοδίκαιο (κυρίως την Αγγλία). Αν και η κυπριακή νομολογία είναι πλούσια σε ό,τι αφορά την πώληση αγαθών, αυτό δεν ισχύει σε ό,τι αφορά το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή. Έτσι στο δεύτερο μέρος του βιβλίου έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αγγλικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τις αντίστοιχες αγγλικές νομοθεσίες.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα με 31 υποδείγματα και check list διαιτησίας μέσω της ΥΑΠΚ με βάση τον Ν 148(Ι)/2015 που συμπληρώνουν το έργο και το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για τον δικηγόρο.

Οι διεξοδικοί κατάλογοι αποφάσεων και νομοθεσίας βοηθούν τον αναγνώστη στον γρήγορο εντοπισμό των πληροφοριών που αναζητά και μαζί με το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, διευκολύνουν σημαντικά την έρευνα και τη χρήση του βιβλίου.

Το έργο απευθύνεται προς τον φοιτητή, τον δικηγόρο, τον δικαστή και τον ακαδημαϊκό ο οποίος θέλει να έχει εις βάθος γνώση του θέματος.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α1
 • ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ3
 • 1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ3
 • 1. Εισαγωγή4
 • 1.1. Ιστορία της πώλησης αγαθών στην Κύπρο4
 • 1.2. Η πώληση αγαθών στην Κύπρο σήμερα6
 • 2. Απαιτούμενες προϋποθέσεις εφαρμογής του ΠΑΝ 19947
 • 2.1. Δεσμευτική σύμβαση9
 • 2.1.1. Τρόποι δημιουργίας9
 • 2.1.2. Προϋποθέσεις του περί συμβάσεων Νόμου9
 • Α. Κατάρτιση συμφωνίας9
 • B. Ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι10
 • Γ. Νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμος σκοπός10
 • Δ. Μη χαρακτηρισμός από το Νόμο της συμφωνίας ως άκυρης11
 • 2.2. Δεν πρέπει να εξαιρείται η εφαρμογή του ΠΑΝ 11
 • 2.2.1. Εγχώριες συμφωνίες πώλησης11
 • 2.2.2. Διεθνείς συμφωνίες πώλησης11
 • 2.2.3. Ρήτρα διαιτησίας14
 • 2.3. Πρέπει με βάση τη σύμβαση να μεταβιβάζεται ή να συμφωνείται να μεταβιβαστεί η «κυριότητα» των αγαθών15
 • 2.3.1. Τίτλος, κυριότητα και δικαίωμα σε αγαθά15
 • 2.3.2. Είδη σύμβασης πώλησης και χρόνος μεταβίβασης της κυριότητας17
 • Α. Απόλυτη σύμβαση – «Πώληση»17
 • Β. Σύμβαση πώλησης αγαθών υπό όρους – «Συμφωνία πώλησης»17
 • Γ. Συμφωνία πώλησης ή επιστροφής18
 • 2.4. Η πώληση θα πρέπει να γίνεται έναντι τιμήματος19
 • 2.4.1. Καθορισμός του τιμήματος20
 • 2.4.2. Ανταλλαγή22
 • 2.5. Το τίμημα πρέπει να προσφέρεται για πώληση αγαθών ως αυτά ορίζονται στον ΠΑΝ 23
 • 2.5.1. Κατηγορίες αγαθών που εμπίπτουν στον ΠΑΝ23
 • Α. Υπάρχοντα αγαθά24
 • Β. Μέλλοντα αγαθά24
 • Γ. Αγαθά των οποίων η απόκτηση εξαρτάται από γεγονός25
 • 2.5.2. Αγαθά τα οποία καλύπτονται από τον ΠΑΝ26
 • Α. Χρεώγραφα και μετοχές27
 • Β. Ασυγκόμιστη σοδειά και χλόη και πράγματα που συνδέονται ή αποτελούν μέρος του εδάφους28
 • Γ. Κάθε είδος κινητής περιουσίας32
 • (i) Λογισμικά32
 • (ii) Ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, γκαζι33
 • (iii) Ζώα34
 • (iv) Σπόροι για σπορά35
 • (v) Ανθρώπινα όργανα, αίμα και άλλα αγαθά των οποίων η πώληση είναι παράνομη35
 • 3. Πώληση με πλειστηριασμό36
 • 3.1. Τι αποτελεί πώληση με πλειστηριασμό36
 • 3.2. Νομικές σχέσεις σε έναν πλειστηριασμό38
 • 3.3. Δικαίωμα πλειοδοσίας του πωλητή38
 • 3.4. Πλειστηριασμοί «χωρίς επιφύλαξη»39
 • 3.5. Εικονικές πλειοδοσίες40
 • 3.6. Πλειστηριασμός και εκτέλεση αποφάσεων40
 • 4. Άλλες συναλλαγές και σύγκρισή τους με την «πώληση αγαθών»41
 • 4.1. Ανταλλαγή αγαθών42
 • 4.2. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών42
 • 4.3. Αντιπροσώπευση43
 • 4.4. Παρακαταθήκη44
 • 4.5. Ενεχυρίαση46
 • 4.6. Απλή επιβάρυνση47
 • 4.7. Υποθήκη κινητής περιουσίας47
 • 4.8. Επίσχεση48
 • 4.9. Δωρεά48
 • 4.10. Χρησιδάνειο48
 • 4.11. Ενοικιαγορά49
 • 2 Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ51
 • 1. Εισαγωγή52
 • 2. Συγκεκριμένα και ανεξακρίβωτα αγαθά52
 • 2.1. Συγκεκριμένα αγαθά53
 • 2.2. Ανεξακρίβωτα αγαθά53
 • 3. Μεταβίβαση κυριότητας55
 • 3.1. Σημασία μεταβίβασης της κυριότητας55
 • 3.2. Ο χρόνος μεταβίβασης της κυριότητας58
 • 3.2.1. Μεταβίβαση κυριότητας σε σύμβαση πώλησης συγκεκριμένων αγαθών59
 • Α. Συγκεκριμένα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση – Άρθρο 2059
 • Β. Συγκεκριμένα αγαθά που δεν είναι σε παραδόσιμη κατάσταση - Άρθρο 2161
 • Γ. Συγκεκριμένα αγαθά που είναι σε παραδόσιμη κατάσταση αλλά ο πωλητής πρέπει να πράξει κάτι για τον καθορισμό του τιμήματος - Άρθρο 2262
 • Δ. Αγαθά που στάλθηκαν για έγκριση ή για πώληση ή επιστροφή - Άρθρο 2463
 • (i) Ο αγοραστής εκδηλώσει την έγκριση ή την αποδοχή του στον πωλητή ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που υιοθετεί τη συναλλαγή63
 • (ii) Σε περίπτωση που συμφωνήθηκε χρόνος, εάν ο αγοραστής κρατήσει τα αγαθά πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου χωρίς να δώσει ειδοποίηση απόρριψης και σε περίπτωση που δεν συμφωνήθηκε χρόνος, εάν ο αγοραστής κρατήσει τα αγαθά πέραν εύλογου χρόνου χωρίς να δώσει ειδοποίηση απόρριψης65
 • 3.2.2. Μεταβίβαση κυριότητας σε σύμβαση πώλησης ανεξακρίβωτων αγαθών66
 • Α. Υπαγωγή αγαθών με παράδοση69
 • Β. Υπαγωγή αγαθών τα οποία είναι μέρος μεγαλύτερης ποσότητας73
 • (i) Όπου μεγαλύτερη ποσότητα ταυτόσημων αγαθών μειώνεται στη συμβατική ποσότητα73
 • (ii) Εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία αγαθών74
 • Γ. Συγκατάθεση76
 • 3.3. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης77
 • 3.3.1. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης με έκδοση φορτωτικής77
 • 3.3.2. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης με ρήτρα παρακράτησης κυριότητας81
 • Α. Τι είναι η ρήτρα παρακράτησης κυριότητας81
 • Β. Ενσωμάτωση της ρήτρας παρακράτησης κυριότητας84
 • Γ. Νομική ισχύς της απλής ρήτρας παρακράτησης κυριότητας87
 • (i) Ανάμιξη με άλλα αγαθά88
 • (ii) Κατασκευή άλλων αγαθών88
 • (iii) Αγαθά προσκολλημένα στο έδαφος89
 • (iv) Μεταπώληση89
 • Δ. Νομική υπόσταση της σύνθετης ρήτρας παρακράτησης κυριότητας89
 • (i) Ρήτρα τύπου Romalpa90
 • (ii) Ρήτρα όλων των οφειλομένων92
 • Ε. Εγγραφή της ρήτρας παρακράτησης κυριότητας ως επιβάρυνση92
 • 3 Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ95
 • 1. Κίνδυνος95
 • 1.1. Tι είναι ο κίνδυνος95
 • 1.2. Μεταβίβαση κινδύνου96
 • 1.3. Επιφυλάξεις στον κανόνα99
 • 1.3.1. Καθυστέρηση στην παράδοση99
 • 1.3.2. Όπου ο αγοραστής ή ο πωλητής ενεργούν ως θεματοφύλακες101
 • 2. Αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης102
 • 2.1. Ματαίωση102
 • 2.1.1. Ματαίωση σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά103
 • 2.1.2. Ματαίωση σε σχέση με ανεξακρίβωτα ή μέλλοντα αγαθά104
 • 2.1.3. Συνέπειες ματαίωσης108
 • 2.1.4. Ρήτρες ανωτέρας βίας (“Force Majeure Clauses”)109
 • 2.2. Πλάνη110
 • 2.2.1. Πλάνη σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά111
 • 2.2.2. Πλάνη σε σχέση με ανεξακρίβωτα ή μέλλοντα αγαθά112
 • 2.2.3. Συνέπειες πλάνης113
 • 4 Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ115
 • 1. Νemo dat quod non habet115
 • 2. Εξαιρέσεις118
 • 2.1. Πώληση με εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη118
 • 2.1.1. Κώλυμα του ιδιοκτήτη να αρνηθεί την εξουσιοδότηση του πωλητή να πωλήσει τα αγαθά119
 • Α. Κώλυμα λόγω συμπεριφοράς120
 • Β. Κώλυμα λόγω αμέλειας123
 • 2.2. Πώληση από εμπορικό αντιπρόσωπο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη124
 • 2.2.1. O εμπορικός αντιπρόσωπος και η συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών του124
 • 2.2.2. Συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για κατοχή των αγαθών από τον εμπορικό αντιπρόσωπο126
 • 2.2.3. Έγγραφα τίτλου επί των αγαθών128
 • 2.2.4. Η πώληση από τον εμπορικό αντιπρόσωπο128
 • 2.2.5. Ο αγοραστής και το βάρος απόδειξης128
 • 2.3. Πώληση από πρόσωπο που κατέχει αγαθά δυνάμει ακυρώσιμης σύμβασης129
 • 2.3.1. Τρόπος και χρόνος ακύρωσης130
 • 2.3.2. Βάρος απόδειξης131
 • 2.3.3. Σχέση με άκυρες συμβάσεις και άλλες εξαιρέσεις131
 • 2.4. Αγοραστής που έχει κατοχή των αγαθών μετά την πώληση132
 • 2.4.1. Πρόσωπο που αγόρασε ή συμφώνησε να αγοράσει αγαθά133
 • 2.4.2. Αποκτά τα αγαθά ή τα έγγραφα τίτλου επί των αγαθών με τη συγκατάθεση του πωλητή134
 • 2.4.3. Παράδοση ή μεταβίβαση αγαθών ή εγγράφων τίτλου από τον Α1 ή από εμπορικό αντιπρόσωπο του Α1 στον Α2136
 • 2.4.4. Δυνάμει οποιασδήποτε πώλησης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης137
 • 2.4.5. Ο Α2 πρέπει να λαμβάνει τα αγαθά καλόπιστα και χωρίς γνώση οποιουδήποτε δικαιώματος του Ι138
 • 2.4.6. Πώληση από αγοραστή όπου ο απλήρωτος πωλητής παραμένει κάτοχος των αγαθών138
 • 2.5. Πωλητής που έχει κατοχή μετά την πώληση138
 • 2.5.1. Πρόσωπο που πώλησε αγαθά, κατέχει ή εξακολουθεί να κατέχει τα αγαθά ή τα έγγραφα τίτλου επί των αγαθών139
 • 2.5.2. Η παράδοση ή η μεταβίβαση των αγαθών ή των εγγράφων τίτλου θα πρέπει να γίνεται από τον πωλητή ή από εμπορικό αντιπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του141
 • 2.5.3. Δυνάμει οποιασδήποτε πώλησης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης αυτών142
 • 2.5.4. Πρόσωπο που παραλαμβάνει αυτά καλόπιστα και χωρίς γνώση της προηγούμενης πώλησης143
 • 2.5.5. Το αποτέλεσμα είναι ωσάν το πρόσωπο που παραδίδει ή μεταβιβάζει ήταν ρητά εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη143
 • 2.5.6. Σχέση μεταξύ άρθρου 30(1) και άρθρου 30(2)143
 • 2.5.7. Επαναπώληση από απλήρωτο πωλητή ο οποίος παραμένει κάτοχος των αγαθών144
 • 2.6. Πώληση από συνιδιοκτήτη145
 • 2.7. Πώληση σε ανοικτή αγορά (Market Overt)145
 • 2.7.1. Τι αποτελεί ανοικτή αγορά146
 • 2.7.2. Τρόπος που πρέπει να γίνεται η πώληση147
 • 2.8. Κώλυμα λόγω δεδικασμένου148
 • 2.9. Άλλες εξαιρέσεις149
 • 2.9.1. Εξαιρέσεις με βάση τον περί συμβάσεων Νόμο149
 • Α. Παρακαταθήκη150
 • Β. Αγαθά που απωλέσθηκαν150
 • Γ. Ενεχυρίαση150
 • 2.9.2. Δόλια μεταβίβαση151
 • 2.9.3. Διαχειρίσεις κληρονομιών, διαχειρίσεις εταιρειών, εκκαθαρίσεις και πτωχεύσεις154
 • Α. Ο περί διαχείρισης κληρονομιών αποθανόντων Νόμος (Κεφ. 189) 154
 • Β. Ο περί εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) 155
 • Γ. Ο περί πτώχευσης Νόμος (Κεφ. 5) 155
 • 2.9.4. Δόλια προτίμηση156
 • 2.9.5. Επίσχεση αγαθών156
 • 2.9.6. Εκτέλεση αποφάσεων157
 • Α. Ένταλμα κινητής περιουσίας157
 • Β. Εκτέλεση αποφάσεων σε σχέση με εταιρείες υπό εκκαθάριση ή πτωχεύσαντες160
 • Γ. Κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου161
 • 5 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ163
 • 1. Εισαγωγή163
 • 2. Μέθοδοι παράδοσης165
 • 2.1. Φυσική παράδοση166
 • 2.2. Εξ επαγωγής παράδοση167
 • 3. Τόπος παράδοσης169
 • 4. Χρόνος παράδοσης169
 • 4.1. Ακαθόριστος χρόνος παράδοσης169
 • 4.2. Καθορισμένος χρόνος παράδοσης171
 • 4.3. Δικαίωμα τερματισμού171
 • 5. Ποσότητα παράδοσης173
 • 6 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ175
 • 1. Εισαγωγή176
 • 1.1. Ουσιώδεις όροι, εγγυητικές διαβεβαιώσεις και ενδιάμεσοι όροι176
 • 1.2. Τερματισμός178
 • 2. Καθήκοντα πωλητή182
 • 2.1. Όροι ως προς τον τίτλο183
 • 2.1.1. Ουσιώδης όρος183
 • A. Καλός τίτλος χωρίς δικαίωμα πώλησης184
 • Β. Κακός τίτλος χωρίς δικαίωμα πώλησης184
 • 2.1.2. Εγγυητικές διαβεβαιώσεις αναφορικά με τον τίτλο187
 • Α. Ανενόχλητη κατοχή των αγαθών187
 • Β. Αγαθά ελεύθερα από εμπράγματα βάρη188
 • 2.2. Πώληση κατά περιγραφή189
 • 2.2.1. Λέξεις που συνιστούν περιγραφή190
 • 2.2.2. Προϋποθέσεις192
 • 2.2.3. Συνέπειες παράβασης194
 • 2.2.4. Σχέση μεταξύ ουσιώδη όρου για την περιγραφή και ψευδών παραστάσεων195
 • 2.3. Ποιότητα και καταλληλότητα των αγαθών196
 • 2.3.1. Τα αγαθά πρέπει να είναι αποδεκτής ποιότητας198
 • Α. Λογικό πρόσωπο199
 • Β. Τα κριτήρια των άρθρων 16(3) και 16(4)199
 • (i) Η περιγραφή199
 • (ii) Η τιμή200
 • (iii) Η καταλληλότητα για όλους τους σκοπούς για τους οποίους τα αγαθά του συγκεκριμένου είδους συνήθως προμηθεύονται201
 • (iv) H εμφάνιση και η τελική επεξεργασία201
 • (v) Η ανυπαρξία μικροελαττωμάτων202
 • (vi) Η ασφάλεια202
 • (vii) Η ανθεκτικότητα203
 • Γ. Χρόνος που εξετάζεται η αποδεκτότητα της ποιότητας204
 • Δ. Το βάρος απόδειξης205
 • Ε. Έκταση και αυστηρότητα του άρθρου 16(2)205
 • 2.3.2. Ειδικές υπερασπίσεις του πωλητή206
 • Α. Απαράδεκτη ποιότητα αγαθών στην οποία επισύρεται η προσοχή του αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης206
 • Β. Εξέταση των αγαθών πριν από τη σύναψη της σύμβασης όταν η απαράδεκτη ποιότητά τους θα όφειλε να αποκαλυφθεί από αυτή την εξέταση207
 • 2.3.3. Αγαθά που αγοράζονται για ειδικό σκοπό208
 • Α. Γνωστοποίηση του σκοπού209
 • (i) Αγαθά τα οποία έχουν ένα και μόνο σκοπό ή ένα προφανή σκοπό212
 • (ii) Αγαθά τα οποία παραβαίνουν κανονισμούς ή άδειες εκδοθείσες δυνάμει νόμων ή κανονισμών213
 • (iii) Αγαθά που δεν είναι συμβατά με αγαθά τα οποία πωλήθηκαν από τον ίδιο πωλητή213
 • Β. Αγαθά κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προμηθεύονται 213
 • Γ. Ο αγοραστής θα πρέπει να βασίζεται στη δεξιότητα και κρίση του πωλητή214
 • Δ. Βάρος απόδειξης και δικογράφηση216
 • Ε. Έκταση και αυστηρότητα του άρθρου 16(6)217
 • ΣΤ. Σχέση μεταξύ των άρθρων 16(2) και 16(6) 217
 • 2.4. Σιωπηροί όροι σε πώληση που γίνεται βάσει δείγματος218
 • 2.4.1. Το σύνολο των αγαθών θα ανταποκρίνεται στο δείγμα ως προς την ποιότητα219
 • 2.4.2. Τα αγαθά θα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα που καθιστά την ποιότητά τους απαράδεκτη και το οποίο δεν θα ήταν φανερό μετά από εύλογη εξέταση του δείγματος220
 • 2.4.3. Περιγραφή και δείγμα221
 • 2.5. Άλλα καθήκοντα222
 • 3. Καθήκοντα αγοραστή222
 • 4. Contra proferentem, ερμηνεία όρων και ρήτρες εξαίρεσης224
 • 4.1. Contra proferentem και ερμηνεία όρων224
 • 4.2. Ρήτρες εξαίρεσης225
 • 4.3. Όροι εξαίρεσης που αφορούν τα άρθρα 14 μέχρι 17 του ΠΑΝ226
 • 7 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ229
 • 1. Το δικαίωμα απόρριψης230
 • 1.1. Εισαγωγή230
 • 1.2. Πότε χάνεται το δικαίωμα απόρριψης231
 • 1.2.1. Όταν ο αγοραστής αποδεχτεί όλα τα αγαθά ή μέρος τους232
 • Α. Πώς συντελείται η αποδοχή232
 • (i) Αποδοχή των αγαθών με δήλωση ή με ενέργεια που αντίκειται στο δικαίωμα κυριότητας του πωλητή232
 • (ii) Πάροδος εύλογου χρόνου237
 • (iii) Ειδικοί παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη238
 • Β. Συνέπειες αποδοχής μέρους ή όλων των αγαθών241
 • 1.2.2. Όταν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένα αγαθά των οποίων η κυριότητα έχει περιέλθει στον αγοραστή242
 • 1.2.3. Συμβατικός περιορισμός ή αποκλεισμός δικαιώματος απόρριψης244
 • 1.2.4. Παραίτηση δικαιώματος τερματισμού και επιβεβαίωση της σύμβασης244
 • Α. Παραίτηση δικαιώματος244
 • Β. Επιβεβαίωση της σύμβασης245
 • 1.3. Δικαίωμα μερικής απόρριψης246
 • 2. Τμηματικές παραδόσεις248
 • 2.1. Όπου δεν έχουν συμφωνηθεί τμηματικές παραδόσεις248
 • 2.2. Όπου έχουν συμφωνηθεί τμηματικές παραδόσεις248
 • 2.2.1. Σύμβαση πλήρους εκπλήρωσης249
 • 2.2.2. Διαιρετή σύμβαση250
 • 3. Αγωγή για αποζημιώσεις253
 • 3.1. Αποζημιώσεις για μη παράδοση254
 • 3.1.1. Διαθέσιμη αγορά254
 • 3.1.2. Μη διαθέσιμη αγορά257
 • 3.1.3. Προκαταβολική παράβαση257
 • 3.2. Παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης260
 • 3.2.1. Καθυστέρηση στην παράδοση262
 • 3.2.2. Παράδοση ελαττωματικών αγαθών263
 • 3.3. Ειδικές αποζημιώσεις265
 • 3.4. Μετριασμός266
 • 3.5. Άλλες αξιώσεις για αποζημιώσεις267
 • 4. Επιστροφή του τιμήματος και υπερασπίσεις σε αγωγή για το τίμημα268
 • 4.1. Επιτροφή του τιμήματος268
 • 4.2. Δικογράφηση και υπεράσπιση αγωγής για το τίμημα270
 • 5. Ειδική εκτέλεση272
 • 5.1. Διακριτική ευχέρεια έκδοσης διατάγματος σε σχέση με συγκεκριμένα ή εξακριβωμένα αγαθά273
 • 5.2. Αίτηση του αγοραστή274
 • 6. Τόκος275
 • 7. Θεραπείες σε καταναλωτικές συμβάσεις276
 • 8 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ277
 • 1. Εισαγωγή277
 • 2. Προσωποπαγείς θεραπείες278
 • 2.1. Άρνηση αποδοχής της παράδοσης των αγαθών279
 • 2.1.1. Καθυστέρηση αποδοχής279
 • 2.1.2. Άρνηση αποδοχής280
 • Α. Διαθέσιμη αγορά282
 • Β. Mη διαθέσιμη αγορά282
 • Γ. Προκαταβολική παράβαση284
 • Δ. Μετριασμός285
 • 2.2. Το τίμημα286
 • 2.2.1. Όπου η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί288
 • 2.2.2. Όπου το τίμημα είναι πληρωτέο σε ορισμένη μέρα289
 • 2.2.3. Αγωγή για το τίμημα και τερματισμός290
 • 2.2.4. Αγωγή για το τίμημα και δικογράφηση291
 • 2.2.5. Πρόσθετη ζημία292
 • 2.3. Ειδικές ζημίες και τόκος292
 • 2.3.1. Ειδική ζημία292
 • 2.3.2. Τόκος292
 • 3. Πραγματοπαγείς θεραπείες295
 • 3.1. Δικαίωμα επίσχεσης295
 • 3.1.1. Πότε υφίσταται295
 • 3.1.2. Πότε δεν υφίσταται297
 • 3.2. Ανακοπή εν διαμετακομίσει300
 • 3.2.1. Πότε υφίσταται300
 • 3.2.2. Πότε δεν υφίσταται303
 • 3.3. Δικαίωμα επαναπώλησης των αγαθών304
 • 3.3.1. Φθαρτά ή άλλα αγαθά305
 • 3.3.2. Ρητή επιφύλαξη δικαιώματος επαναπώλησης307
 • 3.3.3. Άλλες περιπτώσεις307
 • 3.3.4. Υπολογισμός αποζημιώσεων307
 • 3.4. Ρήτρα παρακράτησης κυριότητας308
 • ΜΕΡΟΣ B313
 • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ313
 • 9 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ313
 • 1. Εισαγωγή313
 • 1.1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση313
 • 1.2. Στην Κύπρο315
 • 2. Ερμηνεία της έννοιας του καταναλωτή317
 • 2.1. Έννοια του καταναλωτή317
 • 2.2. Ερμηνεία317
 • 2.2.1. Φυσικό πρόσωπο320
 • 2.2.2. Πρέπει να ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική του δραστηριότητα 320
 • Α. Εφαρμοστέες αρχές321
 • (i) Πότε θεωρείται ότι ενεργεί εντός ή εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας321
 • (ii) Πότε θεωρείται ότι ο σκοπός της σύμβασης σχετίζεται με την επαγγελματική δραστηριότητα323
 • (iii) Κάθε περίπτωση εξαρτάται μόνο από τα δικά της γεγονότα323
 • Β. Όπου ενεργεί για διπλό σκοπό323
 • (i) Η επαγγελματική χρήση πρέπει να είναι αμελητέα324
 • (ii) Όπου η επαγγελματική χρήση είναι αμελητέα, ο αγοραστής πρέπει με τη συμπεριφορά του να μην έδωσε αντίθετη εντύπωση στον πωλητή326
 • 2.3. Συμβάσεις εγγύησης327
 • 2.4. Αυτεπάγγελτη εξέταση328
 • 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ329
 • 1. Εισαγωγή330
 • 2. Ο περί των δικαιωμάτων των καταναλωτών Νόμος του 2013330
 • 2.1. Γενικό δικαίωμα πληροφόρησης330
 • 2.2. Πεδίο εφαρμογής331
 • 2.3. Εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος332
 • 2.3.1. Έννοια εξ αποστάσεως σύμβασης332
 • 2.3.2. Έννοια σύμβασης συναφθείσας εκτός εμπορικού καταστήματος333
 • 2.3.3. Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρείται τόσο εξ αποστάσεως σύμβασηόσο και συναφθείσα εκτός εμπορικού καταστήματος336
 • 2.4. Υποχρεωτικές πληροφορίες σε εξ αποστάσεως συμβάσεις ή συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος336
 • 2.4.1. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος340
 • 2.4.2. Τυπικές απαιτήσεις για εξ αποστάσεως συμβάσεις 342
 • 2.5. Άλλες συμβάσεις345
 • 2.6. Έννοια «παροχής» πληροφοριών 346
 • 2.7. Συνέπειες παράβασης καθήκοντος πληροφόρησης347
 • 3. Συμβάσεις πώλησης αγαθών με πίστωση349
 • 3.1. Πεδίο εφαρμογής350
 • 3.2. Πληροφορίες σε διαφήμιση352
 • 3.3. Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης354
 • 3.4. Πληροφορίες μετά τη σύναψη της σύμβασης358
 • 4. Αναγραφή των τιμών σε προϊόντα που προσφέρονται σε καταναλωτές361
 • 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ363
 • 1. Εισαγωγή364
 • 2. Φύση του δικαιώματος364
 • 3. Εφαρμογή365
 • 3.1. Σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και σε συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος365
 • 3.2. Σε συμβάσεις πίστωσης368
 • 3.3. Εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος που είναι παράλληλα και συμβάσεις πίστωσης368
 • 4. Άσκηση του δικαιώματος369
 • 4.1. Για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος369
 • 4.2. Για συμβάσεις πίστωσης372
 • 5. Παράλειψη ενημέρωσης ύπαρξης δικαιώματος υπαναχώρησης373
 • 6. Αποτελέσματα άσκησης του δικαιώματος374
 • 6.1. Για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος374
 • 6.1.1. Υποχρεώσεις των μερών375
 • Α. Υποχρεώσεις του εμπόρου375
 • Β. Υποχρεώσεις του καταναλωτή376
 • (i) Επιστροφή των αγαθών376
 • (ii) Χρηματικές επιβαρύνσεις376
 • (iii) Μείωση της αξίας των αγαθών376
 • 6.1.2. Αποτέλεσμα άσκησης δικαιώματος σε συνδεδεμένες συμβάσεις378
 • 6.2 Για συμβάσεις πίστωσης380
 • 12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ381
 • 1. Εισαγωγή382
 • 2. Πεδίο εφαρμογής του N.7(I)/00383
 • 2.1. Συμβάσεις πώλησης383
 • 2.2. Καταναλωτικά αγαθά383
 • 2.3. Απαγόρευση εξαίρεσης του Νόμου383
 • 3. Τα αγαθά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης384
 • 3.1. Πότε τα αγαθά τεκμαίρονται ως σύμφωνα με τη σύμβαση385
 • 3.2. Έλλειψη συμμόρφωσης λόγω κακής εγκατάστασης387
 • 3.3. Χρόνος συμμόρφωσης387
 • 3.4. Βάρος απόδειξης388
 • 4. Θεραπείες388
 • 4.1. Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση389
 • 4.1.1. Πραγματοποίηση επισκευής ή αντικατάστασης389
 • Α. Εντός εύλογου χρόνου και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή389
 • Β. Δωρεάν389
 • 4.1.2. Δικαίωμα του πωλητή να αρνηθεί390
 • 4.2. Προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση392
 • 4.2.1. Προσήκουσα μείωση του τιμήματος392
 • 4.2.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης393
 • 5. Υπερασπίσεις του πωλητή395
 • 5.1. Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης ήταν γνωστή στον καταναλωτή ή οφείλεται σε υλικά που προμηθεύει ο ίδιος395
 • 5.2. Πάροδος προθεσμίας395
 • 5.2.1. Προθεσμία395
 • Α. Χρόνος που εκδηλώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης396
 • Β. Χρόνος που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης397
 • 5.2.2. Παραγραφή397
 • 5.3. Συμβατικός περιορισμός των θεραπειών398
 • 13 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ399
 • 1. Εισαγωγή399
 • 2. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος401
 • 2.1. Προϊόν402
 • 2.2. Ασφάλεια402
 • 2.2.1. Περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη403
 • Α. Τρόπος με τον οποίο και σκοποί για τους οποίους τέθηκε σε κυκλοφορία405
 • Β. Παροχή οδηγιών, προειδοποιήσεων ή δηλώσεων αναφορικά με κατοχή, χρήση ή κατανάλωση407
 • Γ. Χρήση σήματος ασφαλείας επί του προϊόντος408
 • Δ. Χρόνος κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία408
 • (i) Παραγωγός408
 • (ii) Όταν εισέρχεται σε κυκλοφορία408
 • 2.2.2. Ασφάλεια μη τυποποιημένων προϊόντων409
 • 3. Πρόσωπα που ευθύνονται410
 • 3.1. Παραγωγός411
 • 3.2. Εισαγωγέας και προμηθευτής412
 • 3.3. Κοινή και κεχωρισμένη ευθύνη413
 • 4. Zημία414
 • 4.1. Ανακτήσιμη ζημία414
 • 4.2. Μη ανακτήσιμη ζημία415
 • 4.3. Περιορισμός ευθύνης416
 • 4.3.1. Αποκλείεται ο περιορισμός ευθύνης416
 • 4.3.2. Δυνατότητα περιορισμού ευθύνης417
 • 5. Αιτιώδης συνάφεια417
 • 6. Υπερασπίσεις418
 • 6.1. Κατασκευή για σκοπό άλλο από οικονομικό ή επαγγελματικό418
 • 6.2. Δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία418
 • 6.3. Μέρος άλλου προϊόντος419
 • 6.4. Συμμόρφωση με νομοθεσία420
 • 6.5. Μεταγενέστερη εμφάνιση ελαττώματος420
 • 6.6. Αποκάλυψη ταυτότητας παραγωγού ή προμηθευτή421
 • 6.7. Έλλειψη επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων όταν τέθηκε το προϊόν σε κυκλοφορία421
 • 7. Προθεσμίες423
 • 7.1. Τρία χρόνια από τη διαπίστωση ζημίας, ελαττώματος και ταυτότητας παραγωγού424
 • 7.2. Δέκα χρόνια από τη θέση σε κυκλοφορία του προϊόντος424
 • 7.3. Σχέση με τον περί παραγραφής αγώγιμων δικαιωμάτων Νόμο του 2012426
 • 14 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ427
 • 1. Πεδίο εφαρμογής427
 • 1.1. Ερμηνείες428
 • 1.2. Αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης429
 • 1.3. Εξαιρέσεις430
 • 1.3.1. Εξαίρεση συγκεκριμένων συμβάσεων από το Νόμο430
 • 1.3.2. Εξαίρεση συγκεκριμένων όρων από το Νόμο430
 • Α. Ρήτρες που ενσωματώνονται με σκοπό τη συμμόρφωση με Νόμους ή διεθνείς συμβάσεις και εξυπακουόμενοι όροι430
 • Β. Σαφείς και κατανοητές ρήτρες ποιυ αφορούν κύριο αντικείμενο της σύμβασης, τιμή ή αντάλλαγμα432
 • (i) Σαφής και κατανοητή διατύπωση433
 • (ii) Καθορισμός κυρίου αντικειμένου της σύμβασης437
 • (iii) Αντιπροσωπευτικότητα της τιμής ή του ανταλλάγματος για τα αγαθά που πωλήθηκαν439
 • (iv) Λόγος που προσβάλλεται η ρήτρα441
 • 2. Έννοια καταχρηστικότητας441
 • 2.1. Παρά την απαίτηση της καλής πίστης442
 • 2.1.1. Γενικά442
 • 2.1.2. Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 442
 • Α. Η διαπραγματευτική δύναμη των μερών443
 • Β. Αν ο καταναλωτής δέχθηκε οποιεσδήποτε παροτρύνσεις, για να συμφωνήσει στη ρήτρα443
 • Γ. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πωλήθηκαν ή προμηθεύτηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή444
 • Δ. Δίκαιη μεταχείριση του καταναλωτή444
 • 2.2. Σε βάρος του καταναλωτή446
 • 2.3. Σημαντική ανισότητα στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών446
 • 2.3.1. Η ανισότητα πρέπει να είναι σημαντική447
 • 2.3.2. Σύγκριση με τη θέση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής εάν η ρήτρα δεν υπήρχε447
 • 2.3.3. Η αντίδραση του καταναλωτή εάν επισυρόταν η προσοχή του στην επίδικη ρήτρα447
 • 2.3.4. Οι προσωπικές περιστάσεις του καταναλωτή δεν λαμβάνονται υπόψη448
 • 2.3.5. Το ζήτημα πρέπει να εξετάζεται κυρίως από νομική και όχι οικονομική οπτική γωνία448
 • A. Νομική σκοπιά448
 • B. Oικονομική σκοπιά450
 • 2.3.6. Το ζήτημα εξετάζεται με αναφορά στο χρόνο σύναψης της σύμβασης450
 • 2.4. Παράγοντες καταχρηστικότητας450
 • 2.4.1. Φύση των αγαθών451
 • 2.4.2. Περιστάσεις που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης451
 • 2.4.3. Οι ρήτρες της σύμβασης452
 • 2.4.4. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις453
 • 2.4.5. Συγκεκριμένες ρήτρες454
 • Α. Ρήτρες που αναφέρονται στο παράρτημα454
 • Β. Άλλες ρήτρες455
 • 3. Αμφιβολία στο νόημα μιας ρήτρας458
 • 3.1. Σαφής και κατανοητός τρόπος διατύπωσης459
 • 3.2. Ευνοϊκότερη ερμηνεία για τον καταναλωτή459
 • 4. Χρόνος και τρόπος έγερσης του ζητήματος καταχρηστικότητας461
 • 4.1. Ποιος μπορεί να εγείρει το ζήτημα της καταχρηστικότητας461
 • 4.1.1. Ο καταναλωτής461
 • 4.1.2. Το δικαστήριο αυτεπάγγελτα462
 • 4.1.3. Ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας ανταγωνισμού και καταναλωτών463
 • 4.2. Χρόνος έγερσης του ζητήματος463
 • 4.2.1. Πριν την έκδοση τελεσίδικης απόφασης463
 • 4.2.2. Μετά την έκδοση απόφασης463
 • Α. Επιπτώσεις της αρχής του δεδικασμένου463
 • (i) Αρχή της ισοδυναμίας464
 • (ii) Αρχή της αποτελεσματικότητας464
 • B. Αφερεγγυότητα καταναλωτή466
 • 4.2.3. Παραγραφή466
 • 4.3. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί η καταχρηστικότητα466
 • 5. Συνέπειες διαπίστωσης καταχρηστικότητας467
 • 5.1. Η ρήτρα δεν δεσμεύει τον καταναλωτή467
 • 5.2. Η υπόλοιπη σύμβαση παραμένει σε ισχύ όπου είναι εφικτό469
 • 5.3. Προγενέστερη διαπίστωση καταχρηστικότητας σε διαδικασία με βάση το άρθρο 9470
 • 15 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ471
 • 1. Σε σχέση με εφαρμοστέο δίκαιο471
 • 2. Σε σχέση με δικαιοδοσία472
 • 3. Σε σχέση με την παράδοση474
 • 3.1. Χρόνος παράδοσης475
 • 3.2. Μετάθεση του κινδύνου476
 • 4. Σε σχέση με έξοδα συναφή της πώλησης477
 • 5. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές478
 • 5.1. Παραπλανητικές πρακτικές482
 • 5.2. Επιθετικές πρακτικές485
 • 5.3. Συνέπειες αθέμιτων εμπορικών πρακτικών485
 • 6. O περί της γενικής ασφάλειας των προϊόντων Νόμος487
 • 7. Εγγύηση από τον πωλητή491
 • 8. Σε σχέση με συμβάσεις πώλησης αγαθών με πίστωση493
 • 8.1. Πρόωρη εξόφληση493
 • 8.2. Δικαιώματα εναντίον του πιστωτή495
 • 9. Διαιτησία μέσω υπηρεσίας ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών495
 • 10. Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών498
 • 11. Προστασία από αρμόδιες αρχές499
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ503
 • Ι. Υπόδειγμα Ρήτρας Παρακράτησης Κυριότητας503
 • ΙΙ. Δικόγραφο υπεράσπισης και ανταπαίτησης αγοραστή με επίκληση τη ματαίωση της σύμβασης πώλησης504
 • ΙΙΙ. Δικόγραφο υπεράσπισης και ανταπαίτησης πωλητή σε περίπτωση πλάνης ως προς το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης506
 • IV. Αγωγή ιδιοκτήτη αγαθών για ιδιοποίηση508
 • V. Υπερασπίσεις nemo dat quod non habet πωλητή και αγοραστή όταν ο ιδιοκτήτης αξιώνει την ιδιοκτησία αγαθών τα οποία πωλήθηκαν509
 • VI. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση ουσιώδους όρου αναφορικά με τον τίτλο των αγαθών511
 • VΙI. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση εγγυητικών διαβεβαιώσεων αναφορικά με τον τίτλο των αγαθών512
 • VΙΙI. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση όρου ο οποίος αφορά την περιγραφή των αγαθών514
 • ΙΧ. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση όρου ο οποίος αφορά την ποιότητα των αγαθών516
 • Χ. Υπεράσπιση πωλητή σε αξίωση εναντίον του για παράβαση όρου ο οποίος αφορά την ποιότητα των αγαθών518
 • ΧΙ. Αγωγή και Αίτηση από αγοραστή για ειδική εκτέλεση της σύμβασης πώλησης519
 • ΧΙΙ. Αγωγή πωλητή για το τίμημα522
 • ΧΙΙΙ. Αγωγή από καταναλωτή για παράβαση του καθήκοντος πληροφόρησης στη βάση παράβασης σύμβασης524
 • ΧΙV. Αγωγή από καταναλωτή για παράβαση του καθήκοντος πληροφόρησης στη βάση αμέλειας ή απάτης526
 • ΧV. Υπεράσπιση καταναλωτή σε αγωγή εναντίον του για το τίμημα όταν δεν ενημερώνεται για το δικαίωμα υπαναχώρησης528
 • ΧVΙ. Αγωγή από καταναλωτή για επιστροφή του τιμήματος όπου ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης530
 • ΧVΙΙ. Υπεράσπιση και ανταπαίτηση από έμπορο για κατάχρηση δικαιώματος υπαναχώρησης και για ζημιά στα αγαθά531
 • ΧVΙΙΙ. Αγωγή καταναλωτή για προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση532
 • ΧΙΧ. Υπεράσπιση καταναλωτή επικαλούμενου την υπαναχώρηση όταν ο πωλητής εγείρει αγωγή για το τίμημα534
 • ΧΧ. Υπεράσπιση πωλητή σε αγωγή που εγείρεται εναντίον του από καταναλωτή με βάση τον Ν. 7(Ι)/2000536
 • ΧΧΙ. Αγωγή από πρόσωπο το οποίο έπαθε ζημιά από ελαττωματικό προϊόν εν τη εννοία του Ν.105(Ι)/1995537
 • ΧΧΙΙ. Υπερασπίσεις παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όταν η ζημιά προκλήθηκε εξ υπαιτιότητας του Ενάγοντα539
 • ΧΧΙΙΙ. Υπερασπίσεις παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όταν το προϊόν δεν κατασκευάστηκε για οικονομικό ή για επαγγελματικό σκοπό540
 • ΧΧΙV. Υπερασπίσεις παραγωγού σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όταν το προϊόν δεν τέθηκε σε κυκλοφορία541
 • ΧΧV. Υπεράσπιση παραγωγού ή εισαγωγέα ή προμηθευτή όπου το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό όταν τέθηκε σε κυκλοφορία542
 • ΧΧVΙ. Υπεράσπιση παραγωγού ή εισαγωγέα ή προμηθευτή όπου υπήρχε έλλειψη επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων όταν τέθηκε σε κυκλοφορία το προϊόν543
 • ΧΧVΙΙ. Υπεράσπιση παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όπου παρήλθε η προθεσμία έγερσης αγωγής544
 • ΧΧVΙΙΙ. Αγωγή από καταναλωτή για έκδοση αναγνωριστικού διατάγματος κατά συμβατικής ρήτρας ως καταχρηστικής545
 • ΧΧΙΧ. Υπεράσπιση πωλητή σε αγωγή εναντίον του από καταναλωτή για έκδοση αναγνωριστικού διατάγματος κατά συμβατικής ρήτραςως καταχρηστικής546
 • ΧΧΧ. Αγωγή από καταναλωτή για ψευδείς παραστάσεις και/ή διάταγμα παύσης αθέμιτης εμπορικής πρακτικής547
 • ΧΧΧΙ. Αγωγή από καταναλωτή για επιστροφή τόκων με βάση τον περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 2010, Ν. 106(Ι)/2010550
 • ΧΧΧΙΙ. Checklist (χρονοδιάγραμμα) διαιτησίας μέσω της ΥΑΠΚ με βάση τον Ν. 148(Ι2015551
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ555
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ555
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ563
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ579
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ583
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ607
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ609
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ615
 • 0
 • 0