Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-395-2
Σελίδες: 544
Επιμέλεια: Ν. Λεοντής
Συνεργασία: Γ. Βαλμαντώνης, Κ. Κυπρούλη, Ε. Κώνστα, Γ. Μανουσάκης, Α. Ξηρογιάννη, Κ. Ρίζος, Α. Σπυρίδωνος, Β. Τσούμας

Το παρόν έργο «Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ» αποτελεί μία εύληπτη και ταυτοχρόνως πλήρη ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές αναμορφώθηκαν ριζικά από τον Ν 4335/2015 και ισχύουν.

Σε επιμέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου αναλύονται τόσο οι κοινές για όλες τις ειδικές διαδικασίες διατάξεις όσο και οι τρεις ευρύτερες κατηγορίες διαφορών και συγκεκριμένα οι διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, οι περιουσιακές διαφορές και οι διαταγές.

Αναλυτικά και σε επιμέρους ενότητες παρουσιάζονται, με έμφαση στις ιδιαιτερότητές τους, και οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα και οι διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες ο ισχύων ΚΠολΔ δεν ρυθμίζει αυτοτελώς.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα διαχρονικού δικαίου, ενώ η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων καθιστούν αναμφίβολα την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με τον κλάδο της πολιτικής δικονομίας και ειδικότερα με ζητήματα σχετιζόμενα με τις ειδικές διαδικασίες.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ3
 • Οι γενικές διατάξεις των ειδικών διαδικασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 591 ΚΠολΔ)3
 • I. Ορισμός και διακρίσεις των ειδικών διαδικασιών5
 • II. Η διατήρηση των ειδικών διαδικασιών7
 • III. Η ενοποίηση και η συστηματική κατανομή των ειδικών διαδικασιών9
 • IV. Αυτοτέλεια των επιμέρους ειδικών διαδικασιών11
 • V. Η κεντρική διάταξη του άρθρου 591 ΚΠολΔ13
 • VI. Προδικασία15
 • Α. Τρόπος άσκησης της αγωγής και προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων15
 • Β. Εγγραφή στο πινάκιο17
 • Γ. Άσκηση παρεμβάσεως, προσεπικλήσεως και ανακοινώσεως δίκης19
 • Δ. Ανταγωγή20
 • Η συζήτηση στο ακροατήριο- Κύρια διαδακασία22
 • Α. Υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο22
 • Β. Αναβολή συζήτησης23
 • Γ. Κατάθεση προτάσεων24
 • Δ. Προβολή μέσων επίθεσης και άμυνας25
 • VIII. Ερημοδικία διαδίκου27
 • IX. Έκδοση απόφασης30
 • X. Αποδεικτική διαδικασία32
 • Α. Προαπόδειξη 32
 • Β. Οι βασικοί νεωτερισμοί του N 4335/2015 στο δίκαιο της απόδειξης33
 • XI.34
 • Α. Μάρτυρες34
 • 1. Γενικά 34
 • 2. Εισαγωγή των περιορισμών των άρθρων 393 και 394 ΚΠολΔ35
 • Β. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα37
 • Γ. Ένορκες βεβαιώσεις40
 • Δ. Εξέταση των διαδίκων46
 • Ε. Πραγματογνωμοσύνη και Αυτοψία47
 • Στ. Ομολογία49
 • Ζ. Έγγραφα50
 • XII. Εφαρμογή των διατάξεων περί μικροδιαφορών51
 • XIII. Εφαρμογή από το δικαστήριο της προσήκουσας διαδικασίας52
 • XIV. Διαδικασία στις δίκες των ένδικων μέσων56
 • XV. Προθεσμία άσκησης των ένδικων μέσων58
 • XVI. Αντέφεση - Πρόσθετοι λόγοι61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ67
 • Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση67
 • [1] ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ67
 • (Άρθρο 592 ΚΠολΔ)67
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις68
 • IΙ. Γαμικές διαφορές68
 • IIΙ. Διαφορές που δεν είναι γαμικές 70
 • IV. Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων71
 • V. Λοιπές οικογενειακές διαφορές73
 • VΙ. Αγωγές διατροφής 74
 • VIΙ. Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των διαφορών του άρθρου 592 ΚΠολΔ75
 • VIIΙ. Ένωση και συνεκδίκαση των διαφορών του άρθρου 592 ΚΠολΔ- Προβληματική όσον αφορά την αξίωση του αναίτιου συζύγου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης76
 • [2] ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ79
 • (Άρθρα 593-602 ΚΠολΔ)79
 • Ι. Τρόπος εκκίνησης της δίκης (Άρθρο 593 ΚΠολΔ) 81
 • ΙΙ. Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 594 ΚΠολΔ) 81
 • ΙΙΙ. Η πλασματική παράσταση επί ερημοδικίας των διαδίκων (Άρθρο 595 ΚΠολΔ)82
 • IV. Θάνατος διαδίκου (Άρθρο 596 ΚΠολΔ) 85
 • Α. Κατάργηση του κυρίου αντικειμένου της δίκης85
 • Β. Συνέπειες της καταργήσεως της δίκης87
 • Γ. Θάνατος διαδίκου σε δίκες όπου οι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα ασκήσεως αγωγής87
 • Δ. Θάνατος διαδίκου στις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων, όπου οι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα ασκήσεως αγωγής 87
 • V. Αποδεικτικές αποκλίσεις (Άρθρο 597 ΚΠολΔ)89
 • VI. Αναψηλάφηση (Άρθρο 598 ΚΠολΔ)93
 • VII. Παραίτηση από ένδικα μέσα (Άρθρο 599 ΚΠολΔ)95
 • Α. Παραίτηση των διαδίκων από τα ένδικα μέσα95
 • Β. Παραίτηση διαδίκων από το δικόγραφο ασκηθέντος ενδίκου μέσου96
 • VIII. Αναβολή συζητήσεως (Άρθρο 600 ΚΠολΔ)96
 • IX. Η ελληνική ιθαγένεια ως βάση διεθνούς δικαιοδοσίας97
 • (Άρθρο 601 ΚΠολΔ)97
 • X. Δεδικασμένο (Άρθρο 602 ΚΠολΔ)101
 • Α. Αμετάκλητο αποφάσεων101
 • Β. Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου103
 • Γ. Ισχύς του δεδικασμένου έναντι τρίτων 104
 • Δ. Τριτανακοπή106
 • [3] ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Άρθρα 603-605 ΚΠολΔ)107
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις108
 • [4] ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ (Άρθρα 606-609 ΚΠολΔ)119
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις120
 • II. Δίκες υιοθεσίας (Άρθρο 606 ΚΠολΔ)120
 • IIΙ. Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις (Άρθρο 607 ΚΠολΔ)121
 • ΙV. Κατά τόπον αρμοδιότητα (Άρθρο 608 ΚΠολΔ)125
 • [5] ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Άρθρα 610-613 ΚΠολΔ)131
 • Ι. Σώρευση αγωγών (Άρθρο 610 ΚΠολΔ)132
 • (Άρθρο 611 ΚΠολΔ)133
 • III. Γνώμη τέκνου. Επικοινωνία με δικαστή (Άρθρο 612 ΚΠολΔ)136
 • IV. Απόδοση ή παράδοση τέκνου (Άρθρο 613 ΚΠολΔ)139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ143
 • Περιουσιακές διαφορές143
 • [1] ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ143
 • (Άρθρα 614 αρ. 1, 615-620 ΚΠολΔ)143
 • Ι. Έννοια μισθωτικών διαφορών και υπαγωγή αυτών κατά τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (Άρθρο 614 αρ. 1 ΚΠολΔ)145
 • Α. Διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος146
 • 1. Διαφορές σχετικές με την παράδοση ή απόδοση μισθίου147
 • 2. Διαφορές σχετικές με την καταβολή αποζημίωσης χρήσης147
 • 3. Διαφορές σχετικές με αποζημίωση του εκμισθωτή από τον μισθωτή148
 • 4. Διαφορές από επιστροφή εγγύησης στον μισθωτή 148
 • 5. Αναπροσαρμογή μισθώματος148
 • 6. Αποζημίωση λόγω φθορών ή ζημιών 148
 • 7. Λοιπές διαφορές συνδεόμενες με τη λειτουργία της μισθωτικής σύμβασης 149
 • Β. Διαφορές από μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία149
 • Γ. Διαφορές σχετικές με την απόδοση κοινοχρήστων δαπανών149
 • Δ. Διαφορές από μικτή σύμβαση 150
 • Ε. Διαφορές από δίδυμη σύμβαση - Σύνθετες μικτές συμβάσεις - Σύμβαση έργου και μίσθωσης150
 • ΣΤ. Διαφορές από σύμβαση leasing (Ν 1665/1986)151
 • Ζ. Διαφορές από ξενοδοχειακή σύμβαση 152
 • Η. Διαφορές μεταξύ συνεκμισθωτών153
 • Θ. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου (άρθρο 642 εδ. β’ ΚΠολΔ), ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για καταβολή ποσών οφειλόμενων από μίσθωση και ανακοπή κατά της εκτέλεσης153
 • Ι. Διαφορές από σύμβαση ελλιμενισμού σκαφών154
 • ΙΑ. Αγωγή επί τυχόν περισσοτέρων εκμισθωτών155
 • ΙΒ. Έναρξη ισχύος νέων διατάξεων ΚΠολΔ156
 • ΙΓ. Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων156
 • ΙΔ. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα157
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα157
 • i. Περιπτώσεις157
 • ii. Συμβατικό μίσθωμα157
 • iii. Προσωρινό δικαστικό μίσθωμα στο πλαίσιο αντιδικίας για αναπροσαρμογή του μισθώματος157
 • iv. Υπολογισμός αναπροσαρμογών158
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα158
 • 3. Παρέκταση (Άρθρα 42 και 44 ΚΠολΔ)158
 • 4. Συνέπειες αναρμοδιότητας158
 • ΙΕ. Εφαρμογή νέων γενικών διατάξεων ειδικών διαδικασιών (Άρθρο 591 ΚΠολΔ)159
 • ΙΣΤ. Μικροδιαφορές160
 • ΙΖ. Ζητήματα συνεκδίκασης μετά τον Ν 4335/2015 (Άρθρο 246 ΚΠολΔ)161
 • 1. Συνεκδίκαση μισθωτικής διαφοράς με άλλες περιουσιακές μη μισθωτικές διαφορές161
 • 2. Συνεκδίκαση αγωγών που ασκήθηκαν πριν και μετά τον Ν 4335/2015162
 • ΙΗ. Επιλογή κανόνων ειδικής διαδικασίας162
 • ΙΘ. Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία τόπου ακινήτου κατά το άρθρο 24 §1 Κανονισμού ΕΕ 1215/2012163
 • ΙΙ. 163
 • Α. Θέση προθεσμίας παράδοσης ή απόδοσης χρήσης μισθίου (Άρθρο 615 ΚΠολΔ)163
 • 1. Διάρκεια προθεσμίας και αφετηρία αυτής163
 • 2. Υποβολή αιτήματος ή αυτεπάγγελτη διάταξη164
 • 3. Διακριτική ευχέρεια δικαστή164
 • 4. Διενέργεια πράξεων εκτέλεσης διαρκούσης της προθεσμίας164
 • 5. Μη εφαρμογή επί διαταγής απόδοσης165
 • 6. Σκοπός 165
 • Β. Εκτέλεση κατά υπομισθωτών ή τρίτων (Άρθρο 616 ΚΠολΔ)165
 • 1. Εκτέλεση κατά άλλων προσώπων πλην του μισθωτή 165
 • 2. Πεδίο εφαρμογής166
 • 3. Αδιάφορη η αναφορά στα τρίτα πρόσωπα 166
 • 4. Τρόπος εκτέλεσης κατά των τρίτων 166
 • 5. Μέσα άμυνας τρίτων167
 • 6. Σκοπός 168
 • Γ. Δικαίωμα επανεγκατάστασης (Άρθρο 617 ΚΠολΔ)168
 • 1. Εξαφάνιση εκτελεσθείσας απόφασης παράδοσης ή απόδοσης χρήσης μισθίου168
 • 2. Δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση για υποβολή αιτήματος επανεγκατάστασης 170
 • 3. Δικαιούχοι170
 • 4. Τρόπος και χρόνος υποβολής και διαδικασία (Άρθρο 617 §2 ΚΠολΔ)170
 • 5. Εκτέλεση απόφασης επανεγκατάστασης (Άρθρο 617 §3 ΚΠολΔ)171
 • 6. Αποζημίωση (Άρθρο 940 ΚΠολΔ)171
 • 7. Αναλογική εφαρμογή επί διαταγής απόδοσης μισθίου172
 • 8. Σκοπός 172
 • Δ. Κατάργηση δίκης απόδοσης χρήσης μισθίου λόγω καταβολής ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων (Άρθρο 618 ΚΠολΔ)172
 • 1. Καταβολή οφειλομένων κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης172
 • 2. Εκκρεμής δίκη για απόδοση χρήσης μισθίου λόγω δυστροπίας173
 • 3. Χρόνος καταβολής οφειλομένων 174
 • 4. Ανακοπή ερημοδικίας177
 • 5. Έννομη συνέπεια 177
 • 6. Μη εφαρμογή επί επανειλημμένης δυστροπίας (Άρθρο 618 εδ. β’ ΚΠολΔ)178
 • 7. Σκοπός 180
 • Ε. Άσκηση αγωγής απόδοσης ισχύουσα ως καταγγελία (πλασματική καταγγελία) (Άρθρο 619 ΚΠολΔ)180
 • 1. Καταγγελία ως έννομη συνέπεια της αγωγής απόδοσης χρήσης μισθίου 180
 • 2. Αίτημα αγωγής181
 • 3. Παραίτηση από το δικόγραφο ή απόρριψη για τυπικούς λόγους181
 • ΣΤ. Δεδικασμένο από αποφάσεις επί διαφορών του άρθρου 17 αρ. 3 ΚΠολΔ (Άρθρο 620 ΚΠολΔ)181
 • [2] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ183
 • (Άρθρο 614 αρ. 2 ΚΠολΔ)183
 • Ι.Το δίκαιο της διαιρεμένης ιδιοκτησίας - Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία184
 • ΙΙ. Η σύσταση της διαιρεμένης ιδιοκτησίας186
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα, η δικαστική διανομή με σύσταση οροφοκτησίας190
 • IV. Σύσταση οροφοκτησίας επί μελλοντικών ορόφων191
 • V. Ο κανονισμός και οι συμφωνίες των συνιδιοκτητών191
 • VI. Ο καθορισμός, η απαρίθμηση και η χρήση των κοινοχρήστων χώρων των οικοδομών194
 • VIΙ. Η περίπτωση αδυναμίας προσπέλασης σε κοινόχρηστο χώρο της κοινής οικοδομής200
 • VIIΙ. Επισκόπηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συνιδιοκτητών200
 • Α. Δικαιώματα200
 • Β. Υποχρεώσεις204
 • IΧ. Η συνιδιοκτησία και οι μισθωτές του υπαγομένου στο καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου207
 • X. Η οργάνωση της συνιδιοκτησίας208
 • XΙ. Θέματα καταχρήσεως δικαιώματος στο δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας212
 • XΙΙ. Οι δίκες από τη σχέση της οριζόντιας (και κάθετης) ιδιοκτησίας213
 • XIΙΙ. Λύση - κατάργηση της οροφοκτησίας216
 • [3] ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ217
 • (Άρθρα 614 αρ. 3, 621-622 ΚΠολΔ)217
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις218
 • ΙΙ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα218
 • Α. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 αρ. 3 στοιχ. α’219
 • Β. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 αρ. 3 στοιχ. β’222
 • Γ. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 αρ. 3 στοιχ. γ’223
 • Δ. Οι παρεμπίπτουσες αγωγές κατ’ άρθρο 614 αρ. 3 στοιχ. δ’ και ε΄223
 • III. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου224
 • IV. Κατά τόπον αρμοδιότητα225
 • V. Μικροδιαφορές226
 • VI. Διεθνής δικαιοδοσία227
 • VII. Ομοδικία228
 • VIII. Δικαστικό ένσημο229
 • IX. Ερημοδικία230
 • X. Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων231
 • A. Άσκηση υπέρ των μελών τoυς δικαιωμάτων που απορρέουν από συλλογική σύμβαση (Άρθρο 622 αρ. 1 ΚΠολΔ)231
 • B. Άσκηση υπέρ των μελών τoυς παρέμβασης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (Άρθρο 622 αρ. 2 ΚΠολΔ)232
 • Γ. Άσκηση παρέμβασης σε κάθε δίκη που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή ΣΣΕ στην οποία μετέχουν ή διάταξης που εξομοιώνεται προς ΣΣΕ (Άρθρο 622 αρ. 3 ΚΠολΔ)233
 • XI. Περιεχόμενο της αγωγής233
 • XII. Αποδεικτικά μέσα236
 • XIII. Κατάργηση και περάτωση της δίκης237
 • A. Συμβιβασμός (δικαστικός - εξώδικος)237
 • B. Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής238
 • Γ. Αποδοχή της αγωγής238
 • XIV. Ένδικα μέσα238
 • XV. Διαταγή πληρωμής239
 • [4] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ241
 • (Άρθρο 614 αρ. 4 ΚΠολΔ)241
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις241
 • ΙΙ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα242
 • Α. Οι διαφορές του άρθρου 614 αρ. 4 στ. α’242
 • Β. Οι διαφορές του άρθρου 614 αρ. 4 στ. β’243
 • ΙΙΙ. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου243
 • [5] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ245
 • (Άρθρα 614 αρ. 5, 622Α ΚΠολΔ)245
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις245
 • II. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα247
 • A. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 αρ. 5 στ. α’ ΚΠολΔ247
 • 1. Αξιώσεις δικηγόρων247
 • 2. Αξιώσεις μηχανικών249
 • 3. Αξιώσεις ιατρών και οδοντιάτρων250
 • 4. Αξιώσεις μεσιτών250
 • B. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 αρ. 5 στ. β’ και γ’ ΚΠολΔ250
 • III. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου252
 • IV. Κατά τόπο αρμοδιότητα253
 • V. Μικροδιαφορές254
 • VI. Παράβολο254
 • ΙII. Ειδικότερα θέματα274
 • A. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 239 §§4 και 5 του Ν 4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ) σε σχέση με την ειδική διαδικασία του άρθρου 614 αρ. 6 ΚΠολΔ274
 • B. Υπόχρεοι και δικαιούχοι αποζημιώσεως281
 • Γ. Πλαγιαστική αγωγή287
 • Δ. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ)288
 • Ε. Ειδικές διατάξεις προδικασίας290
 • [6] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ255
 • (Άρθρο 614 αρ. 6 ΚΠολΔ)255
 • I. Ιστορική αναφορά στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών256
 • ΙΙ. Υπαγόμενες διαφορές στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών261
 • ΙV. Εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας293
 • V. Δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων294
 • VΙ. Ισχύουσες διατάξεις στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα (Άρθρο 614 αρ. 6 ΚΠολΔ)305
 • A. Γενικά (Άρθρο 591 ΚΠολΔ) 305
 • B. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1- 590 ΚΠολΔ306
 • 1. Αρμοδιότητα306
 • 2. Προτάσεις309
 • 3. Ερημοδικία311
 • 4. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη311
 • 5. Ανταγωγή312
 • 6. Αποδεικτικά μέσα313
 • 7. Δεδικασμένο316
 • 8. Προσωπική κράτηση318
 • 9. Ένδικα Μέσα320
 • α. Γενικά320
 • β. Καταχρηστική προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων εφέσεως και αναιρέσεως - Διαχρονικό δίκαιο322
 • γ. Αντέφεση, πρόσθετοι λόγοι εφέσεως και αναψηλαφήσεως324
 • VIΙ. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές (Άρθρα 466-471 ΚΠολΔ) 327
 • [7] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ331
 • (Άρθρο 614 αρ. 7 ΚΠολΔ)331
 • I. Η ρύθμιση 332
 • Α. Εισαγωγή 332
 • Β. Όρισμοί - Φύση διαφορών333
 • ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της προσωπικότητας 337
 • Α. Ουσιαστικό δίκαιο 337
 • B. Αναλογική εφαρμογή κανόνων ποινικού δικαίου στην αστική δίκη340
 • Γ. Οι ειδικοί νόμοι 1178/1981 και 2328/1995 344
 • Δ. Ύψος χρηματικής ικανοποίησης346
 • ΙΙΙ. Δικονομικό δίκαιο348
 • Α. Ειδική διαδικασία εκδίκασης348
 • Β. Υποχρεωτική προδικασία: αποστολή εξωδίκου 349
 • Γ. Aποκατάσταση της προσβολής της τιμής ή υπόληψης350
 • Δ. Προθεσμία ασκήσεως αγωγής351
 • Ε. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα351
 • ΣΤ. Κατά τόπον αρμοδιότητα - Διαδίκτυο - τόπος τέλεσης της αδικοπραξίας351
 • Ζ. Ορισμένο αγωγής352
 • Η. Παρέμβαση, προσεπίκληση, ανταγωγή, ανακοίνωση δίκης 353
 • Θ. Κλήτευση 353
 • Ι. Συζήτηση 353
 • ΙΑ. Λήψη υπόψιν αποδεικτικών μέσων που δεν πληρούν τους όρους του νόμου 354
 • ΙΒ. Ένορκες βεβαιώσεις354
 • ΙΓ. Αναβολή-αναστολή απόφασης επί ασκηθείσης ποινικής δίωξης 354
 • ΙΔ. Ένδικα μέσα 355
 • ΙΕ. Εισαγωγή συζήτησης σε άλλη διαδικασία355
 • ΙΣΤ. Ερημοδικία 356
 • ΙΖ. Απόφαση 356
 • ΙΗ. Συνεκδίκαση αγωγών356
 • [8] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ357
 • (Άρθρα 614 αρ. 8, 622Β ΚΠολΔ)357
 • I. Πιστωτικοί τίτλο358
 • Α. Νομικό Πλαίσιο - Υπαγόμενες διαφορές358
 • Β. Διαδικασία εκδίκασης359
 • Γ. Υλική αρμοδιότητα359
 • Δ. Τοπική αρμοδιότητα359
 • Ε. Προσκόμιση πιστωτικών τίτλων359
 • ΣΤ. Ένδικα μέσα360
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ363
 • Διαταγές363
 • [1] ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ363
 • (Άρθρα 623-636Α ΚΠολΔ)363
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις365
 • ΙΙ.365
 • Α. Γενικά365
 • Β. Θετικές προϋποθέσεις366
 • 1. Αξίωση για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις για παροχή χρεογράφων 366
 • 2. Έγγραφη απόδειξη της απαίτησης 370
 • i. Αντίγραφα372
 • [2] ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ423
 • (Άρθρα 637-645 ΚΠολΔ)423
 • Ι. Γενικά426
 • ΙΙ. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου (Άρθρο 637 ΚΠολΔ)427
 • Α. Σκοπός 427
 • Β. Προϋποθέσεις αίτησης (Άρθρο 637 εδ. α’ ΚΠολΔ)427
 • 1. Μίσθωση ακινήτου427
 • 2. Καθυστέρηση του μισθώματος 427
 • i. Μη καταβολή λοιπών χρηματικών υποχρεώσεων του μισθωτή428
 • ii. Συμβατική εξομοίωση λοιπών χρηματικών υποχρεώσεων προς μίσθωμα 428
 • iii. Μερική μη καταβολή 429
 • iv. Μη καταβολή μικρού μέρους μισθώματος 429
 • v. Διάρκεια καθυστέρησης 429
 • 3. Καθυστέρηση οφειλόμενη σε δυστροπία του μισθωτή429
 • i. Έννοια δυστροπίας 430
 • ii. Καθυστέρηση από άλλες αιτίες χωρίς υπαιτιότητα του μισθωτή430
 • iii. Καθυστέρηση λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς το ύψος του μισθώματος 431
 • 4. Έγγραφη απόδειξη της έναρξης της μίσθωσης433
 • 5. Επίδοση έγγραφης όχλησης στον μισθωτή με δικαστικό επιμελητή 15 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης435
 • i. Χρόνος 435
 • ii. Σκοπός 435
 • iii. Περιεχόμενο εξωδίκου435
 • iv. Οικογενειακή στέγη 436
 • v. Χρόνος έναρξης υπερημερίας μισθωτή436
 • vi. Πληρεξούσιο436
 • 6. Αδιάφορη η τυχόν εκκρεμής μισθωτική αγωγή 437
 • 7. Ενεργός σύμβαση μίσθωσης 437
 • Γ. Άρση προϋποθέσεων - Καταβολή οφειλομένων (Άρθρο 637 εδ. β’ ΚΠολΔ)439
 • 1. Καταβολή εντός 15 ημερών από την όχληση439
 • 2. Έγγραφη απόδειξη της καταβολής439
 • 3. Καταβολή μόνο των αναφερόμενων στην εξώδικο ποσών440
 • 4. Καταβολή όλων των αναφερόμενων στην εξώδικο ποσών μισθωμάτων440
 • 5. Οφειλή άλλων ποσών πλην μισθωμάτων 441
 • Δ. Αποκλεισμός άρσης προϋποθέσεων - Επανειλημμένη δυστροπία - Επίδοση μόνον την πρώτη φορά (Άρθρο 637 εδ. β’-γ’ ΚΠολΔ)442
 • Ε. Αρμόδιο δικαστήριο (Άρθρο 638 ΚΠολΔ)444
 • 1. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο (Άρθρο 638 εδ. α’ ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρο 14 §1 ΚΠολΔ)444
 • i. Περιπτώσεις 444
 • ii. Ενιαία ρύθμιση στο δικονομικό δίκαιο των μισθώσεων444
 • iii. Συμβατικό μίσθωμα 444
 • iv. Προσωρινό δικαστικό μίσθωμα στο πλαίσιο αντιδικίας για αναπροσαρμογή του μισθώματος 445
 • v. Υπολογισμός αναπροσαρμογών 445
 • 2. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο (Άρθρο 638 εδ. β’ σε συνδυασμό προς άρθρο 29 ΚΠολΔ)446
 • 3. Παρέκταση (Άρθρα 42 και 44 ΚΠολΔ)446
 • 4. Συνέπειες αναρμοδιότητας 446
 • ΣΤ. Κατάθεση και υπογραφή αίτησης (Άρθρο 639 §1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρο 626 §1 ΚΠολΔ και προς άρθρο 94 §1 ΚΠολΔ)447
 • 1. Κατάθεση της αίτησης και σύνταξη έκθεσης κατάθεσης447
 • 2. Υπογραφή αίτησης 447
 • 3. Έννομες συνέπειες κατάθεσης αίτησης448
 • Ζ. Περιεχόμενο αίτησης και έκθεσης κατάθεσης αυτής (Άρθρο 639 §2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρα 117 ή 118 και 119 §1 ΚΠολΔ)448
 • Η. Έγγραφα επισυναπτόμενα στην αίτηση (Άρθρο 639 §3 εδ. α’ ΚΠολΔ)451
 • Θ. Διαδικασία εξέτασης αίτησης (Άρθρο 639 §3 εδ. β’ και §4 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρο 627 ΚΠολΔ)452
 • 1. Απόφαση για την έκδοση ή μη έκδοση της διαταγής από τον δικαστή χωρίς διαδικασία με τη συμμετοχή τρίτων 452
 • 2. Κλήση αιτούντος προς ένορκη βεβαίωση περιστατικών απαιτούμενων για την έκδοση της διαταγής απόδοσης (Άρθρο 639 §3 εδ. β’ ΚΠολΔ)453
 • 3. Κλήση αιτούντος προς παροχή εξηγήσεων, συμπληρώσεις ή βεβαίωση υπογραφής ιδιωτικών εγγράφων (Άρθρο 639 §4 ΚΠολΔ)453
 • i. Παροχή εξηγήσεων 453
 • ii. Υπόδειξη συμπληρώσεων ή διορθώσεων454
 • iii. Βεβαίωση υπογραφής ιδιωτικών εγγράφων454
 • iv. Ελλείποντα έγγραφα454
 • Ι. Έκδοση και περιεχόμενο της διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου (Άρθρο 640 §§1-2 ΚΠολΔ)455
 • 1. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής απόδοσης (Άρθρο 640 §1 ΚΠολΔ)455
 • 2. Επιτασσόμενα με τη διαταγή απόδοσης (Άρθρο 640 §1 ΚΠολΔ)455
 • 3. Έγγραφη κατάρτιση και ελάχιστο υποχρεωτικό εκ του νόμου περιεχόμενο διαταγής απόδοσης (Άρθρο 640 §2 ΚΠολΔ)455
 • ΙΑ. Τίτλος εκτελεστός - Εκτέλεση της διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου (Άρθρο 640 §3 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρο 616 ΚΠολΔ και άρθρο 904 §2 περ. ε’ ΚΠολΔ)456
 • 1. Εκτελεστός τίτλος (Άρθρο 640 §3 εδ. α’ ΚΠολΔ)456
 • 2. Χρόνος και προϋποθέσεις εκτέλεσης (Άρθρο 640 §3 εδ. β’ ΚΠολΔ) 457
 • 3. Οι καθ’ ων η εκτέλεση (Άρθρο 640 §3 εδ. γ’ ΚΠολΔ) 457
 • 4. Εκτέλεση διαταγής (Άρθρο 943 ΚΠολΔ) 458
 • 5. Άσκηση αγωγής 458
 • ΙΒ. Απόρριψη αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου (Άρθρο 641 ΚΠολΔ)458
 • 1. Λόγοι απόρριψης (Άρθρο 641 §1 ΚΠολΔ)458
 • 2. Σημείωση λόγου απόρριψης (Άρθρο 641 §2 ΚΠολΔ)458
 • 3. Λάθη που δεν συνιστούν λόγο απόρριψης 458
 • 4. Ομοδικία459
 • 5. Μη παραγωγή δεδικασμένου (Άρθρο 641 §3 ΚΠολΔ) - Παραγόμενες δεσμεύσεις 459
 • ΙΓ. Ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και αίτηση αναστολής εκτέλεσης αυτής (Άρθρα 642 - 644 ΚΠολΔ)459
 • 1. Άσκηση ανακοπής (Άρθρο 642 ΚΠολΔ)459
 • 2. Σώρευση ανακοπής κατά της διαταγής με ανακοπή κατά της εκτέλεσης 464
 • 3. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής (Άρθρο 585 §2 ΚΠολΔ)464
 • 4. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της διαταγής απόδοσης (Άρθρο 643 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ)465
 • 5. Απόφαση επί της ανακοπής (Άρθρο 644 §1 ΚΠολΔ)466
 • 6. Δεδικασμένο 467
 • 7. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία (Άρθρο 644 §2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρο 634 ΚΠολΔ)467
 • 8. Ένδικα μέσα (Άρθρο 591 ΚΠολΔ)467
 • 9. Δικαίωμα επανεγκατάστασης 467
 • 10. Δικαίωμα αποζημίωσης469
 • ΙΔ. Σώρευση στην αίτηση για διαταγή απόδοσης και αιτήματος καταβολής μισθωμάτων, κοινοχρήστων, τελών και λογαριασμών (Άρθρο 645 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς άρθρα 624, 626 §§2 και 3, 630 στοιχ. γ΄, δ΄ και ε΄, 634 και 638 έως 645 ΚΠολΔ)469
 • 1. Σωρευόμενα χρηματικά αιτήματα - Ειδικότερα επί του αιτήματος πληρωμής των οφειλομένων μισθωμάτων469
 • 2. Απόδειξη ύψους οφειλομένων από έγγραφα471
 • 3. Αναλογική εφαρμογή λοιπών διατάξεων471
 • 4. Κοινή ανακοπή (αναλογική εφαρμογή άρθρου 642 ΚΠολΔ) και κοινή αίτηση αναστολής473
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ475
 • 0
 • 0