Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-396-9
Σελίδες: XXXII+376
Συγγραφέας: Ο. Αδάμου
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Στο έργο «Λαθρεμπορία» παρουσιάζεται σφαιρικά το ισχύον εθνικό νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο αναφορικά με τη λαθρεμπορία εμπορευμάτων. Το φαινόμενο συνδέθηκε αρχικά με τη μη καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ κρατών και με τη συνακόλουθη μη τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διασαφήσεων για τις σχετικές διακινήσεις. Στην πορεία του χρόνου εκδηλώθηκε και με άλλες μορφές. Οι εκφάνσεις αυτές δεν σχετίζονταν κατά βάση με την πληρωμή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί των διακινούμενων προϊόντων, αλλά με τη μη τήρηση σειράς διατυπώσεων κατά την εξαγωγή και εισαγωγή νεοεμφανιζόμενων εμπορευμάτων, των οποίων είτε απαγορευόταν απολύτως η διακίνηση είτε επιτρεπόταν υπό ειδικά καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, ο όρος «λαθρεμπορία» σταδιακά επεκτάθηκε σημασιολογικά για να καλύψει με το εννοιολογικό του εύρος και αυτές τις περιπτώσεις.

Η παραπάνω σταδιακή διεύρυνση του εννοιολογικού περιεχομένου της λαθρεμπορίας είχε αντίκτυπο σε όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά κείμενα, με αντιπροσωπευτικότερο τον ΕΤΚ (ν. 2960/2001). Με την τυποποίηση της λαθρεμπορίας ως υπαλλακτικά μικτού αδικήματος και την κλιμάκωση των απειλούμενων ποινών επεκτάθηκε το αντικείμενο προστασίας του άρθρου 155 του ισχύοντος νόμου, πέραν των ενωσιακών ή εθνικών δασμοφορολογικών απαιτήσεων και σε άλλα έννομα αγαθά, τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται ήδη από ποινικές διατάξεις άλλων ειδικών ποινικών νόμων.

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή και συνολική αντιμετώπιση των αναφυομένων ζητημάτων λαθρεμπορίας από τη νομολογία των δικαστηρίων που είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη και των σχετικών κενών της θεωρίας. Αυτή την ύλη επιχειρεί κυρίως να καταγράψει και να συστηματοποιήσει το παρόν έργο.

Παρατίθενται για τον λόγο αυτό και τα 185 άρθρα του αναθεωρημένου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, πλέον ΕΤΚ) έως την τελευταία τροποποίησή τους με τον ν. 4446/22.12.2016. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ποινικές διατάξεις του ΕΤΚ, για τις οποίες επιχειρείται μία αναλυτική και κριτική παράθεση όλων των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων (ουσίας και ακυρωτικών) που τις πραγματεύτηκαν. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις συστηματοποιούνται αφ΄ ενός σε κατηγορίες με βάση την ποινική διάταξη που αφορούν και αφ΄ ετέρου σε υποκατηγορίες με βάση τα επιμέρους ζητήματα (αντικειμενικής υπόστασης - αδίκου, υποκειμενικής υπόστασης - ενοχής, ποινικής κύρωσης, απόπειρας, συμμετοχής, τόπου και χρόνου τέλεσης της πράξης, συρροής, πολιτικής αγωγής, δήμευσης, συνταγματικότητας κ.λπ.), που ανακύπτουν για κάθε ουσιαστική ή δικονομική ποινική ρύθμιση.

Η αξιοσημείωτη έκταση των άρθρων του ΕΤΚ και η πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων που σταδιακά τον εφάρμοσαν από το 2001 έως σήμερα είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική περικοπή ενός μεγάλου τμήματος της προηγούμενης έκδοσης που αφορούσε ιδίως συγγενείς με τη λαθρεμπορία εθνικές διατάξεις, αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών, πρακτικά επιτροπών της Βουλής για τα άρθρα 155 επ. του ισχύσαντος ΕΤΚ και ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα για τη λαθρεμπορία, τα οποία στην παρούσα έκδοση μνημονεύονται μόνον ως προς τα βασικά στοιχεία τους. Παραμένει ωστόσο αυτούσια και στην παρούσα έκδοση του έργου η Εισηγητική Έκθεση του ΕΤΚ, καθώς κρίθηκε απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση του προστατευτικού πεδίου εφαρμογής και λειτουργίας κάθε ποινικής διατάξεως.

Η συγγραφή ολοκληρώνεται με την πλούσια απαρίθμηση γενικών και ειδικών βιβλιογραφικών παραπομπών για τη λαθρεμπορία και αλφαβητικού ευρετηρίου. Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τον φοιτητή, τον νομικό της πράξης και τον θεωρητικό του δικαίου να κατανοήσει πληρέστερα και με σαφήνεια όλα τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη λαθρεμπορία.

 • 0
 • ΝΟΜΟΣ 2960/2001Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας35
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Πεδίο εφαρμογής35
 • Άρθρο 135
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Γενικές διατάξεις36
 • Άρθρο 2 – Τελωνειακό έδαφος36
 • Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες36
 • Άρθρο 439
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ39
 • Άρθρο 5 – Ωράριο λειτουργίας39
 • Άρθρο 6 – Τελωνειακός περίβολος40
 • Άρθρο 7 – Έγκριση εργασιών40
 • Άρθρο 8 – Απαγορεύσεις40
 • Άρθρο 9 – Περί ναυαγίου41
 • Άρθρο 10 – Ανώτερη βία41
 • Άρθρο 11 – Απόρρητο στοιχείων42
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Τελωνειακές διαδικασίες αφίξεις και δηλωτικά42
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ42
 • Άρθρο 12 – Κατάθεση δηλωτικού42
 • Άρθρο 1343
 • Άρθρο 1444
 • Άρθρο 1544
 • Άρθρο 1644
 • Άρθρο 1745
 • Άρθρο 1846
 • Άρθρο 1947
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ48
 • Άρθρο 20 – Αεροπορικές μεταφορές48
 • Άρθρο 21 – Οδικές -Σιδηροδρομικές μεταφορές48
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις προσώπων49
 • Άρθρο 2349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Είσοδος - Επιτήρηση - Εναπόθεση Εμπορευμάτων49
 • Άρθρο 24 – Είσοδος - Επιτήρηση εμπορευμάτων49
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ50
 • Άρθρο 25 – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Δασμολόγιο - Δασμοφορολογική μεταχείριση55
 • Άρθρο 2655
 • Άρθρο 2755
 • Άρθρο 28 – Αμφισβητήσεις55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Τελωνειακή οφειλή56
 • Άρθρο 29 – Γένεση, βεβαίωση, είσπραξη, απόσβεση τελωνειακής οφειλής56
 • Άρθρο 30 – Εγγυήσεις59
 • Άρθρο 31 – Συμπληρωματική βεβαίωση - Είσπραξη εκ των υστέρων59
 • Άρθρο 32 – Αχρεωστήτως εισπραχθέντα60
 • Άρθρο 32A61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Τελωνειακοί προορισμοί62
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ62
 • Άρθρο 3362
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ63
 • Άρθρο 3463
 • Άρθρο 3563
 • Άρθρο 3664
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ64
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ64
 • Άρθρο 3764
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ66
 • Άρθρο 3866
 • ΤΜΗΜΑ Ε΄ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ68
 • Άρθρο 3968
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ70
 • Άρθρο 4070
 • ΤΜΗΜΑ Ζ΄ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ70
 • Άρθρο 41 – Δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσηςΔιοικητικό κόστος υπερημερίας70
 • ΤΜΗΜΑ Η΄ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ72
 • Άρθρο 4272
 • ΤΜΗΜΑ Θ΄ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ73
 • Άρθρο 4373
 • Άρθρο 4474
 • Άρθρο 4574
 • Άρθρο 4675
 • Άρθρο 4775
 • Άρθρο 4877
 • Άρθρο 4978
 • ΤΜΗΜΑ Ι΄ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ79
 • Άρθρο 5079
 • Άρθρο 5179
 • ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ79
 • Άρθρο 5279
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Γενικές διατάξεις80
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ80
 • Άρθρο 53 – Επιβολή του φόρου80
 • Άρθρο 53Α – Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης - Βάση Υπολογισμού και Συντελεστές Φόρου - Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου80
 • Άρθρο 54 – Αντικείμενο του φόρου83
 • Άρθρο 55 – Ορισμοί85
 • Άρθρο 56 – Απαιτητό του φόρου86
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ88
 • Άρθρο 57 – Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου89
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ90
 • Άρθρο 58 – Ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση90
 • Άρθρο 59 – Απόκτηση από ιδιώτες91
 • Άρθρο 60 – Πωλήσεις εξ αποστάσεως92
 • Άρθρο 61 – Καταστροφές και Απώλειες προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος93
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ94
 • Άρθρο 62 – Παραγωγή - Μεταποίηση - Κατοχή94
 • Άρθρο 63 – Σύσταση φορολογικών αποθηκών94
 • Άρθρο 64 – Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή96
 • Άρθρο 65 – Καταστροφές και Απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής97
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ97
 • Άρθρο 66 – Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων97
 • Άρθρο 67 – Πωλήσεις από καταστήματα αφορολόγητων ειδών99
 • Άρθρο 68 – Απαλλαγές100
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ101
 • Άρθρο 69 – Άγιο Όρος101
 • Άρθρο 70 – Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών101
 • Άρθρο 71 – Μικροί οινοπαραγωγοί102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργειαΑλκοόλη αλκοολούχα ποτά Βιομηχανοποιημένα καπνά103
 • ΤΜΗΜΑ A΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ103
 • Άρθρο 72 – Πεδίο εφαρμογής103
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ107
 • Άρθρο 73 – Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης108
 • Άρθρο 74 – Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου115
 • Άρθρο 75 – Κανονικές δεξαμενές καυσίμων και ειδικά εμπορευματοκιβώτια116
 • Άρθρο 76 – Παραγωγή ενεργειακών προϊόντων117
 • Άρθρο 77 – Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου118
 • Άρθρο 78 – Ειδικές απαλλαγές118
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ124
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ125
 • Άρθρο 79 – Γενικές διατάξεις125
 • Άρθρο 80 – Αιθυλική αλκοόλη125
 • Άρθρο 81 – Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής «και ισοπροπυλικής» αλκοόλης - Καθορισμός του ύψους αυτού126
 • Άρθρο 82 – Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)127
 • Άρθρο 83 – Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης128
 • Άρθρο 84 – Ένσημες ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών129
 • Άρθρο 85 – Καταστροφή ενσήμων ταινιών φορολογίας130
 • Άρθρο 86 – Ορισμός μπύρας131
 • Άρθρο 87 – Τρόπος υπολογισμού και συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης131
 • Άρθρο 88 – Ενδιάμεσα προϊόντα132
 • Άρθρο 89 – Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης133
 • Άρθρο 90 – Κρασί133
 • Άρθρο 91 – Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - Απαλλαγή134
 • Άρθρο 92 – Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα134
 • Άρθρο 93 – Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης135
 • TMHMA Γ΄ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ135
 • Άρθρο 94 – Είδη βιομηχανοποιημένων καπνών135
 • Άρθρο 95 – Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών136
 • Άρθρο 96 – Προσδιορισμός του φόρου137
 • Άρθρο 97 – Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου138
 • Άρθρο 98 – Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση140
 • Άρθρο 99 – Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου140
 • Άρθρο 100 – Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης141
 • Άρθρο 100Α – Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης141
 • Άρθρο 100Β – Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (ΕΚ-ΜΕΑ)143
 • Άρθρο 100Γ – Ορισμοί143
 • Άρθρο 101 – Υπόχρεος καταβολής του φόρου145
 • Άρθρο 102 – Ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών145
 • Άρθρο 103 – Αποδόσεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης146
 • Άρθρο 104 – Πίστωση φόρου146
 • Άρθρο 105 – Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου147
 • Άρθρο 106 – Ένσημες ταινίες φορολογίας148
 • Άρθρο 106Α – Ιχνηλασιμότητα (άρθρο 15 της οδηγίας)149
 • Άρθρο 106Β – Χαρακτηριστικό ασφαλείας (άρθρο 16 της οδηγίας)152
 • Άρθρο 107 – Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών152
 • Άρθρο 108 – Υπολείμματα καπνοβιομηχανίας153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Διαδικαστικές διατάξεις153
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ153
 • Άρθρο 109 – Βεβαίωση και είσπραξη φόρου153
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ155
 • Άρθρο 110 – Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού ΦόρουΚατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών156
 • Άρθρο 111 – Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη Ειδικού ΦόρουΚατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών157
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ158
 • Άρθρο 112 – Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής158
 • Άρθρο 113 – Εγγεγραμμένος παραλήπτης Εγγεγραμμένος αποστολέας160
 • Άρθρο 114 – Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος161
 • Άρθρο 115 – Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας164
 • Άρθρο 116 – Εναλλακτικές αποδείξεις – Αμοιβαία συνδρομή166
 • Άρθρο 117 – Καταβολή δικαιώματος υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ167
 • Άρθρο 118 – Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής168
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ169
 • Άρθρο 119 – Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση169
 • Άρθρο 119α – Παραβάσεις - Κυρώσεις170
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Ορισμοί - Επιβολή και αντικείμενο φόρου - Φορολογητέα αξία171
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ171
 • Άρθρο 120 – Έννοια όρων171
 • Άρθρο 121 – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης173
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ178
 • Άρθρο 121α – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με μίσθωση179
 • Άρθρο 122 – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης181
 • Άρθρο 123 – Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων182
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ185
 • Άρθρο 124 – Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών185
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ186
 • Άρθρο 125 – Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων186
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛOYΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ187
 • Άρθρο 126 – Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων187
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ189
 • Άρθρο 127 – Κυλινδρισμός κινητήρα189
 • Άρθρο 128 – Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Διακίνηση Kοινοτικών Oχημάτων Bεβαίωση και Eίσπραξη Tέλους Tαξινόμησης191
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ191
 • Άρθρο 129 – Μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων191
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ192
 • Άρθρο 130 – Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων -Πιστοποιητικά ταξινόμησης192
 • Άρθρο 131 – Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρωνΕπιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Απαλλαγές - Καθεστώτα απαλλαγών194
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ194
 • Άρθρο 132 – Οριστικές απαλλαγές194
 • Άρθρο 133 – Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων198
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ198
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ AΠOΘHKEΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ199
 • Άρθρο 134 – Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων199
 • Άρθρο 135 – Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία Κοινοτικών Οχημάτων - Παραβάσεις - Κυρώσεις200
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ200
 • Άρθρο 136 – Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων200
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ201
 • Άρθρο 137 – Παραβάσεις - Κυρώσεις201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Άλλες διατάξεις208
 • Άρθρο 138 – Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων208
 • Άρθρο 139 – Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου208
 • Άρθρο 140 – Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων μετοικούντων209
 • Άρθρο 141 – Άλλες διατάξεις210
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Έννοια - Βεβαίωση παραβάσεων και παρατυπιών και πρόστιμα211
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ211
 • Άρθρο 142 – Έννοια και βεβαίωση παραβάσεων - παρατυπιών211
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ212
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:213
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ213
 • 1. Έννοια τελωνειακής παράβασης - Σχέση απλής τελωνειακής παράβασης και λαθρεμπορίας – ειδική περιπτωσιολογία213
 • 2. Προσδιορισμός των υπαιτίων λαθρεμπορικής παράβασης216
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ217
 • 1. Ο δόλος ως στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας217
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ217
 • ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ217
 • 1. Άμεση συνέργεια217
 • 2. Απλή συνέργεια σε τελωνειακή παράβαση217
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ217
 • VI. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ217
 • VIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ217
 • VIII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ217
 • IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ217
 • 1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης217
 • 2. Σχέση μεταξύ αθωωτικής ποινικής απόφασης και διοικητικής κρίσης218
 • 3. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ σε απλές τελωνειακές παραβάσεις μη καταβολής Ε.Φ.Κ. σε βιομηχανοποιημένα καπνά τελεσθείσες υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΕΤΚ219
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΠΡΟΣΤΙΜΑ219
 • Άρθρο 143219
 • Άρθρο 144219
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ222
 • Άρθρο 145222
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ223
 • Άρθρο 146223
 • Άρθρο 147224
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ227
 • Άρθρο 148227
 • Άρθρο 149228
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ228
 • Άρθρο 150228
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ229
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:230
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ230
 • 1. Προσδιορισμός των υποχρέων στην καταβολή του πολλαπλού τέλους230
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΝΟΧΗ230
 • 1. Ο δόλος ως προϋπόθεση επιβολής του πολλαπλού τέλους.230
 • III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ231
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ231
 • VIII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ232
 • 1. Απαλλαγή από την από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων232
 • 2. Καταβολή μειωμένου πολλαπλού τέλους232
 • 3. Επιβολή πολλαπλού τέλους σε ανήλικο 232
 • 4. Η συνταγματικότητα του άρθρου 150 παρ. 1 ΕΤΚ 232
 • IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ232
 • 1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης232
 • Άρθρο 151232
 • Άρθρο 152233
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ235
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:236
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ236
 • 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 152 ΕΤΚ236
 • 2. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος236
 • ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ236
 • 1. Έμμεση αυτουργία236
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙAΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ236
 • IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ237
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ237
 • Άρθρο 153 – Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης237
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ239
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:239
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ239
 • 1. Χρονική ισχύς των μέτρων του άρθρου 153 ΕΤΚ.239
 • Άρθρο 154 – Διοικητικές κυρώσεις240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Λαθρεμπορία241
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ241
 • Άρθρο 155 – Έννοια λαθρεμπορίας241
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ243
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:243
 • Ι. ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ243
 • 1. Έννομο αγαθό η προστασία και η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και η προστασία των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης243
 • Α. Άρθρο 155 παρ. 1 α΄:244
 • 2. Έννοια εισαγωγής και εξαγωγής του άρθρου 155 παρ. 1 α΄- ειδική περιπτωσιολογία – λοιπά στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης244
 • 3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος248
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΝΟΧΗ248
 • 1. Περιεχόμενο του δόλου248
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ249
 • 1. Αρχή εκτέλεσης249
 • 2. Περιπτωσιολογία249
 • ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ249
 • 1. Συναυτουργία249
 • 2. Ηθική αυτουργία249
 • 3. Άμεση συνέργεια249
 • 4. Απλή συνέργεια250
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ250
 • 1. Επιεικέστερες διατάξεις των άρθρων 157 και 160 παρ. 1 και 2 του Ν 2960/2001 από τις προϊσχύσασες αντίστοιχες του Ν 1165/1918250
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ251
 • α. Συρροή των άρθρων 155 παρ. 1 και 2 ΕΤΚ251
 • β. Συρροή με δωροδοκία και ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία251
 • γ. Συρροή ψευδούς βεβαίωσης και άμεσης συνέργειας σε λαθρεμπορία κατά το άρθρο 155 ΕΤΚ251
 • δ. Συρροή με άρ. 15 παρ. ια΄ Ν 2168/1993252
 • ε. Συρροή άρθρ. 155 παρ. 1 α΄και 2ζ΄ ΕΤΚ252
 • στ. Συρροή με ηθική αυτουργία σε ηθική αυτουργία για ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία252
 • ζ. Συρροή με κλοπή252
 • η. Συρροή με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.252
 • θ. Συρροή με συμμορία.253
 • VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ253
 • 1. Αιτιολογία 253
 • 2. Αυτοτελείς ισχυρισμοί πραγματικής και νομικής πλάνης-άρνηση κατηγορίας255
 • 3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης-εκ πλαγίου παράβαση256
 • 4. Έλλειψη νόμιμης βάσης256
 • 6. Αναίρεση υπέρ του νόμου256
 • 7. Αναίρεση λόγω αυτεπάγγελτης εφαρμογής του άρθρου 511 ΚΠΔ257
 • 8. Σχέση μεταξύ αθωωτικής ποινικής απόφασης και διοικητικής κρίσης257
 • 9. Μεταβολή κατηγορίας258
 • Β. Άρθρο 155 παρ. 1β΄:258
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ258
 • 1. Περιεχόμενο όρου «οποιαδήποτε ενέργεια»258
 • 2. Περιεχόμενο του όρου «εισαγωγικοί δασμοί - νομική φύση των οικονομικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ από χώρα μη μέλος266
 • 3. Η ημερομηνία εισαγωγής του λαθρεμπορεύματος και το κράτος προέλευσης δεν αποτελούν στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, προκειμένου για αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κοινότητα267
 • 4. Δε συνιστά λαθρεμπορία η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την καταβολή μειωμένων συντελεστών φόρου κατανάλωσης267
 • 5. Διάκριση λαθρεμπορίας του άρθρου 100 παρ. 1 α΄ από αυτή του άρθρου 100 παρ. 1 β΄ ΤελΚ267
 • 6. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος268
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ268
 • 1. Στοιχείο της υποκειμενικής υπόστασης ο σκοπός αποστέρησης του Δημοσίου από δασμούς, φόρους κλπ τέλη – έγκλημα σκοπού (υπεχειλούς υποκειμενικής υπόστασης)268
 • 2. Όταν υφίσταται δόλος του δράστη αποκλείεται η εφαρμογή των άρθρων 212 Α, 220 και 233 παρ. 1 περ. γ΄του ΚοινΤελΚ.268
 • 3. Απαιτούμενα υποκειμενικά στοιχεία268
 • 4. Αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης269
 • 5. Αυτοτελής ισχυρισμός νομικής πλάνης269
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ269
 • 1. Πότε το έγκλημα της λαθρεμπορίας τελείται σε απόπειρα269
 • ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ271
 • 1. Φυσική αυτουργία271
 • 2. Έμμεση αυτουργία271
 • 3. Συναυτουργία272
 • 4. Ηθική αυτουργία272
 • 5. Άμεση συνέργεια272
 • 6. Απλή συνέργεια273
 • 7. Αναίρεση273
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ273
 • VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ273
 • 1. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής273
 • VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ273
 • 1. Αιτιολογία273
 • 2. Μεταβολή κατηγορίας από παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β΄ ΤελΚ σε παράβαση του άρθρου 35 παρ. 2 Ν 2093/92274
 • 3. Σχέση μεταξύ ποινικής και διοικητικής απόφασης275
 • 4. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας275
 • 5. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου275
 • KΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 155 ΠΑΡ. 1 Ν 2960/2001 (προϊσχύσαντος Ν 1165/1918)275
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ275
 • II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ276
 • 1. Σχέση Ν 290/2001 και Ν 1165/1918276
 • IIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ276
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ278
 • 1. Πολιτική Αγωγή278
 • 2. Δικαιοδοσία δικαστηρίου279
 • 3. Εσφαλμένη αναγραφή στο κλητήριο θέσπισμα του αριθμού του νόμου (ΤελΚ) δεν δημιουργεί ακυρότητα279
 • 4. Αιτιολογία279
 • 5. Επανάληψη διαδικασίας279
 • 6. Εφαρμογή αρχής ne bis in idem 279
 • Α. Άρθρο 155 παρ. 2α΄: Διάθεση στην κατανάλωση χωρίς άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής (άρθρο 100 παρ. 2α΄ Ν 1165/1918)280
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ280
 • 1. Ειδική περιπτωσιολογία280
 • 2. Υποκείμενο του εγκλήματος282
 • 3. Είδος δασμών και ποσότητα εμπορευμάτων282
 • 4. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος282
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ282
 • 1. Πραγματική πλάνη282
 • ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ282
 • 1. Άμεση συνέργεια282
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ283
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ283
 • 1. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος283
 • 2. Απόλυτη ακυρότητα283
 • 3. Αιτιολογία283
 • 2. Αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης - άρνηση της κατηγορίας285
 • Β. Άρθρο 155 παρ. 2β΄: Εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, των οποίων είναι απαγορευμένη η εισαγωγή ή εξαγωγή (άρθρο 100 παρ. 2γ΄ Ν 1165/1918)285
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ285
 • 1. Ειδική περιπτωσιολογία285
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ286
 • 1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης286
 • Γ. Άρθρο 155 παρ. 2γ΄: Έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης (άρθρο 100 παρ. 2 δ΄ Ν 1165/1918)286
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ286
 • 1. Ειδική περιπτωσιολογία286
 • Δ. Άρθρο 155 παρ. 2ζ΄: Αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση (άρθρο 100 παρ. 2θ΄ Ν 1165/1918)286
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ286
 • 1. Στοιχεία του εγκλήματος286
 • 2. Συνταγματικότητα του άρθρου 155 παρ. 2ζ΄ ΕΤΚ287
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις αξιόποινης κατοχής287
 • 4. Ειδική περιπτωσιολογία288
 • 5. Δεν αποτελεί λαθρεμπορία292
 • 6. Τρόπος τέλεσης292
 • 7. Χρόνος τέλεσης της πράξης293
 • 8. Σχέση του άρθρου 155 παρ. 1 με το άρθρο 155 παρ. 2ζ΄ 293
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ293
 • 1. Περιεχόμενο του δόλου293
 • 2. Αναγκαία η γνώση της λαθρεμπορικής προέλευσης294
 • 3. Η «γνώση» για τη λαθραία προέλευση μπορεί να προκύψει και από τη μη κατοχή άδειας κυκλοφορίας294
 • 4. Πραγματική πλάνη 294
 • 5. Νομική πλάνη295
 • ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ295
 • 1. Συναυτουργία295
 • 2. Άμεση συνέργεια295
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ295
 • 1. Συρροή του άρθρου 100 παρ. 1 και 2 ΤελΚ295
 • 2. Συρροή με πλαστογραφία296
 • 3. Συρροή με κλοπή 297
 • 4. Συρροή με παράβαση του ΒΔ 13/16.6.1920297
 • 5. Συρροή με ΚΟΚ297
 • 6. Συρροή με Αγορανομικό Κώδικα297
 • 7. Συρροή άρθρ. 155 παρ. 2ζ΄και 155 παρ. ια΄ ΤελΚ297
 • 8. Συρροή με το άρθρο 100 παρ. 1 εδ. α΄ ΤελΚ297
 • 9. Συρροή άρθρου 100 παρ. ια΄ και 100 παρ. 2θ΄ Ν 1165/1918297
 • 11. Εφαρμογή των άρθρων 98 ΠΚ αντί των διατάξεων περί συρροής298
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ299
 • 1. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής299
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ299
 • 1. Μεταβολή κατηγορίας299
 • 2. Αιτιολογία299
 • 3. Υπέρβαση εξουσίας303
 • 4. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 2 περ. θ΄ Ν 1165/1918303
 • 5. Ακυρότητες304
 • 6. Προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης στην περίπτωση φαινομενικής πραγματικής συρροής304
 • Ε. Άρθρο 155 παρ. 2η΄: Αφαίρεση αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου (Άρθρο 100 παρ. 2ι΄ Ν 1165/1918)304
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ304
 • 1. Στοιχεία του εγκλήματος304
 • 2. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος305
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ305
 • 1. Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης305
 • ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ306
 • 1. Συναυτουργία306
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ306
 • 1. Συρροή με πλαστογραφία306
 • 2. Συρροή με τις υπόλοιπες μορφές λαθρεμπορίας307
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ307
 • 1. Πολιτική αγωγή307
 • 2. Αιτιολογία308
 • 3. Έλλειψη νόμιμης βάσης308
 • ΣΤ. Άρθρο 155 παρ. 2θ΄: Υποτιμολόγηση / Υπερτιμολόγηση εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων (Άρθρο 100 παρ. 2κ΄ Ν 1165/1918)308
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ308
 • 1. Στοιχεία του εγκλήματος308
 • IΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ308
 • 1. Συρροή με την πλαστογραφία308
 • 2. Συρροή με την απάτη308
 • III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ309
 • 1. Αιτιολογία309
 • 2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 100, παρ. 2 στοιχείο Κ (νέο άρθρο 155 παρ. 2θ) ΤελΚ.309
 • Ζ. Άρθρο 155 παρ. 2ιγ΄: η χρήση πλαστού ή νοθευμένου πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια ή τέχνασμα με σκοπό τη μη καταβολή του τέλους ταξινόμησης παντός οχήματος309
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ309
 • 1. Στοιχεία του εγκλήματος – περιπτωσιολογία309
 • ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ310
 • 1. Άμεση συνέργεια310
 • III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ310
 • 1. Μεταβολή κατηγορίας310
 • 2. Κλητήριο θέσπισμα310
 • ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ310
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ310
 • 1. Σχέση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 155 310
 • 2. Σχέση των μορφών λαθρεμπορίας της παρ. 2 μεταξύ τους310
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ311
 • 1. Περάτωση της ανάκρισης με βούλευμα του ΣυμβΠλημ/κών311
 • 2. Δεδικασμένο311
 • 3. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συρροής της λαθρεμπορίας με κακούργημα311
 • 4. Παραγραφή του εγκλήματος της λαθρεμπορίας μέχρι το αμετάκλητο της απόφασης περί ποινής311
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ312
 • 1. Στοιχεία του εγκλήματος 312
 • Α. Για την παρ. 1β) περ. τρίτη: «…εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω».314
 • Άρθρο 156312
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ313
 • Άρθρο 157313
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ313
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:313
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ314
 • 1. Τρόποι τέλεσης – ειδική περιπτωσιολογία314
 • II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ314
 • 1. Ασάφεια ως προς την εφαρμογή ανύπαρκτης διάταξης314
 • 2. Αιτιολογία315
 • Β. Για την παρ. 1β) περ. τέταρτη: «…εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα».315
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ315
 • 1. Τρόποι τέλεσης – ειδική περιπτωσιολογία – έννοια «ιδιαίτερων τεχνασμάτων»315
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ317
 • ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ317
 • 1. Άμεση συνέργεια317
 • 2. Απλή συνέργεια317
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ318
 • 1. Αιτιολογία318
 • 2. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου318
 • 2. Δεδικασμένο318
 • Γ. Για την παρ. 1γ): «εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ318
 • Α. Για την παρ. 1: Επιβολή πολλαπλού τέλους (Άρθρο 103 παρ. 1 Ν 1165/1918)320
 • Ι. ΣΥΡΡΟΗ318
 • Άρθρο 158319
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ320
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:320
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ320
 • 1. Ύψος πολλαπλού τέλους - υποκρυπτόμενη ποινή - αρχή αναγκαιότητας – συμφωνία με ΕΣΔΑ 320
 • 2. Προϋποθέσεις για τη μη άσκηση ή κατάργηση ποινικής δίωξης - Παράλληλη υποχρέωση καταβολής δασμών, φόρων και πολλαπλού τέλους321
 • 3. Προϋποθέσεις επιβολής πολλαπλού τέλους321
 • 4. Τρόπος υπολογισμού του ποσού των 70.000 ευρώ321
 • 5. Χρόνος καταβολής πολλαπλού τέλους322
 • 6. Τρόπος παραίτησης από τα ένδικα μέσα322
 • 7. Λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου 322
 • 8. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ322
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ322
 • ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ323
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ323
 • 1. Επιεικέστερη η ρύθμιση του άρθρου 158 παρ. 1 Ν 2960/2001 έναντι του άρθρου 103 παρ. 1 Ν 1165/1918323
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ324
 • 1. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου324
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ324
 • 1. Αιτιολογία324
 • 2. Σχέση διαδικασίας διοικητικής βεβαίωσης της τελωνειακής παράβασης που κατατείνει στην επιβολή πολλαπλού τέλους και ποινικής διαδικασίας325
 • 3. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ σε απλές τελωνειακές παραβάσεις μη καταβολής ΕΦΚ σε βιομηχανοποιημένα καπνά τελεσθείσες υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΕΤΚ 325
 • 4. Η απολογία του κατηγορουμένου ως προϋπόθεση επιβολής του πολλαπλού τέλους325
 • 5. Εφαρμογή του άρθρου 158 παρ. 1 Ν 2960/2001 στην κατ’ έφεση δίκη326
 • 6. Προϋπόθεση κήρυξης νομικού προσώπου ως αλληλεγγύως αστικώς συνυπεύθυνου για πολλαπλά τέλη326
 • Β. Για την παρ. 3: Λαθρεμπορία από δημοσίους υπαλλήλους (Άρθρο 103 παρ. 3 Ν 1165/1918)327
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ327
 • 1. Στοιχεία εγκλήματος327
 • Α. Για την παρ. 1: Δήμευση λαθρεμπορευμάτων (Άρθρο 107 παρ. 1 Ν 1165/1918)329
 • Άρθρο 159327
 • Άρθρο 160328
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ328
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:329
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ329
 • 1. Πότε επιβάλλεται δήμευση329
 • 2. Φύση της δήμευσης329
 • 3. Έννοια «ενόχου»330
 • Α. Για την παρ. 2α΄: Δήμευση μεταφορικών μέσων (Άρθρο 107 παρ. 2α΄ Ν 1165/1918)330
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ330
 • 1. Περιπτώσεις δήμευσης μεταφορικών μέσων 330
 • II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ331
 • 1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της δήμευσης331
 • 2. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά εκκλητής απόφασης που διατάσσει τη δήμευση προϊόντων λαθρεμπορίας331
 • Β. Για την παρ. 2β΄: Επιβολή χρηματικής ποινής αντί της δήμευσης (Άρθρο 107 παρ. 2γ΄ Ν 1165/1918).331
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ331
 • 1. Προϋποθέσεις επιβολής χρηματικής ποινής αντί της δήμευσης - Φύση της δήμευσης (παρεπόμενη, κύρια ποινή ή μικτού χαρακτήρα μέτρο;)331
 • 2. Απαγορεύεται η επιβολή χρηματικής ποινής όταν το αντικείμενο της λαθρεμπορίας έχει δημευθεί και έχει πληρωθεί το πολλαπλό τέλος332
 • 3. Ύψος χρηματικής ποινής333
 • ΙI. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ333
 • 1. Χρηματική ποινή σε περίπτωση συναυτουργίας333
 • III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ333
 • 1. Επιεικέστερος νόμος333
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ334
 • 1. Αιτιολογία334
 • 2. Υπέρβαση εξουσίας λόγω επιβολής χρηματικής ποινής και δήμευσης κατασχεθέντων υγρών καυσίμων335
 • 3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. 1 ΠΚ και 160 παρ. 1 Ν 2960/2001335
 • 4. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά εκκλητής απόφασης που διατάσει τη δήμευση προϊόντων λαθρεμπορίας ή χρηματική ποινή αντί αυτής336
 • 5. Αναίρεση για παράβαση του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχείο δ΄ ΚΠΔ336
 • 6. Αδυναμία άσκησης αναίρεσης της διάταξης που επιβάλλει χρηματική ποινή σε περίπτωση εξάλειψης του αξιοποίνου της λαθρεμπορίας λόγω παραγραφής336
 • 7. Παράσταση του Δημοσίου ως πολιτική αγωγή336
 • 8. Δυνατότητα έφεσης και αναίρεσης κατά τις διατάξεις της απόφασης με την οποία επιβάλλεται δήμευση ή χρηματική ποινή337
 • 9. Ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση έφεσης337
 • 10. Εφαρμογή του άρθρου 470 ΚΠΔ (Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου)337
 • 11. Επιβολή χρηματικής ποινής σε περίπτωση παραγραφής337
 • Γ. Για την παρ. 3: Επιβολή της δήμευσης ανεξάρτητα από την συμμετοχή ή μη του έχοντος δικαίωμα επί του πράγματος (Άρθρο 107 παρ. 3΄ Ν 1165/1918)338
 • Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ338
 • 1. Ανεξάρτητη η επιβολή δήμευσης από την ιδιότητα του συμμετόχου ή μη του έχοντος δικαίωμα επί του δημευθέντος 338
 • II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ338
 • 1. Αιτιολογία338
 • Δ. Για την παρ. 4: Επιβολή της δήμευσης ανεξάρτητα από την συμμετοχή ή μη του έχοντος δικαίωμα επί του πράγματος, εκτός αν αυτό αποτέλεσε προϊόν αξιόποινης πράξης (Άρθρο 107 παρ. 4 Ν 1165/1918)339
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ339
 • 1. Απόδοση στον ιδιοκτήτη του δημευόμενου οχήματος, λόγω μη συμμετοχής του στην λαθρεμπορία – αναλογική εφαρμογή στην περίπτωση δήμευσης οχήματος μεταφοράς λαθρομεταναστών339
 • 1. Επιβολή και ύψος χρηματικής ποινής339
 • II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ339
 • 1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2 και 4 ΤελΚ339
 • 2. Υπέρβαση εξουσίας340
 • 3. Ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 100 παρ. 4 ΤελΚ340
 • 4. Ουσιαστικά βάσιμη η παρέμβαση τρίτων για αξιώσεις τους υπέρ των δημευθέντων μόνο αν αυτοί ήταν καλόπιστοι ως προς την προέλευση των λαθρεμπορευμάτων340
 • Α. Για την παρ.1: Κατάσχεση λαθρεμπορευμάτων343
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ341
 • Άρθρο 161341
 • Άρθρο 162341
 • Άρθρο 163342
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ342
 • Άρθρο 164342
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ342
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 343
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ343
 • 1. Περιεχόμενο του όρου «εν τω πράττεσθαι»343
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ343
 • 1. Πραγματική πλάνη 343
 • Β. Για την παρ.2 : Δήμευση λαθρεμπορευμάτων αμφίβολης κατοχής343
 • Α. Άρθρο 172 παρ. 4: Εισαγωγή του βουλεύματος στο Συμβούλιο Εφετών (Άρθρο 122 παρ. 5 Ν 1165/1918)349
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ343
 • Άρθρο 165344
 • Άρθρο 166344
 • Άρθρο 167345
 • Άρθρο 168346
 • Άρθρο 169346
 • Άρθρο 170346
 • Άρθρο 171347
 • Άρθρο 172348
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ349
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 349
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ349
 • 1. Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών για επικύρωση ή μεταρρύθμιση του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών349
 • 2. Φύση της εισαγωγής του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο Συμβούλιο Εφετών350
 • 3. Προθεσμία εισαγωγής του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο Συμβούλιο Εφετών350
 • 4. Περιπτώσεις αναθεώρησης της κατηγορίας από το Συμβούλιο Εφετών350
 • 5. Περιεχόμενο και λόγοι θέσπισης του ελέγχου του Συμβουλίου Εφετών350
 • 6. Προθεσμία αναβολής της συζήτησης350
 • Β. Άρθρο 172 παρ. 5: Εισαγωγή του βουλεύματος στο Συμβούλιο Εφετών (Άρθρο 122 παρ. 6 Ν 1165/1918)351
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ351
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα για άσκηση πολιτικής αγωγής στο έγκλημα της λαθρεμπορίας351
 • 2. Περιεχόμενο της αξίωσης των δικαιούμενων προσώπων σε άσκηση πολιτικής αγωγής σε δίκη λαθρεμπορίας352
 • 3. Τρόπος παράστασης πολιτικής αγωγής στο έγκλημα της λαθρεμπορίας352
 • 4. Πολιτική αγωγή για ενέργειες που έγιναν προ της 1.1.1994352
 • Γ. Άρθρο 172 παρ. 6: Άσκηση αναίρεσης (Άρθρο 122 παρ. 7 Ν 1165/1918)353
 • 1. Μη δυνατή η άσκηση αναίρεσης κατά της λαθρεμπορίας σε περίπτωση παραπομπής γι’ αυτή με βούλευμα του Συμβουλίου, σε περίπτωση συνάφειας αυτής με κακούργημα353
 • Άρθρο 176 παρ. 3: Παρέμβαση τρίτου (Άρθρο 126 παρ. 3 Ν 1165/1918)355
 • Άρθρο 173353
 • Άρθρο 174354
 • Άρθρο 175354
 • Άρθρο 176354
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:355
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ355
 • 1. Παρέμβαση τρίτου μη διαδίκου ενώπιον του Αρείου Πάγου355
 • Άρθρο 176 παρ. 4: Ανακοπή κατά της απόφασης που επέβαλε κατάσχεση (Άρθρο 126 παρ. 4 Ν 1165/1918)356
 • Α. Άρθρο 177 παρ. 5: Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημ/κών362
 • Β. Άρθρο 177 παρ. 6: Άρση της κατάσχεσης(Άρθρο 116 παρ. 2 και 126Α Ν 1165/1918)364
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ356
 • Άρθρο 177356
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:362
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ362
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ364
 • 1. Άρση της κατάσχεσης - προϋποθέσεις άρσης της κατάσχεσης υπό τον όρο της καταβολής εγγύησης364
 • 2. Υποβολή της αίτησης για άρση της κατάσχεσης από κύριο των κατασχεθέντων365
 • 3. Άρση της κατάσχεσης με καταβολή χρηματικής εγγύησης - ύψος αυτής365
 • 4. Φύση της εγγύησης που καταβάλλεται για την άρση της κατάσχεσης365
 • 5. Αμετάκλητο το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την άρση της κατάσχεσης366
 • Γ. Άρθρο 177 παρ. 8: Υποχρέωση αποζημίωσης μετά την εκποίηση ή τη διάθεση των λαθρεμπορευμάτων366
 • Δ. Άρθρο 177 παρ. 10: Μεσεγγυούχος των λαθρεμπορευμάτων366
 • 1. Δικαιοδοσία366
 • α. Αποκλειστική αρμοδιότητα ΟΔΔΥ366
 • β. Αίτηση αντικατάστασης μεσεγγυούχου - αρμοδιότητα366
 • Κανονισμός ΕΟΚ 2913/1992375
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 375
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ367
 • Άρθρο 178367
 • Άρθρο 179368
 • Άρθρο 180369
 • Άρθρο 181369
 • Άρθρο 182369
 • Άρθρο 183369
 • Άρθρο 184 – Καταργούμενες και λοιπές διατάξεις370
 • Άρθρο 185 – Εναρξη ισχύος371
 • ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ372
 • Ν 2214/1994 – Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας και άλλες διατάξεις372
 • Ν 2331/1995 – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλες διατάξεις375
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 375
 • I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ375
 • 1. Υποκείμενο της λαθρεμπορίας - Ν 2331/1995375
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ν 2960/2001377
 • Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας377
 • ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ385
 • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ387
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ395
 • 0
 • 0