Μια συμβολή στην προστασία από βασικούς κινδύνους της κεφαλαιαγοράς

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-622-404-1
Σελίδες: 352
Συγγραφέας: Δ. Λιάππης

Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια φανερώνεται ομολογουμένως ως ένα δυσνόητο συνονθύλευμα ασταμάτητα μετεξελισσόμενων πολύπλοκων τεχνικών κανόνων. Ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στην προστασία των επενδυτών και τη θεμελίωση αξιώσεων αποζημίωσής τους λόγω της παροχής ακατάλληλων επενδυτικών συμβουλών προς αυτούς από τις τράπεζες.

Έτσι με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η ανίχνευση της πρακτικής και αξιολογικής διάστασης των αναφυόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και η ανάδειξη των βασικών δομικών χαρακτηριστικών του συστήματος προστασίας του επενδυτών.

Ειδικότερα: Προσδιορίζονται η βασική δομή της Κεφαλαιαγοράς και οι σχετικοί κανόνες της, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τον επενδυτή, η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η αστική ευθύνη των υπευθύνων προσώπων, η αστική ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και η ευθύνη επί εσφαλμένων επενδυτικών συμβουλών στην πράξη από Τράπεζες και ΑΕΠΕΥ.

Το έργο ολοκληρώνεται με παράρτημα βασικών διατάξεων των νομοθετημάτων που αφορούν στη σωστή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ23
 • Η προστασία του επενδυτή από τους κινδύνους της κεφαλαιαγοράς - Μια πρόκληση για τη νομική σκέψη και πράξη23
 • § 1. Οι κύριες εκδηλώσεις του προβλήματος στη νομολογιακή πράξη23
 • I. Ο καθοδηγούμενος από τον επενδυτικό του σύμβουλο επενδυτής24
 • II. Ο βασιζόμενος στο ενημερωτικό δελτίο επενδυτής 28
 • III. Ο στηριζόμενος στην τρέχουσα ενημέρωση για την εταιρεία επενδυτής 34
 • § 2. Η βασική δομή της κεφαλαιαγοράς και οι λειτουργίες της41
 • I. Η πρωτογενής κεφαλαιαγορά41
 • 1. Τα δομικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς κεφαλαιαγοράς41
 • 2. Η κύρια λειτουργία των πρωτογενών αγορών43
 • II. Η δευτερογενής κεφαλαιαγορά43
 • 1. Η βασική δομή της δευτερογενούς κεφαλαιαγοράς43
 • 2. Τα κύρια λειτουργικά γνωρίσματα των δευτερογενών αγορών45
 • § 3. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τον επενδυτή και το περίγραμμα των μέσων για την προστασία του47
 • I. Τυπικοί κίνδυνοι για τον επενδυτή στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς47
 • 1. Οι πραγματικές δυνατότητες του μέσου επενδυτή και ο πληροφοριακός κίνδυνος 47
 • 2. Οι ενδιάμεσοι της αγοράς και ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων 49
 • II. Η εκδότρια των επενδυτικών τίτλων εταιρεία51
 • 1. Κίνδυνοι από τη δράση του εκδότη, των στελεχών και των ιδιοκτητών του51
 • α) Ανακριβής πληροφόρηση στην πρωτογενή αγορά52
 • β) Παραπλανητική ενημέρωση στη δευτερογενή αγορά53
 • γ) Η εκμετάλλευση της προνομιακής πληροφόρησης54
 • 2. Τα κυριότερα νομοθετικά μέτρα για τον έλεγχο των αναγόμενων στον εκδότη κινδύνων55
 • α) Ανεξάρτητη από την κεφαλαιαγορά εταιρική πληροφόρηση 57
 • β) Εταιρική πληροφόρηση στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά 58
 • γ) Τακτική πληροφόρηση στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά 61
 • δ) Έκτακτη ενημέρωση στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά 64
 • ΙΙΙ. Οι τράπεζες67
 • 1. Οι βασικοί κίνδυνοι από τη δράση των τραπεζών67
 • α) Η ώσμωση των συμφερόντων τράπεζας και εκδότη68
 • β) Τα συμφέροντα της τράπεζας ως αναδόχου των τίτλων του εκδότη69
 • γ) Η είσπραξη προμηθειών ως παράγοντας μεροληψίας71
 • 2. Η βασική ρύθμιση των προερχόμενων από τις τράπεζες κινδύνων73
 • α) Η τράπεζα υπεύθυνη για τις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη73
 • β) Οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών75
 • Ν. 3401/2005 – Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση279
 • Άρθρο 3. – Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου279
 • Άρθρο 5. – Το ενημερωτικό δελτίο280
 • Άρθρο 6. – Πρόσωπα υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο282
 • Άρθρο 16. – Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου283
 • Άρθρο 25. – Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο284
 • Οδηγία 2003/71/ΕΚ – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ285
 • Άρθρο 6. – Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο285
 • Ν. 3340/2005 – Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς286
 • Άρθρο 3286
 • Άρθρο 4286
 • Άρθρο 6287
 • Άρθρο 10288
 • Άρθρο 21288
 • Άρθρο 23288
 • Άρθρο 29290
 • Άρθρο 30290
 • Ν. 3461/2006 – Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις291
 • Άρθρο 13. – Αστική ευθύνη291
 • Ν. 3556/2007 – Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις292
 • Άρθρο 4. – Ετήσια οικονομική έκθεση292
 • Άρθρο 5. – Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση295
 • Άρθρο 6. – Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις298
 • Άρθρο 7. – Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου299
 • Άρθρο 9. – Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών300
 • Άρθρο 26. – Κυρώσεις301
 • Οδηγία 2004/109/ΕΚ – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK302
 • Άρθρο 7. – Αρμοδιότητα και αστική ευθύνη302
 • Ν. 3606/2007 – Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις303
 • Άρθρο 2. – Ορισμοί303
 • Άρθρο 3. – Πεδίο εφαρμογής303
 • Άρθρο 4. – Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες303
 • Άρθρο 6. – Επαγγελματίες πελάτες305
 • Άρθρο 13. – Συγκρούσεις συμφερόντων306
 • Άρθρο 25. – Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών307
 • Οδηγία 2004/39/ΕΚ – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου310
 • Άρθρο 18. – Συγκρούσεις συμφερόντων310
 • Άρθρο 19. – Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες310
 • Άρθρο 31. – Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων313
 • Οδηγία 2006/73/ΕΚ – της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας314
 • Άρθρο 4. – Πρόσθετες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε ορισμένες περιπτώσεις314
 • Άρθρο 26. – (άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ)Αντιπαροχές315
 • Απόφαση 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανόνες Συμπεριφοράς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)316
 • Άρθρο 12. – Αξιολόγηση καταλληλότητας316
 • Άρθρο 13. – Αξιολόγηση συμβατότητας317
 • Άρθρο 14 . – Κοινές διατάξεις για την αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας317
 • Άρθρο 16. – Έγγραφη σύμβαση318
 • Άρθρο 27. – Αντιπαροχές318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ81
 • Τα κύρια δομικά στοιχεία του συστήματος προστασίας των επενδυτών81
 • § 4. Γενική δημοσιότητα και εξατομικευμένη ενημέρωση81
 • Ι. Η απευθυνόμενη προς το επενδυτικό κοινό πληροφόρηση81
 • ΙΙ. Η απρόσωπη πληροφόρηση ως σύστημα δημοσιότητας83
 • ΙΙΙ. Η ανάγκη για εξατομικευμένη ενημέρωση ενός εκάστου επενδυτή87
 • § 5. Η ευρωπαϊκή διάσταση92
 • Ι. Οι βασικές πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας των επενδυτών92
 • ΙΙ. Νεότερες τάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου της κεφαλαιαγοράς96
 • § 6. Οι rationes legis στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς100
 • Ι. Η προστασία των λειτουργιών της αγοράς100
 • ΙΙ. Η προστασία του μεμονωμένου επενδυτή103
 • ΙΙΙ. Η προστασία του επενδυτικού κοινού106
 • IV. Η σχέση μεταξύ των περισσότερων προστατευτικών σκοπών108
 • § 7. Η αστική ευθύνη των υπευθύνων110
 • Ι. Οι κυριότερες λειτουργίες της αστικής ευθύνης και η κεφαλαιαγορά110
 • 1. Η ώσμωση της αποκαταστατικής και της προληπτικής λειτουργίας της ευθύνης110
 • 2. Η (ανα)κατανεμητική λειτουργία της αποζημίωσης112
 • ΙΙ. Ειδικές προβλέψεις περί ευθύνης σε επιμέρους συστήματα ρυθμίσεων114
 • 1. Η ευθύνη από ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 25 ν. 3401/2005)115
 • 2. Η ευθύνη από πληροφοριακό δελτίο (άρθρο 13 ν. 3461/2006)116
 • 3. Η αστική ευθύνη και το ευρωπαϊκό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς119
 • ΙΙΙ. Βασικές ερμηνευτικές προκλήσεις για το κοινό δίκαιο της αστικής ευθύνης121
 • 1. Το δίκαιο των συμβάσεων123
 • 2. Η αρχιτεκτονική της αδικοπρακτικής ευθύνης127
 • 3. Η ευθύνη κατ’ ΑΚ 914 και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς134
 • 4. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες144
 • § 8. Κρατική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και αστική ευθύνη151
 • Ι. Η κομβική θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ισχύον δίκαιο151
 • 1. Ο μηχανισμός διοικητικού ελέγχου στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς151
 • 2. Η εποπτεία στην πληροφόρηση της πρωτογενούς αγοράς153
 • 3. Η εποπτεία στην πληροφόρηση της δευτερογενούς αγοράς155
 • 4. Η εποπτεία στην παροχή επενδυτικών συμβουλών157
 • 5. Τελολογική θεώρηση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς 159
 • ΙΙ. Η αστική ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς161
 • 1. Η υπόθεση Peter Paul και η αστική ευθύνη από την εποπτεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα162
 • 2. Η παρανομία της ασκούμενης εποπτείας στην ελληνική νομολογία 164
 • 3. Ο κανόνας για την εποπτεία αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ175
 • Η παροχή επενδυτικών συμβουλών και η ευθύνη των τραπεζών και των ΑΕΠΕΥ175
 • § 9. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών και οι εντεύθεν συμβατικές σχέσεις175
 • Ι. Η ιδιαιτερότητα της παροχής επενδυτικών συμβουλών176
 • 1. Οι επενδυτικές συμβουλές και οι συναφείς επενδυτικές υπηρεσίες176
 • 2. Η διελκυστίνδα των συγκρουόμενων αξιολογήσεων181
 • ΙΙ. Η σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών183
 • 1. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών ως συμφωνημένη συμβατική παροχή183
 • 2. Η σιωπηρά καταρτιζόμενη σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών187
 • ΙΙΙ. H MiFID, ο ν. 3606/2007 και οι συνέπειές τους στο ιδιωτικό δίκαιο190
 • 1. Η MiFID και το νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδυτικές υπηρεσίες190
 • 2. Η προστασία των επενδυτών ως ειδικός σκοπός της MiFID193
 • 3. Οι κανόνες συμπεριφοράς της MiFID και οι ιδιωτικές έννομες σχέσεις196
 • § 10. Η ευθύνη επί εσφαλμένων επενδυτικών συμβουλών στη σύγχρονη πράξη202
 • Ι. Το περίγραμμα των υποχρεώσεων του επενδυτικού συμβούλου202
 • 1. Οι «κλασικές» υποχρεώσεις συμπεριφοράς κατά το κοινό αστικό δίκαιο202
 • 2. Οι υποχρεώσεις συμπεριφοράς κατά τη MiFID και τον ν. 3606/2007206
 • 3. Η επιδιωκόμενη εναρμόνιση και οι τυχόν αυστηρότεροι εθνικοί κανόνες 211
 • ΙΙ. Η νομική θεμελίωση της ευθύνης της τράπεζας218
 • 1. Η συμβατική ή αδικοπρακτική φύση των υποχρεώσεωντης τράπεζας219
 • 2. Η πρακτική σημασία της νομικής φύσης των υποχρεώσεων της τράπεζας 224
 • § 11. Τα δομημένα προϊόντα και η ευθύνη της τράπεζας230
 • Ι. Τα δομημένα επενδυτικά προϊόντα και οι εντεύθεν κίνδυνοι230
 • 1. Βασικές έννοιες και λειτουργίες230
 • 2. Τα δομημένα ομόλογα στη σύγχρονη πραγματικότητα232
 • ΙΙ. Οι ακατάλληλες συμβουλές και οι υφέρπουσες συγκρούσεις συμφερόντων235
 • 1. Η πτώχευση του εκδότη και η αρνητική εξέλιξη των υποκείμενων αξιών235
 • 2. Η αποκάλυψη της είσπραξης προμηθειών ή συγκρίσιμων ωφελειών239
 • 3. Τα συγκεκαλυμμένα ανταλλάγματα από ευρωπαϊκή σκοπιά 248
 • ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ257
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ279
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ321
 • Ι. Ελληνική 321
 • ΙΙ. Αλλοδαπή μεταφρασμένη στα ελληνικά 337
 • ΙΙΙ. Ξενόγλωσση337
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ 349
 • 0
 • 0