Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €25.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-401-0
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Γ. Πανόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Παμπούκης
Πρόλογος: Χ. Παμπούκης

Η Σύμβαση Βρυξελλών και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Ι & Ια αποτελούν τη βάση για την επίλυση ζητημάτων τόσο διεθνούς δικαιοδοσίας όσο και διαδικασίας και προϋποθέσεων αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών (ευρωπαϊκών) αποφάσεων καθώς και δημόσιων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές διαφορές. Στο κείμενο προστέθηκαν αποσπάσματα από αποφάσεις του ΔΕΕ, τα οποία άλλοτε το συμπληρώνουν, άλλοτε το επεξηγούν και άλλοτε το επεκτείνουν, παραπομπές στην ελληνική νομολογία, η εξοικείωση με την οποία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, καθώς και ενδεικτικές αναφορές (με χρονολογική σειρά) στην πλουσιότατη ελληνική βιβλιογραφία (στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει περαιτέρω παραπομπές σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία και νομολογία). Ο συγγραφέας στο βιβλίο του «Η Σύμβαση Βρυξελλών και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Ι & Ια» εκθέτει με σαφήνεια το περίπλοκο σύστημα των Κανονισμών έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό από το νομικό της πράξης αλλά και τους φοιτητές των Νομικών Σχολών.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ9
 • Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ11
 • Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ15
 • Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ17
 • I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ27
 • A. Ιστορικό και ερμηνεία των ευρωπαϊκών κειμένων27
 • 1. Ιστορικό και ερμηνεία της Σύμβασης των Βρυξελλών27
 • 2. Ιστορικό και ερμηνεία των Κανονισμών Βρυξέλλες Ι Ια30
 • B. Καθ’ Υλην πεδίο εφαρμογής30
 • 1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις30
 • 2. Εξαιρούμενες υποθέσεις33
 • Γ. Κατά τόπον πεδίο εφαρμογής38
 • Δ. Χρονικό πεδίο εφαρμογής39
 • Ε. Μετάβαση42
 • ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ45
 • Α. Δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της κατοικίας του εναγομένου45
 • 1. Δικαιοδοτική βάση της κατοικίας46
 • 2. Συντρέχουσα δικαιοδοσία επί διαφορών εξ εκμεταλλεύσεως παραρτήματος50
 • 3. Κατοικία του εναγομένου σε τρίτο κράτος και υπέρμετρες βάσεις52
 • Β. Ειδικές βάσεις συντρέχουσας διεθνούς δικαιοδοσίας53
 • 1. Συντρέχουσα δικαιοδοσία επί διαφορών εκ συμβάσεως54
 • i. Γενικός κανόνας56
 • α. Έννοια των διαφορών εκ συμβάσεως 56
 • β. Η κρίσιμη παροχή και ο τόπος εκπλήρωσής της59
 • ii. Ειδικός κανόνας για πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών63
 • α. Έννοια πώλησης εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών 64
 • β. Η κρίσιμη παροχή και ο τόπος εκπλήρωσής της66
 • 2. Συντρέχουσα δικαιοδοσία επί διαφορών εξ αδικοπραξίας69
 • i. Έννοια των διαφορών εξ αδικοπραξίας70
 • ii. Προσδιορισμός του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος71
 • iii. Πολλαπλή τοπική σύνδεση και έκταση της δικαιοδοσίας του δικαστή75
 • 3. Λοιπές συντρέχουσες δικαιοδοτικές βάσεις78
 • Γ. ΕιδικΕς βΑσεις παρΑγωγης διεθνοΥς δικαιοδοσΙας80
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις80
 • 2. Δικαιοδοσία επί συνεναγομένων81
 • 3. Δικαιοδοσία επί προσεπίκλησης και ανταγωγής83
 • δ. ΣυστΗματα προστασΙας Του ασθενοΥς μΕρους85
 • 1. Εισαγωγικά85
 • 2. Πεδίο εφαρμογής των συστημάτων προστασίας87
 • i. Κατά τόπον «προσωπικό» πεδίο εφαρμογής87
 • ii. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής88
 • α. Συμβάσεις ασφάλισης και εργασίας88
 • β. Συμβάσεις καταναλωτικές89
 • 3. Κανόνες δικαιοδοσίας94
 • i. Γενική δικαιοδοτική βάση της κατοικίας του εναγομένου95
 • ii. Ειδικές βάσεις συντρέχουσας δικαιοδοσίας97
 • iii. Ειδικές βάσεις παράγωγης δικαιοδοσίας99
 • iv. Ρήτρες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας100
 • E. ΑποκλειστικΕς βΑσεις διεθνοΥς δικαιοδοσΙας103
 • 1. Δικαιοδοσία του ακινήτου104
 • i. Ο κανόνας: η αποκλειστική δικαιοδοσία της τοποθεσίας του ακινήτου104
 • ii. Η εξαίρεση: συντρέχουσα δικαιοδοσία επί βραχυχρόνιας μίσθωσης106
 • 2. Δικαιοδοσία των εταιριών και των νομικών προσώπων106
 • 3. Λοιπές αποκλειστικές βάσεις107
 • στ. ΠαρΕκταση διεθνους δικαιοδοσιας109
 • 1. Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας110
 • 2. Ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας 113
 • i. Κριτήρια εφαρμογής των διατάξεων113
 • α. Διεθνής χαρακτήρας της διαφοράς114
 • β. Ορισμός δικαστηρίου κράτους μέλους114
 • γ. Κατοικία των μερών115
 • ii. Προϋποθέσεις του κύρους της ρήτρας παρέκτασης116
 • α. Ουσιαστικό κύρος118
 • β. Τυπικό κύρος120
 • iii. Αποτελέσματα της ρήτρας παρέκτασης123
 • ζ. ΔιαδικαστικοΙ κανΟνες σχετικΑ με τη δικαιοδοσΙα130
 • 1. Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας και του παραδεκτού131
 • 2. Εκκρεμοδικία και συνάφεια135
 • i. Εισαγωγικά135
 • ii. Προϋποθέσεις εκκρεμοδικίας137
 • iii. Συνέπειες εκκρεμοδικίας 140
 • H. ΔικαιοδοσΙα για ασφαλιστικΑ μΕτρα142
 • ΙΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ147
 • Α. Εισαγωγικες παρατηρΗσεις147
 • 1. Εισαγωγικά147
 • 2. Υπαγόμενες αποφάσεις149
 • B. ΔιαδικασΙες αναγνωρισης και εκτελεσης153
 • 1. Σύμβαση και Κανονισμός Βρυξέλλες Ι153
 • i. Πρώτος βαθμός: η μονομερής διαδικασία της αίτησης154
 • ii. Δεύτερος βαθμός: η κατ’ αντιδικία διαδικασία της προσφυγής158
 • iii. Συνέπειες της εκτελεστότητας162
 • 2. Κανονισμός Βρυξέλλες Ια163
 • Γ. Κωλύματα αναγνώρισης165
 • i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις165
 • ii. Απαγόρευση αναδίκασης166
 • 1. Δημόσια τάξη168
 • 2. Δικαιώματα άμυνας ερημοδικασθέντος εναγομένου171
 • i. Απόφαση ερήμην του εναγομένου171
 • ii. Προϋποθέσεις μη αναγνώρισης173
 • 3. Αντίθεση μεταξύ αποφάσεων177
 • 4. Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας εκδόντος δικαστηρίου179
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ181
 • 0
 • 0