Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-397-6
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Κ. Χριστοδούλου

Το έργο «Η ελευθερία κατέναντι του γάμου» αποτέλεσε  την διδακτορική διατριβή του συγγραφέα στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, η οποία κρίθηκε ομόφωνα με τον βαθμό άριστα το 2010, και κινείται στο πεδίο της λεγομένης Εφαρμοσμένης Ηθικής Φιλοσοφίας.

Εξετάζεται ο γάμος υπό το πρίσμα των διαφόρων φιλοσοφικών και θρησκευτικών ηθικών σχολών και θεωριών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχανάλυσης. Ιδιαίτερης ανάπτυξης τυγχάνει η ορθόδοξη έποψη του γάμου. Διερευνώνται τα ηθικά θεμέλια του γάμου, αναλύεται η ελευθερία και ειδικά η γαμική ελευθερία, η αρνητική γαμική ελευθερία (προς διάζευξη), η θεσμικότητα του γάμου, οι κοινωνικοί στόχοι και παρεμβάσεις στο γάμο, οι εναλλακτικοί κοινωνικοί θεσμοί συμβίωσης κ.ά. Αναζητώνται τα θεμέλια του γάμου στη θρησκεία, την παράδοση, τη φύση, την επιθυμία για διαιώνιση του είδους, την αγάπη για την οικογένεια ή στα ωφελιμιστικά κίνητρα.

Το βιβλίο «Η ελευθερία κατέναντι του γάμου» συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού θεσμού, όπως είναι ο γάμος.

 • 0
 • Μέρος Α’29
 • Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις29
 • § 1. Εισαγωγή29
 • Ι. Αντικείμενο της έρευνας29
 • 1. Συστηματική ένταξη και ιδιαιτερότητες29
 • 2. Τυπολογική οριοθέτηση35
 • 3. Πρακτικά ζητούμενα;36
 • ΙΙ. Οι ειδοποιοί γαμικές δεσμεύσεις37
 • 1. Δέσμευση γενική39
 • α) Κοινωνικός πατερναλισμός42
 • β) Αρχηγικό σύστημα43
 • γ) Συμβατική αυτονομία - σύστημα συναπόφασης43
 • δ) Αμοιβαία ατομική αυθαιρεσία;44
 • ε) Δικαστοκρατία46
 • στ) Συμπερασματικά47
 • 2. Αποκλειστικότητα47
 • 3. Δέσμευση ισόβια48
 • 4. Δέσμευση ψυχική50
 • ΙΙΙ. Διάρθρωση της ύλης52
 • 1. Ανάλυση του ηθικού ερωτήματος σε επί μέρους στοιχεία52
 • 2. Μεθοδολογικές παράμετροι54
 • Μέρος Β’59
 • Διερεύνηση: Τα Ηθικά Θεμέλια του Γάμου59
 • Κεφάλαιο Α΄59
 • Λογικώς ικανά στοιχεία του γάμου59
 • § 2. Η ελευθερία59
 • Ι. Η ελευθερία προς αυτοδέσμευσιν60
 • 1. Η ελευθερία ως αφετηριακή έλλειψη δέσμευσης60
 • α) Νιτσεϊκή προσέγγιση60
 • β) Καντιανή προσέγγιση63
 • γ) Σύνθεση63
 • 2. Δέσμευση ή ευθύνη;66
 • 3. Ισότητα68
 • ΙΙ. Ειδικώς η γαμική ελευθερία68
 • 1. Ιδιαιτερότητες της γαμικής αυτοδέσμευσης68
 • α) Σύμβαση προσχώρησης69
 • β) Εγγενής εικονικότητα;70
 • 2. Το διττό ηθικό ερώτημα71
 • 3. Τα ελατήρια της γαμικής απόφασης72
 • α) Έρως73
 • αα) Η ηθική νομιμοποίηση του έρωτα ως λόγου γαμικής δέσμευσης74
 • i) Ηδονιστική προσέγγιση74
 • ii) Κυνική προσέγγιση76
 • ββ) Βάσανος του έρωτα ως εκδήλωσης της ελευθερίας77
 • i) Πλατωνική προσέγγιση78
 • ii) Ψυχαναλυτική προσέγγιση82
 • iii) Σύνθεση85
 • β) Ελαττώματα στη βούληση90
 • γ) Άλλοι σκοποί - συντροφικότητα, φιλία, στοργή κ.ά.91
 • αα) Κριτική93
 • ββ) Διαφορές από τον έρωτα95
 • ΙΙΙ. Η αρνητική γαμική ελευθερία (προς διάζευξιν)96
 • 1. Ο ντετερμινισμός του διαζυγίου98
 • α) Ο γάμος ως δεσμωτήριο ωριμότητας98
 • β) Ο γάμος ως δεσμωτήριο οιδιποδείων νευρώσεων98
 • γ) Ο γάμος ως φυσιοκρατικό δεσμωτήριο ωφελιμισμού, του ενστίκτου επιβίωσης κ.λ.π.;100
 • δ) Το διαζύγιο ως δεσμωτήριο μίσους101
 • 2. Ελευθεροκρατία στην διαζευκτήρια απόφαση102
 • α) Ηθική συνειδησιακή ελευθερία103
 • β) Το στωϊκό καταφύγιο ενάντια στον φυσιοκρατικό καταναγκασμό103
 • ΙV. Συμπέρασμα104
 • § 3. Η θεσμικότητα του γάμου107
 • Ι. Η σύμβαση ως μορφή ετερόνομης ρύθμισης107
 • ΙΙ. Η κοινωνία ως εγγυητής του γάμου109
 • 1. Το πρόβλημα111
 • 2. Άμεσοι κοινωνικοί στόχοι του γάμου114
 • α) Νομιμοποίηση απογόνων – υιοθεσία – ίδρυση συγγένειας προς κατιόντες α΄ βαθμού114
 • β) Ίδρυση συγγένειας προς άλλα πρόσωπα, αγχιστείς, τριγενείς κ.λ.π. ως συνεργασία μεταξύ των οικογενειών ως κοινωνικοοικονομικών μονάδων115
 • γ) Νομιμοποίηση γενετησίων επαφών;115
 • δ) Κληρονομική σύμβαση116
 • 3. Απώτεροι κοινωνικοί στόχοι του γάμου116
 • α) Κοινωνικό μονοπώλιο της ηδονής117
 • β) Κοινωνική εγγύηση της προσωπικής ασφάλειας118
 • γ) Αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας119
 • αα) Βασιμότητα120
 • ββ) Ανευθυνότητα από την επάφεση στην κοινωνική δέσμευση121
 • γγ) Ετερογονία των σκοπών122
 • i) Για τους αγάμους: δέος ενώπιον του γάμου123
 • ii) Για τους εν διαστάσει εγγάμους: αποκαραδοκία και συνειδητή αντίθεση απέναντι στη γαμική νομιμοφροσύνη123
 • iii) Για το κοινωνικό σύνολο: έκλυση από τη σεξουαλική νομιμότητα124
 • 4. Μέσα επιβολής124
 • α) Δημόσια πανηγυρική σύναψη του γάμου124
 • αα) Ανάγκη δημόσιας μαρτυρίας;125
 • ββ) Ατομική περίσκεψη ή κοινωνική πίεση προς σύζευξιν;126
 • γγ) Μεμονωμένο ιστορικό κατάλοιπο;126
 • δδ) Τύπος ή ουσία;126
 • εε) Συμπέρασμα127
 • β) Κοινωνική παρέμβαση στη συμβίωση των συζύγων και τις σχέσεις τους προς τα τέκνα129
 • γ) Κοινωνικώς ελεγχόμενο διαζύγιο131
 • αα) Μακρά αναβολή της ικανοποίησης του δικαιώματος διαζεύξεως132
 • ββ) Συναινετικό διαζύγιο134
 • γγ) Κατ’ αντιδικίαν - Η προϋπόθεση του ισχυρού κλονισμού135
 • i) Περιττή136
 • ii) Δημόσια έκθεση136
 • iii) Μεταγενέστερο ηθικό παράπτωμα ή αρχική παρανόηση (ακατάρτιστο της συμφωνίας);136
 • iv) Προκρούστεια αδιαφορία για αντικειμενικώς μη ισχυρούς κλονισμούς138
 • δ) Άλλοι θεσμοί139
 • ε) Παραδειγματική τιμωρία άλλων νομίμως συμβιούντων140
 • 5. Η ηθική αποτίμηση του φαινομένου140
 • α) Από τη σκοπιά της ατομικής ηθικής141
 • αα) Ηθική του ενστίκτου του φόβου141
 • ββ) Ηθική του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης142
 • γγ) Πρωταγόρεια ηθική του κοινωνικού ενστίκτου142
 • δδ) Ο γάμος ως «γλωσσικό παίγνιο»143
 • εε) Συμπέρασμα144
 • β) Από τη σκοπιά της συλλογικής ηθικής145
 • αα) Κοινωνικός εκδικητισμός146
 • ββ) Από τη σκοπιά του απαραβίαστου του ιδιωτικού βίου147
 • γγ) Η χριστιανική αμφισβήτηση της νομιμοποίησης του κοινωνικού ελέγχου επί του γάμου150
 • ΙIΙ. Η κοινωνία ως αντίπαλος του γάμου152
 • IV. Εναλλακτικοί κοινωνικοί θεσμοί συμβίωσης153
 • 1. Γενικά - Ήπιοι γάμοι153
 • 2. Αναλογική εφαρμογή γαμικών διατάξεων επί της εξώγαμης συμβίωσης;155
 • 3. Αντίδραση στις εναλλακτικές μορφές συμβίωσης156
 • 4. Η μνηστεία ως ηπιότερο υποκατάστατο του γάμου157
 • V. Συμπέρασμα158
 • Κεφάλαιο Β΄159
 • Λογικώς πρότερα αναγκαία θεμέλια του γάμου159
 • § 4. Ο Θεός159
 • Ι. Γενικά159
 • 1. Αδυναμία συναγωγής γενικών συμπερασμάτων υπερθρησκειακής ισχύος159
 • α) Αδυναμία γαμικών συναγωγών από την ύπατη αφηρημένη έννοια159
 • β) Ανυπαρξία κοινών αρχών του γάμου ανά τις διάφορες θρησκείες160
 • 2. Το ερώτημα περί της μεθόδου162
 • α) Ένταξη στην φιλοσοφική προβληματική του ερμηνευτικού κύκλου163
 • β) Από την αντικειμενικότητα του κειμένου στη θεοπνευστία του165
 • αα) Ο διάλογος στη χριστιανική Δύση165
 • ββ) Οι ευρύτερες αντιλήψεις της ανατολικής χριστιανοσύνης166
 • γ) Σύνθεση - όχι «κλειστή» ερμηνευτική προσέγγιση167
 • ΙΙ. Το πρόβλημα168
 • ΙΙΙ. Το γράμμα της Βίβλου170
 • 1. Περιπτώσεις χωρισμού μη καλυπτόμενες από το γράμμα της απαγόρευσης172
 • α) Ο χωρισμός απαγορεύεται σε άνθρωπο, αλλά όχι και στο Θεό – Ελεύθερη η εκκλησιαστική λύση του γάμου απεριορίστως172
 • β) Απαγόρευση προς τρίτο, όχι προς σύζυγο175
 • γ) Ένας σύζυγος, αλλά όχι και οι δύο - Ελεύθερο το συναινετικό διαζύγιο, έστω και εικονικώς αποκρουόμενο176
 • 2. Ειδικές καινοδιαθηκικές εξαιρέσεις από την απαγόρευση του διαζυγίου178
 • α) Η ενδεικτική εξαίρεση «ει μη δια πορνείαν»178
 • αα) Εννοιολογικό εύρος178
 • ββ) Ενδεικτικός χαρακτήρας180
 • β) Ει μη δια την σκληροκαρδίαν υμών181
 • αα) Το διαζύγιο ως αναγκαίο ultimum refugium για τη διαφύλαξη του ηθικού νοήματος του γάμου182
 • ββ) Η έγγαμη εγκράτεια ως σκληροκαρδία183
 • γγ) Ίνα μη το κακόν του πεπτωκότος γάμου αθάνατον γένηται - Το αδιάλυτο του γάμου ως σκληροκαρδία183
 • γ) Επιφύλαξη υπέρ της προσωπικής αντοχής του καθενός185
 • δ) Ει δε και γήμης ουχ ήμαρτες - Κρείσσον γαμείν ή πυρούσθαι187
 • ε) Όχι αυτόματη reformatio in status quo ante – Κρίσιμος ο ψυχικός και όχι ο νομικός χωρισμός;188
 • 3. Λοιποί βιβλικοί κανόνες ευνοϊκοί προς το διαζύγιο190
 • α) Ο δευτερονομιακός θεσμός του αποστασίου190
 • β) «Μετά δε την τρίτην νουθεσίαν έστω σοι ως ο εθνικός ή ο τελώνης»191
 • γ) Άλλα ηθικά παραγγέλματα192
 • δ) Συμπέρασμα - στάθμιση193
 • ΙV. Η ιστορική προσέγγιση της απαγόρευσης του χωρισμού196
 • V. Η δογματική διδασκαλία199
 • 1. Η πνευματική φύση της γαμικής σχέσης200
 • α) Άρχουσα αντίληψη – «τριαδοποίηση» της συζυγικής βιοτής200
 • β) Χριστιανική αγάπη και έρως204
 • γ) Ο έρως ως δερμάτινος χιτών209
 • 2. Ο μυστηριακός χαρακτήρας της συζεύξεως212
 • α) Προβληματισμοί και βεβαιότητες213
 • β) Σύγκριση προς την εναλλακτική οδό της κουράς216
 • 3. Η αναγκαστική συνάφεια του χριστιανικού γάμου προς τη δικαιοπραξία: Καισαροπαπισμός ή αντινομιανισμός;219
 • α) Ο καισαροπαπισμός219
 • β) Ο αντινομιανισμός221
 • αα) Εν στενή εννοία: ανεξαρτητοποίηση μεταξύ θρησκευτικών και εννόμων αποτελεσμάτων221
 • ββ) Εν ευρεία εννοία: απουσία κάθε ηθικής δέσμευσης από τη θρησκεία222
 • γγ) Τελική αποτίμηση222
 • 4. Το επιτρεπτό του χωρισμού224
 • α) Χωρισμός χωρίς προοπτική νέου γάμου224
 • β) Χωρισμός ανεξάρτητα από τη σύναψη νέου γάμου225
 • γ) Χωρισμός προς σύναψιν νέου γάμου226
 • δ) Το διαζύγιο οροθέτης του ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος230
 • 5. Η καταφρονημένη και καταδιωγμένη ελευθερία της μνηστείας232
 • VΙ. Το πρόβλημα του σκοπού του χριστιανικού γάμου235
 • 1. Η τεκνοποιΐα;236
 • α) Απόσβεση της υποχρεώσεως πληθύνσεως λόγω υπερεκπληρώσεώς της238
 • β) Πνευματικότητα και όχι βιταλισμός239
 • γ) Η έλευση του Χριστού ως εκπλήρωση του σκοπού της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους240
 • 2. Ο σταυρός241
 • α) Το επιχείρημα του Ιούδα ως προξένου σωτηρίας242
 • β) Η απαγόρευση του εισπηδητικού μαρτυρίου243
 • γ) Ανεξικακία ή έρως;245
 • δ) Συγχώρηση ή ανεύθυνη επιδοκιμασία;246
 • ε) Μέσο και όχι αυτοσκοπός ο σταυρός και ο γάμος248
 • στ) Το διαζύγιο ως ψυχοσωτήριος σταυρός της γαμικής αναστροφής249
 • 3. Η σωφροσύνη – σεξουαλική εγκράτεια250
 • 4. Πρακτικές εκκλησιαστικές ανάγκες254
 • VΙΙ. Η Ιερά Παράδοση255
 • 1. Εκκλησιαστικός σεβασμός στην ακολουθία των δευτερογάμων και τριτογάμων256
 • 2. Η γνώμη των Πατέρων257
 • 3. Το Συναξάρι258
 • 4. Λοιπά στοιχεία264
 • 5. Το ορθόδοξο κήρυγμα μέχρι σήμερα265
 • VIII. Αντί συμπεράσματος267
 • § 5. Η φύση271
 • Ι. Γενικά - Το πρόβλημα της βιολογικής ηθικής271
 • 1. Αναγωγή αυτού καθ’ εαυτό του όντος σε δέον;271
 • 2. Το πρόβλημα της έννοιας της ζωής ως θεμελίου της βιολογικής ηθικής274
 • 3. Οριοθέτηση των αντικειμένου της έρευνας276
 • ΙΙ. Η επιταγή της ηδονής277
 • 1. Η φιλοσοφική ουσία της ηδονής278
 • 2. Η ηθική της ηδονής ως πράξης – σεξουαλική ηθική283
 • 3. Βιολογικοηθική βάσανος της σεξουαλικής ηδονής285
 • 4. Η επιστροφή στο φιλοσοφικό ηδονισμό ως λύση στο βιολογικοηθικό αδιέξοδο της σεξουαλικής ηθικής286
 • ΙΙΙ. Η διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους289
 • 1. Ηθική επιταγή;289
 • α) Υπεροχή της επιβίωσης έναντι άλλων ηθικών επιταγών;289
 • β) Υπεροχή του επεκτεινομένου ανθρωπίνου είδους έναντι της λοιπής φύσεως;290
 • 2. Ολέθριος κίνδυνος: Υπερπληθυσμός290
 • α) Η έκταση του φαινομένου292
 • αα) Περιβαλλοντικές καταστροφές292
 • ββ) Λιμός και ενεργειακό πρόβλημα293
 • γγ) Το τέλος: Η ασφυξία294
 • β) Φιλοσοφική αποτίμηση του προβλήματος294
 • γ) Μέθοδοι αντιμετώπισης295
 • αα) Οικονομικές προτάσεις296
 • ββ) Τεχνικές προτάσεις296
 • γγ) «Βαθειά οικολογία»298
 • δδ) Νομοθετικά μέτρα300
 • i) Φορολογικά αντικίνητρα301
 • ii) Αστικού δικαίου κίνητρα και αντικίνητρα301
 • iii) Ποινική αντιμετώπιση302
 • iv) Μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής302
 • v) Διεθνής εποπτεία303
 • IV. Συμπεράσματα303
 • 1. Ηδονή και ασκητισμός304
 • 2. Η στωϊκή αποτίμηση της βιολογικής ηθικής ως πλαισίου ηθικής αναφοράς305
 • 3. Προς μια αληθινή απελευθέρωση από τη βιολογική ηθική306
 • 4. Το ζήτημα από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων307
 • 5. Ηθικό postludium308
 • Κεφάλαιο Γ΄309
 • Λογικώς ύστερα αναγκαία θεμέλια του γάμου309
 • § 6. Η οικογένεια309
 • Ι. Γενικά309
 • 1. Αφετηρία του προβληματισμού309
 • 2. Εννοιολογική ποικιλομορφία310
 • 3. Μια πρώτη οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας311
 • ΙΙ. Η ενδοϊδιωματική λειτουργία της οικογένειας313
 • 1. Επαγγελία αορίστων αγαθών314
 • 2. Προσδοκία αυτοϊάσεως317
 • 3. Κανονιστική δύναμη του πραγματικού317
 • 4. Δαιμονοποίηση του διαζυγίου320
 • 5. Συμπέρασμα324
 • ΙΙΙ. Η οικογένεια ως μέσο προστασίας του μέλους της326
 • 1. Σχέσεις προς τρίτους – νεποτισμός;327
 • 2. Σχέσεις προς τα έσω328
 • ΙV. Η οικογένεια ως μέσο προστασίας των ασθενεστέρων μελών της – παιδογηροκομία329
 • 1. Κίνδυνοι για την οικογένεια από την ελευθερία - Το παιδικό τραύμα στο διαλυμένο γάμο331
 • α) Πηγές332
 • αα) Αποξένωση από τον ένα γονέα332
 • ββ) Πατριός-μητριά333
 • γγ) Προηγούμενα τραυματικά οικογενειακά βιώματα333
 • δδ) Κοινωνική προκατάληψη334
 • εε) Παιδικά αισθήματα αυτοκατηγορίας και αυτοκαταστροφής334
 • β) Φιλοσοφική αποτίμηση335
 • αα) Η ευριπίδεια τραγικότητα335
 • ββ) Ηθική του ενστίκτου338
 • γ) Μέσα θεραπείας338
 • δ) Προοπτικές341
 • 2. Κίνδυνοι από την έλλειψη ελευθερίας342
 • 3. Συμπέρασμα346
 • α) Κοινή επιμέλεια των τέκνων και από τους δυο διαζευγμένους348
 • β) Συρρίκνωση της εντάσεως του δεσμού των συζύγων υπέρ των τέκνων348
 • γ) Εναλλακτικές μη συζυγικές οικογένειες και εστίες348
 • § 7. Ο πλούτος351
 • Ι. Γενικά351
 • ΙΙ. Ό γάμος ως εκδήλωση ωφελιμισμού352
 • 1. Ο γάμος ως παράγων της οικονομικής ζωής353
 • β) Αναφορικά με τον οικογενειακό πλούτο353
 • γ) Αναφορικά με τον ατομικό πλούτο354
 • 2. Ο γάμος ως εκδήλωση ωφελιμισμού σε άϋλα αγαθά357
 • 3. Η οικονομία ως παράγων της τύχης του γάμου357
 • ΙΙΙ. Το ερώτημα: Η ελευθερία στο γάμο υπέρ ή κατά του ωφελιμισμού;358
 • IV. Βάσανος359
 • 1. Λόγοι κατά της ελευθερίας λύσεως του γάμου360
 • α) Διαφοροποίηση του γάμου από τις συνήθεις συμβάσεις360
 • β) Αντι-»οππορτουνισμός»362
 • γ) Επιταγή για «αποτελεσματικότητα» του διαζυγίου362
 • 2. Αντίλογος υπέρ της ελευθερίας364
 • α) Ανορθολογικότητα του φιλογαμικού αξιώματος364
 • αα) Ο γάμος ως διμερές μονοπώλιο365
 • ββ) Η φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του γάμου365
 • γγ) Η αδιαφάνεια ελατηρίων και όρων της γαμικής συναλλαγής366
 • i) Κοινωνικοσυναισθηματικοί λόγοι366
 • ii) Νομικοί λόγοι367
 • β) Η ωφελιμιστική υπεραξία της εξειδικευμένης συζυγικής επενδύσεως368
 • γ) Η λυπηρή ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα370
 • δ) Απολυτοποίηση παρωχημένων ρόλων - Δαιμονοποίηση του ανδρικού φύλου371
 • ε) Δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της αυξημένης δεσμευτικότητας του γάμου373
 • V. Συμπεράσματα – Προτάσεις374
 • 1. Ενδοτικοποίηση του περιουσιακού οικογενειακού δικαίου375
 • 2. Απο[οικο]νομικοποίηση του γάμου376
 • Βιβλιογραφία423
 • Μερος Γ΄381
 • Συμπερασματικές Σκέψεις381
 • § 8. Επιλεγόμενα381
 • Ι. Σύνοψη πορισμάτων381
 • II. Η διαπάλη ανάμεσα στα ηθικά θεμέλια του γάμου392
 • 1. Πλούτος – θρησκεία – κοινωνία393
 • 2. Κοινωνική αναγνώριση του γάμου και ανθρώπινη ελευθερία394
 • 3. Κοινωνική αναγνωρισιμότητα και χριστιανικός γάμος395
 • 4. Χριστιανισμός και οικογένεια397
 • 5. Η ανθρώπινη ελευθερία ενάντια στη φύση399
 • 6. Η σύγκρουση μεταξύ βιολογικής και οικογενειακής ηθικής τάξεως400
 • 7. Κοινωνία και οικογένεια402
 • 8. Η κοινωνική αναγνωρισιμότητα του γάμου ενάντια στη φύση402
 • α) Τα κρούσματα της αντίθεσης403
 • αα) Αντίθεση στη φύση των ζώντων οργανισμών403
 • ββ) Αντίθεση στην ανθρώπινη φύση403
 • β) Οικογένεια με βάση ζεύγος συνουσίας404
 • αα) Αποκλεισμός χαρεμίων404
 • ββ) Λοιπές προδιαγραφές συμβίωσης405
 • γ) Συμβίωση μη δομημένη πάνω σε ζεύγος συνουσίας406
 • δ) Συμπερασματικές σκέψεις407
 • αα) Η κατηγορική επιταγή ως κοινωνικό αίτημα για ισότητα και δικαιοσύνη ανώτερη και απαλλαγμένη από φυσιοκρατικές πλάνες407
 • ββ) Η ratio του περιορισμού της γενετήσιας φύσης από την γαμοθετούσα κοινωνία408
 • ΙΙΙ. Τελικά συμπεράσματα409
 • 1. Ο γάμος ως συμβιβασμός ασυμβιβάστων ηθικών αξιών;409
 • 2. Ο γάμος αρωγός στο πλαίσιο μιας εξελικτικής κυνικής οντολογίας410
 • α) Ο γάμος ως μέσο κοινωνικής διαχείρισης των κινδύνων του γενετησίου ενστίκτου412
 • β) Ο γάμος ως πάροχος ασφαλείας διαμέσου της συντροφικότητας413
 • 3. Ο κίνδυνος της απολυτοποίησης416
 • α) Απολυτοποίηση του γάμου ως αποκλειστικού μέσου διαχείρισης της γενετήσιας ορμής417
 • β) Απολυτοποίηση του γάμου ως αποκλειστικού μέσου συντροφικής αρωγής418
 • γ) Επίμετρο - Η βία του γάμου ως κύρια εκδήλωση της απολυτοποίησής του420
 • Α. Ελληνόγλωσση423
 • Β. Ξενόγλωσση428
 • 0
 • 0