Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-403-4
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Ε. Χριστιανοπούλου

Η μονογραφία με τίτλο «Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου» εξετάζει από την σκοπιά του αστικού δικαίου τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σε περιόδους κρίσης, το Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό και έτσι να τονώσει την ανάπτυξη.

Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται με υπουργικές αποφάσεις και διέπονται κατά κύριο λόγο από τον Ν 2322/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Εντάσσονται μεν, κατά πάγια νομολογία, στο ιδιωτικό δίκαιο, όμως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που διέπουν την εγγύηση (ΑΚ 847 επ.) εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν 2322/1995 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων. Με αυτό το δεδομένο, η «Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου» στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των εγγυήσεων του Δημοσίου σε σχέση με την εγγύηση του Αστικού Κώδικα.

Στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνεται υπόψη η εκτενής νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, οι πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αλλά και οι πιο πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων). Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου πρέπει να υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς που ασχολούνται με τις χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του Δημοσίου, από την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχρονική παρακολούθηση της δανειακής σχέσης και της εγγύησης, μέχρι τις αντιδικίες μεταξύ των δανειστριών τραπεζών, των οφειλετών - επιχειρήσεων και του Δημοσίου, ως εγγυητή. Η μονογραφία συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, παραδείγματα, παράρτημα νομοθεσίας, υποδείγματα και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • 0
 • 1.1. Εισαγωγικά13
 • 1.2. Εγγυήσεις του Δημοσίου υπέρ επιχειρήσεων και κρατικές ενισχύσεις14
 • 2. Ο Ν 2322/1995 – πρώτη προσέγγιση17
 • 3. Διαδικασία παροχής της εγγύησης του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων19
 • 4. Οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής24
 • 4.1. Ως προς τους φορείς24
 • 4.2. Ως προς τις οφειλές27
 • 5. Η νομική φύση της εγγύησης του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων29
 • 5.1. Αστικός χαρακτήρας29
 • 5.2. Δεσμευτικότητα 30
 • 5.2.1. Δεσμευτικότητα για το Δημόσιο, με την ιδιότητα του εγγυητή31
 • 5.2.2. Ο χρόνος γένεσης της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου34
 • 5.2.3. Δεσμευτικότητα για τον φορέα, με την ιδιότητα του οφειλέτη35
 • 5.2.4. Δεσμευτικότητα για την τράπεζα, με την ιδιότητα της δανείστριας37
 • 6. Οι εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης με την εγγύηση του Δημοσίου38
 • 6.1. Το νομικό πλαίσιο των εξασφαλίσεων38
 • 6.2. Εξασφαλίσεις εμπράγματες και προσωπικές41
 • 6.3. Διάκριση των εξασφαλίσεων, ανάλογα με τις ασφαλιζόμενες απαιτήσεις41
 • 6.4. «Συνήθεις» και «επαρκείς» εξασφαλίσεις42
 • 7. Η λειτουργία της χρηματοδοτικής σχέσης44
 • 7.1. Υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη έναντι του Δημοσίου44
 • 7.2. Διαχρονική παρακολούθηση της εγγυημένης χρηματοδότησης45
 • 7.3 Οφειλές από προμήθεια ασφαλείας49
 • 8. Έκταση της εγγυητικής ευθύνης51
 • 8.1. Kατά τον Αστικό Κώδικα51
 • 8.2. Εγγύηση του Δημοσίου56
 • 9. Προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου60
 • 9.1. Ειδικό ζήτημα: «ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων» στις εγγυήσεις του Δημοσίου δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης 65
 • 10. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα της δανείστριας τράπεζας 66
 • 10.1. Η υποκατάσταση κατά τον Αστικό Κώδικα66
 • 10.1.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης67
 • 10.1.2. Χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της υποκατάστασης70
 • 10.1.3. Ανεπίτρεπτη η επιδείνωση της νομικής θέσης του οφειλέτη75
 • 10.2. Υποκατάσταση του Δημοσίου - προϋποθέσεις76
 • 10.3. Χαρακτηριστικά78
 • 10.4. Μεταβίβαση ασφαλειών και παρεπόμενων δικαιωμάτων78
 • 10.5. Προνόμια του Δημοσίου και επιδείνωση της νομικής θέσης του πρωτοφειλέτη, των συνεγγυητών και των λοιπών δανειστών83
 • 11. Ενστάσεις του Δημοσίου, ως εγγυητή86
 • 11.1. Έλλειψη των προϋποθέσεων χορήγησης της εγγύησης του Δημοσίου86
 • 11.1.1. Προϋποθέσεις87
 • 11.1.2. Έννομες συνέπειες91
 • 11.2. Πταίσμα της δανείστριας τράπεζας92
 • 11.2.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 862)92
 • 11.2.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ΑΚ 86299
 • 11.3. Παραίτηση από ασφάλειες101
 • 11.3.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 863)101
 • 11.3.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ΑΚ 863109
 • 11.4. Ζητήματα από την ένσταση διζήσεως111
 • 11.4.1. Η ένσταση διζήσεως κατά τον Αστικό Κώδικα111
 • α. Παροχή της ένστασης διζήσεως σε εγγύηση που δόθηκε για χρηματική οφειλή111
 • β. Αποκλεισμός της ένστασης διζήσεως σε εγγύηση που δόθηκε επί χρηματικής οφειλής114
 • 11.4.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ένσταση διζήσεως119
 • 12. Περιορισμοί στην ευχέρεια του Δημοσίου να επικαλείται ελευθέρωσή του από την εγγύηση122
 • 13. Εγγύηση ορισμένου χρόνου128
 • 13.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 866)128
 • 13.2. Εγγύηση του Δημοσίου132
 • 14. Ζητήματα παραγραφής136
 • 14.1. Παραγραφή των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας κατά του Δημοσίου ως εγγυητή136
 • 14.2. Παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του πρωτοφειλέτη μετά την υποκατάσταση139
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ143
 • 1. Αστικός Κώδικας143
 • 2. Ν 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/1995)145
 • 3. N 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014)152
 • 4. Υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/35554/0025 «Κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Διαχείρισης - Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1392/27.4.2012)154
 • 5. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης168
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ175
 • Υπόδειγμα 1 – Καταψηφιστική αγωγή175
 • Υπόδειγμα 2 – Αναγνωριστική αγωγή 183
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ191
 • Ελληνική191
 • Ξενόγλωσση196
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ197
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ205
 • 0
 • 0