Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-400-3
Σελίδες: 568
Συγγραφέας: Μ. Αλλαμανή , Ι. Αψούρης, Ε. Βουλγαρίδης , Α. Γκουτζίνης , Π. Δασμάνογλου , Γ. Κουνάδης , Γ. Λαζαράκος, Βασιλική. Λαζαράκου, Α. Μικρουλέα, Β. Μοιράγια, Α. Μολίνου , Α. Μουρατιάν , Α. Μπουρτζάλας , Α. Οικονόμου, Α. Παπαγγελοπούλου , Ό. Παπαδόγιαννη , Β. Τσεκρέκος , Α. Χειμώνα
Επιμέλεια: Α. Οικονόμου

 Το συλλογικό έργο «Compliance & Ethics - Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων» επιχειρεί μια πρώτη περιοδολόγηση στη θεματική της Κανονιστικής και Δεοντολογικής Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, φωτίζοντας καίριες πτυχές της. Στόχος δεν είναι, προφανώς, η απάντηση σε όλες τις πτυχές της θεματικής αυτής, επιχειρείται όμως η προσέγγιση καίριων περιοχών της, με την ελπίδα και την προσδοκία ότι, κατ’ ελάχιστον, θα προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση, τόσο αυτών που θα εμπλακούν πρωτογενώς στην εφαρμογή των προγραμμάτων Ethics & Compliance, όσο και αυτών που αναμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την εφαρμογή.

Ειδικότερα, στο βιβλίο εξετάζονται: οι προσδοκίες των διεθνών Αγορών (επενδυτών και δανειστών) από την εφαρμογή ενός προγράμματος Συμμόρφωσης και υπό το πρίσμα μιας εποπτικής αρχής και σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, οι απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τραπεζικής νομοθεσίας, με έμφαση στις διαδικασίες που αφορούν στη διακυβέρνηση του κανονιστικού κινδύνου καθώς και την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το περιεχόμενο και η νομική φύση του βασικού εργαλείου ενός προγράμματος E & C, που είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς (Code of Conduct), βασικές πτυχές μιας πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς, που αποτελεί κεντρικό ζητούμενο των προγραμμάτων E & C, η διαχείριση καταγγελιών (whistleblowing), το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, οι απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, οι  καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων και καθηκόντων και οι τρόποι διαχείρισης τους,  το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο της Φορολογικής Νομοθεσίας και το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, που αποτελούν τρεις πολύ σημαντικές περιοχές, με αυξημένες απαιτήσεις Συμμόρφωσης, η ελληνική νομολογία περί της ευθύνης εποπτείας των εταιρικών διοικητών, ο ρόλος του δικηγόρου ως Compliance Officer, η διακυβέρνηση προϊόντων, και, τέλος, τα προγράμματα E & C σε πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων.

 • 0
 • Περιεχόμενα17
 • Εισαγωγικό σημείωμα17
 • Κανονιστική συμμόρφωση και διεθνείς αγορές κεφαλαίου: εισαγωγική επισκόπηση23
 • I. Εισαγωγικά23
 • II. Η κανονιστική συμμόρφωση υπό το πρίσμα των διατάξεων της Sarbanes-Oxley Act και της Dodd-Frank Act26
 • III. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (“credit rating”) ως παράγοντας διαμόρφωσης της κανονιστικής συμμόρφωσης του εκδότη31
 • IV. Τα καθήκοντα των αναδόχων, το τεκμήριο του νομικού ελέγχου (“due diligence defence”) και η υποχρέωση δημοσιοποίησης ουσιωδών πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο (“disclosure”)35
 • V. Κανονιστική συμμόρφωση: οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη και ο ρόλος των ελεγκτών39
 • VI. Επίλογος44
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία45
 • Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιρειών που απορρέουν από τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και έλεγχος συμμόρφωσης από την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς47
 • Ι. Υποχρεώσεις νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς και εποπτική αρχή48
 • ΙΙ. Εποπτεία και έλεγχος της συμμόρφωσης63
 • ΙΙΙ. Διαδικασία επιβολής μέτρων68
 • ΙV. Επίμετρο69
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία70
 • Η διακυβέρνηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα71
 • I. Ο ρόλος της κανονιστικής συμμόρφωσης στην εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων72
 • II. Η σημασία της εσωτερικής διακυβέρνησης στην αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance risk governance) - Οργανική και ψηφιακή διακυβέρνηση (functional and digital governance)85
 • III. Πρόληψη και καταστολή των κινδύνων συμμόρφωσης κυρίως όσον αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες90
 • IV. Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης σε επίπεδο τραπεζικού ομίλου - Προκλήσεις από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου99
 • V. Επίλογος102
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία104
 • Εσωτερικοί κώδικες δέουσας συμπεριφοράς εταιριών - Μια εισαγόμενη πρακτική με μέλλον105
 • I. Προοίμιο106
 • II. Ορολογία108
 • III. Σε ποιους απευθύνονται - Σχέση με άλλους Κώδικες109
 • IV. Ο Σκοπός των Κωδίκων και οφέλη για τον Οργανισμό113
 • V. Νομική ισχύς των Κωδίκων119
 • VI. Περιεχόμενο των Κωδίκων συμπεριφοράς123
 • VII. Επίμετρο143
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία144
 • Η δωροδοκία και οι διεθνείς κυρώσεις - Βασικό νομικό πλαίσιο και πρακτικές συμμόρφωσης των επιχειρήσεων145
 • I. Γενικά147
 • II. Σύνοψη βασικού νομικού πλαισίου κατά της δωροδοκίας154
 • III. Εταιρικό πρόγραμμα συμμόρφωσης183
 • IV. Διεθνείς κυρώσεις193
 • V. Διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της διαφθοράς203
 • VI. Τελικές σκέψεις207
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία208
 • Εσωτερικό σύστημα καταγγελίας δυσλειτουργιών (Whistleblowing)209
 • I. Eισαγωγή210
 • ΙΙ. Nομοθετικό πλαίσιο215
 • ΙΙΙ. Θέματα προσωπικών δεδομένων222
 • ΙV. Ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα καταγγελιών εσωτερικής δυσλειτουργίας230
 • V. Φαινόμενα αντιποίνων231
 • VI. Δικαιώματα καταγγελλομένου προσώπου232
 • VII. Η διερεύνηση καταγγελίας εσωτερικής δυσλειτουργίας - Ενδεικτική διαδικασία234
 • VIII. Εργατικά ζητήματα240
 • ΙX. Επίλογος242
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία243
 • Η κουλτούρα της συμμόρφωσης: η υπεροχή του τύπου επί της ουσίας στο νομοθετικό πλαίσιο για τη διακριτική μεταχείριση και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας245
 • I. Εισαγωγή245
 • IΙ. Η νέα τάση του ζητήματος στον χώρο εργασίας248
 • IΙΙ. Πρόληψη και διόρθωση μέσω της συμμόρφωσης261
 • IV. Συμπέρασμα271
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία274
 • O Γενικός Κανονισμός (EE) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών277
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις278
 • ΙΙ. Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα των υποκειμένων281
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών288
 • IV. Συμπερασματικές επισημάνσεις296
 • H άρση σύγκρουσης συμφερόντων - Στο πεδίο της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων299
 • Ι. Αντί εισαγωγής300
 • II. Η εμφάνιση του όρου ιστορικά302
 • III. Απόπειρες εννοιολογικής οριοθέτησης της σύγκρουσης συμφερόντων304
 • IV. Συμφέρον, καθήκον ή/και ενδιαφέρον307
 • V. Συνήθεις μορφές σύγκρουσης συμφερόντων ιδίως στο πλαίσιο των ανωνύμων εταιρειών310
 • VI. Η άρση των συγκρούσεων υπό το πρίσμα της «νομιμοποίησης» των διαδικασιών και εμβάθυνσης της εμπιστοσύνης - Οι εταιρείες ως «πολίτες»312
 • VII. Η ειδικότερη ρύθμιση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων314
 • VIII. Περιπτωσιολογικά παραδείγματα317
 • IX. Αντί επιμυθίου320
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία323
 • Συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού - Η προσέγγιση της εταιρικής διοίκησης στη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού325
 • I. Εισαγωγή326
 • II. Η ευθύνη της εταιρικής διοίκησης για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους κανόνες περί ανταγωνισμού327
 • III. Συνοπτική περιγραφή του σκοπού και των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας328
 • IV. Η υιοθέτηση και η υλοποίηση στρατηγικής της επιχείρησης για τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού335
 • Διαχείριση και βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης - Managing and improving tax compliance343
 • I. Εισαγωγή344
 • II. Οι κατηγορίες της φορολογικής συμμόρφωσης347
 • ΙΙΙ. Η διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης από την πλευρά των κρατών μέσω των οδηγιών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ η εισαγωγή συστημάτων ανάλυσης κινδύνων κατά την επιλογή φορολογικών υποθέσεων προς έλεγχο στην Ελλάδα349
 • IV. Το περιεχόμενο της φορολογικής συμμόρφωσης των εταιρειών στην Ελλάδα, οι σχετικοί κίνδυνοι από την ελλιπή συμμόρφωση, ενδεικτικές περιοχές φορολογικών κινδύνων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι προκλήσεις υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων355
 • V. Ο ρόλος του υπεύθυνου φορολογικής συμμόρφωσης (Tax Compliance Officer)369
 • VI. Πρακτικές διαχείρισης βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης372
 • VII. Συμπεράσματα378
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία379
 • Compliance και περιβάλλον381
 • I. Εισαγωγικά381
 • II. Δημόσιος εξαναγκασμός σε συμμόρφωση383
 • III. Ιδιωτικός εξαναγκασμός σε συμμόρφωση397
 • IV. Συμπερασματικά411
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία413
 • Ζητήματα ευθύνης εταιρικών διοικητών415
 • Ι. Διαχωρισμός μελών ΔΣ416
 • ΙΙ. Η υποχρέωση του ΔΣ προς άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί της λειτουργίας της εταιρείας419
 • ΙΙΙ. Καθήκον επιμέλειας και διαχείριση κινδύνου441
 • IV. Ευθύνη δυνάμει του άρθρου 98 ΠτΚ474
 • V. Ποινική βάση ευθύνης - Αδίκημα της απιστίας481
 • VI. Τελικές παρατηρήσεις484
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία486
 • Ο Δικηγόρος ως Compliance Officer - Ρόλος, δεξιότητες, μέθοδοι, πρακτικά εργαλεία491
 • Ι. Ο ρόλος του Compliance Officer493
 • ΙΙ. Οι δεξιότητες του Compliance Officer498
 • ΙΙΙ. Το κατάλληλο προφίλ για το ρόλο του Compliance Officer503
 • ΙV. Ο δικηγόρος ως Compliance Officer507
 • V. Εργαλεία και μέθοδοι για την υποβοήθηση του δικηγόρου στο ρόλο του Compliance Officer509
 • VI. Παραρτήματα514
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία520
 • Από την εταιρική διακυβέρνηση στη «διακυβέρνηση» προϊόντος: οι νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) και η ένταξή τους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων521
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις522
 • II. Διακυβέρνηση προϊόντων στα πιστωτικά ιδρύματα523
 • III. Διακυβέρνηση προϊόντων στις επιχειρήσεις επενδύσεων533
 • IV. Καταληκτικές παρατηρήσεις547
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία550
 • Προγράμματα δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις551
 • I. Εισαγωγή551
 • IΙ. Το θεσμικό - κανονιστικό πλαίσιο που επιδρά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων553
 • ΙIΙ. Σε τι διαφέρουν τα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης πολυεθνικών επιχειρήσεων από αυτά εταιρειών που λειτουργούν σε μόνο μια εθνική αγορά;560
 • IV. Αντί επιλόγου563
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία565
 • Αλφαβητικό ευρετήριο567
 • 0
 • 0