Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-407-2
Σελίδες: 964
Συγγραφέας: Θ. Γαλάνης, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Γ. Ζώης, Β. Θεοφυλάκτου, Γ. Κατρούγκαλος, Ε. Καϋμενάκη, Η. Κουβαράς, Κ. Κωστελίδου, Ι. Λαμπρινάκη, Α. Μεταξάς, Α. Μπούμπα, Π. Πανταζόπουλος, Α. Παπαθωμάς, Γ. Πατρίκιος, Α. Πετρόγλου, Ν. Σοϊλεντάκης, Γ. Τασσοπούλου, Χ. Τσόγκας, Δ. Φιλίππου
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Η δεύτερη ενημερωμένη έκδοση του συλλογικού έργου «Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Διοικητικό Πρωτοδικείο» αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Διοικητικού Ουσιαστικού και Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων.

Το έργο είναι επικαιροποιημένο με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επέλθει στο δημόσιο δίκαιο, όπως είναι οι Ν 3900/2010, 3943/2011, 3994/2011, 4038/2012, 4051/2012, 4055/2012, 4072/2012, 4079/2012, 4093/2012, 4152/2013, 4170/2013, 4274/2014, 4329/2015, 4446/2016, 4465/2017 και 4509/2017 που επέφεραν τροποποιήσεις στη διοικητική δικονομία.

Ειδικότερα, ο τόμος  περιλαμβάνει τα επιμέρους αντικείμενα του ουσιαστικού διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου που αφορούν στο φορολογικό δίκαιο, στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, στην αστική ευθύνη του Δημοσίου, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στον καθορισμό των ορίων της περιφέρειας δήμων και κοινοτήτων, στα μεταλλεία - λατομεία, στα σήματα, στους αλλοδαπούς, στην αναγκαστική απαλλοτρίωση - άρση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου, στις λοιπές διοικητικές διαφορές ουσίας  καθώς και στην προσφυγή, στην αγωγή, στην ανακοπή στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης, στις εκλογικές διαφορές, στην έφεση, στην ανακοπή ερημοδικίας, στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας, στην τριτανακοπή, στην αίτηση αναθεώρησης  και, τέλος, στην προσωρινή δικαστική προστασία.

Συμπληρώνεται από ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Συνιστά ένα εύχρηστο βοήθημα για δικηγόρους και εφαρμοστές του δικαίου, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Διοικητικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.

 • 0
 • Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • [1] ΦΟΡΟΛΟΓΙA1
 • Ι. Το φαινόμενο του φόρου3
 • Α. Εισαγωγή - Η ανάγκη για την επιβολή φορολογίας3
 • Β. Έννοια - Χαρακτηριστικά του φόρου4
 • Γ. Τυπολογία των φόρων6
 • ΙΙ. Το φορολογικό δίκαιο7
 • Α. Η έννοια του συστήματος του φορολογικού δικαίου7
 • Β. Θεμελιώδεις αρχές άσκησης της κρατικής φορολογικής εξουσίας9
 • 1. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου9
 • 2. Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου11
 • 3. Οι αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας12
 • 4. Η απαγόρευση αναδρομικότητας των φορολογικών ρυθμίσεων13
 • 5. Περιορισμοί της κρατικής φορολογικής εξουσίας από τα ατομικά δικαιώματα16
 • 6. Οι αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας17
 • ΙΙΙ. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα18
 • A. Φόροι εισοδήματος18
 • 1. Εισαγωγή18
 • 2. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων18
 • 3. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων23
 • B. Φόροι επί της περιουσίας24
 • 1. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας24
 • 2. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων24
 • 3. Ο ειδικός φόρος ακίνητης περιουσίας εταιρειών 26
 • 4. Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών26
 • Γ. Φόροι επί της δαπάνης28
 • 1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας28
 • 2. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης29
 • 3. Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων και Πλοίων30
 • 4. Τέλη Χαρτοσήμου30
 • 5. Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων30
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ31
 • IV. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα31
 • V. Η φορολογική διαδικασία31
 • VΙ. Υπόδειγμα προσφυγής33
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ410
 • [2] ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ41
 • Ι. Σύνταγμα και γενικές αρχές κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου42
 • II. ΕΣΔΑ47
 • III. Κοινοτικό - Ενωσιακό Δίκαιο49
 • [3] ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ59
 • Ι. Έναρξη και διάρκεια της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης62
 • Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση62
 • 1. Γενικές Αρχές62
 • 2. Ασφαλιστικός δεσμός63
 • 3. Ασφαλιστικό βιβλιάριο64
 • 4. Ειδικότερα θέματα64
 • Β. Θέματα καταβολής και είσπραξης εισφορών67
 • 1. Γενικές Αρχές67
 • 2. Αξιόποινο της μη καταβολής εισφορών70
 • 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα72
 • 4. Καταλογισμός εισφορών εκ των υστέρων 72
 • 5. ΠΕΕ73
 • 6. ΠΕΠΑΕ74
 • 7. ΠΕΠΕΕ74
 • 8. Ειδικότερα Θέματα74
 • Γ. Πραγματική ασφάλιση76
 • 1. Γενικές Αρχές76
 • 2. Αναγνώριση ημερών εργασίας78
 • 3. Τυπική ασφάλιση79
 • 4. Ειδικότερα θέματα80
 • Δ. Πλασματική ασφάλιση81
 • 1. Γενικές αρχές81
 • 2. Αναπηρία82
 • 3. Ανεργία82
 • 4. Ασθένεια82
 • 5. Δικτατορία82
 • 6. Εθνική Αντίσταση83
 • 7. Επαναπατρισθέντες83
 • 8. Οικοδόμοι84
 • 9. Ολυμπιακή Αεροπορία84
 • 10. Ομογενείς84
 • 11. Πολιτικοί πρόσφυγες86
 • 12. Στρατιωτική υπηρεσία86
 • Ε. Πολλαπλή ασφάλιση87
 • 1. Παράλληλη ασφάλιση87
 • 2. Διαδοχική ασφάλιση88
 • ΣΤ. Προαιρετική ασφάλιση91
 • II. Αναπηρία92
 • Α. Διαπίστωση92
 • Β. Ειδική προστασία αναπήρων95
 • III. Ασφαλιστικές παροχές95
 • Α. Συντάξεις95
 • 1. Συντάξεις γήρατος95
 • 2. Σύνταξη αναπηρίας108
 • 3. Σύνταξη θανάτου112
 • Β. Επιδόματα (παραπληγικά, απόλυτης αναπηρίας - συμπαράστασης κ.λπ.)119
 • 1. Επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας119
 • 2. Επίδομα απολύτου αναπηρίας ή συμπαράστασης τρίτου προσώπου119
 • Γ. Εφάπαξ παροχές120
 • 1. Η εφάπαξ παροχή ως αμιγώς ανταποδοτική παροχή 120
 • 2. Η εφάπαξ παροχή ως παροχή κοινωνικής ασφάλισης120
 • 3. Χορήγηση εφάπαξ παροχών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης 121
 • 4. Ειδικότερα θέματα121
 • IV. Υπoδείγματα125
 • 1. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΤΔΕ περί μη χορηγήσεως επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας125
 • 2. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΤΔΕ Υπ/τος Συντάξεων ΙΚΑ130
 • 3. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΔΣ ΤΣΑΥ134
 • 4. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΤΔΕ Υπ/τος ΙΚΑ (ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ)141
 • 5. Προσφυγής - αγωγής (105-106 ΕισΝΑΚ)151
 • [4] ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ161
 • Ι. Νομικό καθεστώς162
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις163
 • Α. Όργανο του Δημοσίου163
 • 1. Όργανο της νομοθετικής λειτουργίας164
 • 2. Όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας165
 • 3. Όργανο της δικαστικής λειτουργίας165
 • Β. Η πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια166
 • Γ. Παρανομία167
 • Δ. Ζημία167
 • Ε. Αιτιώδης συνάφεια167
 • Στ. Άσκηση δημόσιας εξουσίας169
 • Ζ. Η ρήτρα υπέρ του γενικού συμφέροντος170
 • ΙΙΙ. Δικονομικά173
 • Α. Αρμοδιότητα173
 • Β. Ενεργητική νομιμοποίηση174
 • Γ. Παθητική νομιμοποίηση174
 • Δ. Αποζημίωση175
 • Ε. Παραγραφή176
 • IV. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ180
 • [5] ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ197
 • Ι. Νομολογιακή διάπλαση της αρχής 199
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις201
 • Α. Παροχή δικαιωμάτων σε ιδιώτες201
 • Β. Κατάφωρη παράβαση203
 • Γ. Αιτιώδης συνάφεια204
 • ΙΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικονομική αυτονομία των κρατών μελών205
 • ΙV. Η αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου206
 • V. Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου από ανώτατα εθνικά δικαστήρια 207
 • A. Νομική θεμελίωση της ευθύνης207
 • Β. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της ευθύνης208
 • Γ. Η ειδικότερη περίπτωση της ευθύνης κράτους μέλους επί παράβασης της υποχρέωσης υποβολής προδικαστικού ερωτήματος 210
 • VI. Θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου κατά το ελληνικό δίκαιο και η επίδραση του ενωσιακού δικαίου212
 • [6] ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ215
 • I. Γενικά216
 • II. Η εδαφική περιφέρεια των δήμων και των κοινοτήτων216
 • III. Επιτροπή ορίων 217
 • IV. Κριτήρια διοικητικής διαίρεσης των δήμων και των κοινοτήτων 217
 • V. Διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας δήμων και κοινοτήτων 221
 • VI. Αποτελέσματα της απόφασης της επιτροπής και της δικαστικής απόφασης - Νέος καθορισμός ορίων222
 • VIΙ. Υπόδειγμα προσφυγής κατά της έκθεσης της Επιτροπής Ορίων224
 • [7] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ227
 • I. Εισαγωγικά228
 • II. Νομικό καθεστώς229
 • Α. Ν 1406/1983229
 • Β. ΠΔ 458/1985230
 • Γ. Σύνταγμα230
 • Δ. Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα231
 • Ε. Ειδικότερες διατάξεις περί επιτάξεων231
 • ΙΙΙ. Έκθεση του ζητήματος232
 • ΙV. Επισημάνσεις - Νομολογία234
 • [8] ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ237
 • Ι. Νομικό καθεστώς241
 • A. Διατάξεις περί λατομείων μαρμάρου - βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών241
 • B. Διατάξεις περί μεταλλείων244
 • Γ. Διατάξεις περί προστίμων244
 • ΙΙ. Νομική φύση των διαφορών που αναφύονται246
 • Α. Κριτήριο της διάκρισης246
 • Β. Ακυρωτική διαφορά247
 • Γ. Προσφυγή ουσίας249
 • ΙΙΙ. Ακυρωτικός έλεγχος 251
 • Α. Περιεχόμενο251
 • Β. Στάθμιση252
 • Γ. Παρεμπίπτων έλεγχος252
 • IV. Δικαιοδοσία253
 • Α. Συμβούλιο της Επικρατείας253
 • Β. Μονομελές Πρωτοδικείο253
 • Γ. Επί επιβολής προστίμου254
 • Δ. Αναστολή255
 • 1. Υποχρέωση συμμόρφωσης - Συνταγματική κατοχύρωση255
 • 2. Στάθμιση256
 • 3. Αποκατάσταση λατομείου256
 • 4. Επί επιβολής προστίμου256
 • V. Έννομο συμφέρον257
 • A. Για αίτηση ακυρώσεως257
 • B. Για άσκηση παρεμβάσεως257
 • VI. Μίσθωση Λατομείου258
 • A. Κατηγορίες 258
 • Β. Αναγκαία η δημοπρασία258
 • Γ. Μισθωτική σύμβαση 259
 • Δ. Αρμόδιο δικαστήριο259
 • 1. Επί αγωγής αποδόσεως μισθίου259
 • 2. Εμπορική μίσθωση260
 • Ε. Μίσθωμα260
 • Στ. Αναγκαστική παράταση μισθώσεων - Αρχή της αναλογικότητας260
 • Ζ. Μίσθωση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας - Έκπτωση261
 • Η. Ανάκληση έκπτωσης262
 • Θ. Διατήρηση μεταλλείου ως αποθεματικού άλλου 262
 • Ι. Καταγγελία μισθώσεως λόγω μη συνετής εξορύξεως262
 • ΙΑ. Υπομίσθωση263
 • 1. Δημόσια λατομεία263
 • 2. Ιδιωτικά 263
 • VII. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων263
 • A. Χρόνος έναρξης διαδικασίας έγκρισης263
 • B. Ποια στοιχεία εξετάζονται264
 • Γ. Δεν αποκλείεται σε προστατευόμενη περιοχή264
 • Δ. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Όχι συστατικός τύπος265
 • Ε. Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης - Αρχής της πρόληψης265
 • Στ. Βιώσιμη ανάπτυξη και μεταλλεία266
 • Ζ. Προϋποθέσεις267
 • Η. Διαδικασία 268
 • Θ. Προέγκριση χωροθέτησης - Καθορισμός μεταλλευτικών περιοχών269
 • Ι. Διάρκεια ισχύος270
 • VIII. Μεταλλειοκτησία - Άδεια μεταλλευτικών ερευνών270
 • A. Ορισμός - Φύση του δικαιώματος270
 • B. Μεταλλευτική έρευνα - Άδεια - Διαδικασία270
 • Γ. Εκμίσθωση δικαιώματος - Θεμιτό μίσθωμα271
 • Δ. Μεταλλεύματα272
 • Ε. Έκπτωση από το δικαίωμα273
 • Στ. Μεταλλευτική περιοχή του Δημοσίου - Δικαίωμα προσδοκίας273
 • ΙX. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση274
 • A. Επιτρεπτό274
 • Β. Αιτιολογία274
 • X. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών - Άδεια εκμεταλλεύσεως λατομείου275
 • Α. Σε μεταλλευτική περιοχή του Δημοσίου275
 • 1. Λειτουργία λατομείου σε περιοχή υπαγόμενη στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού275
 • Β. Δικαίωμα προσδοκίας275
 • Γ. Προέγκριση χωροθέτησης275
 • Δ. Διάρκεια ισχύος277
 • XI. Φόροι - Τέλη277
 • Α. Λατομεία ανήκοντα σε ΟΤΑ - Ιδιωτικά λατομεία277
 • Β. Τέλος ακίνητης περιουσίας277
 • Γ. Φόρος μεταβίβασης δικαιώματος μεταλλειοκτησίας 278
 • XII. Περιβάλλον278
 • XIΙΙ. Λατομείο εντός δάσους279
 • A. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση279
 • B. Προϋποθέσεις279
 • Γ. Διαδικασία280
 • Δ. Χρονική διάρκεια 281
 • Ε. Συναρμοδιότητα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 281
 • XΙV. Λατομείο εντός περιοχής Natura281
 • A. Μορφή - Διάρκεια προστασίας281
 • B. Όχι απόλυτη απαγόρευση282
 • Γ. Προϋποθέσεις282
 • Δ. Προστατευόμενες ζώνες282
 • XV. Ρέματα283
 • XVI. Αλλοδαποί284
 • XVII. Μεταλλουργική Βιομηχανία - Μεταλλουργία284
 • XVΙΙΙ. Απόβλητα284
 • A. Έννοια284
 • B. Έλεγχος μεταφοράς αποβλήτων 285
 • Γ. Απόθεση - Διάθεση - Αξιοποίηση αποβλήτων 286
 • ΧΙΧ. Λατομικές περιοχές286
 • Α. Υποχρεωτικός ο καθορισμός λατομικών περιοχών286
 • Β. Προϋποθέσεις288
 • Γ. Τροποποίηση καθορισμού λατομικών περιοχών288
 • Δ. Απαγορευμένες ζώνες288
 • Ε. Άδεια οικοδομής εντός λατομικής περιοχής289
 • Στ. Κανονιστικές αποφάσεις289
 • Ζ. Λατομεία εκτός λατομικών περιοχών - Αντισυνταγματικότητα289
 • XX. Συνέχιση λειτουργίας - Αποκατάσταση λατομείου290
 • Α. Σκοπός - Προϋποθέσεις290
 • Β. Παράταση - Χρόνος291
 • XXI. Πρόστιμα292
 • Α. Αρμόδιο όργανο292
 • Β. Ένδικο βοήθημα293
 • Γ. Δικαιοδοσία293
 • Δ. Στοιχεία για τον επιμερισμό του προστίμου294
 • Ε. Δικαίωμα ακροάσεως294
 • Στ. Ενιαίο πρόστιμο295
 • XXΙI. Υπόδειγμα προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου296
 • [9] ΣΗΜΑΤΑ303
 • I. Γενικά304
 • II. Απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου κατάθεσης σημείου ως σήματος304
 • ΙΙΙ. Σχετικοί λόγοι απαράδεκτου κατάθεσης σημείου ως σήματος306
 • IV. Η διαδικασία κατάθεσης και καταχώρισης σήματος307
 • V. Διοικητικές προσφυγές και ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων της διοικητικής επιτροπής σημάτων310
 • Α. Ανακοπή310
 • Β. Παρέμβαση310
 • Γ. Προσφυγή311
 • Δ. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων312
 • VI. Συναίνεση για την καταχώριση σήματος, διαγραφή και μεταβίβαση σήματος312
 • Α. Συναίνεση για την καταχώριση σήματος312
 • Β. Διαγραφή σήματος313
 • Γ. Μεταβίβαση σήματος314
 • VII. Ένδικη προστασία του δικαιώματος χρήσης σήματος315
 • Α. Αγωγή για παράλειψη και αποζημίωση315
 • Β. Ασφαλιστικά μέτρα317
 • VΙII. Υπόδειγμα αίτησης κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για παύση χρησιμοποίησης σήματος318
 • [10] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ321
 • Ι. Εισαγωγικά323
 • ΙΙ. Ακυρωτικές Διαφορές324
 • Α. Αποφάσεις που απορρίπτουν αίτημα για χορήγηση θεώρησης εισόδου326
 • Β. Πράξεις απαγόρευσης εισόδου327
 • Γ. Άρνηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανάκληση αυτής327
 • Δ. Αποφάσεις διοικητικής απέλασης330
 • Ε. Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών331
 • ΙΙΙ. Νομολογία αίτησης ακύρωσης332
 • Α. Παραδεκτό332
 • Β. Λόγοι ακύρωσης333
 • 1. Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση345
 • 2. Άδεια διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών [άρθρο 17 του Ν 3386/2005, βλ. ήδη άρθρο 17 παρ. 1 περ. α’ Ν 4251/2014]346
 • 3. Απέλαση347
 • 4. Προηγούμενη ακρόαση353
 • IV. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως357
 • V. Αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κράτησης του υπό διοικητική απέλαση αλλοδαπού360
 • Α. Ανώτατα όρια διοικητικής κράτησης363
 • VI. Διοικητική κράτηση αλλοδαπού αιτούντος διεθνούς προστασίας368
 • Α. Προϊσχύον δίκαιο373
 • Β. Άρθρο 46 του Ν 4375/2016375
 • VΙI. Υποδείγματα379
 • 1. Αίτησης ακυρώσεως379
 • 2. Αίτησης αναστολής382
 • 3. Αντιρρήσεων385
 • [11] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΡΣΗ ΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ387
 • I. Προκύπτοντα ζητήματα - Διάκριση εννοιών388
 • A. Διάκριση μεταξύ απαλλοτρίωσης εν στενή εννοία και δέσμευσης περιουσίας, καθώς και μεταξύ απλής και ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης388
 • B. Διάκριση μεταξύ κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και συντέλεσης 389
 • Γ. Διάκριση μεταξύ ακύρωσης των πράξεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και άρσης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης390
 • Δ. Διάκριση μεταξύ αυτοδίκαιης άρσης και ανάκλησης390
 • Ε. Προκύπτοντα ζητήματα391
 • Στ. Διάκριση μεταξύ ρυμοτομικού βάρους ή δέσμευσης και ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης391
 • II. Νομοθετικό πλαίσιο393
 • Α. Διαχρονικό δίκαιο393
 • Β. Νομολογιακός καθορισμός ευλόγου χρόνου393
 • Γ. Διατάξεις Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων395
 • Δ. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης397
 • Ε. Αρμοδιότητα για την άρση απαλλοτρίωσης398
 • III. Κήρυξη απαλλοτρίωσης - Αποζημίωση399
 • Α. Κήρυξη απαλλοτρίωσης399
 • Β. Αποζημίωση402
 • IV. Αρμοδιότητα διοικήσεως - Αίτηση διοικούμενου για άρση απαλλοτρίωσης402
 • Α. Αρμοδιότητα διοικήσεως402
 • Β. Αίτηση διοικουμένου για άρση απαλλοτρίωσης406
 • V. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διάδικοι407
 • Α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου407
 • Β. Διάδικοι407
 • Γ. Θέματα επ’ ακροατηρίου διαδικασίας408
 • VI. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης408
 • Α. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου408
 • Β. Ενιαία αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου410
 • Γ. Ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου411
 • Δ. Υποχρέωση Διοικητικού Πρωτοδικείου για αναπομπή στη Διοίκηση412
 • Ε. Μειοψηφία περί απευθείας αποδυναμώσεως πολεοδομικών σχεδίων412
 • Στ. Σχετικοποίηση διάκρισης μεταξύ ρυμοτομικού βάρους και ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης413
 • Ζ. Προϋποθέσεις άρσης απαλλοτρίωσης413
 • Η. Κωλύματα άρσης απαλλοτρίωσης414
 • Θ. Καθορισμός ευλόγου χρόνου415
 • VII. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης416
 • VIΙI. Υπόδειγμα προσφυγής κατά ρητής άρνησης της Διοίκησης να άρει μη συντελεσμένη απαλλοτρίωση418
 • [12] ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ423
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο424
 • Α. Το υπό διαμόρφωση νομοθετικό καθεστώς424
 • Β. Το ισχύον μέχρι την έκδοση των εφαρμοστικών νομοθετημάτων του Ν 4442/2016 καθεστώς427
 • ΙΙ. Κριτήρια για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη νομοθεσία των Κ.Υ.Ε.430
 • ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία διαφορών433
 • Α. Ανάκληση της άδειας λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων λειτουργίας του καταστήματος433
 • Β. Διαφορές από τη μίσθωση κοινοχρήστων χώρων435
 • Γ. Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων439
 • Δ. Κυρώσεις λόγω παραβίασης της απαγόρευσης του καπνίσματος 441
 • Ε. Λοιπά τέλη442
 • ΙV. Νομολογία - Περιπτωσιολογία επί προσφυγών442
 • V. Νομολογία επί αιτήσεως αναστολής452
 • [13] ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΔΔ461
 • I. Νομικό πλαίσιο463
 • II. Πειθαρχικές ποινές μελών δικηγορικών συλλόγων464
 • A. Νομική φύση των πειθαρχικών συμβουλίων και των υπ’ αυτών εκδιδομένων αποφάσεων464
 • B. Λοιπά ζητήματα εφαρμογής πειθαρχικού δικαίου και διαδικασίας επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων 466
 • III. Πειθαρχικές ποινές μελών άλλων επαγγελματικών ενώσεων469
 • A. Ιατροί - Οδοντίατροι - Φαρμακοποιοί 469
 • Β. Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί 473
 • Γ. Λογιστές - Οικονομολόγοι473
 • IV. Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξεων επιβολής πειθαρχικών ποινών σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων474
 • V. Πειθαρχικές ποινές μελών επαγγελματικών ενώσεων και ΕΣΔΑ476
 • VI. Ενδεικτικά από την πρόσφατη πρακτική των πειθαρχικών συμβουλίων των δικηγόρων478
 • [14] ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ481
 • Ι. Νομικό καθεστώς482
 • ΙΙ. Ορισμοί483
 • Α. Μισθός483
 • Β. Σύνταξη483
 • Γ. Αποδοχές484
 • Δ. Αποζημίωση484
 • ΙΙΙ. Το δικαίωμα στις αποδοχές 485
 • IV. Μισθολόγιο487
 • V. Επιδόματα489
 • VI. Σύνταξη493
 • VII. Δικονομικά ζητήματα494
 • Α. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα494
 • Β. Παραγραφή496
 • Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης499
 • [15] ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ503
 • Ι. Εισαγωγικά504
 • II. Νομικό πλαίσιο504
 • III. Έννοια - στοιχεία506
 • IV. Περιπτωσιολογία - Νομολογία507
 • A. Περί προστασίας εν γένει αναπήρων και θυμάτων πολέμου, πολεμοπαθών, αγωνιστών εθνικής αντιστάσεως, εφέδρων παλαιών και νέων πολεμιστών, αστών προσφύγων παραπηγματούχων, σεισμοπαθών και πληγέντων εκ θεομηνιών 507
 • 1. Ανάπηροι - θύματα πολέμου507
 • 2. Πρόσφυγες510
 • 3. Αγωνιστές εθνικής αντιστάσεως, έφεδροι, παλαιοί και νέοι πολεμιστές511
 • 4. Σεισμοπαθείς, πληγέντες εκ θεομηνιών511
 • Β. Λαϊκή στέγη, εργατική κατοικία και ανταλλάξιμα ακίνητα512
 • Γ. Περί αποκαταστάσεως γεωργών και κτηνοτρόφων513
 • Δ. Υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων, των λοιπών ασφαλισμένων του Δημοσίου και των μελών των οικογενειών τους516
 • ΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ521
 • [16] Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ521
 • Ι. Εισαγωγικά523
 • ΙΙ. Παραδεκτό526
 • Α. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής526
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου526
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου526
 • 3. Ικανότητα διαδίκου527
 • 4. Ικανότητα για δικαστική παράσταση528
 • 5. Εκκρεμοδικία529
 • 6. Η δικαστική πληρεξουσιότητα529
 • 7. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης529
 • 8. To έννομο συμφέρον/ενεργητική νομιμοποίηση540
 • 9. Παθητική νομιμοποίηση541
 • 10. Η προθεσμία541
 • 11. Η ύπαρξη ενδικοφανούς προσφυγής542
 • 12. Άσκηση δεύτερης προσφυγής543
 • 13. Υποχρέωση καταβολής παραβόλου543
 • Β. Ομοδικία546
 • Γ. Συνάφεια547
 • ΙΙΙ. Βάσιμο 547
 • Α. Αναρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη548
 • Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση του συλλογικού διοικητικού οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη548
 • 1. Συγκρότηση548
 • 2. Σύνθεση549
 • Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης 549
 • Δ. Παράβαση νόμου550
 • 1. Εσφαλμένη ερμηνεία/εφαρμογή του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου550
 • 2. Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός550
 • 3. Νομοθετική Εξουσιοδότηση550
 • 4. Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας του διοικητικού οργάνου551
 • 5. Πλημμελής αιτιολογία 551
 • 6. Παράβαση δεδικασμένου552
 • Ε. Πλημμελής εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών 552
 • ΣΤ. Κατάχρηση εξουσίας552
 • IV. Διαδικασία553
 • Α. Η άσκηση της προσφυγής553
 • Β. Η προδικασία554
 • Γ. Πρόσθετοι λόγοι558
 • V. Η κύρια διαδικασία558
 • Α. Η συνεδρίαση558
 • Β. Παράσταση με δήλωση558
 • Γ. Δικαστική πληρεξουσιότητα/Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων559
 • Δ. Αναβολή562
 • Ε. Συζήτηση562
 • ΣΤ. Τα υπομνήματα563
 • Ζ. Τυπικές πλημμέλειες563
 • Η. Διακοπή και επανάληψη της δίκης564
 • Θ. Παραίτηση564
 • Ι. Συνεκδίκαση565
 • VΙ. Παρέμβαση565
 • VIΙ. Η αποδεικτική διαδικασία566
 • Α. Αντικείμενο της απόδειξης566
 • Β. Το βάρος της απόδειξης566
 • Γ. Τα αποδεικτικά μέσα566
 • Δ. Η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων566
 • Ε. Προδικασία569
 • VIΙI. Η Απόφαση 569
 • Α. Η εξουσία του δικαστηρίου569
 • Β. Είδη αποφάσεων571
 • Γ. Η διαδικασία λήψης της απόφασης571
 • Δ. Διαδικασία κατάρτισης, έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης572
 • Ε. Το πρωτότυπο της απόφασης/στοιχεία της απόφασης573
 • ΣΤ. Υπογραφή της απόφασης573
 • Ζ. Επίδοση της απόφασης573
 • Η. Οι συνέπειες της απόφασης574
 • Θ. Υποχρέωση συμμόρφωσης 574
 • IΧ. Υπόδειγμα υπομνήματος σε προσφυγή για ασφαλιστική διαφορά του Ν 702/1977577
 • [17] Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ581
 • Ι. Παραδεκτό583
 • Α. Έννοια583
 • Β. Αντικείμενο της αγωγής583
 • Γ. Αυτοτέλεια της αγωγής587
 • Δ. Διοικητική προδικασία588
 • ΙΙ. Βάσιμο588
 • Α. Βάσιμο της αγωγής588
 • Β. Ειδικότερες προϋποθέσεις του βασίμου589
 • 1. Νόμιμος λόγος ευθύνης (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) 589
 • 2. Ευθύνη από πράξεις οργάνων δικαστικής λειτουργίας590
 • 3. Ευθύνη από πράξεις οργάνων νομοθετικής λειτουργίας591
 • 4. Μελλοντικές απαιτήσεις592
 • 5. Έκταση ζημίας593
 • 6. Συντρέχον πταίσμα594
 • 7. Ηθική βλάβη596
 • ΙΙΙ. Διαδικασία597
 • Α. Υποχρεώσεις του δικαστηρίου597
 • Β. Υποχρεώσεις της διοίκησης599
 • Γ. Δικαιώματα των διαδίκων599
 • Δ. Συζήτηση600
 • IV. Απόδειξη601
 • A. Απόφαση603
 • 1. Βάσει αιτήματος603
 • 2. Προσωρινά εκτελεστή απόφαση 603
 • 3. Παραγραφή604
 • 4. Τόκοι607
 • V. Παρέμβαση608
 • VΙ. Υποδείγματα610
 • 1. Αγωγής αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ610
 • 2. Προσφυγής - Αγωγής624
 • [18] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ633
 • I. Γενικά635
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού636
 • Α. Δικαιοδοσία636
 • Β. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης642
 • Γ. Έννομο συμφέρον 645
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση645
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση 650
 • Δ. Προθεσμία651
 • ΙΙΙ. Νομιμότητα ταμειακής βεβαίωσης652
 • ΙV. Νομιμότητα κατάσχεσης659
 • V. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού661
 • VI. Άσκηση της ανακοπής 665
 • VII. Έκταση του δικαστικού ελέγχου668
 • VIII. Η απόφαση 676
 • IX. Ένδικα μέσα 676
 • X. Προσωρινή δικαστική προστασία 676
 • XΙ. Υπόδειγμα ανακοπής678
 • [19] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ699
 • Ι. Νομοθεσία702
 • ΙΙ. Διαδικασία εκλογικών διαφορών703
 • Α. Φύση της διαφοράς703
 • Β. Άμεση - έμμεση εκλογή 703
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής άρθρου 6 της ΕΣΔΑ704
 • Δ. Συνταγματικότητα704
 • ΙΙΙ. Αρμόδιο δικαστήριο704
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα704
 • Β. Διαχρονικό δίκαιο705
 • ΙV. Ένσταση705
 • Α. Τρόπος άσκησης705
 • Β. Προσβαλλόμενες πράξεις706
 • Γ. Περιοριστική απαρίθμηση708
 • Δ. Ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 246 του ΚΔΔ και μετά την θέσπιση του άρθρου 15 του Ν 3051/2002708
 • Ε. Συμπροσβαλλόμενες πράξεις709
 • ΣΤ. Παράβολο709
 • V. Προϋποθέσεις παραδεκτού 710
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον710
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση712
 • 1. Διάδικος το φυσικό πρόσωπο, όχι το Δημόσιο712
 • 2. Ρητή αναφορά στο πρόσωπο713
 • Γ. Δεύτερη ένσταση713
 • Δ. Προθεσμία713
 • Ε. Ανώτατο χρονικό όριο 715
 • Στ. Κατ’ εξαίρεση υπέρβαση ανωτάτου ορίου716
 • VΙ. Λόγοι716
 • Α. Περιεχόμενο716
 • Β. Επαναληπτική ψηφοφορία716
 • Γ. Απώλεια βιβλίων - εκλογικού σάκου717
 • Δ. Κωλύματα εκλογιμότητας - κρίσιμος χρόνος717
 • Ε. Αθέμιτη συμπεριφορά προσώπου718
 • ΣΤ. Πράξεις μεταδημότευσης718
 • Ζ. Πασίδηλα720
 • Η. Πρόγραμμα διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών720
 • Θ. Εσφαλμένη αρίθμηση ψηφοδελτίων721
 • Ι. Ανακήρυξη των συνδυασμών ή των υποψηφίων721
 • ΙΑ. Ποσόστωση - Συνταγματικότητα721
 • ΙΒ. Κρίσιμο χρονικό σημείο723
 • ΙΓ. Επιτυχών συνδυασμός 42% - Συνταγματικότητα724
 • ΙΔ. Λευκά ψηφοδέλτια - Δεν προσμετρώνται στα έγκυρα725
 • ΙΕ. Χρόνος μεταβολής του εκλογικού συστήματος725
 • ΙΣΤ. Αρμοδιότητα διοικητικής φύσης725
 • ΙΖ. Διακριτικά γνωρίσματα726
 • ΙΗ. Περιοριστική απαρίθμηση των λόγων ακυρότητας730
 • ΙΘ. Αόριστος λόγος730
 • Κ. Αρχή της μυστικής ψηφοφορίας731
 • ΚΑ. Μεταβολή πραγματικής βάσεως731
 • ΚΒ. Πρόσθετοι λόγοι731
 • ΚΓ. Αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων σταυρών προτίμησης 731
 • ΚΔ. Αναπλήρωση ελλείψεων ψηφοδελτίων732
 • ΚΕ. Νόμιμη σύνθεση εκλογικού συνδυασμού 732
 • VIΙ. Περιεχόμενο του δικογράφου732
 • Α. Αναγκαία στοιχεία732
 • Β. Ορισμένο του δικογράφου733
 • Γ. Νομική έννοια - Κρίση περί τα πράγματα735
 • Δ. Καθ’ ου η ένσταση - Συγκεκριμένο πρόσωπο735
 • Ε. Μεταβολή της πραγματικής βάσης736
 • ΣΤ. Συνταγματικότητα του άρθρου 251 ΚΔΔ736
 • VIΙI. Ανασταλτικό αποτέλεσμα736
 • IΧ. Διαβίβαση736
 • X. Εκδίκαση της ένστασης736
 • Α. Προδικασία736
 • Β. Ενδεικτική η προθεσμία738
 • Γ. Δυνητική η συλλογή του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού738
 • Δ. Δυνητική η εξέταση μαρτύρων738
 • Ε. Διατυπώσεις - Συνταγματικότητα 738
 • ΣΤ. Μη επίδοση ένστασης - Λόγος αναβολής της συζήτησης738
 • Ζ. Κύρια διαδικασία 739
 • Η. Μη κλήτευση του καθ’ ου739
 • Θ. Αποδεικτικά στοιχεία - Χρόνος προσκόμισης739
 • Ι. Προδικαστική απόφαση - Συμπλήρωση των αποδείξεων739
 • ΙΑ. Εξέταση μαρτύρων - Διαδικασία740
 • ΙΒ. Ενορκες μαρτυρικές καταθέσεις740
 • ΙΓ. Παρεμπίπτων έλεγχος 740
 • ΧΙ. Παρέμβαση742
 • Α. Διαδικασία742
 • Β. Μόνο πρόσθετη παρέμβαση742
 • Γ. Έννομο συμφέρον743
 • Δ. Μη νόμιμη η διεύρυνση του αντικειμένου της δίκης 743
 • Ε. Καθ’ ου η παρέμβαση743
 • ΧΙΙ. Αντένσταση 743
 • Α. Προϋποθέσεις 743
 • Β. Λόγοι744
 • Γ. Διαδικασία744
 • Δ. Συνεκδίκαση 744
 • Ε. Τύχη της αντένστασης επί απορρίψεως της ένστασης744
 • ΣΤ. Έννομο συμφέρον745
 • Ζ. Καθ’ ου η αντένσταση745
 • Η. Ορισμένο των λόγων της αντενστάσεως745
 • ΧΙΙΙ. Εξουσία του δικαστηρίου745
 • Α. Παράβαση του νόμου 745
 • Β. Ακύρωση εκλογής 746
 • Γ. Έλλειψη νόμιμων προσόντων747
 • Δ. Ανακήρυξη επιτυχόντων748
 • Ε. Δημοσίευση748
 • ΣΤ. Ισχύς έναντι όλων749
 • Ζ. Ακριβέστερη περιγραφή του διακριτικού γνωρίσματος 749
 • Η. Αιτιολογία749
 • ΧΙV. Γνωστοποίηση των αποφάσεων749
 • Α. Ανάρτηση750
 • Β. Διαβίβαση αντιγράφου στον Υπουργό750
 • ΧV. Ένδικα μέσα750
 • Α. Προβλεπόμενα ένδικα μέσα750
 • Β. Προθεσμία750
 • Γ. Τριτανακοπή751
 • Δ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα 752
 • Ε. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων752
 • ΣΤ. Κατάργηση του ενδίκου μέσου της έφεσης752
 • Ζ. Συνταγματικότητα753
 • ΧVΙ. Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση753
 • Α. Ομοδικία753
 • Β. Συνεκδίκαση754
 • XVIΙ. Δικολογική ικανότητα των διαδίκων754
 • XVIΙI. Κατάργηση της δίκης754
 • Α. Προϋποθέσεις754
 • Β. Θάνατος υποψηφίου754
 • Γ. Παραίτηση755
 • XIΧ. Προσωρινή δικαστική προστασία755
 • [20] ΕΦΕΣΗ757
 • I. Γενικά 758
 • A. Ορισμός 758
 • B. Εφαρμοστέο δίκαιο759
 • Γ. Αρμόδιο δικαστήριο759
 • ΙΙΙ. Παραδεκτό759
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση759
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση760
 • Γ. Προσβαλλόμενη απόφαση760
 • Δ. Προθεσμία764
 • Ε. Μεταβολή του αντικειμένου της διαφοράς767
 • ΙΙΙ. Βάσιμο768
 • IV. Διαδικασία770
 • V. Απόδειξη771
 • VI. Απόφαση 772
 • VII. Παρέμβαση773
 • VIII. Αναστολή εκτελέσεως774
 • ΙX. Αντέφεση776
 • X. Υπόδειγμα έφεσης778
 • [21] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ781
 • Ι. Εισαγωγικά781
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού782
 • ΙΙΙ. Λόγοι ανακοπής ερημοδικίας783
 • ΙV. Διαδικασία 786
 • V. Η απόφαση786
 • VΙ. Υπόδειγμα ανακοπής ερημοδικίας788
 • [22] ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ791
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις792
 • Α. Η έννοια792
 • Β. Το νομικό πλαίσιο793
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις διόρθωσης793
 • Α. Απόφαση δικαστική793
 • Β. Τα πρακτικά794
 • Γ. Έννοια λάθους794
 • Δ. Λάθος795
 • 1. Στο προεισαγωγικό795
 • 2. Στο σκεπτικό/αιτιολογικό795
 • 3. Στο διατακτικό796
 • Ε. Γραφικό λάθος796
 • ΣΤ. Λογιστικό λάθος796
 • Ζ. Διόρθωση με ένδικα μέσα797
 • Η. Λάθη διορθωτέα κατά τη νομολογία797
 • Θ. Λάθη αποκλείοντα την διόρθωση, κατά τη νομολογία798
 • Ι. Ελλιπές διατακτικό799
 • ΙΑ. Ανακριβές διατακτικό799
 • ΙΒ. Αυτεπάγγελτη διόρθωση799
 • ΙΙΙ. Η ερμηνεία800
 • Α. Ασάφεια800
 • Β. Αμφιβολία800
 • Γ. Κανόνες ερμηνείας801
 • Δ. Αμετάβλητο του διατακτικού801
 • IV. Η διαδικασία801
 • Α. Αιτών802
 • Β. Προθεσμία803
 • Γ. Προδικασία - συζήτηση803
 • V. H απόδειξη804
 • VI. Η απόφαση805
 • VII. Τα ένδικα μέσα806
 • IΧ. Υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης και ερμηνείας807
 • [23] ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ809
 • Ι. Γενικά810
 • ΙΙ. Παραδεκτό810
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση810
 • B. Παθητική νομιμοποίηση813
 • Γ. Προσβαλλόμενη απόφαση 813
 • Δ. Προθεσμία815
 • ΙΙΙ. Βάσιμο 815
 • IV. Διαδικασία 816
 • V. Απόδειξη816
 • VI. Απόφαση816
 • VII. Παρέμβαση817
 • VIII. Ανασταλτικό αποτέλεσμα817
 • IΧ. Υπόδειγμα τριτανακοπής818
 • [24] Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ821
 • Ι. Εισαγωγικά821
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού822
 • ΙΙΙ. Βάσιμο - Λόγοι αιτήσεως αναθεωρήσεως824
 • ΙV. Διαδικασία 825
 • V. Η απόφαση826
 • VI. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας826
 • VΙI. Υπόδειγμα αίτησης αναθεώρησης828
 • [25] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ831
 • Ι. Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές ουσίας - Γενικό μέρος835
 • Α. Η αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων835
 • 1. Προϋποθέσεις838
 • 2. Αρμοδιότητα838
 • 3. Λόγοι αναστολής839
 • 4. Ειδικές κατηγορίες διαφορών841
 • 5. Λόγοι που κωλύουν τη χορήγηση αναστολής844
 • 6. Διαδικασία847
 • 7. Απόφαση852
 • 8. Παραίτηση855
 • 9. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης856
 • 10. Νομολογία857
 • Β. Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων866
 • 1. Προϋποθέσεις866
 • 2. Αρμοδιότητα867
 • 3. Λόγοι αναστολής868
 • 4. Λόγοι που κωλύουν τη χορήγηση αναστολής869
 • 5. Διαδικασία (προδικασία - κύρια διαδικασία - απόφαση)871
 • 6. Νομολογία871
 • Γ. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης873
 • 1. Προϋποθέσεις873
 • 2. Αρμόδιο δικαστήριο 873
 • 3. Λόγοι προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης873
 • 4. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης874
 • 5. Διαδικασία (προδικασία - κύρια διαδικασία - απόφαση)875
 • 6. Νομολογία875
 • Δ. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης877
 • 1. Προϋποθέσεις877
 • 2. Αρμοδιότητα878
 • 3. Λόγοι προσωρινής επιδίκασης απαίτησης878
 • 4. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης 879
 • 5. Διαδικασία880
 • 6. Απόφαση881
 • 7. Νομολογία883
 • II. Προσωρινή δικαστική προστασία στις ειδικές διαδικασίες886
 • Ε. Κατά τη διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης886
 • 1. Προσωρινή προστασία κατά τη διαδικασιά διαφορών που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων886
 • 2. Κατά την επιβολή προσωπικής κράτησης887
 • 3. Νομολογία888
 • Στ. Κατά τη διαδικασία των εκλογικών διαφορών889
 • 1. Κατά τη διαδικασία διαφορών της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης889
 • 2. Κατά την εκλογική διαδικασία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου889
 • ΙII. Υποδείγματα890
 • 1. Αίτησης αναστολής890
 • 2. Αίτησης προσωρινής επιδίκασης απαίτησης προς το (τριμελές) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών898
 • 3. Αίτησης αναστολής επί ανακοπής κατά έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου902
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ907
 • 0
 • 0