Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε.

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-562-732-4
Σελίδες: 456
Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Το σύγγραμμα "Μέτοχοι και Εταιρική Εποπτεία, Η Ενεργός Ανάμειξη των Μετόχων στις Εταιρικές Αποφάσεις ως Μέσο Άσκησης Εποπτείας στη Διοίκηση της ΑΕ", εστιάζει στο ρόλο που οι Μέτοχοι έχουν στη σύγχρονη ΑΕ και στα συνακόλουθα Μετοχικά Δικαιώματα Συμμετοχής και Κατανομής Αρμοδιοτήτων. Τα ανωτέρω θέματα βρίσκονται στο κέντρο της διεθνούς προβληματικής για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Στις σελίδες του Βιβλίου αναλύονται διεξοδικά η Θεωρία Διαχείρισης Αλλότριων Συμφερόντων (Agency Theory), η Κατανομή των Εξουσιών στην ΑΕ, το Δικαίωμα Ουσιαστικής Συμμετοχής και η Μετοχική Ενεργοποίηση και Οδηγία 2007/36/ΕΚ.

Η ύλη διαρθρώνεται ως εξής. Μετά τον Πρόλογο ακολουθούν οι Εισαγωγικές Παρατηρήσεις όπου αναπτύσσονται κατά σειρά η Συρρίκνωση του Εποπτικού Ρόλου που έχουν οι Μέτοχοι, η Ενεργοποίηση των Μετόχων, και η Συγκριτική Προσέγγιση και Οικονομική Ανάλυση σχετικά με τους Μετόχους και την Εταιρική Εποπτεία που ασκούν. Μετά τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις αναπτύσσονται τα τρία μέρη του Βιβλίου που αφορούν στην Οικονομική Θεμελίωση του Εποπτικού Ρόλου που έχουν οι Μέτοχοι, στην Εταιρική Εποπτεία, και στα Όρια της, με έμφαση στην Συμμετοχή της Γενικής Συνέλευσης στη Λήψη Διαχειριστικών Αποφάσεων και στην Εταιρική Εποπτεία και στις Συνθήκες Άσκησης της με έμφαση στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Η ύλη ολοκληρώνεται με τη σχετική Βιβλιογραφία και το ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Ειδικότερα, αναπτύσσονται οι Σχέσεις των Μετόχων με τους Διαχειριστές, η Συλλογική Δράση στην Πολυμετοχική Εταιρεία, η Αγορά ως Εξωτερικός Ελεγκτικός Οργανισμός, η Ευθύνη της Διοίκησης, η Διορθωτική Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης, οι Προϋποθέσεις Άδειας της Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι και η Σχέση τους με την Εταιρεία, η Μετοχική Πρωτοβουλία, η Μετοχική Πληροφόρηση, η Εταιρική Εποπτεία μέσα από τη Διαδικασία της Ψηφοφορίας και η Υποχρέωση Διευκόλυνσης της Δράσης που αναλαμβάνουν οι Μέτοχοι.

Η ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών θέτει μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων, και την ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου του Μετόχου. Το Βιβλίο παρακολουθεί και αναλύει τον ρόλο που οι Μέτοχοι παραδοσιακά ασκούν στην Εταιρική Εποπτεία μιας ΑΕ και απευθύνεται στον Νομικό και στον Οικονομολόγο που ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • Συρρίκνωση του εποπτικού ρόλου του μετόχου: έμφαση στην προβληματική του εταιρικού συμφέροντος2
 • Η διάσταση εταιρικού και μετοχικού συμφέροντος (πλουραλιστική άποψη)2
 • Η ταύτιση εταιρικού και μετοχικού συμφέροντος (μονιστική άποψη)6
 • Η ενεργοποίηση του μετόχου11
 • Ο μέτοχος ως «κύριος της επιχείρησης»12
 • Ο μέτοχος ως εκφραστής συμμετοχικής δημοκρατικής αντίληψης12
 • Ο μέτοχος ως φορέας ελεγκτικής εξουσίας14
 • Διάρθρωση της ύλης18
 • Η μέθοδος18
 • Το αντικείμενο της μελέτης27
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ31
 • Κεφάλαιο Πρώτο Η εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας της διαχείρισης αλλότριων συμφερόντων (agency) στην ανώνυμη εταιρία31
 • Η σχέση δικαιούχου συμφερόντων – διαχειριστή (principal-agent)31
 • Βασικές έννοιες31
 • Οι ενδοεταιρικές σχέσεις ως σχέσεις agent-principal37
 • Απώλειες από τη διαχείριση αλλότριων συμφερόντων στην ΑΕ52
 • Το πρόβλημα της συλλογικής δράσης στην πολυμετοχική εταιρία53
 • Οι οριζόντιες απώλειες στην ΑΕ συγκεντρωμένης μετοχικής ιδιοκτησίας31
 • Κεφάλαιο Δεύτερο Μηχανισμοί απάμβλυνσης της ενδοεταιρικής ασυμμετρίας συμφερόντων66
 • Η αγορά ως εξωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός66
 • Η ανεπάρκεια των αγορών προϊόντος, κεφαλαίου και εργασίας στελεχών66
 • Η ανεπάρκεια της αγοράς εταιρικού ελέγχου70
 • H ανεπάρκεια της «αγοράς» εταιρικών δικαίων77
 • Εσωτερικοί μηχανισμοί εποπτείας της διοίκησης79
 • Η θέσπιση κινήτρων80
 • Η σύνθεση του διοικητικού οργάνου87
 • Η ευθύνη της διοίκησης93
 • Ο μέτοχος ως παράγων περιστολής των απωλειών από τις σχέσεις agency102
 • Το ιάσιμο της συλλογικής απάθειας: Έξοδος vs. Συμμετοχή102
 • Η απάθεια ως αποτέλεσμα νομοθετικών εμποδίων105
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ111
 • Κεφάλαιο Πρώτο Η εκ του νόμου εμπλοκή της ΓΣ στην εταιρική διοίκηση: Το πρόβλημα των αρρύθμιστων αρμοδιοτήτων113
 • Ρυθμιστικό κενό και κριτήρια πλήρωσης113
 • Ατέλειες της τεθειμένης ρύθμισης114
 • Κατευθυντήριες αρχές οριοθέτησης με συγκριτικό ενδιαφέρον95
 • Αρρύθμιστες αρμοδιότητες στο ελληνικό δίκαιο133
 • Εφαρμογές157
 • Μέτρα σχετικά με τη διάρθρωση της επιχείρησης157
 • Μέτρα δι-επιχειρηματικής συνεργασίας175
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις181
 • Κεφάλαιο Δεύτερο Η δυνατότητα ανάμειξης της ΓΣ στην εταιρική διοίκηση183
 • Οργανικές αρμοδιότητες και δικαιοπρακτική αυτονομία183
 • Υποστηριζόμενες απόψεις183
 • Η διαχειριστική παρέμβαση της ΓΣ ως μορφή αυτοκαθορισμού188
 • Διαφοροποίηση των οργανικών αρμοδιοτήτων με βάση τη φύση των μέτρων197
 • Η ερμηνευτική διαφοροποίηση202
 • Η νομοθετική διαφοροποίηση197
 • Διαφοροποίηση των οργανικών αρμοδιοτήτων με βάση τη φύση των μέτρων215
 • Η μετοχική συναίνεση ως μέσο αυτορρύθμισης στις εισηγμένες ΑΕ215
 • Η φύση των μέτρων ως όριο της ανάμειξης των μετόχων217
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ223
 • Κεφάλαιο Πρώτο Ενδυνάμωση της ουσιαστικής συμμετοχής223
 • Η ενίσχυση της διαδικασίας ως μέσο προώθησης της μετοχικής συμμετοχής223
 • Το φαινόμενο της «διαδικαστικοποίησης» του εταιρικού δικαίου223
 • Από το δικαίωμα ψήφου στο «δικαίωμα της πεφωτισμένης ψήφου»228
 • Εγγενείς αδυναμίες της διεθνούς μετοχικής ενεργοποίησης247
 • Ως προς τη σχέση μετόχου και εταιρίας247
 • Ως προς το πρόσωπο του μετόχου269
 • Κεφάλαιο Δεύτερο Η ουσιαστική συμμετοχή ως πηγή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων287
 • Δικαιώματα που εξυπηρετούν την ποιότητα της διαδικασίας287
 • Μετοχική πρωτοβουλία287
 • Μετοχική πληροφόρηση και εταιρική διαφάνεια319
 • Μετοχική ψηφοφορία: εποπτεία χωρίς φυσική παρουσία340
 • Υποχρεώσεις και ευθύνες από τη «διαδικαστικοποίηση»του εταιρικού δικαίου355
 • Ως προς το διοικητικό όργανο355
 • Ως προς το μέτοχο373
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ391
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ421