Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-408-9
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Χρ. Σατλάνης

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη μεθοδολογία του δικαίου για την κυπριακή έννομη τάξη. Η ύλη του παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο και εμπλουτίζεται με παραδείγματα και περιπτωσιολογία από όλους σχεδόν τους κλάδους του δικαίου, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρων όλων των νομικών.

Τα επιμέρους θέματα του σχετικού υλικού χωρίζονται σε δύο βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βαθμίδες, τα κριτήρια και οι μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου (αρχή n.c.n.p.s.l., ερμηνεία διατάξεων Ποινικής Δικονομίας, ερμηνεία υπό στενή έννοια, αναλογία νόμου και αναλογία δικαίου, διορθωτική ερμηνεία, ερμηνεία σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και την ΕΣΔΑ κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται περιπτώσεις ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου κυρίως από την κυπριακή έννομη τάξη (συγκεκριμενοποίηση αόριστων νομικών εννοιών, περιπτώσεις αντίθεσης με ΕΣΔΑ και νομολογία ΕΔΔΑ στην ποινική διαδικασία, παραδείγματα contra legem ερμηνείας, φαινομενική συρροή ποινικών αδικημάτων, θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού του αποτελέσματος της πράξης στον δράστη, ίση μεταχείριση στην απασχόληση, κάλυψη κενών της εθνικής έννομης τάξης με βάση το Διεθνές Δίκαιο, αρχή της ισότητας των όπλων, άρση εταιρικού πέπλου, προσβολές περιουσίας, πειθαρχική διαδικασία κ.ά.).

Αποτελεί ένα σημαντικό και χρηστικό βοήθημα, δεδομένου ότι η γνώση της μεθοδολογίας του δικαίου είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη για κάθε νομικό.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ15
 • ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ15
 • Α. Εισαγωγή15
 • Β. Η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia, certa (n.c.n.p.s.l.)26
 • Γ. Η ερμηνεία των διατάξεων της Ποινικής Δικονομίας33
 • Δ. Η ερμηνεία υπό στενή έννοια ή συγκεκριμενοποίηση αόριστων και ασαφών εννοιών37
 • Ε. Η αναλογία νόμου και η αναλογία δικαίου50
 • ΣΤ. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου62
 • Ζ. Μέθοδοι και κριτήρια ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης των διεθνών συνθηκών87
 • Η. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατικών αρχών για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του ΕΔΔΑ110
 • Θ. Ερμηνεία και εφαρμογή του εθνικού νόμου σύμφωνη ή εναρμονισμένη με Οδηγία και γενικότερα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης125
 • Ι. Παραδείγματα ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΣΔΑ και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης)148
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ175
 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ175
 • 1. Συγκεκριμενοποίηση της αόριστης και ασαφούς έννοιας «συνουσία» στον βιασμό175
 • 2. Ένα παράδειγμα συγκεκριμενοποίησης της αόριστης έννοιας του εξαναγκασμού σε σύμβαση με βάση ερμηνεία σύμφωνη με το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο179
 • 3. Περίπτωση αντίθεσης με την ΕΣΔΑ και τη Νομολογία του ΕΔΔΑ στην ποινική διαδικασία185
 • 4. Παράδειγμα contra legem (διορθωτικής) ερμηνείας με κριτήριο την αρχή της αναλογικότητας (μείωση της ποινής στη ληστεία με πυροβόλο όπλο και λεία μικρής αξίας)193
 • 5. Παράδειγμα contra legem ερμηνείας (διορθωτικής επεκτατικής εφαρμογής του νόμου) με κριτήριο τη στάθμιση έννομων αγαθών, δικαιωμάτων και συμφερόντων και με βάση το συγκριτικό δίκαιο (κατάσταση ανάγκης)197
 • 6. Φαινομενική συρροή ποινικών αδικημάτων και μη εφαρμογή νόμου201
 • 7. Αξιολογική αντινομία και επιβεβλημένη διορθωτική ερμηνεία (εξομοίωση από τον νόμο φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου)206
 • 8. Μια ακόμα περίπτωση μη εφαρμογής ποινικού νόμου (αποκάλυψη κρατικού απορρήτου)207
 • 9. Η Θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού του αποτελέσματος της πράξης στον δράστη ως μέθοδος ερμηνείας για τον αποκλεισμό της ποινικής ευθύνης (δικαιοσυγκριτική θεώρηση και παρουσίαση από τη σκοπιά του γερμανικού δικαίου)212
 • 10. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά το Σύνταγμα της Κύπρου (διορθωτική επεκτατική εφαρμογή νόμου)231
 • 11. Ο μέγιστος χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας ως ένα παράδειγμα μετασχηματισμού Οδηγίας και ερμηνείας του νόμου που την ενσωμάτωσε στο Κυπριακό Δίκαιο234
 • 12. Μη εφαρμογή ποινικής διάταξης (δυσφήμηση ξένων ηγεμόνων)236
 • 13. Περίπτωση contra legem ερμηνείας στις εργασιακές σχέσεις (καταχρηστική άσκηση δικαιώματος)242
 • 14. Μια περίπτωση κάλυψης κενού της εθνικής έννομης τάξης με βάση το Διεθνές Δίκαιο (ετεροδικία)248
 • 15. Μια ακόμα περίπτωση ερμηνείας σύμφωνης με το Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετάφραση δικογράφου αγωγής που επιδίδεται στην αλλοδαπή)251
 • 16. Μια περίπτωση περαιτέρω διάπλασης του δικαίου σύμφωνης με την ΕΣΔΑ - Η αρχή της διαδικαστικής ισότητας των όπλων και των μερών256
 • 17. Συμφωνίες περιοριστικές του εμπορίου και τελεολογική συστολή υπό το πρίσμα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης266
 • 18. Ερμηνεία contra legem στην περίπτωση της άρσης του εταιρικού πέπλου274
 • 19. Συγκεκριμενοποίηση της αόριστης έννοιας «έννομο συμφέρον» στην προσφυγή για ακύρωση διοικητικής πράξης283
 • 20. Συγκεκριμενοποίηση της αόριστης έννοιας «νομικά σημεία» στη διοικητική δίκη289
 • 21. Πραιτωρική δημιουργία κανόνα δικαίου για το αστικό αδίκημα από το Ανώτατο Δικαστήριο (προστασία ιδιοκτησίας-περιουσίας) 294
 • 22. Καθήκοντα συμβούλου εταιρείας στην Κυπριακή Έννομη Τάξη και πραιτωρική δημιουργία αυτών298
 • 23. Αξίωση του διαδίκου σε αστική ή διοικητική δίκη και του κατηγορουμένου σε ποινική ή πειθαρχική δίκη για ένα αμερόληπτο δικαστήριο - Επίδραση της ΕΣΔΑ στο εθνικό δίκαιο301
 • 24. Μια ακόμα πραιτωρική δημιουργία κανόνα δικαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο (αστικό αδίκημα με προσβολή της ιδιωτικής ζωής και υποχρέωση αποζημίωσης)308
 • 25. Το ζήτημα της προσβολής ή μη ανθρώπινου δικαιώματος στην καθοδηγητική για τα εθνικά δικαστήρια Νομολογία του ΕΔΔΑ υπό το πρίσμα της προσβολής της περιουσίας311
 • 26. Το ζήτημα της συνέχισης ή μη της πειθαρχικής διαδικασίας για μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας που υπέβαλαν παραίτηση και έγινε δεκτή ή ήδη αφυπηρέτησαν323
 • 0
 • 0