ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΑίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξηςΑίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής διοικητικής πράξηςΠροσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξηςΦορολογική προσφυγήΚοινωνικοασφαλιστική προσφυγήΑνακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-413-3
Σελίδες: 548
Συγγραφέας: Α. Κούνδουρος, Π. Μαρινάκης, Θ. Παραμύθας, Χ. Τσόγκας
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη

Με την νέα επίτομη έκδοση «Ένδικα βοηθήματα στη Διοικητική Δίκη» παρουσιάζονται τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η διάταξη της σχετικής ύλης παρακολουθεί τα επιμέρους ένδικα βοηθήματα και ειδικότερα την αίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης, την αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής διοικητικής πράξης, την προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης, την φορολογική και την κοινωνικοασφαλιστική προσφυγή, καθώς επίσης και την ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σχετική νομοθεσία επικαιροποιημένη με τους Νόμους που επηρεάζουν τη διοικητική δίκη και ιδίως τους Ν 3900/2010, 4055/2012, 4274/2014, 4446/2016 και 4465/2017, καθώς επίσης και τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν 4509/2017, οι οποίοι επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στη διοικητική δικονομία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, στο έργο παρουσιάζονται με ενδελεχή ανάλυση τα ένδικα βοηθήματα που αφορούν στις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές από τον μνημονιακό νομοθέτη.

Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται εισαγωγικά σχόλια, όπως επίσης και επισημάνσεις που διευκολύνουν τον αναγνώστη. Το έργο περιλαμβάνει νομολογία εμπλουτισμένη με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ταξινομημένη θεματικά. Επιπλέον στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνεται αρθρογραφία και βιβλιογραφία καθώς και πρακτικά, χρήσιμα υποδείγματα που πλαισιώνουν την ύλη του διοικητικού δικαίου.

 • 0
 • 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ1
 • Α. Νομοθεσία1
 • Β. Εισαγωγικά3
 • I. Εκτελεστότητα. Καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο - Παράλληλη προσφυγή3
 • II. Ενσωμάτωση. Σύνθετη διοικητική ενέργεια - Συνάφεια. Διοικητική διαδικασία. Aνάκληση πράξης8
 • III. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Σιωπηρή απόρριψη διοικητικής προσφυγής. Προθεσμίες 14
 • IV. Έννομο συμφέρον. Κατάργηση της δίκης18
 • V. Διάδικοι. Προαπόδειξη. Νομιμοποίηση δικηγόρου -Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης. Δικαστική δαπάνη20
 • VI. Λόγοι ακυρώσεως24
 • VII. Προσωρινή δικαστική προστασία30
 • VIII. Τριτανακοπή - Έφεση39
 • IX. Συμμόρφωση της Διοίκησης σε απόφαση ακυρωτικού δικαστηρίου 41
 • Γ. Επισημάνσεις 46
 • Δ. Νομολογία53
 • I. Φύση προσβαλλόμενης πράξης53
 • ΙΙ. Τεκμήριο νομιμότητας. Σύνθετη διοικητική ενέργεια69
 • IIΙ. Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας. Έλλειψη παράλληλης προσφυγής72
 • ΙV. Αρμόδιο καθ’ ύλη ακυρωτικό δικαστήριο. Συμπροσβαλλόμενες πράξεις74
 • V. Έννομο συμφέρον75
 • VI. Διοικητική διαδικασία. Προθεσμίες. Ανάκληση πράξης82
 • VII. Διάδικοι. Δικαστική πληρεξουσιότητα. Συζήτηση89
 • VΙΙΙ. Λόγοι ακυρώσεως91
 • IX. Προσωρινή δικαστική προστασία 97
 • Χ. Τριτανακοπή. Έφεση99
 • XΙ. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση ακυρωτικού δικαστηρίου99
 • Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία101
 • ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων105
 • Ι. Χαρακτηρισμός κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας - Επιβολή προστίμου105
 • ΙΙ. Οικοδομική άδεια117
 • IΙΙ. Ανάκληση διορισμού δημοσίου υπαλλήλου133
 • IV. Mη επιλογή δημοσίου υπαλλήλου ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου139
 • V. Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε δημόσιο υπάλληλο146
 • VI. Διαγωνισμός για την ανάθεση προμήθειας του Δημοσίου152
 • 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ157
 • Α. Νομοθεσία157
 • Β. Εισαγωγικά158
 • Γ. Επισημάνσεις160
 • Δ. Νομολογία164
 • I. Κανονιστικός χαρακτήρας διοικητικής πράξης164
 • ΙΙ. Νομοθετική εξουσιοδότηση167
 • ΙΙΙ. Δημοσίευση κανονιστικής πράξης174
 • ΙV. Λόγοι ακυρώσεως175
 • V. Αναστολή εκτέλεσης178
 • Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία179
 • ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων180
 • I. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης180
 • ΙΙ. Έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης186
 • III. Αντίθεση εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου στο Σύνταγμα και στο ευρωπαϊκό δίκαιο203
 • IV. Συμμόρφωση σε Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης212
 • 3. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ217
 • Α. Νομοθεσία217
 • Β. Εισαγωγικά218
 • I. Ο θεσμός του εισηγητή δικαστή218
 • II. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων218
 • III. Αναστολή στις φορολογικές διαφορές222
 • IV. Ευεργέτημα πενίας223
 • V. Ενδικοφανής προσφυγή223
 • VI. Παράσταση κατά τη συζήτηση223
 • VII. Επιδόσεις (στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές)224
 • VΙΙΙ. Επιδόσεις. Νομολογία224
 • IΧ. Προδικασία. Ταχεία εκδίκαση υποθέσεων σε συμβούλιο224
 • X. Φάκελος διοίκησης225
 • XΙ. Εξαιρέσεις δικαστών225
 • XΙI. Κατάργηση δίκης226
 • XΙII. Παράβολο226
 • XΙV. Υπογραφή δικογράφου. Ηλεκτρονική διεύθυνση. Επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα229
 • XV. Άσκηση προσφυγής. Προθεσμία. Δεύτερη προσφυγή230
 • XVI. Έκταση ελέγχου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σε φορολογικές υποθέσεις231
 • XVΙI. Έφεση232
 • XVΙII. Συνάφεια προσβαλλόμενων πράξεων233
 • XΙΧ. Ορισμός δικασίμου234
 • XX. Επίδοση δικογράφου και κλήσης234
 • XXI. Καθήκοντα Εισηγητή - δικαστή234
 • XXII. Τυπικές παραλείψεις235
 • XXIII. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα. Εκκρεμείς υποθέσεις 236
 • XXIV. Κατά τόπον αρμοδιότητα238
 • XXV. Eπανεισαγωγή διαφοράς. Παραπομπή υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.238
 • XXVI. Διοικητικές διαφορές ουσίας. Εξουσία δικαστή της προσφυγής239
 • XXVII. Φύση προσβαλλόμενης πράξης241
 • XXVIII. Προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Προθεσμία245
 • XXIX. Διαδικασία. Στοιχεία δικογράφου. Δικαστική πληρεξουσιότητα. Απόδειξη248
 • XXX. Προσωρινή προστασία255
 • XXXI. Προϋποθέσεις αναστολής255
 • XXXII. Προδικασία256
 • XXXIII. Κύρια διαδικασία258
 • XXXIV. Απόφαση259
 • XXXV. Ειδικά θέματα260
 • Γ. Επισημάνσεις 263
 • Δ. Νομολογία277
 • Ι. Φύση διαφοράς277
 • ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις279
 • ΙΙΙ. Εξουσία δικαστηρίου. Απόδειξη290
 • Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία299
 • ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων301
 • I. Επιδόματα301
 • ΙΙ. Ρυμοτομική απαλλοτρίωση306
 • 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ311
 • A. Νομοθεσία311
 • Β. Εισαγωγικά312
 • I. Έννοια φορολογικής διαφοράς312
 • II. Διαδικασία άσκησης προσφυγής313
 • III. Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων317
 • IV. Συνάφεια319
 • V. Παράβολο319
 • VI. Επίδοση322
 • VII. Λόγοι ακύρωσης. Εξουσία του Δικαστηρίου322
 • VIII. Δικαίωμα ακρόασης331
 • IX. Απόδειξη334
 • X. Παραγραφή340
 • XI. Αίτηση αναίρεσης343
 • XII. Αίτηση αναστολής344
 • Γ. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία347
 • Δ. Υποδείγματα δικογράφων - Φορολογία εισοδήματος349
 • 5. KOIΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ373
 • A. Νομοθεσία373
 • Β. Εισαγωγικά393
 • I. Γενικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης-16
 • ΙΙ. Ασφαλιστικός δεσμός393
 • ΙΙΙ. Χρόνος ασφάλισης398
 • IV. Παροχές-16
 • V. Υγειονομική επιτροπή431
 • VI. Διοικητική διαδικασία436
 • VII. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. ΣΕΠΕ441
 • VIII. Μητρώο εργοδοτών446
 • ΙΧ. ΑΠΔ448
 • X. ΠΕΕ-ΠΕΠΤ449
 • XΙ. Κ.Ε.Α.Ο.456
 • XΙI. Απώλεια βιβλιαρίου457
 • XIΙI. Ενδικοφανής προσφυγή459
 • XIV. Προσβαλλόμενες πράξεις459
 • XV. Οριστικότητα - Eπανεξέταση469
 • XVI. Εκτελεστότητα471
 • XVII. Αχρεωστήτως καταβληθέντα472
 • XVIII. Διαδικασία ενώπιον των ΔΔ475
 • XIX. Παράλληλη ασφάλιση478
 • XX. Προαιρετική ασφάλιση479
 • XXΙ. Διοικητικές επιτροπές484
 • XXΙΙ. Βαρέα και ανθυγιεινά487
 • XXΙΙI. Ειδικά θέματα488
 • Γ. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία492
 • Δ. Υποδείγματα δικογράφων - Ασφαλιστικές παροχές494
 • 6. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ499
 • Α. Νομοθεσία499
 • Β. Εισαγωγικά500
 • Γ. Επισημάνσεις 503
 • Δ. Νομολογία504
 • Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία518
 • ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων - Πρόστιμα αυθαιρέτου519
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ527
 • 0
 • 0