Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-415-7
Σελίδες: 928
Συγγραφέας: Χρ. Σατλάνης

Το έργο «Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία» αποτελεί ένα εύχρηστο και πλούσιο σε παραδείγματα εγχειρίδιο Ποινικής Δικονομίας, του οποίου η παρουσίαση της ύλης συμπίπτει, στο μεγαλύτερο βαθμό, με τη διάρθρωση των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Συγκεκριμένα, στην αρχή του έργου εξετάζονται η έννοια και οι πηγές του δικονομικού ποινικού δικαίου, το αντικείμενο και ο σκοπός της ποινικής δίκης, η σημασία της διάκρισης δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, τα χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων, τα υποκείμενα της ποινικής δίκης, τα ποινικά δικαστήρια και η αρμοδιότητά τους, η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας, οι δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις, οι επιδόσεις-κοινοποιήσεις, οι δικονομικές προθεσμίες, οι δικονομικές ακυρότητες, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα.

Ακολούθως αναλύονται οι αρχές της δίκαιης δίκης και οι αρχές που διέπουν την απόδειξη σε μια δικαιοκρατική ποινική δίκη, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται ζητήματα αναφορικά με την ποινική δίωξη, την προανάκριση, την κύρια ανάκριση, τις ιδιαίτερες ανακριτικές πράξεις, τη διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια, την προπαρασκευαστική διαδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, τους ειδικούς κανόνες διαδικασίας (πλημμελειοδικείο, εφετείο, μικτά δικαστήρια), τη συνοπτική διαδικασία που ακολουθείται επί πταισμάτων και πλημμελημάτων, τη διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων και τη δικαστική συνδρομή.

Τέλος, εξετάζονται οι γενικοί ορισμοί για τα ένδικα μέσα, τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, η επανάληψη της διαδικασίας, οι αποδεικτικές απαγορεύσεις, η ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση των αποδείξεων, η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση ποινικοδικονομικών διατάξεων, η διακριτική ευχέρεια των οργάνων της ποινικής διαδικασίας και τα όριά της, η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος / αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του κατηγορουμένου, η εκτέλεση αποφάσεων και η συγχώνευση ποινών, το ποινικό μητρώο, η αποκατάσταση, τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και η αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Έννοια, σκοπός και πηγές του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Δομή και διάρθρωση της ποινικής διαδικασίας. Αντικείμενο και σκοπός της ποινικής δίκης. Σημασία της διάκρισης Δικονομικού και Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Ερμηνεία κανόνων του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων1
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • Β. Ερμηνεία (Βαθμίδες, κριτήρια και μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης) των κανόνων του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου7
 • Ι. Προλεγόμενα7
 • ΙΙ. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων11
 • ΙΙΙ. Η ερμηνεία υπό στενή έννοια ή συγκεκριμενοποίηση ασαφών εννοιών14
 • IV. Η αναλογία νόμου και η αναλογία δικαίου18
 • V. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου 22
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Τα υποκείμενα της ποινικής δίκης ή τα πρόσωπα στην ποινική διαδικασία32
 • Α. Γενικά32
 • Β. Δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς και ανακριτικοί υπάλληλοι33
 • Γ. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων39
 • Δ. Ο κατηγορούμενος49
 • Ε. Ο πολιτικώς ενάγων53
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 53
 • ΙΙ. Διατάξεις του ΚΠΔ που σχετίζονται με τον πολιτικώς ενάγοντα67
 • ΣΤ. Ο αστικώς υπεύθυνος71
 • Ζ. Δικαιώματα των διαδίκων (κατηγορουμένου, πολιτικώς ενάγοντος και αστικώς υπευθύνου)73
 • Η. Ο συνήγορος υπεράσπισης81
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ82
 • Ποινικά δικαστήρια και αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων82
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων82
 • Β. Ζητήματα καθ’ ύλην αρμοδιότητας στην ποινική δίκη93
 • Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων 100
 • Δ. Αρμοδιότητα λόγω συνάφειας και συμμετοχής103
 • Ε. Σύγκρουση αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή 113
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ117
 • Τα εδάφη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο. Δικαιοδοσία των Ελληνικών Ποινικών Δικαστηρίων117
 • Α. Εισαγωγή117
 • Β. Οι διατάξεις των άρθρων 5-11 ΠΚ120
 • Γ. Η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας127
 • Δ. Πρακτικά ζητήματα και παραδείγματα προς επίλυση 130
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις. Επιδόσεις και κοινοποιήσεις. Δικονομικές προθεσμίες. Δικονομικές προϋποθέσεις133
 • Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις133
 • Β. Επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δικονομικές προθεσμίες143
 • Γ. Δικονομικές προϋποθέσεις156
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ183
 • Δικονομικές ακυρότητες ή ακυρότητες διαδικαστικών πράξεων (απόλυτες και σχετικές ακυρότητες, πρόταση και κάλυψη της ακυρότητας, συνέπειες ακυρότητας κ.λπ.)183
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ200
 • Αποδεικτικά μέσα (ενδείξεις, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, έγγραφα, μάρτυρες κ.λπ.)200
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ221
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ221
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ221
 • Η αρχή της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης221
 • Α. Η αρχή της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης (fair trial) και τα δικαιώματα της Yπεράσπισης στην ποινική δίκη221
 • Β. Εμβάθυνση στην έννοια της δικαιοκρατικής ή δίκαιης ποινικής δίκης259
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ303
 • Αρχές που διέπουν την απόδειξη σε μια δικαιοκρατική ή δίκαιη ποινική δίκη303
 • Α. Αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υπόθεσης303
 • Β. Το τεκμήριο της αθωότητας312
 • Γ. Άλλες δικονομικές αρχές που σχετίζονται με την απόδειξη 319
 • Ι. Η αρχή της ελευθερίας των αποδείξεων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις319
 • ΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης πρότασης και εξέτασης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που δεν εξετάσθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο320
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας και το δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλει σε εξέταση τους μάρτυρες κατηγορίας (άρθρο 6 παρ. 1, 3 δ΄ της ΕΣΔΑ) 323
 • IV. Η αρχή της ελεύθερης αντικειμενικής εκτίμησης αποδείξεων328
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ331
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ331
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ331
 • Ποινική δίωξη331
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις331
 • Β. Διατάξεις του ΚΠΔ που σχετίζονται με την ποινική δίωξη (μήνυση, έγκληση, προκαταρκτική εξέταση, έναρξη ποινικής δίωξης κ.λπ.)333
 • Γ. Η ανάκριση ως πρωταρχικός σκοπός της ποινικής δίωξης351
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ354
 • Προανάκριση354
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ359
 • Κύρια ανάκριση359
 • Α. Σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ359
 • Β. Τρόποι περάτωσης της κύριας ανάκρισης362
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ366
 • Ιδιαίτερες ανακριτικές πράξεις366
 • A. Έρευνες 366
 • Β. Κατάσχεση374
 • Γ. Σύλληψη κατηγορουμένου380
 • Δ. Απολογία του κατηγορουμένου382
 • Ε. Προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και περιοριστικοί όροι388
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ401
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)401
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ401
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών401
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ427
 • Συμβούλιο Εφετών427
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ429
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ429
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ429
 • Η προπαρασκευαστική διαδικασία429
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ450
 • Η διαδικασία στο ακροατήριο (ακροαματική διαδικασία)450
 • Α. Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας450
 • Β. Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση453
 • Γ. Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο457
 • Δ. Αποδεικτική διαδικασία473
 • Ι. Μάρτυρες473
 • ΙΙ. Έγγραφα 485
 • ΙΙΙ. Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου 487
 • Ε. Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία (αγορεύσεις, διάσκεψη, απόφαση, μεταβολή της κατηγορίας κ.λπ.)501
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ513
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ513
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ513
 • Ειδικοί κανόνες διαδικασίας513
 • Α. Στο πλημμελειοδικείο513
 • Β. Στο εφετείο513
 • Γ. Στα μικτά δικαστήρια513
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ522
 • Ειδικές διαδικασίες522
 • Α. Συνοπτική διαδικασία522
 • Ι. Πταίσματα522
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω 522
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση523
 • ΙΙ. Πλημμελήματα523
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω 523
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση526
 • Β. Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων 526
 • Ι. Πλημμελήματα526
 • ΙΙ. Κακουργήματα528
 • Γ. Δικαστική συνδρομή529
 • Ι. Έκδοση529
 • ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής 537
 • ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 538
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ549
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ549
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ549
 • Γενικοί ορισμοί για τα ένδικα μέσα549
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις του παραδεκτού των ένδικων μέσων549
 • Β. Σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ575
 • Γ. Αποτελέσματα των ένδικων μέσων577
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ593
 • Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων593
 • Α. Η έφεση κατά βουλευμάτων593
 • Β. Η αναίρεση κατά βουλευμάτων 595
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ606
 • Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων606
 • Α. Η έφεση κατά αποφάσεων606
 • Β. Η αναίρεση κατά αποφάσεων632
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ664
 • Η επανάληψη της διαδικασίας664
 • ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ673
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ. Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΥΠΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΩΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Κ.ΛΠ.673
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ673
 • Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις673
 • Α. Προλεγόμενα673
 • Β. Οι κυριότερες αποδεικτικές απαγορεύσεις678
 • Ι. Δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου 678
 • ΙΙ. Η κατάθεση στην προκαταρκτική εξέταση του προσώπου το οποίο καταγγέλλεται ή στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης (μηνυόμενος ή εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες)685
 • ΙΙΙ. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάσει τον κάθε μάρτυρα κατηγορίας692
 • IV. Έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν 693
 • V. Προκαλών δράστης - Ανακριτική διείσδυση - Αστυνομική παγίδευση του υπόπτου για τέλεση εγλημάτων693
 • Γ. Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθμ. 53/2010)698
 • Ι . Εισαγωγή στην προβληματική 698
 • II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό 705
 • III. Η στάθμιση έννομων αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων 710
 • IV. Περιπτωσιολογία 719
 • Α. Εισαγωγή 738
 • Β. Νομικά και πραγματικά ζητήματα748
 • Γ. Τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων κατά τη γερμανική Νομολογία και Νομική Θεωρία752
 • Δ. Η συναφής με την ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση αποδείξεων αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υ­πόθεσης772
 • Ε. Συμπεράσματα777
 • ΣΤ. Επίμετρον779
 • Α. Εισαγωγή στην έννοια του φορμαλισμού 787
 • Β. Η αντιμετώπιση της υπερβολικά τυπολατρικής προσέγγισης του νόμου στη Νομολογία του ΕΔΔΑ804
 • Γ. Μέσα απόδειξης δικονομικών γεγονότων 815
 • Δ. Άλλες περιπτώσεις υπερβολικά τυπολατρικής προσέγγισης ποινικοδικονομικών διατάξεων στη Νομολογία του Αρείου Πάγου σήμερα827
 • Ε. Συμπεράσματα833
 • ΣΤ. Επίμετρον - ΕΔΔΑ, 13.7.2017, Shuli v. Greece, αριθμ. προσφ. 71891/10839
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ842
 • Η διακριτική ευχέρεια των οργάνων της ποινικής διαδικασίας και τα όριά της842
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ859
 • Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος / αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του κατηγορουμένου ως εμπόδιο στην ταχεία και αμετάκλητη οριστικοποίηση της αλήθειας859
 • ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ879
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ879
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ879
 • Εκτέλεση αποφάσεων και συγχώνευση ποινών. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση ποινών. Τέλος των ποινών. Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις. Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής879
 • Α. Εκτέλεση αποφάσεων και συγχώνευση ποινών879
 • Β. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής883
 • Γ. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση ποινών. Τέλος των ποινών. Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις. Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής 885
 • ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ887
 • Ποινικό μητρώο. Αποκατάσταση. Έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν887
 • Α. Ποινικό μητρώο887
 • Β. Αποκατάσταση 889
 • Γ. Έξοδα της ποινικής διαδικασίας 890
 • Δ. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν892
 • 0
 • 0