Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις
Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-622-428-7
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Ν. Μηλιώνης
Στο ανά χείρας έργο επιχειρείται με επιτυχία η νομική και ιστορική εμβάθυνση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας μας. Με το έργο του ο συγγραφέας δικαιολογεί απόλυτα τον στόχο του θεσμικού ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου: τη διαχρονική του ανάδειξη και ανάδυση στο δημοσιονομικό περιβάλλον.Η οργάνωση και οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ένταξή του κατά το Σύνταγμα στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και εντέλει τα αποτελέσματα της μακρόχρονης λειτουργίας του αναδεικνύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ένα κατʼ εξοχήν νομιμοποιητικό θεσμό. Η άσκηση της ελεγκτικής του αρμοδιότητας στη δημόσια διαχείριση επιδιώκει την ικανοποίηση της ανάγκης νομιμοποίησης της δημοσιονομικής δραστηριότητας του κράτους. Παράλληλα όμως και άμεσα, το Συνέδριο, ως ανεξάρτητο όργανο, συνιστά ορμητήριο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διαχείριση. Το πολυσχιδές των καθηκόντων του Ελεγκτικού Συνεδρίου [γνωμοδοτικά, διοικητικά και δικαστικά] εντάσσει το σώμα σε μια ιδιόμορφη σχέση, αυτή του συμβούλου αλλά και του ελεγκτή της εκτελεστικής εξουσίας ως προς την δημοσιονομική σφαίρα δράσης.Το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τον νεοελληνικό νομικό πολιτισμό, με διαρκή παρουσία μέσα στη συνταγματική μας ιστορία. Ο συγγραφέας επιχειρεί μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των ευρωπαϊκών οργανωτικών συστημάτων να αναδείξει ορισμένες λειτουργικές εκφάνσεις του θεσμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η λεπτομερής αυτή συγκριτική έρευνα έχει ως σκοπό να καταδείξει ότι ο νομικός χαρακτηρισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως «διφυούς οργάνου», άποψη που είχε εδραιωθεί στη νομική επιστήμη και είχε διαποτίσει τη νομολογία των δικαστηρίων -αλλά και του ίδιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου-, αποτελεί περιγραφική αντιμετώπιση της λειτουργίας του θεσμού. Στα Ελεγκτικά Συνέδρια ηπειρωτικού ή λατινικού τύπου η ανάθεση και μη δικαστικών αρμοδιοτήτων ουδέποτε έχει υποστηριχθεί ότι αλλοιώνει τη νομική φυσιογνωμία του θεσμού.Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο βαρύνων, θεσμικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναδεικνύεται, κυρίως, μέσα από το καθημερινό γίγνεσθαι, τις διαρκείς σχέσεις του με τους φορείς της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Σε ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία, ο ελεγκτικός ρόλος του Σώματος εξειδικεύεται στον παραδοσιακό του ρόλο ως δικαστή των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων, που αποτελεί κοινή παράμετρο των περισσότερων οργάνων εξωτερικού ελέγχου της ηπειρωτικής Ευρώπης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται από τον συγγραφέα ότι ο συνεχώς περιοριζόμενος προληπτικός έλεγχος που διενεργεί κατά το στάδιο εντολής πληρωμής των δημόσιων δαπανών είναι η άλλη έκφανση των σχέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας. Εξάλλου, επιτελεί τον ρόλο του γνωμοδοτικού οργάνου προς τον υπουργό Οικονομικών επί θεμάτων που τίθενται από αυτόν, εφόσον η γνωμοδότηση δεν θα αποτελέσει πρόκριμα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά τη νομοθετική εξουσία, οι σχέσεις του αποκρυσταλλώνονται στη διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης επί των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, καθώς και την υποβολή δημόσιων εκθέσεων, για την επικουρία του ασκούμενου κοινοβουλευτικού έλεγχου της εκτέλεσης των δημόσιων δαπανών.Το έργο διακρίνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας ανατρέχει ιστορικά στα πρώτα ελεγκτικά όργανα της επαναστατικής περιόδου ως την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο τρίτο μέρος περιγράφονται οι σχέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την εκτελεστική εξουσία και ερμηνεύεται ενδελεχώς η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών, καθώς και η διαδικασία του κατασταλτικού ελέγχου των δημοσίων λογαριασμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται ενόψει και των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στην ενότητα της ένδικης προστασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται ιδιαίτερα σε όλες τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν με τους πρόσφατους Ν 3871/2010, 4055/2012 και 4072/2012 στη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΠΔ 1225/1981) αλλά και στο δημοσιονομικό δίκαιο εν γένει. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι σχέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή και η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του απολογισμού και ισολογισμού του κράτους. Επιπλέον αναλύεται η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Η ανά χείρας μονογραφία με τον τίτλο «Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις», που είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής εμμονής του συγγραφέα με τη διερεύνηση του θεσμού του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, το οποίο υπηρετεί,  έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει τις νέες προκλήσεις που καλείται να αναλάβει το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας μας, ενόψει των μεταρρυθμίσεων που υποχρεούται πλέον να θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει η Ελλάδα.
 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ29
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ33
 • ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ33
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Ο ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ33
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ35
 • ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗ35
 • Ι. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ35
 • Α. Ο έλεγχος των δανείων της ανεξαρτησίας35
 • Β. Η επιβολή ευρωπαϊκών θεσμικών προτύπων36
 • α) Η Λογιστική Επιτροπή37
 • β) Η Αναθεωρητική Επιτροπή38
 • γ) Η Επιτροπή επί της Οικονομίας και Χρηματιστικής Τραπέζης - Γενικόν Φροντιστήριον39
 • δ) Το Λογιστικόν και Ελεγκτικόν Συμβούλιον39
 • ε) Το Λογιστελεγκτικόν Κριτήριον41
 • ΙΙ. ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗ37
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ41
 • Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ41
 • Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 184442
 • Α. Το ιδρυτικό διάταγμα43
 • 1. Οι ιδρυτικοί σκοποί του Ελεγκτικού Συνεδρίου43
 • 2. Οι αρχικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου45
 • Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι άλλες δικαιοδοσίες47
 • 1. Η σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Συμβούλιο της Επικρατείας48
 • 2. Τα αίτια της θεσμικής επιβίωσης υπό το Σύνταγμα του 184449
 • 3. Η θέση του θεσμού μετά τη διατήρησή του έναντι του Αρείου Πάγου50
 • 1. Η νομική φύση του κανονισμού συντάξεων55
 • 2. Ο κανονισμός των συντάξεων ως θεσμική επιβάρυνση του Ελεγκτικού Συνεδρίου56
 • II. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ54
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ58
 • Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ58
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ58
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ58
 • Ι. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ58
 • Α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίοδο στασιμότητας58
 • 1. Υπό τα Συντάγματα του 1864 και του 191158
 • 2. Υπό τα Συντάγματα της Β’ Ελληνικής Δημοκρατίας (1925, 1927)59
 • Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίοδο ακμής60
 • 1. Υπό το Σύνταγμα του 195260
 • 2. Υπό τα «συνταγματικά κείμενα» της δικτατορίας (1968, 1973)61
 • II. Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ63
 • Α. Το Σύνταγμα 1975 και η περιαγωγή του Ελεγκτικού Συνεδρίου μεταξύ των υπολοίπων δικαιοδοσιών63
 • 1. Τυπικό κριτήριο67
 • 2. Οργανωτικό κριτήριο67
 • Β. Το Σύνταγμα του 1975 και η αναγνώριση της θέσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ανώτατου δικαστηρίου69
 • 1. Η ύπαρξη ρητής συνταγματικής διάταξης69
 • 2. Η ύπαρξη έμμεσων συνταγματικών κριτηρίων74
 • (i) Γαλλία91
 • (ii) Ιταλία92
 • (i) Βέλγιο93
 • (ii) Μεγάλη Βρετανία94
 • (iii) Γερμανία94
 • (iν) Ισπανία95
 • (ν) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής95
 • (vi) Ολλανδία96
 • (i) Γαλλία96
 • (ii) Ισπανία102
 • (iii) Ιταλία103
 • (iv) Βέλγιο105
 • (ν) Πορτογαλία108
 • (i) Γερμανία110
 • (ii) Ολλανδία112
 • (iii) Αυστρία112
 • (iv) Λουξεμβούργο113
 • (ν) Τσεχία114
 • (vi) Σλοβακία114
 • (νii) Πολωνία115
 • (viii) Ουγγαρία115
 • (ix) Εσθονία115
 • (χ) Λετονία116
 • (xi) Λιθουανία116
 • (xii) Σλοβενία117
 • (xiii) Ρουμανία117
 • (χiν) Βουλγαρία118
 • (χν) Ελβετία118
 • (χvi) Ευρωπαϊκή Ένωση119
 • (i) Μεγάλη Βρετανία123
 • (ii) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής125
 • (iii) Ιρλανδία126
 • (iν) Κύπρος127
 • (ν) Δανία127
 • (νi) Μάλτα128
 • (i) Σουηδία129
 • (ii) Φιλανδία130
 • III. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ75
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ79
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ79
 • I. ΤΟ ΝΔ ΤΗΣ 4ης/6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1923: Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ80
 • II. ΤΟ ΝΔ 2712/1953: ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ83
 • Α. Η δημιουργία των κλιμακίων ως «πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας»83
 • Β. Η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως αναιρετικός σχηματισμός85
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ87
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ87
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ87
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ87
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ87
 • I. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ90
 • Α. Ανάλογα με το γεγονός της προΰπαρξης του θεσμού από τη δημιουργία νομοθετικού σώματος90
 • Β. Ανάλογα με το γεγονός της δημιουργίας του θεσμού μετά την εγκαθίδρυση συνταγματικής τάξης93
 • II. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ96
 • Α. Συλλογικά όργανα δημοσιονομικού ελέγχου που λειτουργούν ως δικαστήρια96
 • Β. Συλλογικά όργανα δημοσιονομικού ελέγχου που δεν λειτουργούν ως δικαστήρια109
 • Γ. Μονοπρόσωπα όργανα αμιγώς αγγλοσαξονικού τύπου123
 • Δ. Σκανδιναβικό - δυαδικό σύστημα ελέγχου129
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ131
 • Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ131
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ132
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΦΥΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ132
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ132
 • Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ132
 • Ι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ132
 • Α. Η άποψη περί του διφυούς οργάνου132
 • 1. Οι αρχικές επισημάνσεις133
 • 2. Η ορολογική σύγχυση133
 • 3. Οι διατυπωθείσες απόψεις134
 • Β. Η άποψη περί της δικαστικής φύσης140
 • 1. Σε ό,τι αφορά την ιδιότητα των μελών του140
 • α) Οι δικαστικοί λειτουργοί140
 • β) Οι δικαστικοί υπάλληλοι144
 • 2. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Σώματος146
 • II. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ148
 • Α. Η νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου148
 • Β. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας149
 • 1. Η κυριαρχία του οργανικού κριτηρίου150
 • 2. Οι αποφάσεις 2908-9/1986 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας150
 • Γ. Το ζήτημα του παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων151
 • 1. Κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων151
 • α) Νομοθετικές διατάξεις151
 • β) Το δεδικασμένο ως φραγμός του ελέγχου154
 • γ) Τα όρια του ελέγχου156
 • δ) Άλλα ερείσματα του ελέγχου159
 • ε) Η θέση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας161
 • 2. Κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων162
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ165
 • ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;165
 • Ι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ165
 • Α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ειδικό ή ειδικής δικαιοδοσίας διοικητικό δικαστήριο165
 • Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως τακτικό δημοσιονομικό δικαστήριο166
 • 1. Υπό το οργανικό κριτήριο168
 • 2. Υπό το λειτουργικό κριτήριο168
 • II. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ169
 • III. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ170
 • Ι. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ181
 • Α. Το πλαίσιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου183
 • 1. Ο διατάκτης ως το υποκειμενικό πλαίσιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου183
 • 2. Οι ειδικές δαπάνες ως το αντικειμενικό πλαίσιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου187
 • α) Δαπάνες που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο187
 • β) Δαπάνες που εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο189
 • Β. Περιεχόμενο και όργανα άσκησης του προληπτικού ελέγχου191
 • 1. Το περιεχόμενο του προληπτικού ελέγχου191
 • α) Ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης193
 • β) Ο έλεγχος κανονικότητας της δαπάνης195
 • γ) Ο έλεγχος του ουσιαστικού μέρους της δαπάνης196
 • 2. Τα όργανα άσκησης του προληπτικού ελέγχου196
 • α) Aνάκληση της πράξης του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου201
 • β) Aναθεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής202
 • γ) Θεώρηση χρηματικού εντάλματος με ευθύνη του διατάκτη υπουργού203
 • δ) Αλλοδαπή πρακτική206
 • ε) Η διαδικασία του άρθρου 17 του ν. 2145/1993208
 • α) Οι πράξεις που αφορούν στην επίλυση διαφωνιών213
 • β) Τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου216
 • α) Διασπασμένος εσωτερικός προληπτικός έλεγχος219
 • β) Συγκεντρωτικός εσωτερικός προληπτικός έλεγχος220
 • α) Περιορισμένος εξωτερικός προληπτικός έλεγχος223
 • β) Διευρυμένος εξωτερικός προληπτικός έλεγχος227
 • II. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ198
 • Α. Η επίλυση διαφωνίας διατάκτη και εντεταλμένου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου199
 • Β. Η νομική φύση του προληπτικού ελέγχου208
 • ΙΙΙ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ217
 • Α. Το Νομοθετικό Σώμα ως όργανο προληπτικού ελέγχου218
 • Β. Η εκτελεστική εξουσία ως όργανο προληπτικού ελέγχου219
 • Γ. Η δικαστική εξουσία ως όργανο προληπτικού ελέγχου223
 • 1. Το νομοθετικό πλαίσιο231
 • 2. Το συνταγματικό πλαίσιο238
 • 3. Σχέση του ελέγχου με παράλληλες αρμοδιότητες άλλων δικαστηρίων240
 • 4. Συγκριτικά στοιχεία247
 • IV. Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ229
 • Α. Κατά το οργανικό κριτήριο249
 • 1. Η διαχείριση του δημόσιου χρήματος250
 • 2. Η έννοια του δημόσιου χρήματος252
 • α) Το κριτήριο της κυριότητας253
 • β) Το κριτήριο της διάθεσης σε δημόσια υπηρεσία255
 • γ) Το κριτήριο της άσκησης δημόσιας εξουσίας ή της εκτέλεσης σκοπού δημόσιου συμφέροντος257
 • Β. Κατά το λειτουργικό κριτήριο261
 • 1. Οι δημόσιοι λειτουργοί ως δημόσιοι υπόλογοι262
 • 2. Οι de facto υπόλογοι268
 • 3. Οι συνευθυνόμενοι273
 • Α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως κριτής της υπόλογης διαχείρισης275
 • 1. Η έννοια των λογαριασμών276
 • 2. Η σύνταξη των λογαριασμών278
 • 3. Το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποβολή των λογαριασμών279
 • 4. Η νομική φύση του ελέγχου των λογαριασμών284
 • 5. Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης290
 • 6. Περί του τύπου των δικαιολογητικών εγγράφων296
 • 7. Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης της λογοδοσίας297
 • Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως κριτής του δημόσιου υπολόγου298
 • 1. Η έκταση της ευθύνης του δημόσιου υπολόγου299
 • α) Στον έλεγχο των λογαριασμών299
 • β) Στην αίτηση για απαλλαγή λόγω απώλειας (άρθρο 43 π.δ. 774/1980)300
 • 2. Η έννοια του ελλείμματος302
 • 3. Συγκριτικό δίκαιο306
 • α) Έλλειψη συνταγματικής ρύθμισης313
 • β) Η πρώτη απόπειρα υπαγωγής δημόσιας επιχείρησης: Η περίπτωση του ΕΟΜΜΕΧ313
 • γ) Η αρχική νομοθετική διεύρυνση του ελεγκτικού ρόλου επί των ΝΠΙΔ315
 • δ) Η μεταγενέστερη συνταγματική διεύρυνση του ελεγκτικού ρόλου επί των ΝΠΙΔ316
 • ε) Το γαλλικό παράδειγμα: Η Επιτροπή Επαλήθευσης Λογαριασμών Δημόσιων Επιχειρήσεων316
 • στ) Η ελληνική εμπειρία: Το Συμβούλιο Ελέγχου της ΔΕΗ318
 • Α. Σε ό,τι αφορά τον κατά προτεραιότητα ειδικό κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των Δήμων309
 • Β. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»)310
 • Γ. Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο312
 • Δ. Σε ό,τι αφορά ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις313
 • Α. Η έννοια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης319
 • Β. Η ελληνική αντιμέτωπιση του ζητήματος322
 • Γ. Η αλλοδαπή εμπειρία325
 • Α. Ενώπιον των κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου336
 • 1. Αναθεώρηση336
 • 2. Ένσταση337
 • Β. Ενώπιον των τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου338
 • 1. Έφεση κατά πράξεων του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου338
 • 2. Έφεση κατά καταλογιστικών αποφάσεων της διοίκησης339
 • 3. Έφεση κατά πράξεων κανονισμού συντάξεων341
 • 4. Αίτηση του γενικού επιτρόπου της επικρατείας για καταλογισμό επί αστικής ευθύνης των δημόσιων υπαλλήλων342
 • 5 . Τριτανακοπή345
 • 6. Αγωγή αποζημίωσης345
 • Γ. Ενώπιον της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου348
 • Δ. Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας351
 • Ε. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου351
 • Α. Η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως στοιχείο του μηχανισμού για τη θέσπιση κανόνων συνταξιοδοτικού δικαίου364
 • 1. Το νομικό πλαίσιο367
 • α) Συνταγματικές διατάξεις367
 • β) Νομοθετικές διατάξεις368
 • 2. Η θεωρητική άποψη368
 • 3. Η θέση της νομολογίας370
 • α) Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου370
 • β) Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου371
 • γ) Η νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου372
 • Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως γνωμοδοτικό σώμα επί θεμάτων εκτός νομοπαραγωγικής διαδικασίας372
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ177
 • ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ177
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ179
 • Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ179
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ248
 • Ο ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ248
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ249
 • I. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ249
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ275
 • ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ275
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ309
 • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ309
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ319
 • Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ319
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ334
 • ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ334
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ334
 • ΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ334
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ355
 • Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ355
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ363
 • ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ363
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ363
 • Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ363
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ374
 • ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ «ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ374
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ374
 • ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ374
 • Ι. Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ374
 • Α. Το τυπικό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης375
 • 1. Το ιστορικό πλαίσιο376
 • 2. Το νομικό πλαίσιο377
 • Β. Η ουσιαστική αποστολή της ετήσιας έκθεσης378
 • 1. Ο έλεγχος του απολογισμού του κράτους380
 • 2. Ο έλεγχος του ισολογισμού του κράτους381
 • II. Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ379
 • Α. Η ελληνική πρακτική382
 • Β. Η αλλοδαπή πρακτική382
 • ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ390
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ382
 • ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ382
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ395
 • 0
 • 0