Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-622-427-0
Σελίδες: 1524
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Β. Ανδρουλάκης, Δ. Βασιλειάδης, Σπ. Βλαχόπουλος, Ε. Γαλάνη, Β. Γκέρτσος, Χ. Διβάνη, Χ. Ευαγγελίου, Α. Κούνδουρος, Στ. Κτιστάκη, Ι. Λαμπρινάκη, Χρ. Λιάκουρας, Ε. Μελισσαρίδης, Ι. Μιχαλακόπουλος, Μ. Νάνου, Ν. Νικολάκης, Χρ. Ντουχάνης, Α. Παπαθωμάς, Γ. Πατρίκιος, Μ. Πικραμένος, Ευγ. Πρεβεδούρου, Δ. Πυργάκης, Ε. Σουλτανίδου, Μ. Τριπολιτσιώτη, Δ. Φιλίππου
Ύστερα από τις προηγηθείσες εκδόσεις των Εφαρμογών Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) σας παρουσιάζουμε τον νέο τόμο της σειράς που αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νέος αυτός τόμος αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας, μέσα από μία συνολική προσέγγιση των δικαιοδοτικών του αρμοδιοτήτων  σε λήμματα, ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη. Στην έκδοση αυτή, όπου συνεργάστηκαν 25 συγγραφείς, αναλύεται στο σύνολό της η δικαιοδοτική ύλη του Συμβουλίου της Επικρατείας.Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως η συνταγματική κατοχύρωσή της, καθώς και οι γενικές και οι ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως. Ειδικότερα, στις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού  παρουσιάζεται το έννομο συμφέρον, η φύση της προσβαλλόμενης πράξης, η άσκηση της ενδικοφανούς  προσφυγής και η έλλειψη παράλληλης προσφυγής. Επιπλέον, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι ακυρώσεως και τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με αυτούς, όπως το παραδεκτό και η έκταση έρευνας των λόγων, η αναρμοδιότητα, η παράβαση ουσιώδους τύπου, η παράβαση νόμου και η κατάχρηση εξουσίας. Σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάζεται η τηρητέα διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και η παρέμβαση, καθώς επίσης και οι συνέπειες της απόφασης και η συμμόρφωση της διοίκησης. Περαιτέρω, αναλύονται τα ένδικα μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριμένα η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας, η  τριτανακοπή και η έφεση. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου αναπτύσσεται η προσωρινή δικαστική προστασία, με εκτενείς αναλύσεις στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναστολών και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναπτύσσονται το παραδεκτό, οι λόγοι αναιρέσεως και οι συνέπειες αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής και στο τέταρτο κεφάλαιο η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων.Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τον Ν 3900/2010, η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο και η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα πολιτικά δικαστήρια. Τέλος, σε παράρτημα παρατίθενται σχετικές με τη δικαιοδοτική ύλη του Συμβουλίου της Επικρατείας διατάξεις του πρόσφατου Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012) σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, οι οποίες συνοδεύονται από την αιτιολογική τους έκθεση.   Ο τόμος προσφέρεται στους αναγνώστες με τη φιλοδοξία να συνδράμει στη γονιμότερη  ερμηνευτική επεξεργασία και εφαρμογή του διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου από τους ασχολούμενους με το δημόσιο δίκαιο.  Συμπληρώνεται από επιμέρους και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, προς διευκόλυνση  των αναγνωστών.
 • 0
 • [1] H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ1
 • Ι. Η αίτηση ακυρώσεως στα προϊσχύσαντα Συντάγματα 3
 • ΙΙ. Η αίτηση ακυρώσεως στο ισχύον Σύνταγμα 4
 • Α. Η ρύθμιση του άρθρου 95 παρ. 1 περ. α’ Συντ. και το πεδίο εφαρμογής της 4
 • Β. Οι λοιπές συνταγματικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αίτηση ακυρώσεως 5
 • ΙΙΙ. Η σχέση της αιτήσεως ακυρώσεως με τις διοικητικές διαφορές ουσίας 8
 • Α. Η συνταγματική διάκριση ακυρωτικών διαφορών και διοικητικών διαφορών ουσίας8
 • Β. Το τεκμήριο υπέρ της ακυρωτικής δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 11
 • IV. Οι συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης της αιτήσεως ακυρώσεως - Οι προβληματικές περιπτώσεις και οι έμμεσοι τρόποι παράκαμψης της αιτήσεως ακυρώσεως 16
 • Α. Οι κυβερνητικές πράξεις17
 • Β. Η νομοθετική κύρωση διοικητικών πράξεων και η κατάργηση εκκρεμών δικών18
 • Γ. Η έκδοση κατ’ ουσίαν διοικητικών πράξεων με τη μορφή τυπικού νόμου ή πράξης νομοθετικού περιεχομένου20
 • V. Αποτίμηση: Ο θεσμός της αιτήσεως ακυρώσεως και το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου 23
 • [2] ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ25
 • Γενικά26
 • Ι. Ικανότητα διαδίκου26
 • Α. Φυσικά πρόσωπα26
 • Β. Νομικά πρόσωπα26
 • Γ. Ενώσεις προσώπων28
 • Δ. Αυτεπάγγελτη εξέταση29
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ29
 • ΙΙ. Ικανότητα για δικαστική παράσταση29
 • [3] ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ35
 • Γενικά40
 • Ι. Έννοια του έννομου συμφέροντος40
 • ΙΙ. Νομική θεμελίωση του έννομου συμφέροντος41
 • Α. Το έννομο συμφέρον και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ως στοιχείο του δικαιώματος δικαστικής προστασίας41
 • Β. Το έννομο συμφέρον, ως περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής προστασίας41
 • Γ. Το έννομο συμφέρον και ο χαρακτήρας της αιτήσεως ακυρώσεως 42
 • 1. Ο αντικειμενικός χαρακτήρας 43
 • 2. Ο αποκλεισμός της λαϊκής αγωγής 43
 • 3. Ο υποκειμενικός χαρακτήρας 43
 • Δ. Έννομο συμφέρον και δικαίωμα44
 • Ε. Έννομο συμφέρον και νομιμοποίηση44
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις του έννομου συμφέροντος45
 • Α. Βλάβη υλική ή/και ηθική45
 • 1. Υλική βλάβη - Υλικό έννομο συμφέρον46
 • 2. Ηθική βλάβη - Ηθικό έννομο συμφέρον46
 • 3. Η αλυσιτελής αίτηση ακυρώσεως48
 • Β. Σύνδεση του αιτούντος με τη διοικητική πράξη/παράλειψη που τον θίγει51
 • 1. Οι αποδέκτες53
 • 2. Οι τρίτοι54
 • ΙV. Τα στοιχεία του έννομου συμφέροντος55
 • Α. Συμφέρον καθ’ εαυτό έννομο55
 • 1. Το συμφέρον δεν πρέπει να αντίκειται στο δίκαιο55
 • 2. Το συμφέρον πρέπει να αναγνωρίζεται από το δίκαιο57
 • 3. Η περίπτωση της ιδίας παρανομίας του αιτούντος58
 • Β. Προσωπικό60
 • 1. Τα φυσικά πρόσωπα61
 • i. Γείτονας - περίοικος62
 • ii. Κάτοικος - δημότης - πολίτης63
 • iii. Εκλογέας67
 • iv. Βουλευτής67
 • v. Δικηγόρος67
 • vi. Δικαστής69
 • vii. Ενορίτης 69
 • viii. Ιερωμένος70
 • ix. Χριστιανός Ορθόδοξος71
 • x. Δημόσιος υπάλληλος71
 • 2. Τα νομικά πρόσωπα73
 • i. Βλάβη του ίδιου του νομικού προσώπου73
 • ii. Βλάβη που αφορά τον επιδιωκόμενο από το νομικό πρόσωπο σκοπό75
 • iii. Βλάβη που αφορά τα μέλη του νομικού προσώπου80
 • 3. Το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου84
 • i. Οι αυτοδιοικούμενες διοικητικές αρχές85
 • ii. Τοπική αυτοδιοίκηση85
 • iii. Καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση87
 • iv. Οι διοικητικές αρχές που ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο - Η περίπτωση της ενδοστρεφούς δίκης91
 • 4. Οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα93
 • 5. Τα πολιτικά κόμματα95
 • 6. Δημοτικές παρατάξεις98
 • 7. Η συμμετοχή στη διαδικασία98
 • Γ. Άμεσο100
 • 1. Φυσικά πρόσωπα100
 • i. Ο συγγενικός δεσμός101
 • ii. Σχέσεις γονέων και τέκνων101
 • iii. Κληρονόμοι - σύζυγοι ή τέκνα θανόντων103
 • iv. Ο συζυγικός δεσμός105
 • v. Οι ειδικές έννομες σχέσεις105
 • vi. Καθηγητές και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ105
 • vii. Μέτοχοι - εταίροι107
 • viii. Συμβατικές σχέσεις111
 • 2. Νομικά πρόσωπα112
 • i. Σχέσεις ιδρυτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων114
 • ii. Σχέσεις κοινοπραξίας και μελών της115
 • Δ. Ενεστώς116
 • 1. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος117
 • i. Κρίσιμος χρόνος117
 • ii. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης 118
 • iii. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος κατά τον χρόνο άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως119
 • iv. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος κατά τον χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως119
 • 2. Υποκειμενικοί λόγοι έκλειψης του έννομου συμφέροντος 124
 • i. Η αίτηση124
 • ii. Η αποδοχή - συναίνεση125
 • iii. Σύμπραξη127
 • iv. Διατύπωση επιφυλάξεων ή αντιρρήσεων128
 • v. Συμμετοχή σε διαδικασία 128
 • vi. Συμμόρφωση στο πλαίσιο νόμιμων υποχρεώσεων130
 • vii. Αποδοχή - συναίνεση από τρίτον με παρεμβαλλόμενο έννομο συμφέρον130
 • viii. Η παραίτηση131
 • V. Ιδιαίτερες περιπτώσεις132
 • A. Η περίπτωση των κανονιστικών πράξεων132
 • B. Προσβολή σύνθετης διοικητικής ενέργειας133
 • Γ. Άρθρο 47 παράγραφος 2 του ΠΔ 18/1989135
 • VI. Η δικονομική μεταχείριση του έννομου συμφέροντος135
 • A. Αυτεπάγγελτη εξέταση135
 • B. Κρίσιμος χρόνος136
 • Γ. Η απόδειξη του έννομου συμφέροντος136
 • [4] ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ141
 • Ι. Νομοθετική κατοχύρωση και σκοπός144
 • ΙΙ. Συνταγματικότητα144
 • ΙΙΙ. Συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο148
 • ΙV. Αφετηρία151
 • Α. Αμφισβητούμενες περιπτώσεις151
 • 1. Πράξη που κατά τον νόμο πρέπει να δημοσιευθεί και να κοινοποιηθεί152
 • 2. Πράξη που δημοσιεύθηκε χωρίς να απαιτείται από τον νόμο152
 • 3. Δημοσιευτέες ατομικές διοικητικές πράξεις: Αμέσως ενδιαφερόμενοι και τρίτοι152
 • i. Αναδασώσεις153
 • ii. Αιγιαλός και παραλία153
 • iii. Αρχαιολογικοί χώροι154
 • iv. Πολεοδομικό δίκαιο154
 • v. Αναγκαστική απαλλοτρίωση156
 • vi. Λοιπές περιπτώσεις156
 • B. Δημοσίευση157
 • 1. Πραγματική κυκλοφορία του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως157
 • 2. Πληρότητα δημοσίευσης - Συνδημοσίευση διαγραμμάτων 159
 • 3. Διόρθωση ημαρτημένων162
 • 4. Κωδικοποίηση163
 • Γ. Κοινοποίηση163
 • 1. Πληρότητα κοινοποίησης 164
 • 2. Διαδικασία κοινοποίησης 164
 • 3. Πλήρης γνώση πριν από την κοινοποίηση165
 • Δ. Γνώση 167
 • 1. Γνώση του περιεχομένου της πράξης από ενέργειες του αιτούντος προς τη διοίκηση168
 • 2. Γνώση του περιεχομένου της πράξης από δικαστικές ενέργειες του αιτούντος 170
 • 3. Γνώση από συγγενείς ή σύζυγο ή δικαιοπάροχο ή εκπρόσωπο του αιτούντος174
 • 4. Γνώση λόγω εύλογου ενδιαφέροντος του αιτούντος177
 • 5. Γνώση από την πάροδο εύλογου χρόνου177
 • 6. Γνώση λόγω ευρύτερης δημοσιότητας179
 • 7. Γνώση από την έναρξη των υλικών ενεργειών εκτέλεσης 182
 • 8. Αβέβαιος χρόνος γνώσης 183
 • V. Υπολογισμός της προθεσμίας183
 • VI. Παρέκταση για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή185
 • VΙI. Αναστολή186
 • Α. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών186
 • Β. Λόγω ανωτέρας βίας187
 • Γ. Με ειδικούς νόμους188
 • VIΙI. Διακοπή189
 • Α. Λόγω άσκησης αίτησης θεραπείας189
 • Β. Λόγω άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής190
 • Γ. Λόγω άσκησης αίτησης θεραπείας κατά παράλειψης οφειλομένης νόμιμης ενέργειας192
 • Δ. Λόγω άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων193
 • Ε. Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις195
 • ΙX. Ειδικές περιπτώσεις199
 • Α. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας199
 • Β. Ομοδικία201
 • Γ. Σύνθετη διοικητική ενέργεια201
 • Δ. Αναβίωση πράξης202
 • Χ. Συνέπειες202
 • [5] ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ205
 • Γενικά207
 • Ι. Πράξεις της νομοθετικής εξουσίας 208
 • ΙΙ. Πράξεις της δικαστικής εξουσίας 212
 • ΙΙΙ. Κυβερνητικές πράξεις 214
 • IV. Πράξεις εκκλησιαστικών αρχών 216
 • V. Πράξεις ιδιωτών 218
 • VI. Πράξεις διαχείρισης περιουσίας και ρύθμισης συναλλακτικής δράσης φορέων δημόσιας εξουσίας 222
 • VII. Οι βασικότερες κατηγορίες μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων 226
 • Α. Πράξεις υποκείμενες σε έγκριση226
 • Β. Εσωτερικές - διαβιβάσεις 228
 • Γ. Πράξεις προπαρασκευαστικές 238
 • Δ. Πράξεις εκτελέσεως 252
 • Ε. Πράξεις πληροφοριακού ή ανακοινωτικού χαρακτήρα257
 • Στ. Γνωμοδοτήσεις 264
 • Ζ. Πράξεις (επι)βεβαιωτικές 272
 • 1. Γενικώς 272
 • 2. Το στοιχείο της νέας έρευνας 273
 • 3. Λόγω άσκησης αίτησης θεραπείας 279
 • 4. Επί άρνησης ανάκλησης 282
 • 5. Η εκτελεστότητα της άρνησης ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης ως συνάρτηση της βαρύτητας της παρανομίας284
 • Η. Πράξεις που έχουν ενσωματωθεί σε άλλες, οι οποίες έχουν εκδοθεί επί αιτήσεως θεραπείας ή ενδικοφανούς προσφυγής, ή ολοκληρώνουν σύνθετη διοικητική ενέργεια 285
 • Θ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 291
 • Ι. Σύνθετη διοικητική ενέργεια 307
 • [6] Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ317
 • Ι. Πράξεις υποκείμενες σε ενδικοφανή προσφυγή 318
 • ΙΙ. Περιπτωσιολογία ενδικοφανών προσφυγών 323
 • [7] ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ329
 • Ι. Νομοθετική κατοχύρωση και ιστορική αναδρομή 331
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις332
 • ΙΙΙ. Ένδικα βοηθήματα με χαρακτήρα παράλληλης προσφυγής333
 • Α. Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 333
 • Β. Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου333
 • Γ. Ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 334
 • 1. Προσφυγή ουσίας και παράλληλη προσφυγή334
 • i. Φορολογικές διαφορές334
 • ii. Προσφυγή στο διοικητικό εφετείο από συμβατικές διαφορές επί δημοσίων και δημοτικών έργων336
 • iii. Προσφυγή για μη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης336
 • iv. Λοιπές περιπτώσεις337
 • 2. Ανακοπή ΚΕΔΕ και παράλληλη προσφυγή338
 • i. Η ανακοπή του άρθρου 235 της Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 68 ΝΕΔΕ338
 • ii. Η ανακοπή του 583 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 68 ΝΕΔΕ340
 • iii. Η ανακοπή του 583 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 73 ΚΕΔΕ340
 • iv. Ισχύον μετά το Ν 1406/1983 νομοθετικό καθεστώς340
 • v. ΣτΕ Ολ 3841-3849/2009, 828-829/2010342
 • vi. Μη ισοδύναμη προστασία μέσω ανακοπής344
 • 3. Ένσταση και παράλληλη προσφυγή345
 • 4. Ανακοπή του άρθρου 115 του ΠΔ 11/12.11.1929346
 • 5. Αγωγή και παράλληλη προσφυγή346
 • Δ. Πολιτικά δικαστήρια και ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής347
 • [8] ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ349
 • Ι. Εισαγωγικά350
 • ΙΙ. Παραδεκτό λόγων ακυρώσεως350
 • Α. Γενικά350
 • Β. Προβολή λόγων με το δικόγραφο και όχι με το υπόμνημα350
 • Γ. Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών με το υπόμνημα351
 • Δ. Αοριστία λόγου353
 • Ε. Έννομο συμφέρον προβολής λόγου ακυρώσεως354
 • ΣΤ. Ομοδικία κατά την προβολή λόγου ακυρώσεως355
 • Ζ. Η αποδιδόμενη πλημμέλεια να αφορά την προσβαλλόμενη πράξη και όχι άλλη πράξη356
 • Η. Μη επιδίωξη παρεμπίπτοντος ελέγχου ατομικής διοικητικής πράξης358
 • Θ. Ανέλεγκτο της ουσιαστικής ή τεχνικής κρίσεως της διοίκησης (όρια ελέγχου του ακυρωτικού δικαστή)359
 • Ι. Λόγοι που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας πολιτικών δικαστηρίων361
 • ΙΙΙ. Έκταση της έρευνας λόγων ακυρώσεως361
 • Α. Αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι λόγοι ακυρώσεως361
 • Β. Λόγοι στηριζόμενοι σε εσφαλμένη ερμηνευτική εκδοχή του νόμου καθώς και λόγοι στηριζόμενοι σε εσφαλμένη ή ανακριβή προϋπόθεση των πραγμάτων364
 • Γ. Λυσιτέλεια365
 • Δ. Λόγοι στερούμενοι νομικής σημασίας366
 • [9] ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ367
 • Ι. Γενικά368
 • Α. Έννοια368
 • Β. Νομοθετικό πλαίσιο369
 • ΙΙ. Η αναρμοδιότητα ως λόγος ακυρώσεως369
 • Α. Έννοια - Διάκριση από συναφείς έννοιες369
 • Β. Άσκηση αρμοδιότητας - Μεταβίβαση αρμοδιότητας370
 • 1. Άσκηση αρμοδιότητας370
 • 2. Μεταβίβαση αρμοδιότητας 371
 • 3. Εξουσιοδότηση υπογραφής372
 • Γ. Μη νόμιμη συγκρότηση373
 • Δ. Κατά χρόνον αναρμοδιότητα375
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα378
 • Α. Προβολή λόγου378
 • Β. Λυσιτέλεια του λόγου ακυρώσεως περί αναρμοδιότητας378
 • Γ. Λοιπά δικονομικά ζητήματα381
 • ΙV. Αρμοδιότητα κρατικών οργάνων και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης382
 • Α. Αρμοδιότητα κρατικών (κεντρικών - περιφερειακών) οργάνων 382
 • Β. Αρμοδιότητα κρατικών οργάνων και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης383
 • V. Ειδικά ζητήματα387
 • Α. Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων387
 • Β. Αρμοδιότητα σε πολεοδομικά θέματα390
 • [10] ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ395
 • Ι. Εννοιολογική προσέγγιση398
 • Α. Η εννοιολογική διάκριση της διαδικασίας και του τύπου των διοικητικών πράξεων398
 • Β. Είδη των τύπων402
 • Γ. Η παράβαση ουσιώδους τύπου ως λόγος ακυρώσεως διοικητικής πράξης403
 • ΙΙ. Ουσιώδεις τύποι406
 • Α. Μη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία συλλογικών οργάνων407
 • Β. Μη λήψη προηγούμενης γνώμης ή πρότασης415
 • Γ. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης418
 • 1. Πότε δεν απαιτείται η τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακρόασης422
 • i. Μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης, όταν η πράξη εκδίδεται βάσει αντικειμενικών δεδομένων422
 • ii. Μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης, λόγω άσκησης διοικητικής προσφυγής426
 • iii. Μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης, σε περίπτωση έκδοσης πράξης μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου427
 • iv. Περιπτώσεις, όπου το δικαίωμα ακρόασης ικανοποιήθηκε με άλλο τρόπο428
 • v. Κανονιστικές πράξεις428
 • 2. Πότε απαιτείται η τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακρόασης429
 • Δ. Παράθεση αιτιολογίας στο σώμα της πράξης, όταν το ορίζουν οι διατάξεις439
 • Ε. Μη σύνταξη πρακτικού συνέντευξης για επιλογή προσωπικού443
 • ΣΤ. Άλλα διαδικαστικά ελαττώματα 446
 • Ζ. Επί κανονιστικών πράξεων455
 • 1. Παράλειψη αποστολής σχεδίου ΠΔ στο ΣτΕ προς επεξεργασία455
 • 2. Παράλειψη αναφοράς στο προοίμιο της πράξης του ύψους της δαπάνης455
 • ΙΙΙ. Αυτεπάγγελτος ή μη έλεγχος του λόγου ακυρώσεως περί παραβάσεως ουσιώδους τύπου456
 • ΙV. Αλυσιτέλεια τυπικών λόγων ακυρώσεως επί πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει δέσμιας αρμοδιότητας460
 • [11] ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ463
 • I. Εννοιολογική προσέγγιση - Θεμελίωση 466
 • II. Παράβαση διατάξεων του Συντάγματος469
 • ΙΙΙ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο)484
 • IV. Παραβίαση του διεθνούς δικαίου 489
 • V. Παράβαση τυπικού νόμου - Εννοιολογική προσέγγιση493
 • VI. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ)498
 • VII. Νόμοι - πλαίσιο502
 • VIII. Παράβαση δεδικασμένου 502
 • Α. Δεδικασμένο από αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων 503
 • Β. Δεδικασμένο από αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων503
 • Γ. Δεδικασμένο από αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων 503
 • IΧ. Κανονιστικά διατάγματα και εν γένει πράξεις507
 • Α. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης509
 • Β. Λόγοι αμφισβητούντες το κύρος του εξουσιοδοτικού νόμου511
 • Γ. Μη ορθή χρήση εξουσιοδότησης513
 • Δ. Γενικά θέματα νομοθετικής εξουσιοδότησης515
 • Ε. Λοιπές περιπτώσεις κανονιστικών πράξεων - κανονιστικών διαταγμάτων516
 • X. Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου 518
 • XΙ. Κακή χρήση ή υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας519
 • XIΙ. Η αρχή της χρηστής διοίκησης520
 • XIII. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης522
 • XIV. Η αρχή της αναλογικότητας525
 • XV. Οι τεχνικές κρίσεις529
 • XVI. Περιπτωσιολογία ανέλεγκτων ουσιαστικών εκτιμήσεων529
 • XVΙI. Οι αόριστες έννοιες531
 • XVIII. Πλάνη περί τα πράγματα531
 • XIX. Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός535
 • XX. Αιτιολογία537
 • XXI. Νόμιμο έρεισμα542
 • XXII. Εγκύκλιοι 545
 • ΧΧIII. Περιπτώσεις που δεν συνιστούν παράβαση νόμου 547
 • Α. Συμβάσεις547
 • Β. Διδάγματα της κοινής πείρας547
 • XXIV. Η δικονομική αντιμετώπιση της παράβασης νόμου: Περιπτώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου 548
 • ΧXV. Επίλογος549
 • [12] ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ551
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις552
 • II. Η φύση της διοικητικής πράξης που ελέγχεται λόγω «κατάχρησης εξουσίας»553
 • III. Έννοια και ανάλυση των προϋποθέσεων της κατάχρησης εξουσίας - Επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων του ενλόγω ακυρωτικού λόγου555
 • IV. Η νομολογιακή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου λόγου ακυρώσεως: Η θεσμική υποβάθμιση της κατάχρησης εξουσίας κατά τη διαδικασία του ακυρωτικού ελέγχου560
 • V. Η ιδιαίτερη φύση και ενγένει λειτουργία της κατάχρησης εξουσίας ως λόγος ακυρώσεως των διοικητικών πράξεων562
 • VI. Καταληκτικές παρατηρήσεις563
 • [13] Η ΤΗΡΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ565
 • Ι. Προδικασία 568
 • Α. Άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως568
 • 1. Κατάθεση της αιτήσεως ακυρώσεως568
 • i. Έννοια568
 • ii. Διαδικασία καταθέσεως568
 • 2. Περιεχόμενο δικογράφου570
 • i. Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δικόγραφο επί ποινή ακυρότητας 570
 • ii. Στοιχεία που η έλλειψή τους δεν επάγεται ακυρότητα του δικογράφου571
 • 3. Διορισμός αντικλήτου572
 • Β. Η διεύρυνση των υποκειμενικών και αντικειμενικών ορίων της δίκης: Ομοδικία και συνάφεια574
 • 1. Ομοδικία574
 • 2. Συνάφεια577
 • Γ. Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα, παρέμβαση580
 • 1. Πρόσθετοι λόγοι580
 • 2. Υπομνήματα581
 • 3. Παρέμβαση583
 • Δ. Η λοιπή προδικασία585
 • 1. Ενέργειες του Δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης585
 • i. Ορισμός εισηγητή και δικασίμου585
 • ii. Κοινοποιήσεις590
 • 2. Οι υποχρεώσεις του αιτούντος κατά την προδικασία597
 • i. Καταβολή τελών και παραβόλου597
 • ii. Προσκόμιση στοιχείων603
 • Ε. Κατάργηση δίκης604
 • 1. Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης604
 • 2. Παραίτηση από το δικόγραφο του ασκηθέντος ένδικου μέσου607
 • 3. Θάνατος διαδίκων611
 • 4. Λήξη ισχύος της διοικητικής πράξης617
 • ΙΙ. Η επ’ ακροατηρίου διαδικασία630
 • Α. Παράσταση των διαδίκων630
 • 1. Νομιμοποίηση δικηγόρων630
 • 2. Νομιμοποίηση διαδίκων641
 • 3. Η συζήτηση στο ακροατήριο642
 • 4. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας647
 • [14] ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ649
 • Ι. Εισαγωγή650
 • ΙI. Αντικειμενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού650
 • Α. Άσκηση μόνον υπέρ της προσβαλλόμενης πράξης651
 • Β. Tρόπος άσκησης652
 • 1. Άσκηση από το Δημόσιο652
 • 2. Άσκηση από δήμο653
 • 3. Ομοδικία - Ένωση πλειόνων παρεμβάσεων σε ένα δικόγραφο - Με χωριστά δικόγραφα654
 • 4. Προθεσμία655
 • 5. Κοινοποίηση656
 • 6. Υπογραφή δικογράφου657
 • 7. Ερμηνεία δικογράφου657
 • 8. Διόρθωση δικογράφου657
 • 9. Χωρισμός δικογράφου658
 • 10. Το πρώτον κατόπιν παραπομπής, ενώπιον της Ολομέλειας, κατόπιν προδικαστικής659
 • 11. Το πρώτον κατ’ έφεση659
 • 12. Τέλη - παράβολο659
 • 13. Η παρέμβαση ως υπόμνημα659
 • Γ. Άσκηση δεύτερης παρέμβασης661
 • ΙΙΙ. Υποκειμενικές προϋποθέσεις παραδεκτού662
 • Α. Νομιμοποίηση πληρεξουσίων δικηγόρων662
 • 1. Διάδικοι662
 • 2. Νομιμοποίηση πληρεξουσίων δικηγόρων664
 • 3. Αντίκλητος664
 • 4. Παράσταση παρεμβαίνοντος664
 • 5. Έννομο συμφέρον664
 • i. Γενικά - Περιπτωσιολογία665
 • ii. Άμεσο έννομο συμφέρον672
 • iii. Αποδοχή της πράξης672
 • B. Τύχη της παρέμβασης και των λόγων της673
 • 1. Επί καταργήσεως της δίκης673
 • Γ. Αλυσιτελής άσκηση παρέμβασης673
 • Δ. Παρέμβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 2479/1997673
 • Ε. Παρέμβαση επί προσφυγής 675
 • [15] ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ677
 • Ι. Εισαγωγή678
 • ΙΙ. Έννοια και έκταση ακυρώσεως678
 • Α. Το ακυρωτικό αποτέλεσμα678
 • Β. Χρόνος ενέργειας της ακυρωτικής απόφασης680
 • Γ. Περιπτωσιολογία680
 • ΙΙΙ. Το δεδικασμένο688
 • Α. Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο688
 • Β. Θετική και αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου688
 • Γ. Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου688
 • Δ. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου689
 • Ε. Περιπτωσιολογία691
 • [16] Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ699
 • Ι. Εισαγωγή703
 • Α. Ιστορική επισκόπηση703
 • Β. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001705
 • 1. Οι συνταγματικές καινοτομίες στο επίμαχο ζήτημα705
 • 2. Η νομοθετική θέσπιση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν 3068/2002706
 • ΙΙ. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων707
 • Α. Υποκείμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης707
 • Β. Αντικείμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης 709
 • Γ. Διαδικασία υποβολής της αιτήσεως συμμόρφωσης715
 • Δ. Περιεχόμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης718
 • ΙΙΙ. Παραβίαση της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων724
 • Α. Η μη συμμόρφωση της διοίκησης υπό το πρίσμα της νομολογίας 724
 • 1. Η μη συμμόρφωση της διοίκησης με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας724
 • 2. Η μη συμμόρφωση των διοικητικών αρχών με τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου725
 • Β. Η νομοθετική διευθέτηση της μη συμμόρφωσης της διοίκησης με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων μετά την αναθεώρηση του 2001727
 • 1. Ο ελεγκτικός ρόλος του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν 3068/2002727
 • 2. Ο κυρωτικός ρόλος του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν 3068/2002729
 • 3. Η «προσφυγή» ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου συμμόρφωσης του ΣτΕ συνιστά αποτελεσματική προσφυγή;736
 • ΙV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 738
 • [17] ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ743
 • Ι. Γενικά744
 • Α. Έννοια744
 • Β. Νομοθετικό πλαίσιο744
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού745
 • Α. Διάδικοι745
 • Β. Αποφάσεις δεκτικές διόρθωσης ή ερμηνείας745
 • Γ. Λοιπές προϋποθέσεις745
 • ΙΙΙ. Διαδικασία746
 • Α. Δικόγραφο - Τρόπος άσκησης - Ερμηνεία δικογράφου746
 • Β. Νομιμοποίηση πληρεξουσίων - διαδίκων747
 • Γ. Συζήτηση747
 • ΙV. Διόρθωση απόφασης748
 • Α. Γενικά748
 • Β. Λόγοι διόρθωσης 748
 • Γ. Αυτεπάγγελτη διόρθωση750
 • V. Ερμηνεία απόφασης751
 • Α. Γενικά751
 • Β. Έννοια ερμηνείας 751
 • VΙ. Απόφαση 753
 • Α. Εξουσία του δικαστηρίου753
 • Β. Δικαστική δαπάνη754
 • Γ. Συνέπειες754
 • [18] ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ755
 • Ι. Έννοια 757
 • IΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού757
 • Α. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη 757
 • Β. Έννομο συμφέρον757
 • 1. Τρίτος757
 • 2. Πότε πρέπει να συντρέχει το έννομο συμφέρον760
 • 3. Βλάβη761
 • Γ. Φύση προσβαλλόμενης απόφασης762
 • Δ. Νόμιμη προθεσμία763
 • ΙΙΙ. Προδικασία764
 • Α. Άσκηση της τριτανακοπής764
 • 1. Κατάθεση της τριτανακοπής764
 • 2. Σύνταξη έκθεσης καταθέσεως765
 • 3. Ορισμός εισηγητή και δικασίμου765
 • Β. Κοινοποιήσεις766
 • Γ. Περιεχόμενο δικογράφου767
 • Δ. Ένωση στο ίδιο δικόγραφο τριτανακοπής και αιτήσεως ακυρώσεως 769
 • Ε. Καταβολή τελών και παραβόλου769
 • ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι771
 • Ζ. Υπόμνημα771
 • Η. Παρέμβαση772
 • IV. Η επ’ ακροατηρίου διαδικασία772
 • A. Η παράσταση των διαδίκων772
 • 1. Η νομιμοποίηση των δικηγόρων772
 • 2. Η νομιμοποίηση των διαδίκων774
 • Β. Η συζήτηση στο ακροατήριο774
 • Γ. Κατάργηση δίκης775
 • 1. Θάνατος των διαδίκων775
 • 2. Παραίτηση από το δικόγραφο 776
 • 3. Παύση ισχύος της διοικητικής πράξης ή της απόφασης777
 • Δ. Ομοδικία778
 • V. Λόγοι τριτανακοπής778
 • VI. Εφαρμοστέο δίκαιο 780
 • VII. Τα αποτελέσματα της τριτανακοπής780
 • [19] ΕΦΕΣΗ781
 • Ι. Έφεση - Έννοια 783
 • IΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού783
 • Α. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη783
 • Β. Έννομο συμφέρον783
 • Γ. Φύση προσβαλλόμενης απόφασης785
 • 1. Ύπαρξη απόφασης του τριμελούς διοικητικού εφετείου786
 • 2. Το διοικητικό εφετείο να έχει αποφανθεί σε πρώτο βαθμό787
 • 3. Η απόφαση να είναι οριστική788
 • Δ. Νόμιμη προθεσμία789
 • Ε. Ανυπαρξία νομολογίας του ΣτΕ ή αντίθεση προς τη νομολογία του ΣτΕ ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου791
 • ΙΙΙ. Προδικασία791
 • Α. Άσκηση της έφεσης791
 • 1. Κατάθεση της έφεσης791
 • 2. Σύνταξη εκθέσεως καταθέσεως792
 • 3. Ορισμός εισηγητή και δικασίμου792
 • Β. Κοινοποιήσεις793
 • Γ. Περιεχόμενο δικογράφου795
 • 1. Στοιχεία που η έλλειψή τους επάγεται ακυρότητα του δικογράφου795
 • 2. Στοιχεία που η έλλειψή τους δεν επάγεται ακυρότητα του δικογράφου796
 • Δ. Καταβολή τελών και παραβόλου797
 • 1. Γενικά 797
 • 2. Ποιοι απαλλάσσονται από την καταβολή παραβόλου798
 • 3. Ευεργέτημα πενίας799
 • Ε. Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα, παρέμβαση800
 • 1. Πρόσθετοι λόγοι800
 • 2. Υπομνήματα801
 • 3. Παρέμβαση801
 • IV. Η επ’ ακροατηρίου διαδικασία803
 • A. Η παράσταση των διαδίκων803
 • 1. Η νομιμοποίηση των δικηγόρων803
 • 2. Η νομιμοποίηση των διαδίκων806
 • Β. Η συζήτηση στο ακροατήριο807
 • Γ. Κατάργηση δίκης808
 • 1. Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξεως808
 • 2. Παραίτηση από το δικόγραφο 809
 • 3. Θάνατος των διαδίκων811
 • 4. Παύση ισχύος της διοικητικής πράξης ή της απόφασης812
 • Δ. Ομοδικία813
 • V. Λόγοι εφέσεως 814
 • Α. Παραδεκτή προβολή των λόγων εφέσεως814
 • Β. Βάσιμο των λόγων εφέσεως 816
 • 1. Αναρμοδιότητα816
 • 2. Παράβαση ουσιώδους τύπου816
 • 3. Παράβαση νόμου818
 • 4. Στοιχεία μεταγενέστερα της εκκαλούμενης απόφασης του διοικητικού εφετείου819
 • VI. Έφεση υπέρ του νόμου820
 • VII. Τα αποτελέσματα άσκησης της έφεσης821
 • Α. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα821
 • Β. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα822
 • Γ. Επικοινοτικό αποτέλεσμα822
 • VIII. Η συμμόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις κατά τον Ν 3068/2002823
 • [20] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ825
 • Ι. Συνταγματική κατοχύρωση 827
 • ΙΙ. Διοικητική αναστολή (άρθρο 52 παρ. 1 ΠΔ 18/1989) - Αυτόματη αναστολή (άρθρο 52Α ΠΔ 18/1989)831
 • ΙΙΙ. Άρθρο 52 παρ. 2 ΠΔ 18/1989833
 • Α. Προηγούμενη άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως833
 • IV. Περιεχόμενο της αιτήσεως αναστολής (άρθρο 52 παρ. 3-4 ΠΔ 18/1989)837
 • V. Προσωρινή διαταγή (άρθρο 52 παρ. 5 ΠΔ 18/1989)840
 • VI. Βάσιμο της αιτήσεως αναστολής (άρθρο 52 παρ. 6-7 ΠΔ 18/1989)842
 • Α. Η βλάβη ως λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως842
 • Β. Είδη βλάβης843
 • 1. Η περιουσιακή - υλική βλάβη843
 • 2. Η οικονομική βλάβη845
 • 3. Η ηθική βλάβη849
 • 4. Η επαγγελματική βλάβη852
 • Γ. Δημόσιο συμφέρον853
 • Δ. Η πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξης860
 • 1. Σοβαρά σφάλματα της προσβαλλόμενης πράξης δικαιολογούντα την πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως861
 • 2. Περιπτωσιολογία862
 • 3. Επιρροή απαραδέκτου ή αβασίμου της αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 52 παρ. 7 εδ. β’ του ΠΔ 18/1989)864
 • VII. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Έκταση εξουσίας της Επιτροπής Αναστολών - Κατάλληλα μέτρα - Αναστολή υπό όρους - Μερική αναστολή (άρθρο 52 παρ. 8 ΠΔ 18/1989)864
 • VIIΙ. Αίτηση ανακλήσεως - Νέα αίτηση αναστολής (άρθρο 52 παρ. 9-10)875
 • IX. Συνέπειες απόφασης της Επιτροπής Αναστολών879
 • [21] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν 2522/1997 ΚΑΙ Ν 3886/2010881
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1- 2 Ν 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178), (άρθρα 1 - 3 Ν 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173)883
 • Α. Υλικό πεδίο εφαρμογής883
 • Β. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής 891
 • Γ. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων άλλων νομοθετημάτων (άρθρο 2 παρ. 2 Ν 2522/1997) 893
 • ΙΙ. Προδικαστική προσφυγή (άρθρο 3 παρ. 2 Ν 2522/1997 - άρθρο 4 Ν 3886/2010)894
 • Α. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α’ Ν 2522/1997 - άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3886/2010894
 • Β. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β’ Ν 2522/1997 - άρθρο 4 παρ. 2 Ν 3886/2010906
 • Γ. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ’ Ν 2522/1997 - άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3886/2010907
 • Δ. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. δ’-ε’ Ν 2522/1997 - άρθρο 4 παρ. 4 Ν 3886/2010909
 • Ε. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. στ’ N 2522/1997 - άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3886/2010910
 • ΙΙΙ. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 3 παρ. 3-7 Ν 2522/1997, άρθρο 5 Ν 3886/2010)913
 • Α. Άρθρο 3 παρ. 3 εδ. α’ Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 1 Ν 3886/2010 913
 • Β. Άρθρο 3 παρ. 3 εδ. β’ του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 2 του Ν 3886/2010917
 • Γ. Άρθρο 3 παρ. 3 εδ. γ’, δ’ και ε’ του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 3 εδ. α’, β’ και γ’ του Ν 3886/2010918
 • Δ. Άρθρο 3 παρ. 3 εδ. στ’ Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 3 εδ. ε’ Ν 3886/2010920
 • Ε. Άρθρο 3 παρ. 3 εδ. ζ’ του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 3 εδ. ε’ του Ν 3886/2010921
 • ΣΤ. Άρθρο 3 παρ. 4 του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 3886/2010922
 • Ζ. Άρθρο 3 παρ. 5 του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 5 του Ν 3886/2010922
 • IV. Απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 3 παρ. 6 και παρ. 7 εδ. β’ του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 6, παρ. 7 εδ. β’ και παρ. 8 του Ν 3886/2010)927
 • A. Άρθρο 3 παρ. 6 του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 6 του Ν 3886/2010927
 • Β. Άρθρο 3 παρ. 7 εδ. β’ του Ν 2522/1997 - άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β’ του Ν 3886/2010931
 • [22] ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ937
 • Γενικά941
 • I. Χαρακτηριστικά της αιτήσεως αναιρέσεως943
 • IΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού946
 • Α. Έννομο συμφέρον947
 • Β. Φύση προσβαλλόμενης απόφασης949
 • Γ. Ελάχιστο ποσό διαφοράς952
 • Δ. Προθεσμία953
 • Ε. Ανυπαρξία νομολογίας του ΣτΕ ή αντίθεση προς τη νομολογία του ΣτΕ ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου955
 • Ζ. Προβολή ενός τουλάχιστον παραδεκτού λόγου αναιρέσεως955
 • ΙΙΙ. Λόγοι αναιρέσεως956
 • Α. Παραδεκτή προβολή των λόγων αναιρέσεως956
 • 1. Έννομο συμφέρον προβολής957
 • i. Ως προς τη διοίκηση957
 • ii. Ως προς τους ιδιώτες 958
 • 2. Το ορισμένο των λόγων959
 • 3. Λόγοι προβαλλόμενοι με υπόμνημα ή αναφερόμενοι σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα 961
 • 4. Λόγοι μη σχετιζόμενοι με την προσβαλλόμενη απόφαση 963
 • i. Λόγοι οι οποίοι δεν στρέφονται κατά της αναιρεσιβαλλόμενης963
 • ii. Λόγοι που δεν αναφέρονται σε σκέψεις της αναιρεσιβαλλόμενης964
 • 5. Λόγοι με τους οποίους πλήσσονται κεφάλαια της πρωτόδικης απόφασης κατά των οποίων δεν προβλήθηκε λόγος εφέσεως968
 • 6. Λόγοι μη προβλεπόμενοι970
 • i. Παραμόρφωση εγγράφου 970
 • ii. Κατάχρηση δικαιώματος 971
 • iii. Λόγοι ανακοπής ερημοδικίας971
 • iv. Πλάνη περί τα πράγματα 973
 • 7. Λόγοι, με τους οποίους αμφισβητείται η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας973
 • i. Γενικώς973
 • ii. Αποζημιωτικές διαφορές975
 • iii. Εκλογικές διαφορές978
 • iv. Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές 979
 • v. Φορολογικές/τελωνειακές διαφορές981
 • 8. Λόγοι συνδεόμενοι με πραγματικό982
 • i. Γενικώς982
 • ii. Το πραγματικό ως προϋπόθεση του κύρους του κανόνα δικαίου986
 • 9. Λόγοι προβαλλόμενοι το πρώτον κατ’ αναίρεση989
 • i. Παραδεκτώς989
 • ii. Απαραδέκτως991
 • α. Γενικώς991
 • β. Λόγοι που δεν είχαν προβληθεί στα δικαστήρια της ουσίας993
 • γ. Λόγοι που δεν γίνεται επίκληση ότι είχαν προβληθεί 994
 • Β. Βασιμότητα των λόγων αναιρέσεως997
 • 1. «Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση»997
 • i. Υπέρβαση καθηκόντων997
 • ii. Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα999
 • 2. «Μη νόμιμη συγκρότηση ή κακή σύνθεσή του» [εν. του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου] 1000
 • 3. «Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας»1003
 • i. Παράβαση δικονομικών αξιωμάτων1003
 • α. Παράβαση των κανόνων περί κοινοποιήσεως1003
 • β. Επιδίκαση πέραν των αιτηθέντων 1003
 • γ. Παράβαση του κανόνα της μη χειροτερεύσεως της θέσεως του διαδίκου1005
 • δ. Παράβαση της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως1006
 • ε. Παράβαση της αρχής της δημοσιότητας των συνεδριάσεων και της δημοσίευσης της απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση1006
 • ii. Παράβαση κανόνων που ρυθμίζουν την προβολή και λήψη υπ’ όψιν των ισχυρισμών των διαδίκων1007
 • α. Μη λήψη υπ’ όψιν ουσιώδους ισχυρισμού 1007
 • β. Μη λήψη υπ’ όψιν προταθέντος αποδεικτικού μέσου 1010
 • γ. Παράβαση των κανόνων περί αποδείξεως (άρθρα 144 - 186 του ΚΔΔ) 1011
 • iii. Παράβαση κανόνων που αφορούν στο περιεχόμενο της δικαστικής κρίσης1013
 • 4. «Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει την επίδικη σχέση»1019
 • 5. «Ύπαρξη δύο ή περισσότερων τελεσιδίκων αποφάσεων που είναι αντιφατικές μεταξύ τους στην ίδια υπόθεση και για τους ίδιους διαδίκους» 1021
 • Γ. Λόγοι αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι1026
 • 1. Λόγοι αναγόμενοι στον εφαρμοσθέντα κανόνα δικαίου1026
 • 2. Λόγοι αναφερόμενοι στον εκτελεστό χαρακτήρα της προσβληθείσας με προσφυγή πράξης1028
 • 3. Έλλειψη νόμιμης βάσης 1029
 • 4. Λόγοι αναγόμενοι στην δικαιοδοσία/αρμοδιότητα του δικάσαντος δικαστηρίου1030
 • 5. Έφεση στρεφομένη κατά προαποβιώσαντος διαδίκου1033
 • Δ. Λόγοι αλυσιτελείς 1034
 • ΙV. Συνέπειες αναιρέσεως1036
 • [23] Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ1041
 • Ι. Γενικά - Ιστορική επισκόπηση 1042
 • ΙΙ. Συνταγματική κατοχύρωση1042
 • Α. Ως προς το πεδίο εφαρμογής1043
 • Β. Ως προς το περιεχόμενο των υποκειμένων σε προσφυγή πράξεων1045
 • Γ. Ως προς τα όργανα, των οποίων πράξεις προσβάλλονται1047
 • Δ. Ως προς τη δικαιοδοσία του Συμβουλίου Επικρατείας και τις διαδικαστικές ρυθμίσεις1047
 • ΙΙΙ. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην1048
 • IV. Πράξεις υποκείμενες και μη σε προσφυγή1049
 • V. Σώρευση ένδικων μέσων1050
 • VI. Πρόσωπα που δικαιούνται ν’ ασκήσουν προσφυγή1050
 • VII. Έννομο συμφέρον 1051
 • VIII. Απαράδεκτο λόγω διοικητικής προδικασίας1051
 • ΙΧ. Προθεσμία1051
 • Χ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα1052
 • XI. Διατυπώσεις άσκησης - Προδικασία1053
 • ΧΙΙ. Συζήτηση - Διαδικασία στο ακροατήριο1054
 • ΧΙΙΙ. Παρέμβαση - Τριτανακοπή1055
 • ΧΙV. Δικαιοδοσία1055
 • [24] Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜAΤΩΝ ΑΠO ΤΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕIΑΣ1059
 • Ι. Εισαγωγή1062
 • Α. Γενικά 1062
 • Β. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα 1063
 • ΙΙ. Η νομοθετική εξουσιοδότηση - αρμοδιότητα πρότασης 1063
 • Α. Γενικά 1063
 • Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως φορέας της κανονιστικής αρμοδιότητας1064
 • Γ. Εξουσιοδότηση ειδική και ορισμένη 1065
 • Δ. Ευρύτητα της εξουσιοδότησης1065
 • Ε. Λοιπά όργανα ως φορείς της κανονιστικής αρμοδιότητας1065
 • ΣΤ. Έννοια των «ειδικότερων θεμάτων»1065
 • Ζ. Εξαίρεση: η άσκηση ατομικού δικαιώματος1066
 • Η. Σχέση κανονιστικού διατάγματος και τυπικού νόμου - αναδρομική ισχύς1066
 • Θ. Ευχέρεια άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας1066
 • Ι. Προθεσμία έκδοσης κανονιστικού διατάγματος1067
 • ΙΑ. Επανειλημμένη, ή και εν μέρει, χρήση της νομοθετικής εξουσιοδότησης1067
 • ΙΒ. Αρμοδιότητα πρότασης σχεδίου διατάγματος1067
 • ΙΓ. Τήρηση των ορίων της εξουσιοδότησης1069
 • ΙΔ. Έγκριση πρότασης άλλου οργάνου - σύμφωνη γνώμη1069
 • ΙΕ. Υπεξουσιοδότηση1070
 • ΙΣΤ. Κατάργηση της εξουσιοδότησης1070
 • ΙΙΙ. Προπαρασκευαστική διαδικασία1070
 • Α. Το νομοπαρασκευαστικό έργο της διοίκησης1070
 • Β. Η προκαταρκτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αποστολή του σχεδίου στο ΣτΕ1071
 • Γ. Διατάγματα με επείγοντα χαρακτήρα1072
 • Δ. Αρμόδιος σχηματισμός1072
 • Ε. Η διαδικασία της επεξεργασίας1073
 • ΣΤ. Επεξεργασία σε Συμβούλιο1073
 • Ζ. Τροποποίηση σχεδίου1074
 • Η. Υιοθεσία σχεδίου1074
 • Θ. Απόσυρση σχεδίου1074
 • ΙV. Αντικείμενο και εύρος της επεξεργασίας1074
 • Α. Γενικά1075
 • Β. Αντικείμενο επεξεργασίας τα κανονιστικά διατάγματα1075
 • Γ. Διατάγματα μη υποκείμενα σε επεξεργασία - Κωδικοποιητικά1076
 • Δ. Επεξεργασία άπαξ1076
 • Ε. Επάνοδος προς επεξεργασία1077
 • ΣT. Παράλειψη της επεξεργασίας - προσθήκη διατάξεων μετά την επεξεργασία1077
 • Ζ. Αποχή από επεξεργασία1078
 • Η. Έκταση ελέγχου νομιμότητας κατά την επεξεργασία1078
 • V. Δομή σχεδίου1078
 • Α. Προοίμιο1079
 • 1. Αρίθμηση στοιχείων προοιμίου1079
 • 2. Εξουσιοδοτικές διατάξεις1079
 • 3. Αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιότητας 1079
 • 4. Τύποι της διαδικασίας1079
 • 5. Δαπάνη1080
 • 6. Μνεία του πρακτικού επεξεργασίας1081
 • Β. Πρόταση του αρμοδίου ή των αρμοδίων υπουργών1081
 • Γ. Προτεινόμενες διατάξεις1081
 • Δ. Έναρξη ισχύος1081
 • Ε. Ρήτρα δημοσίευσης και εκτέλεσης1081
 • ΣΤ. Παραρτήματα1082
 • Ζ. Ημερομηνία και υπογραφή1082
 • VΙ. Νομοτεχνικές αρχές1082
 • Α. Ειδίκευση περιεχομένου και λογική διάρθρωση1082
 • Β. Ομοιογένεια1082
 • Γ. Διατύπωση 1082
 • Δ. Διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις κειμένου1082
 • Ε. Ενδεικτική ρύθμιση1083
 • ΣΤ. Γραμματική και συντακτική ορθότητα του κειμένου - ξενόγλωσσοι όροι1083
 • Ζ. Συντομογραφίες - παραπομπή σε ΦΕΚ1083
 • Η. Χειρόγραφες προσθήκες1083
 • Θ. Ένταξη ρυθμίσεων στο υφιστάμενο δίκαιο 1084
 • Ι. Επανάληψη διατάξεων νόμου1084
 • ΙΑ. Τελικός έλεγχος του σχεδίου 1084
 • VΙΙ. Νομιμότητα ρυθμίσεων - αιτιολογία 1084
 • VΙΙI. Η προσαρμογή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1086
 • IΧ. Η γνωμοδότηση1087
 • Χ. Η έκδοση του διατάγματος1089
 • XΙ. Επίλογος1091
 • [25] ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 3900/2010- ΕΡMΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ1095
 • Ι. Η αρμοδιότητα του κοινού νομοθέτη για την οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων και ο ρόλος των δικαστηρίων στη διαδικασία νομοθέτησης1098
 • ΙΙ. Το μοντέλο οργάνωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενγένει της διοικητικής δικαιοσύνης κατά τις τελευταίες δεκαετίες1103
 • ΙΙΙ. Οι πρόσφατες μεταβολές του Ν 3900/2010 και η επίδρασή τους στην οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας1106
 • Α. Εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου1107
 • Β. Η κατά παρέκκλιση άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ή εφέσεως κατά απόφασης διοικητικού δικαστηρίου που κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη υπερνομοθετική διάταξη1112
 • Γ. Ο δραστικός περιορισμός των λόγων αναιρέσεως και εφέσεως ως μηχανισμός διήθησης των υποθέσεων που άγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας1114
 • Δ. Η προηγούμενη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, το ποσό της διαφοράς και το ανέκκλητο στις ακυρωτικές δίκες ως μηχανισμοί διήθησης των υποθέσεων 1121
 • Ε. Η κατάργηση της εισήγησης και η εισαγωγή της έκθεσης1124
 • ΣΤ. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια1129
 • Ζ. Επιμέρους ρυθμίσεις που διευκολύνουν την οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας1132
 • IV. Η φυσιογνωμία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενόψει της προοπτικής ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου 1133
 • [26] Η EΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ1137
 • Ι. Εισαγωγή1139
 • Α. Γενικά1139
 • ΙΙ. Η επιρροή του ενωσιακού δικαίου στις έννοιες του διοικητικού δικονομικού δικαίου1144
 • Α. Συνύπαρξη εθνικού και ενωσιακού δικαίου1144
 • 1. Η σχέση ενωσιακού και εθνικού δικαίου1144
 • 2. Aλλαγή του κανονιστικού πλαισίου αναφοράς1148
 • 3. Σχέση ενωσιακού δικαίου και ΕΣΔΑ1152
 • Β. Η έμμεση ή αποκεντρωμένη εκτέλεση του ενωσιακού δικαίου1154
 • Γ. Η συνεργασία των δικαστών1156
 • 1. Η έννοια και τα όρια της δικονομικής αυτονομίας1156
 • 2. Aποτελεσματική δικαστική προστασία1158
 • 3. Οι δικονομικές λεπτομέρειες1164
 • 4. Έννομη προστασία σε περίπτωση διακρατικής έννομης σχέσης1166
 • 5. H χρήση της προδικαστικής παραπομπής1168
 • ΙII. H νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας1175
 • Α. Πρόσβαση στον δικαστή - προϋποθέσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων1176
 • 1. Έννομο συμφέρον ΝΠΔΔ προς άσκηση αίτησης ακύρωσης1176
 • i. Έμφαση στην αρχή της δικονομικής αυτονομίας1176
 • ii. To καθήκον έντιμης συνεργασίας ως περιορισμός της δικονομικής αυτονομίας1176
 • 2. Διασταλτική ερμηνεία των προϋποθέσεων ενεργητικής νομιμοποίησης1178
 • i. Ενεργητική νομιμοποίηση κοινοπραξίας 1178
 • α. Αρχική νομολογία1178
 • β. Νομολογιακή μεταστροφή1179
 • γ. Ερμηνεία του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα του άρθρου 6 ΕΣΔΑ1180
 • δ. Ο περιορισμός της αναδρομικότητας νομολογιακής μεταστροφής1182
 • 3. Διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της εκτελεστής διοικητικής πράξης ως προϋπόθεσης του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης1187
 • i. Συνάρθρωση συνταγματικότητας, συμβατικότητας και συμβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιο1187
 • ii. Ένταξη της προβληματικής της έννομης προστασίας και στο πεδίο του κοινοτικού δικαίου1191
 • 4. Δυνατότητα ελέγχου πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου1194
 • B. Δικονομικές διατυπώσεις και προϋποθέσεις για την πρόοδο της δίκης1196
 • 1. Αυστηρή ερμηνεία της νόμιμης εκπροσώπησης1196
 • 2. Απόδειξη1197
 • 3. Κατάργηση της δίκης1199
 • Γ. Η προσωρινή δικαστική προστασία1200
 • 1. Νομολογιακή εναρμόνιση1200
 • i. Αναστολή εκτέλεσης αντίθετης προς το κοινοτικό δίκαιο εθνικής διάταξης1200
 • ii. Αναστολή εκτέλεσης εθνικής διάταξης, η οποία εφαρμόζει κοινοτική ρύθμιση της οποίας αμφισβητείται η νομιμότητα1201
 • 2. Νομοθετική εναρμόνιση των δικονομικών κανόνων περί προσωρινής προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο1203
 • Δ. Αυτεπάγγελτη εξέταση της τήρησης του κοινοτικού δικαίου1209
 • Ε. Χρήση της προδικαστικής παραπομπής1211
 • 1. Λελογισμένη χρήση της προδικαστικής παραπομπής χωρίς να θίγεται η ενότητα του κοινοτικού δικαίου1211
 • 2. Το αντικείμενο της προδικαστικής παραπομπής1212
 • 3. Ταχεία διαδικασία απάντησης1214
 • IV. Eπίλογος1215
 • [27] Η EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ1219
 • Ι. Γενικά1222
 • ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 EΣΔΑ1227
 • IΙΙ. Προσβαλλόμενες πράξεις 1232
 • Α. Aδυναμία άσκησης ένδικου βοηθήματος κατά νόμου1232
 • Β. Kυβερνητικές πράξεις1237
 • 1. Η δικονομική ασυλία των κυβερνητικών πράξεων1237
 • 2. Δυνατότητα αποζημίωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος1240
 • 3. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της δικονομικής ασυλίας1240
 • i. Aμιγώς κυβερνητικές πράξεις 1240
 • ii. Aντανάκλαση στην άσκηση ατομικού δικαιώματος1241
 • Γ. Πράξεις δικαστικών αρχών αναφερόμενες σε θέματα διοικητικής φύσης1243
 • IV. Ακυρωτικός και ουσιαστικός δικαστικός έλεγχος1246
 • Α. Έννοια του δικαστηρίου πλήρους δικαιοδοσίας1246
 • B. Η συμβατότητα του ακυρωτικού ελέγχου προς το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ1249
 • Γ. Σύνδεση διαδικαστικών εγγυήσεων εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξης και δικαστικού ελέγχου αυτής1253
 • 1. Πειθαρχικά όργανα επαγγελματικών τάξεων1253
 • 2. Ανεξάρτητες αρχές που ασκούν κυρωτικές αρμοδιότητες1254
 • Δ. Πλήρης δικαιοδοσία και τεχνικές κρίσεις1261
 • V. Δικονομικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πρόοδο της δίκης1262
 • Α. Περιορισμός στην άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως βάσει του χρηματικού αντικειμένου της διαφοράς1262
 • Β. Κατάθεση δικογράφου1263
 • 1. Διαδικασία καταθέσεως1263
 • 2. Μη αναγκαία η κατάθεση από δικηγόρο1265
 • Γ. Παράβολο1265
 • Δ. Δικονομικές προθεσμίες1266
 • 1. Αναστολή δικονομικών προθεσμιών1266
 • 2. Έναρξη προθεσμίας ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων1268
 • Ε. Κοινοποιήσεις1270
 • ΣΤ. Πρόσβαση του δικαστή σε απόρρητα έγγραφα1270
 • Ζ. Αντικατάσταση του εισηγητή της υποθέσεως1271
 • VΙ. Διαδικαστικές εγγυήσεις κατά τη διεξαγωγή της δίκης1272
 • Α. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις ως στοιχεία της έννοιας του δικαστηρίου1272
 • B. Δημόσια διεξαγωγή των συνεδριάσεων1273
 • 1. Πειθαρχικά όργανα1273
 • 2. Ιδιαίτερη αυστηρότητα στην περίπτωση των ΑΔΑ που ασκούν κυρωτικές αρμοδιότητες1274
 • Γ. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και συμπαράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου1277
 • Δ. Η αρχή της αμεροληψίας1277
 • VII. Νομοθετικές παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης1279
 • Α. Νομοθετικές κυρώσεις - Οι πρώτες αποφάσεις του ΕΔΔΑ1279
 • Β. Αναδρομική κύρωση με νόμο κανονιστικής πράξης που εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση ή καθ’ υπέρβαση αυτής1280
 • Γ. Αναδρομική κύρωση κανονιστικής πράξης που έχει εκδοθεί κατά παράβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως1281
 • Δ. Προϋποθέσεις εφαρμογής αναδρομικής νομοθετικής διατάξεως σε εκκρεμή υπόθεση1282
 • Ε. Νόμος που επαναλαμβάνει ατομική διοικητική πράξη1288
 • VIII. Κατάργηση της δίκης1289
 • Α. Παραίτηση - Νομολογία του ΕΔΔΑ1289
 • Β. Πλημμελής επίδοση δικογράφου1290
 • Γ. Λήξη ισχύος της προσβαλλομένης πράξης - Συνέχιση της δίκης σε περίπτωση επίκλησης ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος1291
 • Δ. Πράξη περιορισμένης χρονικής ισχύος1293
 • IX. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων1294
 • Α. Λήψη υπόψη στοιχείων μεταγενέστερων εκκαλουμένης αποφάσεως1294
 • Β. Λήψη υπόψη αθωωτικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου1295
 • Χ. Η διάρκεια της διαδικασίας1299
 • Α. O χρόνος που λαμβάνεται υπόψη1299
 • Β. Τα κριτήρια του εύλογου χαρακτήρα της διάρκειας της διαδικασίας1302
 • XΙ. Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων1307
 • A. H διαδικασία του N 3068/20021307
 • B. H σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ1308
 • Γ. Η συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ1309
 • ΧΙΙ. Επίλογος1310
 • [28] Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ1315
 • Ι. Εισαγωγή 1319
 • Α. Εισαγωγική παρουσίαση - Βασικό νομικό πλαίσιο 1319
 • Β. Νεώτερες νομοθετικές εξελίξεις - Οι επιδράσεις των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης (Ν 3900/2010) 1322
 • ΙΙ. Κατοχύρωση ακυρωτικής αρμοδιότητας του ΣτΕ - Όριο και θεμιτό της μετατροπής των ακυρωτικών διαφορών σε διαφορές ουσίας - Μεταφορά υποθέσεων ακυρωτικής αρμοδιότητας - Κατανομή ακυρωτικών διαφορών μεταξύ ΣτΕ και τδδ 1326
 • Α. Θεωρητική και νομολογιακή θεμελίωση 1326
 • Β. Θεματικές νομολογιακές αναφορές 1339
 • 1. Διαφορές του ΚΕΔΕ 1339
 • 2. Υπαλληλικές διαφορές1340
 • 3. Αλλοδαποί1345
 • 4. Περιβάλλον - Πολεοδομία - Αυθαίρετα - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 1348
 • 5. Εκπαιδευτική νομοθεσία1354
 • 6. Λοιπές διαφορές1355
 • ΙΙΙ. Η διάκριση ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας - Κριτήρια και περιεχόμενο του δικαστικού ελέγχου 1358
 • Α. Θεωρητική και νομολογιακή θεμελίωση 1358
 • Β. Θεματικές νομολογιακές αναφορές1362
 • 1. Εισαγωγικά1362
 • 2. Φορολογικές - Τελωνειακές διαφορές 1363
 • 3. Κοινωνική ασφάλιση1368
 • 4. Διοικητικές συμβάσεις1368
 • 5. Πρόστιμα1370
 • 6. Λοιπές διαφορές1373
 • ΙV. Η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το Ελεγκτικό Συνέδριο1380
 • Α. Εισαγωγικά1380
 • Β. Έλεγχος δαπανών - Έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας 1384
 • Γ. Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών - Δημόσιοι υπόλογοι1389
 • Δ. Διαφορές ΚΕΔΕ - Ζητήματα δικαιοδοσίας στις δίκες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του δημοσίου1395
 • Ε. Συνταξιοδοτικές διαφορές1398
 • [29] Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ1407
 • Ι. Εισαγωγικά1408
 • ΙΙ. Η σχέση της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αυτή των πολιτικών δικαστηρίων1408
 • Α. Διαφορές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων1409
 • 1. Πράξεις διαχείρισης1409
 • 2. Συμβάσεις1411
 • Β. Ο έλεγχος της δικαιοδοσίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας1412
 • Γ. Οι συνέπειες από την έλλειψη δικαιοδοσίας1413
 • Δ. Η παρά την έλλειψη δικαιοδοσίας εκδίκαση της διαφοράς1414
 • III. Η παρεμπίπτουσα κρίση και η δέσμευση απο το παραγόμενο δεδικασμένο μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των πολιτικών δικαστηρίων1414
 • Α. Ο παρεμπίπτων έλεγχος1414
 • 1. Ο παρεμπίπτων έλεγχος από τα πολιτικά δικαστήρια1415
 • 2. Ο παρεμπίπτων έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας1416
 • Β. Η δέσμευση από το δεδικασμένο1418
 • 1. Η δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας1418
 • 2. Η δέσμευση του Συμβουλίου της Επικρατείας από αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων1419
 • 3. Οι συνέπειες από την παράβαση του δεδικασμένου1421
 • [Α] Ν 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»1425
 • [Β] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4055/20121443
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1455
 • 0
 • 0