Πρακτικά θέματα της πειθαρχικής διαδικασίας

Ενημέρωση με το Ν 4325/2015

Διαγράμματα, Ερμηνεία, Νομολογία, Υποδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-622-431-7
Σελίδες: 488
Συγγραφέας: Ν. Πανταζής
Πρόλογος: Μ. Πικραμένος

Με το παρόν έργο «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων» παρουσιάζεται σε διαγράμματα η ύλη του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ερμηνεύεται και αναλύεται με παράθεση πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας το αντικείμενο του πειθαρχικού δικαίου και του πειθαρχικού ελέγχου. Ειδικότερα εξετάζεται ο έλεγχος της διοικητικής δράσης στο πρόσωπο του υπαλλήλου, ώστε η παραβίαση των κανόνων διοικητικού δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία της διοίκησης, να καταλήγουν στην τιμωρία των διοικητικών οργάνων, ως φυσικών προσώπων, με την επιβολή σε βάρος τους μίας κύρωσης η οποία έχει διοικητικά χαρακτηριστικά και ποινική χροιά.

Η παρουσίαση των παραπάνω ζητημάτων επελέγη να γίνει με τρόπο πρακτικό μέσω της παράθεσης απεικονιστικών διαγραμμάτων με τα οποία αναδεικνύονται τα σημεία της πειθαρχικής διαδικασίας, που συνήθως προκαλούν ακυρότητες της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και του προβληματισμού επί ζητημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπισθούν, τεκμηριωμένων με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ο συγγραφέας επιχειρεί μέσω της κατʼ άρθρο ερμηνείας των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου (άρθρα 103-146Β Ν 3528/1997) τα οποία παρουσιάζονται με την μορφή ευσύνοπτων και παράλληλα περιεκτικών διαγραμμάτων να συμβάλει στον μόνιμο άτυπο και ανοικτό διάλογο με τον νομοθέτη και να διευκολύνει στο έργο τους, όλους τους συμμετέχοντες στην πειθαρχική διαδικασία (υπαλλήλους, πειθαρχικώς προϊσταμένους, μέλη πειθαρχικών συμβουλίων, δικηγόρους, πειθαρχικούς δικαστές), στην προσπάθεια για καλύτερη και ορθότερη απονομή δικαιοσύνης. Τα διαγράμματα συνοδεύονται από πορίσματα πειθαρχικών συμβουλίων με τα οποία αντιμετωπίζονται διάφορα διαδικαστικά ζητήματα που ανακύπτουν, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου (δικονομικών και ουσιαστικών). Το παρόν έργο εμπλουτίζεται από υποδείγματα δικογράφων σε υποθέσεις πειθαρχικού δικαίου. Περιλαμβάνει δε όλες τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και είναι ενημερωμένη έως και τον πρόσφατο Ν 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015).
 • 0
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
 • Ι) Άρθρα Πρώτο και Δεύτερο του Ν 4057/20121
 • ΙΙ) Άρθρα Τέταρτο, Πέμπτο, Έβδομο και Όγδοο του Ν 4057/20121
 • Σχετική νομολογία4
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας4
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου 9
 • Β. ΑΡΘΡΑ 103-146Β Ν 3528/200711
 • [1] Αυτοδίκαιη αργία11
 • Άρθρο 103 (βλ. και άρθρο 107 του N 3584/2007)11
 • Διάγραμμα11
 • Ερμηνεία12
 • Σχετική νομολογία13
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας13
 • • Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης19
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών19
 • • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)20
 • [2] Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων22
 • Άρθρο 104 (βλ. και άρθρο 108 του Ν 3584/2007)22
 • Διάγραμμα22
 • Ερμηνεία24
 • Σχετική νομολογία29
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου29
 • [3] Συνέπειες της αργίας31
 • Άρθρο 105 (βλ. και άρθρο 109 του Ν 3584/2007)31
 • Διάγραμμα31
 • Ερμηνεία32
 • Σχετική νομολογία34
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας34
 • • Αρείου Πάγου35
 • • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)36
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου37
 • [4] Ορισμός Πειθαρχικού Παραπτώματος39
 • Άρθρο 106 (βλ. και άρθρο 110 του Ν 3584/2007)39
 • Διάγραμμα39
 • Ερμηνεία39
 • Σχετική νομολογία40
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας 40
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου47
 • [5] Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων49
 • Άρθρο 107 (βλ. και άρθρο 111 του Ν 3584/2007)49
 • Διάγραμμα49
 • Ερμηνεία52
 • Σχετική νομολογία68
 • - Παρ. 168
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας 68
 • - Παρ. 1 περ. β69
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας69
 • - Παρ. 1 περ. γ72
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας72
 • - Παρ. 1 περ. δ73
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου73
 • -Παρ. 1 περ. ε74
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας 74
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)89
 • - Παρ. 1 περ. στ91
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας91
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών93
 • - Παρ. 1 περ. θ93
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας93
 • - Παρ. 1 περ. ι98
 • • Συμβούλιο της Επικρατείας98
 • - Παρ. 1 περ. ιδ111
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας111
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών113
 • - Παρ. 1 περ. ιε114
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας114
 • - Παρ. 1 περ. ιστ117
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας117
 • - Παρ. 1 περ. ιζ118
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας118
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών119
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)121
 • - Παρ. 1 περ. ιη121
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)121
 • - Παρ. 1 περ. κ122
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών122
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)123
 • - Παρ. 1 περ. κγ124
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας124
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)125
 • - Παρ. 1 περ. κε125
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας125
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών127
 • • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)128
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου131
 • - Παρ. 1 περ. κη131
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας 131
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 144
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)149
 • - Παρ. 1 περ. κθ150
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών150
 • - Παρ. 1 περ. λγ151
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας151
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)152
 • [6] Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου154
 • Άρθρο 108 (βλ. και άρθρο 112 του Ν 3584/2007)154
 • Διάγραμμα154
 • Ερμηνεία155
 • Σχετική νομολογία156
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας156
 • [7] Πειθαρχικές ποινές157
 • Άρθρο 109 (βλ. και άρθρο 113 του Ν 3584/2007)157
 • Διάγραμμα157
 • Ερμηνεία160
 • Σχετική νομολογία163
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας163
 • [8] Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων168
 • Άρθρο 110 (βλ. και άρθρο 114 του Ν 3584/2007)168
 • Διάγραμμα168
 • Ερμηνεία169
 • Σχετική νομολογία172
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας172
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών174
 • [9] Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής175
 • Άρθρο 111 (βλ. και άρθρο 115 του Ν 3584/2007)175
 • Διάγραμμα175
 • Ερμηνεία175
 • Σχετική νομολογία176
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας176
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου176
 • [10] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων177
 • Άρθρο 112 (βλ. και άρθρο 116 του Ν 3584/2007)177
 • Διάγραμμα177
 • Ερμηνεία179
 • Σχετική νομολογία182
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας182
 • [11] Λήξη πειθαρχικής ευθύνης187
 • Άρθρο 113 (βλ. και άρθρο 117 του Ν 3584/2007)187
 • Διάγραμμα187
 • Ερμηνεία187
 • Σχετική νομολογία188
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας188
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών192
 • • Νομικού Συμβουλίου του Κράτους193
 • [12] Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη194
 • Άρθρο 114 (βλ. και άρθρο 118 του Ν 3584/2007)194
 • Διάγραμμα194
 • Ερμηνεία195
 • Σχετική νομολογία199
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας199
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)216
 • [13] Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος218
 • Άρθρο 115 (βλ. και άρθρο 119 του Ν 3584/2007)218
 • Διάγραμμα218
 • Ερμηνεία218
 • Σχετική νομολογία219
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας219
 • [14] Πειθαρχικά όργανα222
 • Άρθρο 116 (βλ. και άρθρο 120 του Ν 3584/2007)222
 • Διάγραμμα222
 • Ερμηνεία222
 • Σχετική νομολογία224
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας224
 • [15] Πειθαρχικώς προϊστάμενοι226
 • Άρθρο 117 (βλ. και άρθρο 121 του Ν 3584/2007)226
 • Διάγραμμα226
 • Σχετική νομολογία228
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας228
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 229
 • [16] Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων230
 • Άρθρο 118 (βλ. και άρθρο 122 του Ν 3584/2007)230
 • Διάγραμμα230
 • Ερμηνεία232
 • Σχετική νομολογία234
 • - Παρ. 3234
 • • Συμβούλιο της Επικρατείας234
 • [17] Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου238
 • Άρθρο 119 (βλ. και άρθρο 123 του Ν 3584/2007)238
 • Διάγραμμα238
 • Ερμηνεία238
 • Σχετική νομολογία239
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας 239
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου241
 • [18] Αρμοδιότητα υπηρεσιακών συμβουλίων243
 • Άρθρο 120 (βλ. και άρθρο 124 του Ν 3584/2007)243
 • Διάγραμμα243
 • Ερμηνεία244
 • Σχετική νομολογία245
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας245
 • [19] Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων246
 • Άρθρο 121 (βλ. και άρθρο 125 του Ν 3584/2007)246
 • Διάγραμμα246
 • Ερμηνεία247
 • [20] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης249
 • Άρθρο 122 (βλ. και άρθρο 126 του Ν 3584/2007)249
 • Διάγραμμα249
 • Ερμηνεία249
 • Σχετική νομολογία251
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας251
 • [21] Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο252
 • Άρθρο 123 (βλ. και άρθρο 127 του Ν 3584/2007)252
 • Διάγραμμα252
 • Ερμηνεία253
 • Σχετική νομολογία254
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας254
 • [22] Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής255
 • Άρθρο 124 (βλ. και άρθρο 128 του Ν 3584/2007)255
 • Διάγραμμα255
 • Ερμηνεία256
 • Σχετική νομολογία257
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας257
 • • Διοικητικό Εφετείο Αθηνών265
 • [23] Προκαταρκτική εξέταση266
 • Άρθρο 125 (βλ. και άρθρο 129 του Ν 3584/2007)266
 • Διάγραμμα266
 • Ερμηνεία267
 • [24] Ένορκη διοικητική εξέταση269
 • Άρθρο 126 (βλ. και άρθρο 130 του Ν 3584/2007)269
 • Διάγραμμα269
 • Ερμηνεία271
 • Σχετική νομολογία272
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας272
 • [25] Πειθαρχική ανάκριση276
 • Άρθρο 127 (βλ. και άρθρο 131 του Ν 3584/2007)276
 • Διάγραμμα276
 • Ερμηνεία278
 • Σχετική νομολογία284
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας284
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)295
 • [26] Ανακριτικές πράξεις297
 • Άρθρο 128 (βλ. και άρθρο 132 του Ν 3584/2007)297
 • Διάγραμμα297
 • Ερμηνεία298
 • [27] Αυτοψία299
 • Άρθρο 129 (βλ. και άρθρο 133 του Ν 3584/2007)299
 • Διάγραμμα299
 • Ερμηνεία299
 • [28] Μάρτυρες301
 • Άρθρο 130 (βλ. και άρθρο 134 του Ν 3584/2007)301
 • Διάγραμμα301
 • Ερμηνεία302
 • Σχετική νομολογία303
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας303
 • [29] Πραγματογνώμονες304
 • Άρθρο 131 (βλ. και άρθρο 135 του Ν 3584/2007)304
 • Διάγραμμα304
 • Ερμηνεία304
 • [30] Εξέταση διωκομένου305
 • Άρθρο 132 (βλ. και άρθρο 136 του Ν 3584/2007)305
 • Διάγραμμα305
 • Ερμηνεία305
 • [31] Ενέργειες μετά την ανάκριση306
 • Άρθρο 133 (βλ. και άρθρο 137 του Ν 3584/2007)306
 • Διάγραμμα306
 • Ερμηνεία306
 • [32] Κλήση σε Απολογία308
 • Άρθρο 134 (βλ. και άρθρο 138 του Ν 3584/2007)308
 • Διάγραμμα308
 • Ερμηνεία309
 • Σχετική νομολογία310
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας310
 • [33] Απολογία316
 • Άρθρο 135 (βλ. και άρθρο 139 του Ν 3584/2007)316
 • Διάγραμμα316
 • Ερμηνεία316
 • Σχετική νομολογία318
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας318
 • • Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)319
 • [34] Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου320
 • Άρθρο 136 (βλ. και άρθρο 140 του Ν 3584/2007)320
 • Διάγραμμα320
 • Ερμηνεία320
 • Σχετική νομολογία322
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας322
 • [35] Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου325
 • Άρθρο 137 (βλ. και άρθρο 141 του Ν 3584/2007)325
 • Διάγραμμα325
 • Ερμηνεία326
 • Σχετική νομολογία326
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας326
 • [36] Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο330
 • Άρθρο 138 (βλ. και άρθρο 142 του Ν 3584/2007)330
 • Διάγραμμα330
 • Ερμηνεία330
 • Σχετική νομολογία331
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας331
 • [37] Εκτίμηση αποδείξεων335
 • Άρθρο 139 (βλ. και άρθρο 143 του Ν 3584/2007)335
 • Διάγραμμα335
 • Ερμηνεία335
 • Σχετική νομολογία337
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας337
 • • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους337
 • [38] Πειθαρχική απόφαση338
 • Άρθρο 140 (βλ. και άρθρο 144 του Ν 3584/2007)338
 • Διάγραμμα338
 • Ερμηνεία339
 • Σχετική νομολογία341
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας341
 • [39] Ένσταση344
 • Άρθρο 141 (βλ. και άρθρο 145 του Ν 3584/2007)344
 • Διάγραμμα344
 • Ερμηνεία347
 • Σχετική νομολογία351
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας351
 • [40] Προσφυγή353
 • Άρθρο 142 (βλ. και άρθρο 147 του Ν 3584/2007)353
 • Διάγραμμα353
 • Ερμηνεία354
 • Σχετική νομολογία357
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας 357
 • • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών363
 • [41] Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας365
 • Άρθρο 143 (βλ. και άρθρο 146 του Ν 3584/2007)365
 • Διάγραμμα365
 • Ερμηνεία365
 • Σχετική νομολογία366
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας366
 • • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους371
 • [42] Εκτέλεση απόφασης372
 • Άρθρο 144 (βλ. και άρθρο 148 του Ν 3584/2007)372
 • Διάγραμμα372
 • Ερμηνεία373
 • Σχετική νομολογία374
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας374
 • • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)377
 • [43] Διαγραφή πειθαρχικών ποινών378
 • Άρθρο 145 (βλ. και άρθρο 149 του Ν 3584/2007)378
 • Διάγραμμα378
 • Ερμηνεία378
 • [44] Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας379
 • Άρθρο 146 (βλ. και άρθρο 150 του Ν 3584/2007)379
 • Διάγραμμα379
 • [45] Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου380
 • Άρθρο 146Α380
 • Διάγραμμα380
 • Ερμηνεία384
 • [46] Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια385
 • Άρθρο 146Β385
 • Διάγραμμα385
 • Ερμηνεία387
 • Σχετική νομολογία388
 • • Συμβουλίου της Επικρατείας388
 • Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ391
 • 1. Απολογία επί των αποδιδόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων: αμελής - ατελής εκτέλεση καθήκοντος, ανάρμοστη συμπεριφορά, αδικαιολόγητη προτίμηση νεώτερων υποθέσεων391
 • 2. Απολογία στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες»395
 • 3. Απολογία Προϊσταμένου397
 • 4. Απολογία λόγω μη τήρησης διαδικασίας λήψης άδειας399
 • 5. Απολογία μετά από παραπομπή ποινικής υπόθεσης στο ακροατήριο ή ποινικής καταδίκης401
 • 6. Ένσταση κατά απόφασης επιβολής πειθαρχικής ποινής προστίμου αποδοχών 1 ημέρας. Πλημμέλειες κλήσης απολογίας. Πειθαρχικό παράπτωμα μη τήρησης ωραρίου403
 • 7. Ένσταση κατά απόφασης επιβολής προστίμου 1/3 μηνιαίων αποδοχών. Πλημμέλειες πειθαρχικής απόφασης405
 • 8. Αμφισβήτηση πειθαρχικής κατηγορίας τυπικώς και ουσιαστικώς (Αόριστο παραπεμπτήριο, πειθαρχικό παράπτωμα αναξιοπρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς)408
 • 9. Ύπαρξη απαλλακτικού βουλεύματος412
 • 10. Υπόμνημα επί ενστάσεως - Άρνηση - παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας και αδικαιολόγητη αποχή416
 • 11. Υπόμνημα μετά από πειθαρχική ανάκριση – Προβολή λόγων παραγραφής και ακυροτήτων ανακριτικής διαδικασίας419
 • Δ.1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 423
 • Δ.2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ425
 • Πειθαρχικώς προϊστάμενοι υπαλλήλων 425
 • Ε. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ Ν 3528/2007427
 • ΣΤ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣτΕ437
 • Ζ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ441
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ443
 • 0
 • 0