Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-562-734-8
Σελίδες: 872
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Η. Γιαννακόπουλος, Α. Μωραϊτη, Β. Οικονομοπούλου, Ε. Πουρνάρας, Χ. Σταμέλος, Ν. Τριάντος

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον έβδομο (7Α) της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο του Εμπραγμάτου Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 947-1117 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες του Εμπραγμάτου: τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά γενικώς (άρθρα 947-973), νομή (άρθρα 974-998), η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της (άρθρα 999-1032), κτήση κυριότητας (άρθρα 1033-1093), προστασία της κυριότητας (άρθρα 1094-1112) και συγκυριότητα (άρθρα 1113-1117). Σύντομα θα ακολουθήσει κι ο τόμος 7Β, με τα υπόλοιπα άρθρα του Εμπραγμάτου Δικαίου (1118-1345 ΑΚ).

Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου, παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ1
 • Άρθρο 947 — Έννοια1
 • Άρθρο 948 — Κινητά και ακίνητα5
 • Άρθρο 9497
 • Άρθρο 950 — Αντικαταστατά8
 • Άρθρο 951 — Αναλωτά9
 • Άρθρο 95210
 • Άρθρο 953 — Συστατικό11
 • Άρθρο 95418
 • Άρθρο 95523
 • Άρθρο 956 — Παράρτημα27
 • Άρθρο 95730
 • Άρθρο 95831
 • Άρθρο 95933
 • Άρθρο 96035
 • Άρθρο 961 — Καρποί36
 • Άρθρο 962 — Ωφελήματα40
 • Άρθρο 96342
 • Άρθρο 96445
 • Άρθρο 965 — Βάρη του πράγματος47
 • Άρθρο 966 — Πράγματα εκτός συναλλαγής50
 • Άρθρο 967 — Κοινόχρηστα64
 • Άρθρο 968 — Κυριότητα σε κοινόχρηστα89
 • Άρθρο 96992
 • Άρθρο 97094
 • Άρθρο 971101
 • Άρθρο 972 — Αδέσποτα, έρημος κλήρος104
 • Άρθρο 973 — Εμπράγματα δικαιώματα107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΗ110
 • Άρθρο 974 — Έννοια νομής και κατοχής110
 • Άρθρο 975 — Νομή δικαιώματος ή οιονεί νομή129
 • Άρθρο 976 — Κτήση νομής132
 • Άρθρο 977141
 • Άρθρο 978147
 • Άρθρο 979 — Κτήση μέσω άλλου152
 • Άρθρο 980 — Άσκηση μέσω άλλου155
 • Άρθρο 981 — Απώλεια νομής164
 • Άρθρο 982171
 • Άρθρο 983179
 • Άρθρο 984 — Προσβολή της νομής187
 • Άρθρο 985197
 • Άρθρο 986202
 • Άρθρο 987 — Προστασία σε περίπτωση αποβολής204
 • Άρθρο 988221
 • Άρθρο 989 — Προστασία σε περίπτωση διατάραξης223
 • Άρθρο 990235
 • Άρθρο 991237
 • Άρθρο 992 — Παραγραφή241
 • Άρθρο 993 — Νομέας μέρους πράγματος249
 • Άρθρο 994 — Νομή περισσοτέρων κατ’ ιδανικά μέρη251
 • Άρθρο 995 — Πράγμα που περιήλθε σε ξένο ακίνητο256
 • Άρθρο 996 — Προστασία οιονεί νομής258
 • Άρθρο 997 — Προστασία κατόχου261
 • Άρθρο 998 — Προστασία κατά κατόχου270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ272
 • Άρθρο 999 — Αντικείμενο κυριότητας272
 • Άρθρο 1000 — Περιεχόμενο κυριότητας275
 • Άρθρο 1001282
 • Άρθρο 1002 — Ιδιοκτησία ορόφου286
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο γειτονικό δίκαιο (άρθρα 1003-1032 ΑΚ)287
 • Άρθρο 1003 — Περιορισμοί κυριότητας, εκπομπές289
 • Άρθρο 1004 — Επιβλαβείς εγκαταστάσεις303
 • Άρθρο 1005308
 • Άρθρο 1006 — Κίνδυνος πτώσης οικοδομής310
 • Άρθρο 1007 — Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα314
 • Άρθρο 1008 — Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου321
 • Άρθρο 1009 — Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο325
 • Άρθρο 1010 — Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο327
 • Άρθρο 1011339
 • Άρθρο 1012 — Υποχρέωση παροχής διόδου340
 • Άρθρο 1013352
 • Άρθρο 1014358
 • Άρθρο 1015361
 • Άρθρο 1016364
 • Άρθρο 1017365
 • Άρθρο 1018 — Ανοχή επισκευών367
 • Άρθρο 1019 — Ορόσημα όμορων ακινήτων372
 • Άρθρο 1020 — Κανονισμός ορίων376
 • Άρθρο 1021 — Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων383
 • Άρθρο 1022387
 • Άρθρο 1023 — Δέντρο στο όριο389
 • Άρθρο 1024 — Υποχρεώσεις από τη ροή των νερών391
 • Άρθρο 1025396
 • Άρθρο 1026 — Βρόχινο νερό της στέγης398
 • Άρθρο 1027 — Νερό για τη χρήση χωριού400
 • Άρθρο 1028 — Υποχρεώσεις αυτού που έχει πηγάδι ή πηγή404
 • Άρθρο 1029 — Διοχέτευση διαμέσου ξένου αγρού408
 • Άρθρο 1030412
 • Άρθρο 1031 — Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτου413
 • Άρθρο 1032 — Παραγραφή περιορισμών420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ423
 • Άρθρο 1033 — Κτήση ακινήτου με σύμβαση423
 • Άρθρο 1034 — Κτήση κινητού με σύμβαση441
 • Άρθρο 1035452
 • Άρθρο 1036 — Κτήση κινητού από μη κύριο455
 • Άρθρο 1037462
 • Άρθρο 1039467
 • Άρθρο 1040 — Δικαιώματα τρίτων πάνω στο κινητό που μεταβιβάστηκε470
 • Άρθρο 1041 — Τακτική χρησικτησία473
 • Άρθρο 1042 — Έννοια καλής πίστης487
 • Άρθρο 1043 — Νομιζόμενος τίτλος492
 • Άρθρο 1044 — Μεταγενέστερη κακή πίστη496
 • Άρθρο 1045 — Έκτακτη χρησικτησία497
 • Άρθρο 1046 — Τεκμήριο νομής514
 • Άρθρο 1047 — Αναστολή χρησικτησίας516
 • Άρθρο 1048 — Διακοπή χρησικτησίας519
 • Άρθρο 1049523
 • Άρθρο 1050527
 • Άρθρο 1051 — Προσαύξηση χρόνου528
 • Άρθρο 1052535
 • Άρθρο 1053 — Ενέργεια χρησικτησίας κατά τρίτου537
 • Άρθρο 1054 — Ανεπίδεκτα χρησικτησίας540
 • Άρθρο 1055 — Πράγματα που εξαιρούνται από τη χρησικτησία543
 • Άρθρο 1056 — Κτήση με προσκύρωση κ.λπ.546
 • Άρθρο 1057 — Κτήση με ένωση550
 • Άρθρο 1058 — Συνάφεια540
 • Άρθρο 1059 — Σύμμιξη, σύγχυση557
 • Άρθρο 1060560
 • Άρθρο 1061 — Ειδοποιία561
 • Άρθρο 1062565
 • Άρθρο 1063 — Αποζημίωση για απόσβεση κυριότητας566
 • Άρθρο 1064 — Κτήση καρπών573
 • Άρθρο 1065577
 • Άρθρο 1066579
 • Άρθρο 1067581
 • Άρθρο 1068583
 • Άρθρο 1069 — Πρόσχωση584
 • Άρθρο 1070 — Απόσπαση παραποτάμιου τμήματος587
 • Άρθρο 1071 — Νησί σε ποταμό588
 • Άρθρο 1072 — Κοίτη που εγκαταλείφθηκε590
 • Άρθρο 1073595
 • Άρθρο 1074 — Κατάκλυση εδάφους596
 • Άρθρο 1075 — Κατάληψη αδεσπότων597
 • Άρθρο 1076599
 • Άρθρο 1077 — Άγρια ή τιθασευμένα ζώα601
 • Άρθρο 1078 — Σμήνος από μέλισσες603
 • Άρθρο 1079604
 • Άρθρο 1080605
 • Άρθρο 1081 — Εύρεση απολωλότων606
 • Άρθρο 1082609
 • Άρθρο 1083610
 • Άρθρο 1084611
 • Άρθρο 1085 — Δαπάνες του ευρέτη612
 • Άρθρο 1086 — Εύρετρα613
 • Άρθρο 1087615
 • Άρθρο 1088 — Κτήση από τον ευρέτη616
 • Άρθρο 1089617
 • Άρθρο 1090618
 • Άρθρο 1091 — Κτήση από δήμο ή κοινότητα619
 • Άρθρο 1092 — Εύρεση μέσα σε οίκημα ή άλλο δημόσιο χώρο620
 • Άρθρο 1093 — Κτήση θηραυρού621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ623
 • Άρθρο 1094 — Διεκδικητική αγωγή623
 • Άρθρο 1095648
 • Άρθρο 1096 — Ευθύνη ως προς τα ωφελήματα653
 • Άρθρο 1097 — Ευθύνη ως προς το πράγμα659
 • Άρθρο 1098 — Κακόπιστος νομέας662
 • Άρθρο 1099665
 • Άρθρο 1100 — Καλόπιστος νομέας668
 • Άρθρο 1101 — Αξίωση αναγκαίων δαπανών669
 • Άρθρο 1102675
 • Άρθρο 1103 — Επωφελείς δαπάνες677
 • Άρθρο 1104 — Δικαίωμα αφαίρεσης683
 • Άρθρο 1105686
 • Άρθρο 1106 — Δικαίωμα επίσχεσης688
 • Άρθρο 1107 — Απόσβεση αξίωσης δαπανών693
 • Άρθρο 1108 — Αρνητική αγωγή694
 • Άρθρο 1109 — Κινητό που περιήλθε σε ξένο ακίνητο707
 • Άρθρο 1110 — Τεκμήριο κυριότητας710
 • Άρθρο 1111713
 • Άρθρο 1112 — Πουβλικιανή αγωγή714
 • Άρθρο 1113 — Κοινό πράγμα719
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ719
 • Άρθρο 1114 — Πραγματική δουλεία σε βάρος ή υπέρ του κοινού ακινήτου754
 • Άρθρο 1115 — Πράξεις που ισχύουν κατά των διαδόχων755
 • Άρθρο 1116 — Κάθε συγκύριος έναντι τρίτων756
 • Άρθρο 1117 — Αναγκαία συγκυριότητα σε περίπτωση ιδιοκτησίας ορόφου760