Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-434-8
Σελίδες: 336
Συγγραφέας: Ι. Συμεωνίδης
Επιμέλεια νομολογίας - νομοθεσίας: Ε. Παυλίδου

Το παρόν έργο πραγματεύεται το δικαίωμα του διοικουμένου πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία της Διοίκησης.  Πρόκειται για ένα ζήτημα που άπτεται, καταρχήν, της αποτελεσματικής άσκησης σειράς δικαιωμάτων του πολίτη, μεταξύ των οποίων πρωταρχική θέση κατέχει η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, απαιτώντας λεπτές σταθμίσεις με δικαιώματα που λειτουργούν ανταγωνιστικά, ιδίως με αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί δύο μέρη. Στο πρώτο, το οποίο έχει καθαρά δογματικό χαρακτήρα, επιχειρείται, καταρχήν, να σκιαγραφηθεί η εξελικτική πορεία την οποία ακολούθησε το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία της Διοίκησης, μέσα από ένα συνοπτικό χρονικό της καθιέρωσής του, αρχικά ως γενικής αρχής του δημοσίου δικαίου και στη συνέχεια ως αυτοτελούς δικαιώματος, τόσο σε εθνικό όσο και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και της άμεσης σύνδεσής του με ένα σταδιακά διευρυνόμενο δικαίωμα στην πληροφόρηση. Περαιτέρω, αναπτύσσεται ο προβληματισμός πάνω σε τέσσερα κρίσιμα ζητήματα, που αναδεικνύονται από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το δικαίωμα πρόσβασης.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται με συνοπτικό και πάλι τρόπο, ενόψει και του εύρους της θεματικής, πλην όσο το δυνατόν πληρέστερα, το υφιστάμενο νομοθετικό και ερμηνευτικό υλικό, συγκεντρωμένο και μεθοδικά ταξινομημένο, κατά χρονολογική σειρά. Από την επεξεργασία του υλικού αυτού ανέκυψε ο θεματικός κατάλογος των δώδεκα ενοτήτων, που θα διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτησή του.

 Όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο που αναφέρεται στην πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, παρατίθενται ορισμένα ειδικά νομοθετήματα και οι σημαντικότερες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ένωσης, με στόχο απλώς να εντοπιστούν τα σημεία επαφής και ερμηνείες που μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν τα εθνικά όργανα ελέγχου. Στο ερμηνευτικό υλικό συμπεριλαμβάνεται και βασική γαλλική νομολογία, ενόψει του ότι ο αρχικός Ν 1599/1986 είχε καταρχήν ως πρότυπο τον αντίστοιχο γαλλικό νόμο.

Εν είδει Παραρτήματος, παρατίθεται, ως κείμενο, το κωδικοποιητικό ΠΔ 28/2015 και λοιπές βασικές διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας, αλλά και σημαντικές σχετικές ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, ενώ ειδικότερες διατάξεις καθώς και ειδικές βιβλιογραφικές παραπομπές, μνημονεύονται στις επί μέρους ενότητες. Το έργο συνοδεύεται από χρήσιμο συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • Α. ΜΕΡΟΣ3
 • Α. Το χρονικΟ της καθιΕρωσης του δικαιΩματος πρΟσβασης στα Εγγραφα και λοιπΑ στοιχεΙα της ΔιοΙκησης, σε εθνικΟ και ενωσιακΟ επΙπεδο. Η σΥνδεση του με το δικαιωμα στην πληροφορηση3
 • 1) H εξελικτική πορεία που ακολούθησε το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά πλέον στοιχεία της Διοίκησης3
 • α) Από τις ειδικές διατάξεις και τη γενική αρχή δημοσίου δικαίου, στο ν. 1599/19863
 • β) Το καθεστώς του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - ΚΔΔιαδ).7
 • γ) Η σύνδεση του δικαιώματος πρόσβασης με το δικαίωμα στην πληροφόρηση18
 • δ) Η ενίσχυση του δικαιώματος πρόσβασης μέσω της προώθησης ενός διευρυμένου δικαιώματος στην πληροφόρηση από το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο21
 • ε) Η αναβάθμιση του δικαιώματος πρόσβασης, μέσω των διατάξεων του αναθεωρημένου Συντάγματος30
 • στ) Νεώτερες πρωτοβουλίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο39
 • 2) Η αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης42
 • Β. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ55
 • 1) Ερμηνευτικές δυσχέρειες, μετά τη συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος55
 • 2) Συρροή περισσότερων διατάξεων για την πρόσβαση και αναγκαία συναρμογή τους70
 • 3) Πληθωρισμός των οργάνων και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων τους83
 • 4) Πτυχές δικονομικής αντιμετώπισης του δικαιώματος πρόσβασης98
 • Β. ΜΕΡΟΣ117
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ117
 • Ενότητα 1 – Η πρόσβαση ως δικαίωμα και η θεμελίωσή του117
 • Ενότητα 2 – Οριοθετήσεις ως προς την έκταση του δικαιώματος πρόσβασης123
 • Ενότητα 3 – Φορείς του δικαιώματος- Νομιμοποιούμενοι σε πρόσβαση134
 • Ενότητα 4 – Αποδέκτες του αιτήματος πρόσβασης151
 • Ενότητα 5 – Υποκειμενικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης156
 • Ενότητα 6 – Αντικείμενο πρόσβασης162
 • Ενότητα 7 – Εξαιρέσεις, περιορισμοί και εν γένει αδυναμία ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης181
 • Ενότητα 8 – Τρόποι άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα204
 • Ενότητα 9 – Ελεγκτικά όργανα210
 • Ενότητα 10 – Η δικονομική αντιμετώπιση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα219
 • Ενότητα 11 – Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της δικογραφίας230
 • Ενότητα 12 – Το δικαίωμα πρόσβασης κατά το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο235
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ243
 • Ι. Εθνικό δίκαιο243
 • ΙΙ. Δίκαιο της Ενώσεως- Συμβούλιο της Ευρώπης248
 • ΠΔ 28/2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015)249
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ321
 • 0
 • 0