Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-435-5
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Η παρούσα 12η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 38, 39, 40, 41, 69, 70, 70Α, 315, 334 και 358 ΠΚ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, 4312/2014, 4315/2014, 4322/2015, 4337/2015, 4356/2015, 4411/2016, 4443/2016 και 4478/2017, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/198521
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ21
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ21
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ21
 • Ο ποινικός νόμος21
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]21
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]22
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]25
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ27
 • Η αξιόποινη πράξη27
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]27
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]28
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]29
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]31
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Απόπειρα και συμμετοχή33
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]33
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]34
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση35
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]35
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]37
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]41
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]51
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ52
 • Επιμέτρηση της ποινής52
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]52
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]59
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]62
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ64
 • Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο64
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]64
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]69
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο81
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]81
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]83
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ84
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]84
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ95
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ95
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ95
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]95
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]99
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ102
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]102
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ104
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων104
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]104
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]107
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ108
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]108
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ113
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]113
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ125
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]125
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ126
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]126
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]128
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ132
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]132
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ135
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]135
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ139
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]139
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ154
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]154
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ160
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]160
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ165
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]165
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α]167
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ171
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]171
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ172
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]172
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ180
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]180
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ193
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]193
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ195
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]195
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ198
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]198
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ202
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]202
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ210
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]210
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ217
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]217
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ218
 • Πταίσματα0
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]218
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]219
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ228
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]228
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]229
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ236
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ236
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 236
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 267
 • 0
 • 0