Οι ρυθμίσεις του Ν 3886/2010 και των άρθρων 345-374 του Ν 4412/2016 υπό το πρίσμα των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων και της ΑΕΠΠ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-438-6
Σελίδες: 188
Συγγραφέας: Σ. Κυβέλος

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η συγκριτική κατ΄ άρθρο επισκόπηση των ρυθμίσεων του Ν 3886/2010 και των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016 όσον αφορά την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ο Ν 3886/2010 εφαρμόστηκε επί 7ετία, αποτελώντας στην ουσία μετεξέλιξη του επί 13έτη εφαρμοσθέντος Ν 2522/1997, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πλούσιο, ιδιαιτέρα υψηλού επιπέδου, νομολογιακό προηγούμενο του ΣτΕ και των Διοικητικών Εφετείων. Ο νέος Ν 4412/2016 που υιοθετήθηκε για τη σταδιακή αντικατάσταση του Ν 3886/2010 ίδρυσε και καθιέρωσε για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών από την Αρχή Επίλυσης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η ΑΕΠΠ από την πλευρά της, έχοντας αναλάβει το κολοσσιαίο έργο της εξέτασης όλων των προδικαστικών προσφυγών που ασκούνται για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ, ήδη από το πρώτο διάστημα της λειτουργίας της, φαίνεται ότι αξιοποιεί γόνιμα το υφιστάμενο νομολογιακό προηγούμενο, υπό το πρίσμα πάντως των νεότερων ρυθμίσεων του Ν 4412/2016. Τα Διοικητικά Εφετεία και το ΣτΕ καλούνται πλέον να ερμηνεύσουν και να δώσουν λύσεις επί τη βάσει των νέων κανόνων που έχουν υιοθετηθεί, έχοντας τροποποιήσει ουσιωδώς το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ν 3886/2010, ενώ δεν λείπουν και οι έντονοι προβληματισμοί όσον αφορά τη σχέση αναθέτουσας αρχής και ΑΕΠΠ. Τα ζητήματα αυτά φιλοδοξεί να παρουσιάσει η παρούσα έκδοση, μέσα από την επισκόπηση της νομολογίας και των αποφάσεων της ΑΕΠΠ, με σκοπό να καταστεί πολύτιμο εγχειρίδιο για τον νομικό της πράξης στο ξεκίνημα της εφαρμογής του Ν 4412/2016.

 • 0
 • A΄ Μέρος Οι ρυθμίσεις του Ν 3886/20101
 • Α. Εισαγωγικό σημείωμα1
 • Εισαγωγικό σημείωμα1
 • Β. Κατ’ άρθρο ερμηνεία3
 • Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής3
 • Ι. Συμβάσεις που εμπίπτουν στον Ν 3886/20103
 • ΙΙ. Εξαιρέσεις11
 • Άρθρο 2 - Είδη δικαστικής προστασίας12
 • Ι. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις αναζήτησης της δικαστικής προστασίας του Ν 3886/201012
 • ΙΙ. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Ν 3886/201013
 • ΙΙΙ. Ειδικώς το έννομο συμφέρον14
 • Άρθρο 3 - Αρμόδιο δικαστήριο18
 • Άρθρο 4 - Προδικαστική προσφυγή23
 • Ι. Τήρηση διοικητικής προδικασίας – Προδικαστική προσφυγή24
 • ΙΙ. Πράξεις υποκείμενες στην τηρητέα διοικητική προδικασία 25
 • ΙΙΙ. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής 29
 • IV. Ενέργειες της αναθέτουσας αρχής μετά την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής33
 • Άρθρο 5 - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων36
 • I. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων38
 • Α. Άσκηση - Προϋποθέσεις παραδεκτού - Περιεχόμενο38
 • Β. Διαδικασία πριν από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων43
 • Γ. Συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων45
 • 1. Ενέργειες διαδίκων45
 • 2. Δικαστική απόφαση47
 • 3. Ειδικώς η απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων51
 • Δ. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης52
 • II. Αίτηση ακυρώσεως54
 • Άρθρο 6 - Παράνομη υπογραφή σύμβασης55
 • Άρθρο 7 - Ακύρωση πράξης ή παράλειψης56
 • Άρθρο 8 - Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης58
 • Άρθρο 9 - Αξίωση αποζημίωσης60
 • Άρθρο 10 - Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή62
 • Άρθρο 11 - Μεταβατικές διατάξεις63
 • Άρθρο 12 - Καταργούμενες διατάξεις64
 • Άρθρο 13 - Έναρξη ισχύος64
 • Β΄ ΜέροςΟι ρυθμίσεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016 και η εν γένει λειτουργία της ΑΕΠΠ65
 • Α. Εισαγωγικό Σημείωμα65
 • Εισαγωγικό Σημείωμα65
 • Β. Κατ’ άρθρο ερμηνεία68
 • ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ68
 • Άρθρο 345 - Πεδίο εφαρμογής68
 • Άρθρο 346 - Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων70
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ77
 • ΤΜΗΜΑ Ι - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ77
 • Άρθρο 347 - Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών77
 • Άρθρο 348 - Συγκρότηση της Αρχής78
 • Άρθρο 349 - Λειτουργική ανεξαρτησία80
 • Άρθρο 350 - Οικονομική Αυτοτέλεια81
 • Άρθρο 351 - Πειθαρχικός Έλεγχος84
 • Άρθρο 352 - Πειθαρχική Διαδικασία84
 • Άρθρο 353 - Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών87
 • Άρθρο 354 - Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών88
 • Άρθρο 355 - Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ88
 • Άρθρο 356 - Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών89
 • Άρθρο 357 - Προσωπικό - Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών90
 • Άρθρο 358 - Νομική Υπηρεσία93
 • Άρθρο 359 - Έκθεση πεπραγμένων94
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ95
 • ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ95
 • Άρθρο 360 - Δικαίωμα άσκησης προσφυγής95
 • Ι. Τήρηση διοικητικής προδικασίας – Προδικαστική προσφυγή97
 • ΙΙ. Πράξεις υποκείμενες στην τηρητέα διοικητική προδικασία 98
 • Άρθρο 361 - Προθεσμία άσκησης της προσφυγής101
 • Άρθρο 362 - Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης104
 • Άρθρο 363 - Παράβολο110
 • Άρθρο 364 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα 114
 • Άρθρο 365 - Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής116
 • Άρθρο 366 - Προσωρινά μέτρα125
 • Άρθρο 367 - Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ131
 • ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ137
 • Άρθρο 368 - Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης137
 • Άρθρο 369 - Κήρυξη ακυρότητας - Διαδικασία139
 • Άρθρο 370 - Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος - Εναλλακτικές κυρώσεις142
 • Άρθρο 371 - Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης144
 • ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ145
 • Άρθρο 372 - Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης146
 • I. Αίτηση Αναστολής148
 • Α. Άσκηση - Προϋποθέσεις παραδεκτού - Περιεχόμενο149
 • Β. Αρμοδιότητα153
 • Γ. Διαδικασία πριν από τη συζήτηση της αίτησης αναστολής155
 • Δ. Συζήτηση της αίτησης αναστολής156
 • 1. Ενέργειες διαδίκων156
 • 2. Δικαστική απόφαση158
 • 3. Ειδικώς η απόρριψη της αίτησης αναστολής160
 • Ε. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης162
 • II. Αίτηση ακύρωσης164
 • Άρθρο 373 - Αξίωση αποζημίωσης166
 • ΤΙΤΛΟΣ 4 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ168
 • Άρθρο 374 - Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή168
 • Παράρτημα171
 • 1. ΠΔ 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»171
 • 2. Τυποποιημένο έντυπο προδικαστικής προσφυγής σε ΑΕΠΠ177
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ183
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ185
 • 0
 • 0