Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-442-3
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 11ης έκδοσης του έργου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΑΧΑΤΙΟΝ LAW για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Η 11η, κατά σειρά, έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας» είναι ενημερωμένη έως τον Ν 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018). Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποιήσεις στον ΚΦΔ και τον ΚΦΠΑ, το Έργο ενημερώθηκε με το Ν 4491/2017 (που τροποποίησε τον Ν 2523/1997), το Ν 4493/2017 (που επέφερε αλλαγές στον ΚΦΔ), το Ν 4501/2017 (που μετέβαλε επίσης τον ΚΦΔ), το Ν 4509/2017 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΠΑ και τον ΚΦΔ) και τέλος τον Ν 4512/2018 (που επέφερε αλλαγές στους ΚΦΕ, ΚΦΠΑ, ΚΦΔ και Ν 2523/1997).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

 • 0
 • [1] Ν 4172/20131
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] 1
 • [2] Ν 2859/2000177
 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 177
 • [3] Ν 4174/2013350
 • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]350
 • [4] Ν 2523/1997501
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] 501
 • [5] Ν 4223/2013534
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] 534
 • [6] Ν 4308/2014569
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] 569
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 653
 • 0
 • 0