Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-441-6
Σελίδες: 894
Επιμέλεια: Ευ. – Αίθ. Μαριά
Συνεργασία: Αθ. Παπαθανασόπουλος, Σ. Παυλάκη

Η παρούσα 4η έκδοση του έργου «ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» κρίθηκε επιβεβλημένη εν όψει των αλλεπάλληλων, σύνθετων και ιδιαίτερα σημαντικών νομοθετικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη στον χώρο του δικαίου που αφορά την προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων στη χώρα μας. Το έργο αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη συλλογή διατάξεων δασικής νομοθεσίας και είναι ενημερωμένο και με τους πρόσφατους Ν 4512/2018 (Α΄5/17.1.2018) και 4519/2018 (Α΄ 25/20.2.2018). Η παράθεση της νομοθεσίας συμπληρώνεται από την κατ΄ άρθρο αναφορά των κυριότερων σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, των σημαντικότερων αποφάσεων των δικαστηρίων για θέματα δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικής σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, αποτελώντας έτσι έναν ιδιαίτερα σημαντικό και χρηστικό αρωγό στο πολύπλοκο έργο που αφορά την εφαρμογή των κανόνων δικαίου που διέπουν και ρυθμίζουν το δίκαιο των δασικών οικοσυστημάτων.

 Η ύλη του έργου διαρθρώνεται σε δύο κύρια Μέρη ως εξής: Ι. Βασική Νομοθεσία, το οποίο επιμερίζεται ειδικότερα στις ενότητες: 1. Δασικοί Κώδικες, 2. Συνταγματικές διατάξεις, 3. Εκτελεστικοί του Συντάγματος νόμοι και 4. Λοιπές διατάξεις και ΙΙ. Θεματική Δασική Νομοθεσία, το οποίο διακρίνεται στις επιμέρους ενότητες: 1. Έννοια δάσους, 2. Δασικοί Χάρτες - Δασολόγιο, 3. Βοσκήσιμες γαίες, 4. Δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις, 5. Δασική προστασία (5.1. Βιοποικιλότητα - Εθνικοί Δρυμοί, 5.2. Δασοπροστασία, 5.3. Επεμβάσεις - Παραχωρήσεις, 5.4. Αναδασώσεις), 6. Δασική διαχείριση, 7. Διοικητική οργάνωση - Αρμοδιότητες (7.1. Αρμοδιότητες Κεντρικής Διοίκησης, 7.2. Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 7.3. Αρμοδιότητες Αυτοδιοίκησης, 7.4. Ειδικές διατάξεις Δασικού Προσωπικού), 8. Δασική ιδιοκτησία (8.1. Εθνική Νομοθεσία, 8.2. Οθωμανική Νομοθεσία) και 9. Ποινικές κυρώσεις.

Το παρόν έργο, που αποτυπώνει τη μακροχρόνια νομοθετική και νομολογιακή διαδρομή του δασικού τομέα, απευθύνεται σε όλους τους εν δυνάμει αναγνώστες, νομικούς και μη, φιλοδοξεί δε να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και προβληματισμό για την προστασία του δασικού μας πλούτου.

 • 0
 • Εισαγωγικές Παρατηρήσεις1
 • Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ15
 • 1. Δασικοί Κώδικες15
 • [1] νδ/γμα 86/1969 Δασικός Κώδιξ15
 • [2] ν. 4173/1929 Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11/11 Μαΐου 1929 νδ/τος περί Δασικού Κώδικος [άρθρα πρώτον, 1-14, 16-17, 18 (§ 1), 21-22, 24 (§ 3), 25 (§§ 2-3), 30 (§§ 1-2, 4), 31, 33, 37, 39, 131 (§§ 2-3), 139 (§ 2), 140 (§§ 1-3, 5), 248]199
 • 2. Συνταγματικές διατάξεις215
 • [3] Σύνταγμα της Ελλάδας [άρθρα 24 (§ 1, ερμ. δήλωση), 117 (§§ 3-4)]215
 • 3. Εκτελεστικοί του Συντάγματος Νόμοι233
 • [4] ν. 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας [άρθρα 1-80, 84]233
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI ΤΟΥ Ν. 998/1979385
 • [5] ν. 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις [άρθρα 2-3, 6, 8-9, 10 (§§ 1-3), 11, 13-17, 19 (§§ 1, 3-4, 6-7, 10, 13, 20-21), 20 (§§ 1-2, 4-5, 8), 21 (§§ 2, 12-13, 15-16), 22-24] 386
 • 4. Λοιπές διατάξεις413
 • [6] ν. 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις [άρθρα 52-53, 60-61]413
 • [7] νδ/γμα 2501/1953 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί Δασών Νόμων [άρθρο 52]425
 • [8] ν. 1790/1988 Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις [άρθρο 21 (§§ 3-4, 6)]426
 • [9] ν. 4467/2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις [άρθρο 8]429
 • ΙI. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ433
 • 1. Έννοια δάσους433
 • [10] πδ/γμα 32/2016 Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979433
 • 2. Δασικοί Χάρτες - Δασολόγιο437
 • [11] ν. 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις [άρθρα 13-24, 26]437
 • [12] ν. 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις [άρθρα 1 (§ 1), 13 (§ 4), 14 (§ 4)]473
 • [13] ν. 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις [άρθρα 19 (§ 4), 27 (§§ 1-7, 9), 27Α (§ 5), 27Β, 28]475
 • [14] ν. 3818/2010 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις [άρθρα 4, 9 (§ 2)]483
 • 3. Βοσκήσιμες γαίες485
 • [15] ν. 4351/2015 Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-11, 19-20]485
 • [16] νδ/γμα 216/1973 Περί διαχειρίσεως και βελτιώσεως των βοσκοτόπων [άρθρο 15]494
 • [17] ν. 1734/1987 Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις [άρθρα 1-9, 10 (§ 3), 11-13, 13 (§ 2Β΄), 15, 18-19]496
 • [18] ν. 2040/1992 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις [άρθρα 26]509
 • [19] ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [άρθρα 75 (§ Ι περ. η΄ υποπερ. 2, 4), 182, 272]510
 • [20] ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [άρθρο 280 (§ ΙΙ περ. 33)]512
 • 4. Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις513
 • [21] ν. 4423/2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-47, 48 (§§ 1, 12)]513
 • 5. Δασική Προστασία553
 • 5.1 Βιοποικιλότητα - Εθνικοί Δρυμοί553
 • [22] πδ/γμα 67/1981 Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και αγρίας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ΄ αυτών553
 • [23] νδ/γμα 996/1971 Περί αντικαταστάσεως και συμπλήρωσεως διατάξεων τινων του νδ/τος 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» και κωδικοποιήσεως των υπ΄ αριθ. 871/1971 και 919/1971 νδ/των [άρθρα 17-20]575
 • [24] πδ/γμα 17/2003 Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/105/ΕΚ [άρθρα 1-22]577
 • 5.2 Δασοπροστασία611
 • [25] ν. 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις [άρθρα 36-38]611
 • 5.3 Επεμβάσεις - Παραχωρήσεις619
 • [26] ν. 1878/1990 Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης ν. 1622/1986 και άλλες διατάξεις [άρθρο 9]619
 • [27] ν. 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών [άρθρο 2]621
 • [28] ν. 1734/1987 Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις [άρθρο 13 § 2Β΄]623
 • [29] ν. 2169/1993 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις [άρθρο 44]624
 • [30] ν. 2945/2001 Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας [άρθρο 25]626
 • [31] ν. 3698/2008 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις [άρθρο 36α]628
 • [32] ν. 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις [άρθρα 87 (§ 5), 89 (§ 2 περ. στ΄), 114 (§ 3 περ. ε΄)]629
 • [33] ν. 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις [άρθρα 44 (§§ 5-6), 48 (§ 8), 55 (§§ 2 εδάφιο β΄, 5), 58 (§ 5 εδάφιο β΄), 64 (§ 2 εδάφιο β΄)]631
 • [34] ν. 4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις [άρθρο 64]634
 • 5.4 Αναδασώσεις637
 • [35] ν. 999/1979 Περί συντονισμού των προγραμμάτων και εργασιών κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχήν Μείζονος Πρωτευούσης και ετέρας περιοχάς της Χώρας και άλλων τινών διατάξεων [άρθρο 9]637
 • [36] ν. 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [άρθρο 120]638
 • [37] ν. 3818/2010 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις [άρθρα 1-2]639
 • 6. Δασική Διαχείριση641
 • [38] πδ/γμα της 19.11.1928 Περί διαχειρίσεως δασών, κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κ.λπ. ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιεργείας κ.λπ.641
 • [39] βδ/γμα 439/1968 Περί ρητινεύσεως δασών719
 • [40] πδ/γμα 437/1981 Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων725
 • Εισαγωγικό σημείωμα743
 • 7. Διοικητική Οργάνωση - Αρμοδιότητες743
 • 7.1 Αρμοδιότητες Κεντρικής Διοίκησης745
 • [41] πδ/γμα 132/2017 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) [άρθρα 1 (περ. δ΄), 21, 27-31]745
 • [42] ν. 2612/1998 Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις [άρθρα 1, 7]759
 • [43] ν. 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις [άρθρο 12]761
 • [44] ν. 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις [άρθρα 4, 76 (§ 1 περ. δ΄)]763
 • 7.2 Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης767
 • [45] ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [άρθρα 280 (§§ Ι, ΙΙ περ. 4, 19, 21-34, Va), 283 (§ 3)]767
 • [46] ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοΔιοίκηση και άλλες διατάξεις [άρθρο 6 (§§ 7-8)]770
 • [47] ν. 4173/1929 Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11/11 Μαΐου 1929 νδ/τος περί Δασικού Κώδικος [άρθρα 1-10]773
 • [48] ν. 3938/2011 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις [άρθρο 21]774
 • [49] ν. 3585/2007 Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις [άρθρα 3, 47]777
 • [50] ν. 4058/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις [άρθρο 19]780
 • 7.3 Αρμοδιότητες Αυτοδιοίκησης781
 • [51] ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [άρθρα 186 (§ ΙΙΘ αριθ. 9-11), 209 (§§ 1, 2στ΄)]781
 • [52] ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [άρθρα 75 παρ. Ι περ. α΄ υποπερ. 13-14, περ. β΄ υποπερ. 5, περ. η΄ υποπερ. 4]783
 • 7.4 Ειδικές διατάξεις δασικού προσωπικού784
 • [53] ν. 1697/1987 Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις [άρθρα 4 (§§ 4-5), 7 (§ 3)]784
 • [54] ν. 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις [άρθρα 39-41]786
 • [55] ν. 2342/1995 Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις [άρθρο 8]794
 • [56] ν. 3938/2011 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις [άρθρο 21 (§§ 1, 3)]796
 • [57] ν. 4467/2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις [άρθρο 7]797
 • Εισαγωγικό σημείωμα798
 • 8. Δασική Ιδιοκτησία798
 • 8.1 Εθνική Νομοθεσία800
 • [58] βδ/γμα της 3/15.12.1833 Περί διορισμού του φόρου βοσκής, και του διά τα εθνικοϊδιόκτητα λιβάδια εγγείου φόρου κατά τα έτη 1833 και 1934 [άρθρο 1]800
 • [59] βδ/γμα της 17/29.11.1836 Περί ιδιωτικών δασών801
 • [60] ν. ΑΧΝ΄/1888 Περί διακρίσεως και οροθεσίας των δασών [άρθρο 1]806
 • 8.2 Οθωμανική Νομοθεσία807
 • [61] Οθωμανικός Νόμος «περί Γαιών» της 7ης Ραμαζάν 1274 [άρθρα 1-4, 9, 12, 19, 30, 34, 49, 68, 71, 78]807
 • [62] Οθωμανικός Νόμος «περί Δασών» της 11ης Σεβάλ 1286 [άρθρο 1]814
 • Εισαγωγικό σημείωμα815
 • 9. Ποινικές κυρώσεις815
 • 9.1 Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα817
 • [63] Ποινικός Κώδικας (πδ/γμα 283/1985) [άρθρα 187 (§ 1), 265-266, 282]817
 • 9.2 Λοιπές ποινικές διατάξεις821
 • [64] ν. 392/1976 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων [άρθρο 10 (§ 2)]821
 • [65] ν. 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις [άρθρο 17 (§ 8)]822
 • [66] ν. 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [άρθρο 119]824
 • [67] ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [άρθρο 23 (§§ 1, 2 περ. στ΄, 3 περ. αδδ΄, 4-5)]825
 • [68] ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [άρθρο 3 (περ. στ΄-ζ)]827
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ829
 • 0
 • 0