Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-562-737-9
Σελίδες: 952
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Δ. Αργυρίου, Κ. Βούλγαρη, Α. Μωραϊτη, Χ. Σταμέλος, Ν. Τριάντος

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (7Β), ο οποίος συμπληρώνει τον ήδη κυκλοφορούντα τόμο 7 Α (άρθρα 947-1117 ΑΚ), πραγματεύεται τα κεφάλαια 7 έως και 11 του Εμπραγμάτου Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1117-1345 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες του Εμπραγμάτου: πραγματικές δουλείες (άρθρα 1118-1141), προσωπικές δουλείες (άρθρα 1142-1191), μεταγραφή (άρθρα 1192-1208), ενέχυρο (άρθρα 1209-1256) και υποθήκη (άρθρα 1257-1345). Επίσης περιλαμβάνει ως πρόσθετο παράρτημα το Δίκαιο του Κτηματολογίου, όπου παρατίθενται οι νόμοι 2308/1995 και 2664/1998 και πλούσια σχετική νομολογία. Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου, παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ EΒΔΟΜΟ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ1
 • Άρθρο 1118 — Έννοια1
 • Άρθρο 111916
 • Άρθρο 112018
 • Άρθρο 1121 — Σύσταση28
 • Άρθρο 1122 — Περισσότεροι κύριοι41
 • Άρθρο 1123 — Χρησικτησία σε περίπτωση αρνητικής δουλείας42
 • Άρθρο 1124 — Έκταση της δουλείας44
 • Άρθρο 112549
 • Άρθρο 1126 — Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον53
 • Άρθρο 112755
 • Άρθρο 1128 — Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας57
 • Άρθρο 1129 — Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριο63
 • Άρθρο 1130 — Διαίρεση του δεσπόζοντος65
 • Άρθρο 1131 — Διαίρεση του δουλεύοντος68
 • Άρθρο 1132 — Προστασία της δουλείας70
 • Άρθρο 113378
 • Άρθρο 1134 — Απόσβεση της δουλείας81
 • Άρθρο 113584
 • Άρθρο 113686
 • Άρθρο 113792
 • Άρθρο 113895
 • Άρθρο 113998
 • Άρθρο 1140101
 • Άρθρο 1141102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ103
 • Άρθρο 1142 — Έννοια της επικαρπίας103
 • Άρθρο 1143 — Σύσταση109
 • Άρθρο 1144116
 • Άρθρο 1145 — Βεβαίωση της κατάστασης του πράγματος119
 • Άρθρο 1146 — Απογραφή ομάδας πραγμάτων121
 • Άρθρο 1147124
 • Άρθρο 1148 — Υποχρεώσεις του επικαρπωτή128
 • Άρθρο 1149132
 • Άρθρο 1150 — Έκτακτη καρποφορία135
 • Άρθρο 1151 — Ο επικαρπωτής ως προς το θησαυρό138
 • Άρθρο 1152 — Επισκευές του πράγματος139
 • Άρθρο 1153 — Υποχρέωση ειδοποίησης του κυρίου141
 • Άρθρο 1154 — Υποχρέωση για ασφάλιση145
 • Άρθρο 1155 — Υποχρέωση για τα βάρη148
 • Άρθρο 1156152
 • Άρθρο 1157 — Δαπάνες που δεν βαρύνουν τον επικαρπωτή155
 • Άρθρο 1158 — Χειροτέρευση από κανονική κάρπωση159
 • Άρθρο 1159 — Υποχρέωση του επικαρπωτή για ασφάλεια160
 • Άρθρο 1160163
 • Άρθρο 1161 — Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας166
 • Άρθρο 1162170
 • Άρθρο 1163172
 • Άρθρο 1164 — Τύχη εκμίσθωσης κατά τη λήξη της επικαρπίας173
 • Άρθρο 1165 — Παραγραφή177
 • Άρθρο 1166 — Η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη179
 • Άρθρο 1167 — Απόσβεση της επικαρπίας189
 • Άρθρο 1168194
 • Άρθρο 1169196
 • Άρθρο 1170199
 • Άρθρο 1171 — Καταστροφή ή αναγκαστική απαλλοτρίωση του πράγματος202
 • Άρθρο 1172204
 • Άρθρο 1173 — Προστασία του επικαρπωτή205
 • Άρθρο 1174 — Επικαρπία αναλωτών211
 • Άρθρο 1175215
 • Άρθρο 1176 — Επικαρπία ανώνυμων τίτλων217
 • Άρθρο 1177220
 • Άρθρο 1178 — Επικαρπία δικαιώματος222
 • Άρθρο 1179 — Ιδίως επικαρπία απαίτησης225
 • Άρθρο 1180228
 • Άρθρο 1181232
 • Άρθρο 1182233
 • Άρθρο 1183 — Οίκηση234
 • Άρθρο 1184239
 • Άρθρο 1185241
 • Άρθρο 1186243
 • Άρθρο 1187244
 • Άρθρο 1188 — Άλλες προσωπικές δουλείες247
 • Άρθρο 1189250
 • Άρθρο 1190251
 • Άρθρο 1191253
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ259
 • Άρθρο 1192 — Πράξεις που μεταγράφονται259
 • Άρθρο 1193 — Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας283
 • Άρθρο 1194 — Πώς γίνεται η μεταγραφή287
 • Άρθρο 1195297
 • Άρθρο 1196 — Έλλειψη ως προς την ταυτότητα του ακινήτου300
 • Άρθρο 1197307
 • Άρθρο 1198 — Παράλειψη μεταγραφής310
 • Άρθρο 1199 — Κυριότητα κληρονόμου ή κληροδόχου321
 • Άρθρο 1200 — Δημοσιότητα των βιβλίων μεταγραφής329
 • Άρθρο 1201334
 • Άρθρο 1202 — Απόφαση σχετική με την ακυρότητα δικαιοπραξίας που έχει μεταγραφεί336
 • Άρθρο 1203 — Ακύρωση μεταγραμμένης σύμβασης που αφορά ακίνητο341
 • Άρθρο 1204344
 • Άρθρο 1205 — Συρροή πολλών μεταγραφών346
 • Άρθρο 1206 — Μεταγραφή της ίδιας ημέρας348
 • Άρθρο 1207 — Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης την ίδια ημέρα351
 • Άρθρο 1208 — Μεταγραφή μισθώσεων353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - ΕΝΕΧΥΡΟ357
 • Άρθρο 1209 — Έννοια357
 • Άρθρο 1210 — Ύπαρξη απαίτησης360
 • Άρθρο 1211 — Σύσταση363
 • Άρθρο 1212 — Παράδοση σε τρίτο367
 • Άρθρο 1213 — Παράδοση με αντιφώνηση369
 • Άρθρο 1214 — Σύσταση με καταχώριση370
 • Άρθρο 1215 — Έλλειψη κυριότητας του ενεχυραστή373
 • Άρθρο 1216 — Ενέχυρο σε ιδανικό μέρος375
 • Άρθρο 1217 — Χρόνος από τον οποίο υπάρχει το προνόμιο376
 • Άρθρο 1218 — Ασφαλιζόμενο χρέος377
 • Άρθρο 1219 — Ενστάσεις του ενεχυραστή378
 • Άρθρο 1220 — Καρποί του πράγματος379
 • Άρθρο 1221380
 • Άρθρο 1222381
 • Άρθρο 1223 — Καταστροφή ή αναγκαστική απαλλοτρίωση του πράγματος382
 • Άρθρο 1224 — Υποχρεώσεις του δανειστή383
 • Άρθρο 1225 — Δαπάνες για το πράγμα386
 • Άρθρο 1227389
 • Άρθρο 1228 — Κίνδυνος των συμφερόντων του δανειστή390
 • Άρθρο 1229392
 • Άρθρο 1230 — Ευκαιρία για επωφελή πώληση393
 • Άρθρο 1231 — Αδιαίρετο του ενεχύρου395
 • Άρθρο 1232 — Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξη397
 • Άρθρο 1233399
 • Άρθρο 1234401
 • Άρθρο 1235 — Παραγραφή403
 • Άρθρο 1236 — Προστασία δικαιώματος ενεχύρου404
 • Άρθρο 1237 — Δικαίωμα του δανειστή να πουλήσει το ενέχυρο406
 • Άρθρο 1238409
 • Άρθρο 1239 — Απαγορευμένες συμφωνίες411
 • Άρθρο 1240 — Δικαιώματα του υπερθεματιστή414
 • Άρθρο 1241 — Η απόσβεση του χρέους από το εκπλειστηρίασμα416
 • Άρθρο 1242417
 • Άρθρο 1243 — Απόσβεση του ενεχύρου418
 • Άρθρο 1244 — Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους422
 • Άρθρο 1245426
 • Άρθρο 1246 — Νόμιμο ενέχυρο427
 • Άρθρο 1247 — Ενέχυρο σε δικαίωμα430
 • Άρθρο 1248 — Ιδίως ενέχυρο απαίτησης433
 • Άρθρο 1249436
 • Άρθρο 1250437
 • Άρθρο 1251 — Ενέχυρο τίτλου σε διαταγή438
 • Άρθρο 1252 — Είσπραξη της απαίτησης που έχει ενεχυραστεί444
 • Άρθρο 1253445
 • Άρθρο 1254447
 • Άρθρο 1255 — Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή κ.λπ.450
 • Άρθρο 1256454
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - ΥΠΟΘΗΚΗ455
 • Άρθρο 1257 — Έννοια455
 • Άρθρο 1258 — Ύπαρξη απαίτησης459
 • Άρθρο 1259 — Δεκτικά υποθήκης465
 • Άρθρο 1260 — Όροι για την απόκτηση υποθήκης477
 • Άρθρο 1261 — Τίτλοι479
 • Άρθρο 1262 — Τίτλος από το νόμο480
 • Άρθρο 1263 — Τίτλος από δικαστική απόφαση497
 • Άρθρο 1264 — Ακίνητα στα οποία εκτείνεται ο τίτλος502
 • Άρθρο 1265 — Ποιος παραχωρεί υποθήκη503
 • Άρθρο 1266509
 • Άρθρο 1267513
 • Άρθρο 1268 — Από πότε υπάρχει η υποθήκη515
 • Άρθρο 1269 — Εγγράφεται μόνο για ορισμένη χρηματική ποσότητα517
 • Άρθρο 1270 — Περιορισμός εγγραφής524
 • Άρθρο 1271 — Έλλειψη κυριότητας εκείνου που παραχώρησε529
 • Άρθρο 1272 — Τάξη υποθηκών532
 • Άρθρο 1273 — Η εγγραφή διακόπτει την παραγραφή536
 • Άρθρο 1274 — Προσημείωση537
 • Άρθρο 1275537
 • Άρθρο 1276549
 • Άρθρο 1277 — Τροπή της προσημείωσης554
 • Άρθρο 1278554
 • Άρθρο 1279562
 • Άρθρο 1280 — Διακόπτει την παραγραφή564
 • Άρθρο 1281 — Αδιαίρετο της υποθήκης565
 • Άρθρο 1282 — Έκταση της υποθήκης569
 • Άρθρο 1283578
 • Άρθρο 1284 — Χειροτέρευση του ενυποθήκου581
 • Άρθρο 1285 — Ασφάλιση του ενυποθήκου584
 • Άρθρο 1286584
 • Άρθρο 1287584
 • Άρθρο 1288 — Αναγκαστική απαλλοτρίωση590
 • Άρθρο 1289 — Εγγραφή κεφαλαίου ως τοκοφόρου594
 • Άρθρο 1290 — Παραχώρηση και άλλης υποθήκης601
 • Άρθρο 1291 — Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή607
 • Άρθρο 1292607
 • Άρθρο 1293616
 • Άρθρο 1294 — Τρίτος κύριος ή νομέας618
 • Άρθρο 1295624
 • Άρθρο 1296 — Έκταση υποχρέωσης του τρίτου624
 • Άρθρο 1297626
 • Άρθρο 1298 — Υποκατάσταση τρίτου628
 • Άρθρο 1299 — Χειροτέρευση από υπαιτιότητα του τρίτου631
 • Άρθρο 1300 — Τάξη προτεραιότητας ενυποθήκων632
 • Άρθρο 1301632
 • Άρθρο 1302 — Ποιος ζητεί την εγγραφή634
 • Άρθρο 1303634
 • Άρθρο 1304 — Συμφωνία συζύγων για μη εγγραφή υποθήκης637
 • Άρθρο 1305 — Δικαιολογητικά αίτησης εγγραφής638
 • Άρθρο 1306638
 • Άρθρο 1307638
 • Άρθρο 1308 — Κοινοποίηση περίληψης643
 • Άρθρο 1309 — Εγγραφή σε βάρος προσώπου που έχει πεθάνει644
 • Άρθρο 1310645
 • Άρθρο 1311 — Συρροή αιτήσεων εγγραφών646
 • Άρθρο 1312 — Εκχώρηση ή ενεχύραση ενυπόθηκης απαίτησης648
 • Άρθρο 1313 — Άλλες σημειώσεις στο βιβλίο652
 • Άρθρο 1314 — Διορθώσεις λαθών και ελλείψεων652
 • Άρθρο 1315 — Χρονολογία εγγραφών κ.λπ.659
 • Άρθρο 1316 — Ποιον βαρύνουν τα έξοδα660
 • Άρθρο 1317 — Απόσβεση υποθήκης663
 • Άρθρο 1318668
 • Άρθρο 1319 — Παραίτηση από την υποθήκη668
 • Άρθρο 1320 — Παραγραφή απαίτησης675
 • Άρθρο 1321 — Σύγχυση677
 • Άρθρο 1322 — Αλλοίωση ενυπόθηκου κτήματος678
 • Άρθρο 1323 — Απόσβεση προσημείωσης679
 • Άρθρο 1324 — Εξάλειψη υποθήκης683
 • Άρθρο 1325687
 • Άρθρο 1326688
 • Άρθρο 1327 — Απόφαση για την εξάλειψη689
 • Άρθρο 1328689
 • Άρθρο 1329 — Ακυρότητα της εγγραφής της υποθήκης693
 • Άρθρο 1330 — Εξάλειψη της προσημείωσης697
 • Άρθρο 1331 — Συνέπειες της εξάλειψης701
 • Άρθρο 1332 — Η υποθήκη δεν αναβιώνει χωρίς εγγραφή706
 • Άρθρο 1333 — Γραφείο υποθηκών707
 • Άρθρο 1334710
 • Άρθρο 1335 — Ισχύς των πράξεών του713
 • Άρθρο 1336 — Αρίθμηση και μονογράφηση σελίδων714
 • Άρθρο 1337 — Άλλες διατυπώσεις715
 • Άρθρο 1338 — Διαγραφές, ξέσματα κ.λπ.717
 • Άρθρο 1339 — Δημοσιότητα βιβλίων718
 • Άρθρο 1340 — Χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών κ.λπ.720
 • Άρθρο 1341721
 • Άρθρο 1342722
 • Άρθρο 1343723
 • Άρθρο 1344 — Ευθύνη του φύλακα724
 • Άρθρο 1345 — Μη ευθύνη του δημοσίου725
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ729
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ729
 • Ι. Ν 2308/1995 729729
 • ΙΙ. Ν 2664/1998 747747
 • ΙΙΙ. Νομολογία 777777