Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-448-5
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Β. Τζώρτζη

Το έργο «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» πραγματεύεται το σύνθετο και πολύπτυχο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το οποίο, υπό το φως των διαρκών τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων, έχει δικαίως αναχθεί σε εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα του σύγχρονου συναλλακτικού βίου.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορίας και της εξόρυξης δεδομένων έχουν καταστήσει ιδιαίτερα προσιτή τη δημιουργία και διατήρηση βάσεων δεδομένων, ικανών να αποθηκεύουν αναρίθμητες πληροφορίες, υποκείμενες σε κάθε λογής επεξεργασία. Κατά λογική ακολουθία, η ευρεία διάδοση των τεχνικών αποθήκευσης και επεξεργασίας επέτεινε αντίστοιχα και τον κίνδυνο καταχρήσεων.  Εξαιτίας, μάλιστα, της ιδιαίτερης φύσης τους, η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της κατοχύρωσης του ατόμου έναντι κάθε μορφής καταχρήσεων ενδέχεται να ανακύψει με αφορμή κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτόν, εξάλλου, κανένας κλάδος δικαίου δεν διεκδικεί κατ’ αποκλειστικότητα το συναφές πεδίο, αλλά αυτό εφάπτεται αναλόγως σε όλους.

Το παρόν σύγγραμμα παρακολουθεί τις πρόσφατες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσεγγίζει με μεθοδικότητα και επιστημονική ακρίβεια ποικίλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό, όπως έχει ιστορικά συνδιαμορφωθεί από τον νομοθέτη, τα δικαστήρια και λοιπούς θεσμικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Κεντρικοί άξονες και σημεία αναφοράς του έργου αποτελούν: ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και η νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

Η συγγραφέας, καταγράφοντας διεξοδικά τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιχειρεί με κριτική ματιά να επισημάνει καίρια ζητήματα σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις συναφείς διαδικασίες, και να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα, όπως:

[α] Πώς διαμορφώνεται από τη νομολογία του ΔΕΕ η σχέση ανάμεσα στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, [β] Ποια είναι τα όρια της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου, όπως η Europol και η Eurojust σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα Ευρωπαϊκά Συστήματα Πληροφοριών [λ.χ. SIS ΙΙ, CIS, VIS, Eurodac], [γ] Εάν η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Οργανισμών, στο πλαίσιο του ΧΕΑΔ, [λ.χ. Europol, Eurojust, Frontex, OLAF] συνοδεύεται από τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία τους [δ] Κατά πόσον οι Συμφωνίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ε.Ε. και των Οργανισμών της με τις Η.Π.Α. σέβονται τους θεμελιώδεις ενωσιακούς κανόνες προστασίας δεδομένων, [ε] Ποια νομικά προβλήματα προκαλεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στον αστυνομικό τομέα αναφορικά με την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες της αστυνομικής συνεργασίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, [στ] Πώς αντιμετωπίζει η νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ το βασικό δίλημμα «ασφάλεια έναντι ελευθερίας», [ζ] Πώς διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες στο πλαίσιο του ΧΕΑΔ κ.α.

Τέλος, εξαντλητική αναφορά επιχειρείται σε σχέση με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλ. τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και την Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις Αστυνομικές και Ποινικές Υποθέσεις.  

 Δεδομένης της διαρκούς εξέλιξης και της ευρύτητας εφαρμογής του επίμαχου αντικειμένου σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, καθώς και σε δημόσιους Οργανισμούς, το εν λόγω σύγγραμμα συνιστά έναν εξαιρετικά επίκαιρο και χρήσιμο νομικό σύμβουλο, απευθυνόμενο όχι μόνο στον νομικό, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ7
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7
 • ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ11
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ17
 • I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ21
 • ΙΙ. Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα25
 • 1. Το νομικό πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων προσωπικού χαρακτήρα25
 • 1.1. Πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας25
 • 1.1.1. Γενικά 25
 • 1.1.2. Το πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης27
 • 1.1.2.1. To άρθρο 8 ΕΣΔΑ και η σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ27
 • 1.1.2.2. Η Σύμβαση 10830
 • 1.1.2.3. Η Σύσταση R (87) 1532
 • 1.1.3. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.35
 • 1.1.3.1. Η Οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδομένων 35
 • 1.1.3.2. Η Απόφαση – πλαίσιο 2008/977 για την Προστασία των Δεδομένων42
 • 1.1.3.3. Άλλες πράξεις του παράγωγου ενωσιακού δικαίου49
 • α) Κατάργηση της δομής των πυλώνων53
 • β) Νέα γενική διάταξη για την προστασία των δεδομένων59
 • γ) Η αντιστροφή της προτεραιότητας μεταξύ εμπορικών σκοπών και σκοπών που έχουν ως επίκεντρο το άτομο61
 • δ) Αναγνώριση του νομικά δεσμευτικού καθεστώτος του Χάρτη63
 • α) Συμφωνία Europol – Η.Π.Α.123
 • β) Συμφωνία Eurojust - Η.Π.Α.124
 • γ) Συμφωνίες PNR (Μητρώα Ονομάτων Επιβατών)125
 • δ) Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα (Privacy Shield)132
 • ε) Συμφωνία – Ομπρέλα (Umbrella Agreement)142
 • α) Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων174
 • β) Συμμόρφωση177
 • γ) Παρακολούθηση και αποζημίωση177
 • δ) Διαβίβαση σε τρίτη χώρα.181
 • 1.2. Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας53
 • 1.2.1. Αλλαγές από τη Συνθήκη της Λισαβόνας53
 • 1.2.2. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το Σχέδιο Δράσης65
 • 2. Οι θεσμικοί παράγοντες της προστασίας των δεδομένων67
 • προσωπικού χαρακτήρα 67
 • 2.1. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 67
 • 2.2. Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 2968
 • 2.3. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου68
 • 3. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα70
 • 3.1. H νομολογία του Δικαστηρίου πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας70
 • 3.2. Η νομολογία του Δικαστηρίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας74
 • 4. Συνοψίζοντας: οι κανόνες προστασίας των δεδομένων στον ΧΕΑΔ εξακολουθούν να αποτελούν μείγμα μέτρων85
 • ΙΙI. Η Διάσταση της ασφάλειας87
 • 1. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στον χώρο ποινικής δικαιοσύνης87
 • 2. Η εξόρυξη και η διατήρηση δεδομένων: οι υποθέσεις Liberty και Marper ενώπιον του ΕΔΔΑ91
 • 3. Η χρήση νέων τεχνολογιών: βάσεις δεδομένων96
 • 4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες113
 • 4.1. Αρχές διαβίβασης δεδομένων προς τρίτες χώρες113
 • 4.2. Συμφωνίες για ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ε.Ε., των οργανισμών της και των Η.Π.Α.122
 • 5. Η αστυνομική συνεργασία: Συνθήκη Prüm148
 • 6. Ο βαθμός συμμόρφωσης της διαβίβασης δεδομένων προς τρίτους με τους ενωσιακούς κανόνες153
 • 7. Ασφάλεια έναντι ελευθερίας: οι συνέπειες για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα από τη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων155
 • ΙV. Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου165
 • 1. Η πορεία προς τη μεταρρύθμιση165
 • 2. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση171
 • 2.1. Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα171
 • 2.2. Η Οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις αστυνομικές και ποινικές υποθέσεις181
 • 3. Θετικά και αρνητικά σημεία της νέας νομοθεσίας182
 • V. Συμπεράσματα195
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ201
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 211
 • 0
 • 0