Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-458-4
Σελίδες: 688
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης

Το παρόν έργο «Δίκαιο Ανταγωνισμού» συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα που βρίσκουν εφαρμογή στον κορυφαίο θεσμό της οικονομικής τάξης, τον ανταγωνισμό, που συνιστά την κεντρική οργανωτική μορφή της οικονομίας και την κύρια νομιμοποιητική βάση του συστήματος της οικονομίας της αγοράς, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά μας και στη Σ.Λ.Ε.Ε. Περιλαμβάνονται δηλ. οι βασικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στον Ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο) καθώς και στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Εξωδικαιοπρακτικών Ενοχών (Ρώμη ΙΙ)

Ο κώδικας «Δίκαιο Ανταγωνισμού» εντάσσεται νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • I. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ3
 • [1] Ν 146/1914 - Περί αθεμίτου ανταγωνισμού3
 • [Άρθρα 1-24]3
 • [2] Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 - Για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/200415
 • Προοίμιο 15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-4]26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές [Άρθρα 5-9]30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Κώδικες συμπεριφοράς [Άρθρο 10]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 11-21]35
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Εμπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέμιτες 44
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Διατάξεις του κοινοτικού δίκαιο που καθορίζουν κανόνες για τη διαφήμιση και την εμπορική επικοινωνία 49
 • [3] Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 - Για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση52
 • Προοίμιο 52
 • [Άρθρα 1-12]56
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 63
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 64
 • IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ69
 • [4] Ν 3959/2011 - Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11]69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Επιτροπή ανταγωνισμού και όργανα λειτουργίας της [Άρθρα 12-29]87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Ένδικη προστασία [Άρθρα 30-35]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Καταγγελίες [Άρθρα 36-37]125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας [Άρθρα 38-41]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παραγραφή [Άρθρο 42]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Ποινικές κυρώσεις [Άρθρα 43-44]135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Τέλη [Άρθρο 45]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 46-49]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 50-55]139
 • ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ - KΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ366
 • [Άρθρα 1-10]366
 • [Άρθρα 1-26]523
 • [Άρθρα 1-16]628
 • [5] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 101-109]145
 • ΤΜΗΜΑ 1 – Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων [Άρθρα 101-106]145
 • ΤΜΗΜΑ 2 – Κρατικές ενισχύσεις [Άρθρα 107-109]149
 • [6] Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 - Για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης152
 • Προοίμιο 152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Αρχές [Άρθρα 1-3]165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – Αρμοδιότητες [Άρθρα 4-6]167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Αποφάσεις της επιτροπής [Άρθρα 7-10]168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Συνεργασία [Άρθρα 11-16]169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Εξουσίες έρευνας [Άρθρα 17-22]175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Κυρώσεις [Άρθρα 23-24]182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Παραγραφή [Άρθρα 25-26]185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – Ακροάσεις και επαγγελματικό απόρρητο [Άρθρα 27-28]187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ – Κανονισμοί απαλλαγής [Άρθρο 29]188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 30-33]189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ – Μεταβατικές, τροποποιητικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 34-45]190
 • [7] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2011/C 11/01 - Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας197
 • 1. Εισαγωγή 197
 • 2. Γενικές αρχές για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 219
 • 3. Συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης 252
 • 4. Συμφωνίες παραγωγής 274
 • 5. Συμφωνίες προμήθειας 294
 • 6. Συμφωνίες εμπορίας 306
 • 7. Συμφωνίες τυποποίησης 321
 • [8] Κανονισμός (ΕΚ) 330/2010 - Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών362
 • Προοίμιο 362
 • [9] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2010/C 130/01 - Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)376
 • I. Εισαγωγή 376
 • II. Κάθετες συμφωνίες που δεν εμπίπτουν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 380
 • III. Εφαρμογή του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες 388
 • IV. Άρση της απαλλαγής και αποκλεισμός από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες 422
 • V. Ορισμός της σχετικής αγοράς και υπολογισμός των μεριδίων αγοράς 427
 • VI. Πολιτική εφαρμογής των κανόνων σε ατομικές περιπτώσεις 432
 • [10] Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 - Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων»)508
 • Προοίμιο 508
 • [11] Ανακοίνωση της Επιτροπής 97/C 372/03 - Όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού558
 • I. Εισαγωγή 558
 • II. Ορισμός της σχετικής αγοράς 560
 • ΙΙΙ. Στοιχεία στα οποία στηρίζεται ο ορισμός των σχετικών αγορών 568
 • IV. Υπολογισμός των μεριδίων αγοράς 578
 • V. Άλλες παρατηρήσεις 579
 • [12] Οδηγία 2014/104/ΕΕ - Σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης582
 • Προοίμιο 582
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί [Άρθρα 1-4]607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων [Άρθρα 5-8]612
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Ισχύς των εθνικών αποφάσεων, περίοδοι παραγραφής, ευθύνη εις ολόκληρων [Άρθρα 9-11]618
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης [Άρθρα 12-16]621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Ποσοτικοποίηση της ζημιάς [Άρθρο 17]623
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Συναινετική επίλυση διαφορών [Άρθρα 18-19]624
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 20-24]625
 • III. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΧΩΝ645
 • [13] Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 - Για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)645
 • Προοίμιο 645
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Πεδίο εφαρμογής [Άρθρα 1-3]655
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Αδικοπραξίες [Άρθρα 4-9]656
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων και ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις (culpa in contrahendo) [Άρθρα 10-13]659
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – Ελευθερία επιλογής [Άρθρο 14]661
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Κοινοί κανόνες [Άρθρα 15-22]662
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – Λοιπές διατάξεις [Άρθρα 23-28]664
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 29-32]665
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ669
 • 0
 • 0