Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-473-7
Σελίδες: 784
Συγγραφέας: Α. Κόντης, Ε. Μαργαρίτης, Κ. Σαϊτάκης
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας

 Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» αποτελούν το δεύτερο, κατά σειρά, έργο των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, εντάσσεται δε στη γενικότερη προσπάθεια του εκδοτικού οίκου της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδυαστεί η θεωρητική ανάλυση του δικαίου με την πρακτική εφαρμογή του και φιλοδοξεί να αποτελέσει το κατεξοχήν βοήθημα του νομικού της πράξης, μαχόμενου δικηγόρου ή δικαστή. Το παρόν έργο περιλαμβάνει δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και αιτήσεων (εκουσίας δικαιοδοσίας), που καλύπτουν σχεδόν όλη την ύλη του κληρονομικού δικαίου. Η πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, που πραγματικά έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν συνταχθεί με βάση εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Η ύλη του έργου, διαιρείται σε 7 ενότητες - κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά που καταστρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου στον αστικό κώδικα. Έτσι, προτάσσονται υποδείγματα που αφορούν την εκ διαθήκης διαδοχή, ακολουθούν υποδείγματα για την περί κλήρου αγωγή, στη συνέχεια διάφορα υποδείγματα για το κληρονομικό δικαίωμα εν γένει (λ.χ. αγωγές αναγνωριστικές κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων εξ αδιαθέτου, επιζώντος συζύγου, ακυρότητα αποκλήρωσης, συνεισφορά),  μετά έχουν σειρά η αγωγή διανομής κοινού κλήρου, η μέμψη άστοργης δωρεάς και οι αγωγές ακύρωσης πλασματικής αποδοχής και αποποίησης και το έργο κατακλείουν υποδείγματα εκουσίας δικαιοδοσίας, τα οποία παραπέμπουν στις αντίστοιχες «κληρονομικού δικαίου» διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα υποδείγματα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι τόσο εκτενείς, λεπτομερείς και αναλυτικές, που παρέλκει η προσφυγή σε συστηματικά έργα ή εγχειρίδια κληρονομικού δικαίου. Το έργο είναι πλήρως επικαιροποιημένο και ενημερωμένο, τόσο από την πλευρά της θεωρίας, όσο, κυρίως, της νομολογίας. Ιδιαίτερη δε μνεία, πρέπει να γίνει στο κεφάλαιο της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, όπου για τη σύνταξη των  υποδειγμάτων και των αντίστοιχων παρατηρήσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που έχουν επέλθει μετά το Ν. 4055/2012 (λ.χ. στη δημοσίευση διαθήκης, στην έκδοση κληρονομητηρίου κλπ.), ενώ για πρώτη φορά αναλύεται διεξοδικώς σε έργο, όπως το παρόν, ο Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατά­ξεις» και οι αλλαγές που αυτός επέφερε σε ζητήματα όπως οι σχολάζουσες κληρονομίες ή η ερμηνεία διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού κατά το άρθρο 825 ΚΠολΔ. Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» έχουν όλα τα εχέγγυα, όπως και όλη η σειρά των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, να πετύχουν έναν ιδιαίτερο φιλόδοξο στόχο: να καταστούν πολύτιμο βοήθημα και σύμμαχος του νομικού της πράξης και να αποτελέσουν αναντικατάστατο έργο και κτήμα της βιβλιοθήκης του.

 • 0
 • Α΄ ΔΙΑΘΗΚΕΣ3
 • 01. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα ψυχικής/ διανοητικής διαταραχής3
 • 02. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα ψυχικής/ διανοητικής διαταραχής8
 • 03. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα ψυχικής/ διανοητικής διαταραχής11
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 1-316
 • 04. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα έλλειψης συνείδησης των πράξεών του17
 • 05. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα έλλειψης συνείδησης των πράξεών του20
 • 06. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα έλλειψης συνείδησης των πράξεών του23
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 4-627
 • 07. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανηλικότητας του διαθέτη28
 • 08. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανηλικότητας του διαθέτη31
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 7-834
 • 09. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω υποβολής του διαθέτη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης35
 • 10. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω υποβολής του διαθέτη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης38
 • 11. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω υποβολής του διαθέτη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης41
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 9-1146
 • 12. Αναγνωριστική αγωγή περί της ύπαρξης διαθήκης53
 • Παρατηρήσεις55
 • 13. Αγωγή ακύρωσης διάταξης διαθήκης λόγω απειλής58
 • Παρατηρήσεις61
 • 14. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω απάτης65
 • Παρατηρήσεις67
 • 15. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη ως προς την ταυτότητα του τιμώμενου (1783 ΑΚ)70
 • Παρατηρήσεις73
 • 16. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη ως προς τα αίτια (1784 ΑΚ)74
 • Παρατηρήσεις77
 • 17. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχου (1786 ΑΚ)81
 • 18. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχου (1786 ΑΚ)85
 • 19. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχου (1786 ΑΚ)88
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 17-1993
 • 20. Αγωγή ακύρωσης διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου (1785 ΑΚ)98
 • 21. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακύρωσης διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου (1785 ΑΚ)100
 • 22. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακύρωσης διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου (1785 ΑΚ)103
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 20-22107
 • 23. Αγωγή περί εκπλήρωσης του τρόπου (1715 ΑΚ/2012 ΑΚ)112
 • Παρατηρήσεις114
 • 24. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης λόγω εξάρτησης από γνώμη τρίτου (1789 ΑΚ)117
 • Παρατηρήσεις120
 • 25. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη122
 • Παρατηρήσεις129
 • 26. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης λόγω μη τήρησης νόμιμου τύπου133
 • 27. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας δημόσιας διαθήκης λόγω μη τήρησης των διατάξεων του νόμου136
 • 28. Αναγνωριστική αγωγή της πλαστότητας διαθήκης138
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 26-28140
 • Β΄ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ151
 • 29. Αγωγή περί κλήρου κληρονόμων εξ αδιαθέτου (ανιόντες)151
 • 30. Αγωγή περί κλήρου επιζώντος συζύγου156
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 29-30161
 • 31. Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου για απόδοση νόμιμης μοίρας με παροχή σε δήλο που συνεισφέρεται και καταλογίζεται179
 • 32. Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου (συζύγου) για απόδοση νόμιμης μοίρας σε κληρονομία βαρυνόμενη με καταπίστευμα191
 • 33. Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου για απόδοση νόμιμης μοίρας - χαριστικές παροχές - υποτίμηση νομίσματος199
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 31-33210
 • 34. Προτάσεις εναγομένου (νομίμου μεριδούχου) σε αγωγή α) ακυρώσεως διαθήκης λόγω σύμπραξης εξαιρετέου μάρτυρα και αντίθεσης στα χρηστά ήθη ή απάτης ή απειλής του διαθέτη, β) ακύρωσης γονικών παροχών πριν το Ν 1329/1983 και γ) περί κλήρου για απόδοση νόμιμης μοίρας230
 • Παρατηρήσεις265
 • 35. Αγωγή παροχής πληροφοριών στον κληρονόμο (1880 ΑΚ)278
 • Παρατηρήσεις282
 • Γ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ287
 • Εκ διαθήκης διαδοχή • Εξ αδιαθέτου διαδοχή • Κληρονομικό δικαίωμα συζύγου • Νόμιμη μοίρα • Αποκλήρωση • Συνεισφορά • Καταπίστευμα287
 • 36. Αναγνωριστική αγωγή κληρονομικού δικαιώματος από διαθήκη - ερμηνεία διαθήκης - αποδοχή κληρονομίας287
 • Παρατηρήσεις308
 • 37. Αναγνωριστική αγωγή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων πρώτης τάξης313
 • 38. Αναγνωριστική αγωγή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων δεύτερης τάξης316
 • 39. Αναγνωριστική αγωγή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων τρίτης τάξης319
 • 40. Προτάσεις ενάγοντος επί αναγνωριστικής αγωγής εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων τρίτης τάξης322
 • 41. Προτάσεις εναγομένου επί αναγνωριστικής αγωγής εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων τρίτης τάξης325
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 37-41329
 • 42. Αναγνωριστική αγωγή κληρονομικού δικαιώματος επιζώντος συζύγου και μη αποκλεισμού του από την κληρονομία του αποβιώσαντος (1822 ΑΚ)336
 • Παρατηρήσεις342
 • 43. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης και νόμιμης μοίρας345
 • 44. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης και νόμιμης μοίρας348
 • 45. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης και νόμιμης μοίρας351
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 43-45360
 • 46. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας αποκλήρωσης367
 • Παρατηρήσεις372
 • 47. Αγωγή αναγνώρισης υποχρέωσης συνεισφοράς377
 • Παρατηρήσεις385
 • 48. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχου392
 • Παρατηρήσεις395
 • Δ΄ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΗΡΟΥ401
 • 49. Αγωγή διανομής κοινού κλήρου401
 • 50. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής διανομής κοινού κλήρου407
 • 51. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διανομής κοινού κλήρου410
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 49-51412
 • Ε΄ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ - ΜΕΜΨΗ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΔΩΡΕΑΣ435
 • 52. Μέμψη άστοργης δωρεάς435
 • 53. Προτάσεις ενάγοντος σε μέμψη άστοργης δωρεάς449
 • 54. Μέμψη άστοργης δωρεάς - προσβολή νόμιμης μοίρας με χαριστικές παροχές προς τέκνα του μεριδούχου κατιόντα458
 • 55. Μέμψη άστοργης δωρεάς - σύγχρονες χαριστικές παροχές - υποτίμηση νομίσματος467
 • 56. Μέμψη άστοργης δωρεάς ασκηθείσα μαζί με αναγνώριση ακυρότητας εικονικών πωλήσεων479
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 52-56491
 • ΣΤ΄ ΑΓΩΓΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ507
 • 57. Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής λόγω πλάνης507
 • 58. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακύρωσης πλασματικής αποδοχής λόγω πλάνης511
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 57-58513
 • Ζ΄ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ542
 • 59. Αίτηση δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξη κύριας542
 • 60. Αίτηση κήρυξης κύριας δημοσιευμένης διαθήκης544
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 59-60547
 • 61. Αίτηση χορήγησης κληρονομητηρίου σε εξ αδιαθέτου κληρονόμους563
 • 62. Προτάσεις επί κληρονομητηρίου σε εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή565
 • 63. Διαταγή κληρονομητηρίου568
 • 64. Πιστοποιητικό κληρονομητηρίου570
 • 65. Αίτηση χορήγησης κληρονομητηρίου σε κληρονόμους με διαθήκη571
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 61-65574
 • 66. Αίτηση αφαίρεσης κληρονομητηρίου607
 • 67. Αίτηση κήρυξης ανακριβούς κληρονομητηρίου ως ανίσχυρου611
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 66-67615
 • 68. Αίτηση χορήγησης Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου623
 • Παρατηρήσεις640
 • 69. Αίτηση ερμηνείας διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού648
 • Παρατηρήσεις656
 • 70. Αίτηση βεβαιώσεως ότι δεν υπάρχει άλλος εξ αδιαθέτου κληρονόμος εκτός από το δημόσιο674
 • Παρατηρήσεις677
 • 71. Αίτηση διορισμού εκκαθαριστή κληρονομίας686
 • Παρατηρήσεις691
 • 72. Αίτηση κληρονόμων με το ευεργέτημα της απογραφής για διενέργεια εκκαθάρισης και παραχώρησης της κληρονομιαίας περιουσίας προς τους δανειστές και κληροδόχους της700
 • Παρατηρήσεις705
 • 73. Αίτηση παύσης εκτελεστή διαθήκης707
 • Παρατηρήσεις711
 • 74. Αίτηση αποσφράγισης και απογραφής από κληρονόμους που αποδέχθηκαν με το ευεργέτημα της απογραφής716
 • 75. Αίτηση απογραφής από ανήλικο κληρονόμο μετά την ενηλικίωσή του722
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 74-75726
 • 76. Αίτηση αποσφράγισης κληρονομιαίας περιουσίας736
 • Παρατηρήσεις738
 • 77. Αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης ανηλίκου742
 • 78. Προτάσεις - άδεια αποποίησης ανηλίκου746
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 77-78755
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ763
 • 0
 • 0