Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-474-4
Σελίδες: 288
Συγγραφέας: Α. Αρχοντάκη
Πρόλογος: Σπ. Βλαχόπουλος, Θ. Φορτσάκης

Το παρόν έργο εξετάζει την αίτηση ανάκλησης, όπως αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 205 παρ. 5 ΚΔΔ και 52 παρ. 9 του ΠΔ 18/1989. Η μελέτη επεκτείνεται και στην έρευνα σχετικά με την άσκηση της αίτησης ανάκλησης κατά των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας στις διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, κατά των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας που εκδίδονται στο πλαίσιο των διαφορών κατά το προσυμβατικό στάδιο της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, κατά των αποφάσεων επί αντιρρήσεων στις υποθέσεις αλλοδαπών και κατά των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημαντικό τμήμα της μελέτης αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα της άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά των προσωρινών διαταγών. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί περαιτέρω και η άσκηση νέας αίτησης αναστολής κατά των απορριπτικών αποφάσεων επί των αιτήσεων αναστολής του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989, στο μέτρο που οι προϋποθέσεις άσκησης της ταυτίζονται με εκείνες της αίτησης ανάκλησης κατά των αποφάσεων που δέχονται την ασκηθείσα αίτηση αναστολής του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989 (άρθρο 52 παρ. 10 του ΠΔ 18/1989). Τέλος, το έργο χαρακτηρίζεται και από εκτεταμένες αναφορές στην αίτηση ανάκλησης του ΚΠολΔ (άρθρα 696-698 ΚΠολΔ).

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ι. «Λακωνική» ρύθμιση της αίτησης ανάκλησης1
 • ιι. Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της αίτησης ανάκλησης σε σχέση με το εν γένει σύστημα παροχής προσωρινής προστασίας7
 • α. Ως προς τις προϋποθέσεις άσκησής της 7
 • β. Ως προς τον τρόπο άσκησής της7
 • ιιι. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις – Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας28
 • ΜΕΡΟΣ Ι33
 • ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η απουσία κοινών εννοιολογικών στοιχείων στο δικονομικό δίκαιο33
 • ι. Η αίτηση ανάκλησης στις άλλες δικονομίες34
 • α. Στον ΚΠολΔ34
 • β. Στη δικονομία του ΕΣ44
 • ιι. Η αίτηση ανάκλησης σε αλλοδαπές δικονομίες48
 • α. Ως προς την ορολογία48
 • β. Ως προς τις προϋποθέσεις και τους λόγους χορήγησης της αίτησης 49
 • ιιι. Excursus: Η αίτηση ανάκλησης στη διοικητική διαδικασία 53
 • α. Θεσμικός ρόλος53
 • β. Βασικά εννοιολογικά στοιχεία56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η πολυμορφία της αίτησης ανάκλησης63
 • ι. Το αντικείμενο της δίκης63
 • α. Διάκριση σε γνήσια και μη γνήσια αίτηση ανάκλησης63
 • β. Έκταση της δυνατότητας ανάκλησης68
 • ιι. Νομικός χαρακτηρισμός72
 • α. Μη αναγνώρισή της ως ένδικου μέσου72
 • β. Ειδικό ένδικο βοήθημα77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ο ρόλος της αίτησης ανάκλησης80
 • ι. Η εν γένει λειτουργία της80
 • α. Μέσο εξαφάνισης των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας80
 • β. Αντιστάθμισμα στην απαγόρευση της άσκησης των ένδικων μέσων84
 • ιι. Ο εξειδικευμένος σκοπός της90
 • α. Η, καταρχήν, αποκαταστατική λειτουργία στην πολιτική δίκη90
 • β. Διττή λειτουργία στη διοικητική δίκη91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Υπερνομοθετική κατοχύρωση96
 • ι. Συνταγματική θεμελίωση της αίτησης ανάκλησης96
 • α. Η κρίσιμη συνταγματική διάταξη 96
 • β. Νομοθετική πρόνοια για την αποτελεσματική άσκησή της102
 • ιι. Η πρόσθετη κατοχύρωση στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο105
 • α. Ευρωπαϊκή Ένωση105
 • β. ΕΣΔΑ111
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ118
 • ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προϋποθέσεις του παραδεκτού118
 • ι. Υποκείμενες σε ανάκληση αποφάσεις118
 • α. Αποφάσεις επί των ένδικων βοηθημάτων της προσωρινής προστασίας - Γενικές παρατηρήσεις118
 • β. Αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν τα ένδικα βοηθήματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας – Δυνατότητα άσκησης νέας αίτησης παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας124
 • γ. Αποφάσεις που ανακαλούν την απόφαση παροχής προσωρινής προστασίας – Δυνατότητα άσκησης δεύτερης αίτησης ανάκλησης128
 • δ. Αποφάσεις που δέχονται εν όλω ή εν μέρει την αίτηση αναστολής130
 • ε. Aποφάσεις επί των αιτήσεων παροχής προσωρινής προστασίας που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες 132
 • στ. Αποφάσεις που επιβάλλουν την τήρηση όρου 132
 • ιι. Έννομο συμφέρον133
 • α. Άσκηση της αίτησης ανάκλησης κατόπιν αίτησης 133
 • β. Αυτεπάγγελτη άσκηση της αίτησης ανάκλησης142
 • ιιι. Αρμόδιο δικαστήριο145
 • iv. Εμπρόθεσμη άσκηση147
 • α. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της κύριας δίκης147
 • β. Μέχρι την περάτωση της κύριας δίκης148
 • γ. Μέχρι τη λήξη της ισχύος της απόφασης για την παροχή προσωρινής προστασίας149
 • δ. Μέχρι την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας149
 • ε. Μέχρι την πάροδο δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της απόφασης απέλασης149
 • στ. Προσωρινή διαταγή150
 • v. Λοιπές προϋποθέσεις του παραδεκτού150
 • α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και προϋποθέσεις της κύριας διαδικασίας151
 • β. Η καταβολή του παραβόλου153
 • γ. Η επίκαιρη άσκηση της αίτησης ανάκλησης απόφασης154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λόγοι ανάκλησης156
 • ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις156
 • ιι. Έννοια του «στοιχείου»158
 • α. «Νέο στοιχείο» και «μεταβολή δεδομένων»: επάλληλες ή διακριτές έννοιες159
 • β. Μεταβολή των πραγματικών δεδομένων και νέα αποδεικτικά στοιχεία161
 • γ. Μεταβολή των νομικών δεδομένων163
 • δ. Πραγματικές και νομικές πλημμέλειες της απόφασης παροχής προσωρινής προστασίας167
 • ιιι. Έννοια του «νέου» στοιχείου170
 • α. Ως προς την ποιοτική του διάσταση171
 • β. Ως προς τη χρονική του διάσταση171
 • ιv. Έννοια του «κρίσιμου» νέου στοιχείου174
 • α. Οριοθέτηση της έννοιας και αδυναμία περιπτωσιολογικής προσέγγισης175
 • β. Η διαφοροποιούμενη λειτουργία του κρίσιμου στοιχείου180
 • v. Νέα κρίσιμα στοιχεία: προϋπόθεση του παραδεκτού ή του βάσιμου182
 • vι. Αποκλειστική δυνατότητα επίκλησης με το δικόγραφο της αίτησης ανάκλησης186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αίτημα της αίτησης ανάκλησης187
 • ι. Γνήσια και μη γνήσια αίτηση ανάκλησης187
 • ιι. Νέα αίτηση αναστολής188
 • ιιι. Ολική ή μερική ανάκληση189
 • ιν. Σώρευση αιτημάτων190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης192
 • ι. Έκδοση της απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης192
 • α. Συνεκδίκαση αιτήσεων ανάκλησης192
 • β. Προθεσμία έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης193
 • γ. Επίδοση της απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης196
 • ιι. Οι συνέπειες της ανακλητικής απόφασης197
 • α. Αναδρομική ισχύς197
 • β. Υποχρέωση συμμόρφωσης199
 • γ. Χρονική ισχύς200
 • δ. Μη προσβολή με ένδικα μέσα 200
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ203
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ207
 • Ι. Συγγράμματα - Μονογραφίες207
 • ΙΙ. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους213
 • ΙΙΙ. Αρθρογραφία217
 • ΙV. Άρθρα διαθέσιμα στο διαδίκτυο227
 • ΠΗΓΕΣ229
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ253
 • 0
 • 0