ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1346-1484]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-562-738-6
Σελίδες: 1054
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Κ. Βούλγαρη, Χ. Βρεττού, Σ. Θεράπου , Π. Μασούρος, Κ. Πανόπουλος, Ι. Πιτσιρίκος, Μ. Πρωΐου

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (8Α), πραγματεύεται τα άρθρα 1346 έως και 1484 του Οικογενειακού Δικαίου του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες του Οικογενειακού: μνηστεία (άρθρα 1346-1349), γάμος (άρθρα 1350-1371), άκυρος και ακυρώσιμος γάμος (άρθρα 1372-1385), σχέσεις συζύγων από το γάμο (άρθρα 1386-1416), διαζύγιο (άρθρα 1438-1446), ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (άρθρα 1455-1460) και συγγένεια (άρθρα 1461-1484). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου, παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΣΤΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ34
 • Άρθρο 1346 34
 • Άρθρο 134651
 • Άρθρο 134752
 • Άρθρο 134761
 • Άρθρο 134866
 • Άρθρο 134973
 • Άρθρο 134871
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΑΜΟΣ75
 • Άρθρο 1350 — Όροι για τη σύναψη γάμου75
 • Άρθρο 1351 — Ανίκανοι για τέλεση γάμου86
 • Άρθρο 1352 — Συναίνεση δικαστικού συμπαραστάτη89
 • Άρθρο 1353 — [Κώλυμα εκ διαφοράς θρησκείας] Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Ν 1250/198291
 • Άρθρο 1354 — Κώλυμα από γάμο που υπάρχει91
 • Άρθρο 1355 — [Κώλυμα για τέταρτο γάμο] Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Ν 1250/198293
 • Άρθρο 1356 — Από συγγένεια εξ αίματος94
 • Άρθρο 1357 — Από αγχιστεία97
 • Άρθρο 1358 — [Κώλυμα λόγω συγγένειας] Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Ν 1250/198298
 • Άρθρο 1359 — [Κώλυμα λόγω εξωγάμου συγγενείας] Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν 1329/198398
 • Άρθρο 1360 — Από υιοθεσία99
 • Άρθρο 1361 — [Κώλυμα λόγω βαπτίσματος]100
 • Άρθρο 1362 — [Κώλυμα λόγω επιτροπείας]100
 • Άρθρο 1363 — [Κώλυμα λόγω μοιχείας]101
 • Άρθρο 1364 — [Κληρικοί και μοναχοί]101
 • Άρθρο 1365 — [Κώλυμα αναβλητικό]101
 • Άρθρο 1366 — [Διαφορά θρησκείας ή δόγματος]101
 • Άρθρο 1367 — Τέλεση του γάμου101
 • Άρθρο 1368 — Άδεια γάμου 107
 • Άρθρο 1369 — Γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου110
 • Άρθρο 1370 — Χορήγηση άδειας 112
 • Άρθρο 1371 — Γάμος μεταξύ ετερόδοξων ή ετερόθρησκων113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ ΓΑΜΟΣ115
 • Άρθρο 1372 — Άκυρος και ανυπόστατος γάμος115
 • Άρθρο 1373 — Άρση ακυρότητας123
 • Άρθρο 1374 — Ακυρώσιμος εξαιτίας πλάνης125
 • Άρθρο 1375 — Ακυρώσιμος εξαιτίας απειλής128
 • Άρθρο 1376 — Πώς γίνεται η ακύρωση132
 • Άρθρο 1377 Καταργήθηκε με το άρθρο 53 ΕισΝΚΠολΔ134
 • Άρθρο 1378 — Ποιος ενάγει για ακύρωση135
 • Άρθρο 1379 — Αγωγή από αντιπρόσωπο141
 • Άρθρο 1380 — Παραγραφή142
 • Άρθρο 1381 — Αποτελέσματα της ακύρωσης144
 • Άρθρο 1382 — Τέκνα από γάμο που ακυρώθηκε147
 • Άρθρο 1383 — Νομιζόμενος γάμος148
 • Άρθρο 1384 — Δικαίωμα διατροφής152
 • Άρθρο 1385 — Δικαιώματα τρίτων154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ157
 • Άρθρο 1386 — Υποχρέωση για συμβίωση157
 • Άρθρο 1387 — Ρύθμιση του συζυγικού βίου164
 • Άρθρο 1388 — Επώνυμο των συζύγων 169
 • Άρθρα 1389-1392 ΑΚ175
 • Άρθρα 1389-1390181
 • Άρθρο 1391228
 • Άρθρο 1392 — Ανάλογη εφαρμογή263
 • Άρθρο 1393 — Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης301
 • Άρθρο 1394 — Κατανομή των κινητών332
 • Άρθρο 1395347
 • Άρθρο 1396 — Μέτρο αμοιβαίας ευθύνης352
 • Άρθρο 1397 — Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων356
 • Άρθρο 1398 — Τεκμήρια για τα κινητά359
 • Άρθρο 1399 — Διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλο369
 • Άρθρο 1400 — Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα379
 • Άρθρο 1401379
 • Άρθρο 1402 — Παροχή ασφάλειας379
 • Άρθρο 1404437
 • Άρθρο 1405 441
 • Άρθρο 1406447
 • Άρθρο 1407448
 • Άρθρο 1408451
 • Άρθρο 1409455
 • Άρθρο 1410458
 • Άρθρο 1411 — Λήξη459
 • Άρθρο 1412461
 • Άρθρο 1413462
 • Άρθρο 1414464
 • Άρθρο 1415466
 • Άρθρο 1416 — Έκταση εφαρμογής468
 • Άρθρο 1417-1437469
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ469
 • Άρθρο 1438 — Πώς επέρχεται469
 • Άρθρο 1439 — Ισχυρός κλονισμός488
 • Άρθρο 1440 — Αφάνεια525
 • Άρθρο 1441 — Συναινετικό διαζύγιο527
 • Άρθρο 1442 — Διατροφή550
 • Άρθρο 1443572
 • Άρθρο 1444578
 • Άρθρο 1445587
 • Άρθρο 1446 — Έκταση εφαρμογής590
 • Άρθρο 1455591
 • Άρθρο 1456600
 • Άρθρο 1457608
 • Άρθρο 1458616
 • Άρθρο 1460639
 • Άρθρο 1459630
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ642
 • Άρθρο 1461 — Έννοια642
 • Άρθρο 1462 — Αγχιστεία676
 • Άρθρο 1463682
 • Άρθρο 1464694
 • Άρθρο 1465711
 • Άρθρο 1466736
 • Άρθρο 1467742
 • Άρθρο 1468762
 • Άρθρο 1469767
 • Άρθρο 1470796
 • Άρθρο 1471814
 • Άρθρο 1472830
 • Άρθρο 1473844
 • Άρθρο 1474856
 • Άρθρο 1475 — Εκούσια αναγνώριση859
 • Άρθρο 1476884
 • Άρθρο 1477 — Προσβολή της αναγνώρισης892
 • Άρθρο 1478913
 • Άρθρο 1479917
 • Άρθρο 1480956
 • Άρθρο 1481964
 • Άρθρο 1482976
 • Άρθρο 1483985
 • Άρθρο 1484 — Αποτελέσματα998