Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-462-1
Σελίδες: 704
Επιμέλεια: Κ. Παπαδημητρίου

 Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» αποτελεί μία νέα, ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4512/2018, συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες: σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ειδικές συμβάσεις εργασίας, χρόνος εργασίας, άδειες, μισθός, δυσμενείς διακρίσεις, προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, αλλοδαποί εργαζόμενοι, υγεία και ασφάλεια, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δημόσιο δίκαιο, συνδικαλισμός, συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία, εκμετάλλευση και συμμετοχή.

Συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε είδους νομικό, δικαστή, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, που ασχολείται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

 • 0
 • Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ3
 • Α1. Σύνταγμα της Ελλάδος5
 • A2. Αστικός Κώδικας (Άρθρα 648 επ.)8
 • A3. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας13
 • Α4. Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ (Άρθρο 71)17
 • Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ21
 • B1. Ν 2639/1998 (Άρθρο 1) Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας21
 • B2. Ν 4052/2012 (Άρθρα 98 επ.) Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας21
 • B3. ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους εργασίας33
 • B4. KN 2190/1920 Συμβάσεις Α.Ε. με μέλη του Δ.Σ.36
 • Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ41
 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου41
 • Γ1. ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου41
 • Γ2. ΠΔ 164/2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα45
 • Σύμβαση μερικής απασχόλησης52
 • Γ3. Ν 1892/1990 (Άρθρο 38)52
 • Προσωρινή απασχόληση56
 • Γ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 113 επ.)56
 • Γ5. Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1517/34/2013 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης69
 • Γ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1519/35/2013 Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης80
 • Τηλεργασία83
 • Γ7. Ν 3846/2010 (Άρθρο 5)83
 • Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ138
 • Δ1. Ν 2269/1920 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ' ημέραν και 48 καθ' εβδομάδα87
 • Δ2. ΠΔ της 27 Ιουν./4 Ιουλ. 1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων93
 • Δ3. Ν 3385/2005 Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις103
 • Δ4. ΝΔ 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών105
 • Δ5. ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας107
 • Δ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 16182/1983 Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της Χώρας118
 • Δ7. ΕΓΣΣΕ 1984 (Άρθρο 6) Καθιέρωση 40 ωρών120
 • Δ8. ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ120
 • Δ9. Ν 1892/1990 (Άρθρο 41) Διευθέτηση χρόνου εργασίας130
 • Δ10. Ν 1892/1990 (Άρθρο 40) Πρόσθετες ομάδες εργασίας133
 • Δ11. Ν 3846/2010 (Άρθρο 13) Βιβλίο Υπερωριών134
 • Δ12. Ν 4144/2013 (Άρθρο 80 παρ. 1) Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο «ΕΡΓΑΝΗ»135
 • Δ13. Ν 1836/1989 (Άρθρο 33) Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου136
 • Δ14. Ν 3846/2010 (Άρθρο 8) Εργασία κατά την έκτη ημέρα137
 • Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων138
 • Δ15. ΝΔ 1037/1971 Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων  προσωπικό αυτών138
 • Δ16. Ν 1892/1990 (Άρθρο 42) Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων145
 • Δ17. Ν 4177/2013 (Άρθρο 16) Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές148
 • Δ18. Ν 2224/1994 (Άρθρο 23) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων150
 • Ε. ΑΔΕΙΕΣ165
 • Ε1. ΑΝ 539/1945 Άδεια αναψυχής155
 • Ε2. Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 55)161
 • Ε3. ΕΓΣΣΕ 2008 (Άρθρο 3)163
 • Ε4. Ν 4504/1966 (Άρθρο 3 παρ. 16) Επίδομα αδείας164
 • Ειδικές άδειες165
 • E5. Ν 4075/2012 (Άρθρα 48 επ.) Γονική άδεια165
 • E6. Ειδικές άδειες ΕΓΣΣΕ169
 • Ε6.1. Άδεια γάμου169
 • Ε6.2. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών169
 • Ε6.3. Μονογονεϊκές οικογένειες170
 • Ε6.4. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση170
 • Ε6.5. Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού170
 • Ε6.6. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις170
 • Ε6.7. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές171
 • Ε6.8. Άδεια λόγω AIDS171
 • Ε6.9. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσις171
 • Ε6.10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς172
 • Ε7. Ν 4488/2017 (Άρθρο 44) Παρένθετη μητρότητα172
 • ΣΤ. ΜΙΣΘΟΣ200
 • ΣΤ1. N 4172/2013 (Άρθρο 103) Κατώτατος μισθός175
 • ΣΤ2. Ν 4093/2012 (Υποπαράγραφος ΙΑ.11.) Σύστημα διαμόρφωσης κατώτατου μισθού178
 • ΣΤ3. ΒΔ της 14/20 Σεπτ. 1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΔΛ΄ π. πληρωμής των ημερομισθίων των εργατών και περί των μισθών των υπηρετών και υπαλλήλων180
 • ΣΤ4. Ν 4694/10/12.5.1930 Ακατάσχετο αποδοχών εργατών - ιδιωτ. υπαλλήλων κ.λπ.183
 • ΣΤ5. ΑΝ 690/1945 Συνέπειες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών186
 • ΣΤ6. Ν 2336/1995 (Άρθρο 9) Παροχές σε είδος187
 • ΣΤ7. Ν 1082/1980 (Άρθρο 1) Δώρα εορτών188
 • ΣΤ8. ΥΑ 19040 της 7/9.12.1981 Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Β΄ 742)189
 • ΣΤ9. ΥΑ 21091/2290/46 Αποστολή εκτός έδρας199
 • ΣΤ10. Ν 3227/2004 (Άρθρο 5) Η υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος200
 • Κυριακές, αργίες, νύκτα (αμοιβή)200
 • ΣΤ11. ΥΑ 18310/1946 Νυχτερινή εργασία200
 • ΣΤ12. ΥΑ 8900/1946 Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών201
 • Ικανοποίηση μισθολογικών αξιώσεων202
 • ΣΤ13. ΚΠολΔ (Άρθρα 975, 977, 977Α)202
 • ΣΤ14. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 154 περ. α΄- δ΄) Γενικά προνόμια205
 • ΣΤ15. Ν 1836/1989 (Άρθρον 16) Αφερεγγυότητα εργοδότη206
 • ΣΤ16. ΠΔ 1/1990 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη208
 • Ζ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ217
 • Ζ1. Ν 4443/2016 Ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων - Γενικές διακρίσεις217
 • Ζ2. Ν 3896/2010 Ιση μεταχείριση ανδρών - γυναικών231
 • Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ253
 • Η1. Ν 3850/2010 (Άρθρα 50 επ.) Ανήλικοι253
 • Η2. ΠΔ 176/1997 Μητέρες257
 • Η3. Ν 1483/1984 Οικογενειακές υποχρεώσεις266
 • Η4. Ν 3514/1928 Στρατευμένοι271
 • Η5. Ν 2269/1920 (Άρθρο 2) Διευθύνοντες υπάλληλοι276
 • Η6. Ν 2643/1998 Πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, αγωνιστές εθνικής αντίστασης277
 • Η7. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74 παρ. 9) Μαθητεία301
 • Θ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ305
 • Θ1. Ν 4251/2014 (Άρθρα 28 επ.) Πολίτες τρίτων χωρών305
 • Θ2. N 4375/2016 (Άρθρα 69-71) Πρόσφυγες307
 • Θ3. Ν 2431/1996 Διορισμός ευρωπαίων (κοινοτικών) εργαζομένων309
 • Θ4. ΠΔ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους311
 • Θ5. ΠΔ 219/2000 Εργαζόμενοι αποσπασμένοι στην Ελλάδα335
 • Θ6. ΠΔ 101/2016 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιοπαροχής υπηρεσιών343
 • Ι. ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ361
 • Ι1. Ν 3850/2010 Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων361
 • Ι2. ΠΔ 1073/1981 Μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομών430
 • Ι3. Ν 1396/1983 Μέτρα ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα436
 • Ι4. ΠΔ 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες440
 • Ι5. Ν 551/1915 Εργατικό ατύχημα460
 • Ι6. Ν 4512/2018 (Άρθρο 212) Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 ΑΝ 1846/1951 (Α΄ 179)468
 • ΙΑ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ471
 • ΙΑ1. Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων471
 • ΙΑ2. ΒΔ της 16/18 Ιουλ. 1920 Περί επεκτάσεως του Ν 2112 και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών476
 • IA3. N 3198/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων478
 • ΙΑ4. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74)484
 • ΙΑ5. Ν 3144/2003 (Άρθρο 7)485
 • ΙΑ6. ΕΓΣΣΕ 2006-2007 (Άρθρο 3)486
 • ΙΑ7. Ν 1387/1983 Ομαδικές απολύσεις487
 • ΙΑ8. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 34)492
 • ΙΑ9. Ν 4488/2017 (Άρθρο 38) Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού493
 • ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ497
 • IB1. Ν 3996/2011 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας497
 • ΙΓ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ543
 • ΙΓ1. Ν 1264/1982 Συνδικαλιστικό Δίκαιο-Απεργία543
 • ΙΓ2. Ν 2224/1994 (Άρθρο 3) Δημόσιος διάλογος586
 • ΙΓ3. Ν 1876/1990 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας588
 • ΙΓ4. ΠΥΣ 6/28.2.2012608
 • ΙΓ5. Ν 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση611
 • ΙΔ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ621
 • ΙΔ1. ΝΔ 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας621
 • ΙΔ2. Ν 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων624
 • ΙΔ3. ΠΔ 178/2002 Μεταβίβαση επιχειρήσεων636
 • ΙΔ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 49 επ.) Ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους643
 • ΙΔ5. ΠΔ 91/2006 Ρόλος εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία659
 • ΙΔ6. ΠΔ 240/2006 Γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης εργαζομένων674
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο681
 • 0
 • 0