Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-480-5
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Α. Χάιδου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την Ποινολογία και τη Σωφρονιστική. Τα ζητήματα της εγκληματοποίησης, των κυρώσεων και του τρόπου αντιμετώπισης και μεταχείρισης των δραστών έχουν απασχολήσει όλες τις οργανωμένες κοινωνίες και αποτελούν αντικείμενο τόσο θεωρητικής ενασχόλησης όσο και πρακτικής εφαρμογής. Σήμερα το σωφρονιστικό σύστημα κατέχει κυρίαρχη θέση όχι μόνο στον επιστημονικό αλλά και στον πολιτικό λόγο, κυρίως λόγω των οξύτατων αδιεξόδων στα οποία έχει οδηγηθεί ο θεσμός της φυλακής και της διαφαινόμενης τάσης εφαρμογής κατασταλτικών πολιτικών, οι οποίες συχνά οδηγούν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων, ακόμη και σε δημοκρατικά κράτη.

Στην αρχή του έργου εξετάζονται οι ποινικές κυρώσεις («εγκληματοποίηση» των συμπεριφορών, ιστορική εξέλιξη, εξέλιξη στον ελληνικό χώρο), η κοινωνική αντίδραση κατά του εγκληματία και η αντεγκληματική πολιτική, οι νεότερες τάσεις του σωφρονισμού, ο εγκληματίας «ως αντικείμενο μεταχείρισης» και ο θεσμός της φυλακής. Ακολούθως αναλύονται τα σωφρονιστικά συστήματα (κοινοβιακό σύστημα, απομονωτικό ή πενσυλβανικό σύστημα, μικτό ή ωβούρνειο σύστημα, προοδευτικό ή ιρλανδικό σύστημα), η εξέλιξη και το σύστημα οργάνωσης των ελληνικών φυλακών, ο σωφρονισμός των καταδίκων (κλειστό περιβάλλον - συνέπειες εγκλεισμού, ελεύθερο περιβάλλον), η προσωρινή κράτηση, ο έλεγχος του σωφρονιστικού συστήματος, το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, οι εναλλακτικοί τρόποι έκτισης των στερητικών των ελευθερίας ποινών (κοινωφελής εργασία, κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση) και η μετασωφρονιστική αρωγή.

Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων της συγγραφέως, πλούσια βιβλιογραφία και παράρτημα νομοθετικών κειμένων.

 • 0
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ7
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ13
 • 2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ15
 • Α. «Εγκληματοποίηση» συμπεριφορών15
 • Β. Ιστορική εξέλιξη των ποινικών κυρώσεων - Αντιμετώπιση των δραστών17
 • Ι. Αρχαίοι πολιτισμοί20
 • ΙΙ. Το δίκαιο της Βίβλου23
 • III. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο26
 • IV. Ρωμαϊκό δίκαιο32
 • V. Βυζαντινό δίκαιο35
 • VI. Δυτική Ευρώπη (6ος-16ος αιώνας)37
 • VII. Δυτική Ευρώπη - Σκοποί της ποινής (17ος-18ος αιώνας)41
 • VIII. Νεότερες αντιλήψεις για τους σκοπούς της ποινής46
 • ΙΧ. Η περίοδος από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα52
 • Γ. Η εξέλιξη στον ελληνικό χώρο56
 • 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ62
 • 4. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ67
 • 5. Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΩΣ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»71
 • 6. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ74
 • 7. ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ80
 • Α. Το κοινοβιακό σύστημα82
 • Β. Το απομονωτικό ή πενσυλβανικό σύστημα82
 • Γ. Το μικτό ή ωβούρνειο σύστημα86
 • Δ. Το προοδευτικό ή ιρλανδικό σύστημα87
 • 8. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ89
 • 9. ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ94
 • Α. Κλειστό περιβάλλον - Συνέπειες του εγκλεισμού94
 • Ι. Ένταξη στην υποπολιτισμική ομάδα της φυλακής - Ιδρυματισμός94
 • ΙΙ. Επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο 96
 • α. Υγεία97
 • β. Επικοινωνία97
 • γ. Άδειες99
 • δ. Εργασία: Οργάνωση και ευεργετικός υπολογισμός103
 • III. Πειθαρχικό καθεστώς108
 • IV. Δικαιώματα των κρατουμένων - Διεθνής προστασία110
 • Β. Ελεύθερο περιβάλλον119
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής120
 • ΙΙ. Ημιελευθερία126
 • ΙΙΙ. Απόλυση υπό όρους129
 • 10. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ136
 • 11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ141
 • 12. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ145
 • 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ149
 • Α. Κοινωφελής εργασία149
 • Β. Κατ’ οίκον περιορισμός - Ηλεκτρονική επιτήρηση151
 • 14. Η ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ165
 • 15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ170
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ175
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νομοθετικά ΚείμεναΝόμοι και Προεδρικά Διατάγματα ή αποσπάσματα αυτών185
 • 1. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Ν 2776/1999]185
 • 2. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Ν 1492/1950 - ΠΔ 283/1985]227
 • 3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [Ν 1493/1950 - ΠΔ 258/1986]238
 • 4. Ν 4205/2013Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις242
 • 5. Ν 4322/2015Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις243
 • 6. Ν 4489/2017Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις246
 • 7. ΠΔ 342/2000Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας248
 • 8. ΠΔ 107/2001Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές249
 • 9. ΠΔ 62/2014Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του250
 • 10. ΠΔ 96/2017 Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων256
 • 0
 • 0