Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-479-9
Σελίδες: 912
Συγγραφέας: Σπ. Ανδρίτσος, Ν. Δαβράδος, Π. Κασιμάτης, Ε. Κώνστα, Π. Μασούρος, Α.-Ο. Μήτσου, Ν. Τριάντος, Σπ. Τσαντίνης, Α. Χριστοπούλου
Επιμέλεια: Ν. Λεοντής

Στο παρόν συλλογικό έργο «Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα στην Πολιτική Δίκη» παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα και βοηθήματα του ΚΠολΔ με έμφαση στις ιδιαιτερότητες καθενός, αλλά και στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει ως προς τον τρόπο άσκησής τους, τις τηρούμενες προθεσμίες κ.λπ. από μία σειρά νόμων, με σημαντικότερο τον Ν 4335/2015, ο οποίος επέφερε σαρωτικές αλλαγές στο σύνολο σχεδόν της ύλης του ΚΠολΔ.

Το παρόν πόνημα διαρθρώνεται σε τρία μέρη, από τα οποία στο πρώτο παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα, στο δεύτερο τα ένδικα βοηθήματα και στο τρίτο εξετάζονται ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα ζητήματα διαχρονικού δικαίου.

Η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων καθιστούν αναμφίβολα την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α4
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ[1] ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ4
 • (Άρθρα 501-510 ΚΠολΔ)4
 • Ι. Απουσία - Ερημοδικία διαδίκων4
 • ΙΙ. Έννοια, αποστολή και λειτουργία της ανακοπής ερημοδικίας6
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής ερημοδικίας8
 • Α. Αποφάσεις υποκείμενες σε ανακοπή ερημοδικίας - Ερήμην απόφαση9
 • Β. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα11
 • Γ. Έννομο συμφέρον12
 • Δ. Εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας14
 • 1. Εμπρόθεσμη άσκηση14
 • 2. Νομότυπη άσκηση17
 • i. Δικόγραφο και λόγοι ανακοπής17
 • ii. Προκαταβολή παραβόλου ερημοδικίας21
 • Ε. Μη επιτρεπτό νέας ανακοπής23
 • ΙV. Αποτελεσματα ασκησης,συζητησης και αποφασης επί της ανακοπής ερημοδικίας24
 • Α. Αποτελέσματα της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας24
 • Β. Συζήτηση για την ανακοπή25
 • Γ. Απόφαση επί της ανακοπής26
 • [2] ΕΦΕΣΗ34
 • (Άρθρα 511-537 ΚΠολΔ)34
 • I. 34
 • A. Η έννοια του ενδίκου μέσου της έφεσης και η νομική της φύση 34
 • B. Η λειτουργία της έφεσης και το αντικείμενο της έκκλητης δίκης37
 • ΙΙ. 42
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις42
 • Β. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση42
 • 1. Ο οριστικός χαρακτήρας της εκκαλούμενης απόφασης43
 • i. Περιπτωσιολογία οριστικών αποφάσεων44
 • ii. Απόφαση περί παραπομπής λόγω αναρμοδιότητας 45
 • iii. Αποφάσεις οριστικές υπό αίρεση47
 • iv. Ερήμην οριστικές αποφάσεις49
 • v. Ο κανόνας περί προσβολής των τελειωτικών αποφάσεων («εν όλω» οριστικών) στις σύνθετες δίκες και οι εξαιρέσεις 50
 • vi. Αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 54
 • vii. Ανυπόστατες αποφάσεις 55
 • 2. Μη υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις55
 • i. Μη οριστικές και εν μέρει οριστικές αποφάσεις55
 • ii. Ανέκκλητες αποφάσεις58
 • iii. Διαιτητικές αποφάσεις59
 • iv. Ρητή διάταξη νόμου που αποκλείει το δικαίωμα έφεσης59
 • v. Ανέκκλητες αποφάσεις βάσει συμφωνίας59
 • Γ. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα στην κατ’ έφεση δίκη60
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση60
 • i. Ενάγων, εναγόμενος60
 • ii. Ενεργητική νομιμοποίηση στις υποκειμενικά σύνθετες δίκες 63
 • iii. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι65
 • iv. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών66
 • v. Ο Υπουργός Οικονομικών66
 • vi. Νομική μεταβολή στα πρόσωπα των διαδίκων 66
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση στην κατ’ έφεση δίκη67
 • i. Ο αντίδικος της πρωτόδικης δίκης67
 • ii. Παθητική νομιμοποίηση στις υποκειμενικά σύνθετες δίκες 68
 • iii. Καθολικοί διάδοχοι και ειδικοί διάδοχοι73
 • iv. Παθητική νομιμοποίηση στην εκούσια δικαιοδοσία74
 • v. Νομική μεταβολή στα πρόσωπα των διαδίκων75
 • Δ. Η ύπαρξη έννομου συμφέροντος75
 • 1. Έννομο συμφέρον του ηττηθέντος διαδίκου76
 • 2. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου78
 • Ε. Εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της έφεσης80
 • 1. Εμπρόθεσμη άσκηση της έφεσης80
 • i. Η γνήσια προθεσμία80
 • ii. Η καταχρηστική προθεσμία82
 • iii. Διακοπή της προθεσμίας84
 • iv. Συνέπειες της παρόδου της προθεσμίας - Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση86
 • v. Πτώχευση και προθεσμία άσκησης έφεσης88
 • 2. Νομότυπη άσκηση έφεσης89
 • i. Τρόπος άσκησης της έφεσης89
 • ii. Στοιχεία του δικογράφου της έφεσης93
 • ΣΤ. Μόνο μία έφεση κατά της εκκαλούμενης απόφασης 98
 • ΙΙΙ. 100
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις100
 • Β. Έννοια και περιεχόμενο των λόγων έφεσης100
 • 1. Έννοια των λόγων έφεσης100
 • 2. Συνήθεις λόγοι έφεσης 102
 • i. Παραβίαση (εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή) κανόνα του ουσιαστικού δικαίου102
 • ii. Σφάλματα-παραλείψεις στην πρωτόδικη δίκη 102
 • iii. Κακή εκτίμηση των αποδείξεων103
 • iv. Δικονομικές παραβάσεις (λόγοι αναίρεσης και αναψηλάφησης) 103
 • v. Διαδικαστικές προϋποθέσεις 104
 • Γ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού των λόγων της έφεσης104
 • 1. Σαφείς και ορισμένοι λόγοι έφεσης104
 • i. Περιπτώσεις αοριστίας λόγων έφεσης 104
 • ii. Ο λόγος έφεσης περί «κακής εκτίμησης των αποδείξεων»105
 • iii. Συνέπειες αοριστίας των λόγων της έφεσης106
 • iv. Περιθώρια θεραπείας της αοριστίας των λόγων έφεσης107
 • 2. Έννομο συμφέρον για την προβολή εκάστου λόγου έφεσης108
 • i. Περιπτωσιολογία αλυσιτελώς προβαλλόμενων λόγων έφεσης109
 • Δ. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης111
 • 1. Έννοια και νομική φύση των προσθέτων λόγων έφεσης111
 • 2. Περιεχόμενο των πρόσθετων λόγων113
 • i. Η έννοια του όρου «εκκληθέντα κεφάλαια» της απόφασης113
 • ii. Η έννοια του όρου «αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια»120
 • 3. Τρόπος άσκησης των πρόσθετων λόγων έφεσης121
 • i. Στην τακτική διαδικασία121
 • ii. Στην εκούσια δικαιοδοσία και στις ειδικές διαδικασίες123
 • IV. Τα αποτελέσματα της άσκησης της έφεσης123
 • Α. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης124
 • Β. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης127
 • 1. Η έννοια, οι λειτουργίες και τα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος 127
 • 2. Αυτεπάγγελτη έρευνα επί της αγωγής 130
 • 3. Mεταβίβαση της υπόθεσης για τα εκκληθέντα και τα «αναγκαίως συνεχόμενα» κεφάλαια131
 • 4. Μεταβίβαση κατ’ αδιαίρετα κεφάλαια της υπόθεσης - Η τύχη των ενστάσεων 137
 • 5. Η λειτουργία του μεταβιβαστικού αποτελέσματος στις σύνθετες δίκες (αντικειμενική, υποκειμενική σώρευση) και επί περισσότερων βάσεων της αγωγής140
 • Γ. Το επικοινωτικό αποτέλεσμα142
 • 1. Νομική φύση και σκοπός της αντέφεσης 142
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αντέφεσης 144
 • i. Νομότυπη άσκηση αντέφεσης144
 • ii. Παραδεκτή άσκηση έφεσης από τον αντίδικο 146
 • iii. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον147
 • iv. Προσβολή μόνο των εκκαλουμένων κεφαλαίων ή των αναγκαίως συνεχομένων με αυτά148
 • 3. Προτάσεις και συζήτηση της αντέφεσης 150
 • V. 151
 • Α. Η διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο151
 • 1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη διαδικασία συζήτησης της έφεσης151
 • 2. Προδικασία: Κλήση προς συζήτηση της έφεσης153
 • 3. Συζήτηση της υπόθεσης στο Εφετείο155
 • i. Παράσταση με δικηγόρο155
 • ii. Παράσταση με δήλωση (άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ)156
 • iii. Προφορική συζήτηση στην περίπτωση ερήμην πρωτόδικης δίκης156
 • iv. Προφορική συζήτηση στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 157
 • v. Υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων158
 • vi. Χρόνος κατάθεσης προτάσεων158
 • vii. Επαναφορά ισχυρισμών και προσαγωγή και επίκληση αποδεικτικών μέσων της πρωτόδικης δίκης160
 • viii. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, της έφεσης ή των πρόσθετων λόγων162
 • ix. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη164
 • x. Επανάληψη της συζήτησης 164
 • xi. Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής165
 • xii. Ένσταση μη καταβολής εξόδων πρωτόδικης δίκης 166
 • 4. Η ρύθμιση της ερήμην δίκης στον ΚΠολΔ166
 • i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις166
 • ii. Οι έννομες συνέπειες της ερημοδικίας ενός εκ των διαδίκων στην κατ’ έφεση δίκη169
 • iii. Η συζήτηση της έφεσης κατά ερήμην πρωτόδικης απόφασης και η άρση των συνεπειών της ερημοδικίας (άρθρο 528 ΚΠολΔ)171
 • B. Τα όρια του “ius novorum” στην κατ’ έφεση δίκη174
 • 1. Νέες αιτήσεις και μεταβολή της βάσης της αγωγής174
 • i. Το απαράδεκτο της υποβολής νέων αιτήσεων 174
 • ii. Απαράδεκτο μεταβολής της (ιστορικής) βάσης της αγωγής177
 • 2. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί178
 • i. Ο κανόνας του αποκλεισμού προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών στο εφετείο178
 • ii. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα181
 • iii. Χρόνος και τρόπος υποβολής των νέων πραγματικών ισχυρισμών188
 • iv. Νομική μεταχείριση των νέων πραγματικών ισχυρισμών191
 • 3. Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατ’ έφεση δίκη192
 • i. Απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα193
 • ii. Τρόπος προσκόμισης195
 • iii. Ερήμην πρωτόδικη δίκη και αποδεικτικά μέσα 196
 • VI. 196
 • Α. Η έκδοση της απόφασης 196
 • B. Το περιεχόμενο της απόφασης197
 • 1. Απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης197
 • 2. Αποδοχή της έφεσης198
 • i. Εξέταση του παραδεκτού και του βάσιμου των λόγων της έφεσης198
 • ii. Αποδοχή λόγου έφεσης 198
 • 3. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος201
 • i. Ο κανόνας του άρθρου 536 παρ. 1 ΚΠολΔ201
 • ii. Η εξαίρεση203
 • 4. Απόρριψη της έφεσης και αντικατάσταση των αιτιολογιών της πρωτόδικης απόφασης204
 • i. Προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αιτιολογιών204
 • ii. Περιπτωσιολογία206
 • iii. Αναιρετικός έλεγχος της παραβίασης του άρθρου 534 ΚΠολΔ208
 • Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο208
 • 1. Ο κανόνας208
 • 2. Οι εξαιρέσεις209
 • Δ. Το επεκτατικό αποτέλεσμα της έφεσης στους απλούς ομοδίκους του εκκαλούντος210
 • [3] ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ215
 • (Άρθρα 538-551 ΚΠολΔ)215
 • I. Έννοια και σκοπός αναψηλάφησης 215
 • II. Παραδεκτό της αναψηλάφησης216
 • Α. Υποκείμενες σε αναψηλάφηση αποφάσεις216
 • Β. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα219
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση219
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση 219
 • Γ. Έννομο συμφέρον220
 • Δ. Νομότυπο αναψηλάφησης221
 • 1. Γενικά221
 • 2. Οι λόγοι αναψηλάφησης ειδικότερα222
 • i. Δικονομικοί λόγοι223
 • ii. Οιονεί ουσιαστικοί λόγοι230
 • Ε. Εμπρόθεσμο αναψηλάφησης242
 • 1. Γενικά242
 • 2. Γνήσια προθεσμία243
 • i. Προθεσμία αναψηλάφησης επί δικονομικών λόγων243
 • ii. Προθεσμία αναψηλάφησης επί οιονεί ουσιαστικών λόγων244
 • 3. Καταχρηστική προθεσμία245
 • ΣΤ. Ανεπίτρεπτο δεύτερης αναψηλάφησης246
 • III. 248
 • Α. Αποτελέσματα προθεσμίας και άσκησης της αναψηλάφησης248
 • Β. Συζήτηση επί της αναψηλάφησης 249
 • Γ. Απόφαση επί της αναψηλάφησης και επί της ουσίας της διαφοράς250
 • [4] ΑΝΑΙΡΕΣΗ260
 • (Άρθρα 552-582 ΚΠολΔ)260
 • Ι. Εισαγωγικά260
 • ΙI. 262
 • Α. Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεση 262
 • 1. Δικαστήρια, των οποίων οι αποφάσεις προσβάλλονται με αναίρεση262
 • 2. Είδη προσβαλλόμενων αποφάσεων264
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση267
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση267
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση270
 • Γ. Έννομο συμφέρον272
 • Δ. Ανεπίτρεπτο δεύτερης αναιρέσεως274
 • Ε. Εμπρόθεσμη άσκηση 275
 • ΣΤ. Νομότυπη άσκηση276
 • Ζ. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως277
 • ΙΙΙ. 278
 • Α. Παράνομη σύνθεση του δικαστηρίου (ΚΠολΔ 559 αρ. 2)278
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis278
 • 2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 2 του 559 ΚΠολΔ279
 • 3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 2 του 559 ΚΠολΔ280
 • Β. Μη εξαίρεση κατά νόμον εξαιρετέου δικαστή (ΚΠολΔ 559 αρ. 3)282
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis282
 • 2. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 3 του 559 ΚΠολΔ283
 • Γ. Αναίρεση λόγω υπέρβασης δικαιοδοσίας του πολιτικού δικαστή (ΚΠολΔ 559 αρ. 4)285
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis285
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 4 του 559 ΚΠολΔ286
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 4 του 559 ΚΠολΔ287
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 4 του 559 ΚΠολΔ288
 • Δ. Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου (ΚΠολΔ 559 αρ. 5)289
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis289
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 5 του 559 ΚΠολΔ290
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 5 του 559 ΚΠολΔ291
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 5 του 559 ΚΠολΔ291
 • Ε. Παράνομη ερημοδικία (ΚΠολΔ 559 αρ. 6)292
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis 292
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 6 του 559 ΚΠολΔ293
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 6 του 559 ΚΠολΔ295
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 6 του 559 ΚΠολΔ296
 • ΣΤ. Παράνομος αποκλεισμός της δημοσιότητας της διαδικασίας (ΚΠολΔ 559 αρ. 7)297
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis297
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 7 του 559 ΚΠολΔ298
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 7 του 559 ΚΠολΔ299
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 7 του 559 ΚΠολΔ299
 • Ζ. Μη λήψη υπόψιν πραγμάτων προταθέντων ή λήψη μη προταθέντων (ΚΠολΔ 559 αρ. 8)300
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis300
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 8 του 559 ΚΠολΔ302
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 8 του 559 ΚΠολΔ303
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 8 του 559 ΚΠολΔ304
 • Η. Παραβάσεις ως προς το αίτημα (ΚΠολΔ 559 αρ. 9)306
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis306
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 9 του 559 ΚΠολΔ306
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 9 του 559 ΚΠολΔ307
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 9 του 559 ΚΠολΔ308
 • i. Επιδίκαση μη αιτηθέντος308
 • ii. Επιδίκαση πλέον του αιτηθέντος309
 • iii. Αδίκαστη αίτηση309
 • Θ. Παραδοχή πραγμάτων ως αληθών άνευ αποδείξεως (ΚΠολΔ 559 αρ. 10)310
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis310
 • 2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 10 του 559 ΚΠολΔ311
 • 3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 10 του 559 ΚΠολΔ311
 • Ι. Απαράδεκτα και παραλείψεις περί τα αποδεικτικά μέσα (ΚΠολΔ 559 αρ. 11)312
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis 312
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 11 του 559 ΚΠολΔ312
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 11 του 559 ΚΠολΔ313
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 11 του 559 ΚΠολΔ314
 • i. Λήψη υπόψιν ανεπίτρεπτων αποδεικτικών μέσων 314
 • ii. Λήψη υπόψιν αποδείξεων που δεν προσκομίσθηκαν ή που δεν έγινε επίκλησή τους315
 • iii. Μη λήψη υπόψιν αποδεικτικών μέσων που προσκομίσθηκαν και των οποίων έγινε επίκληση316
 • IΑ. Παραβάσεις περί τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων (ΚΠολΔ 559 αρ. 12)319
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis319
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 12 του 559 ΚΠολΔ319
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 12 του ΚΠολΔ 559320
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 12 του ΚΠολΔ 559320
 • ΙΒ. Εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων περί του βάρους αποδείξεως (ΚΠολΔ 559 αρ. 13)321
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis 321
 • 2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 13 του 559 ΚΠολΔ321
 • 3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 13 του 559 ΚΠολΔ321
 • ΙΓ. Εσφαλμένη διάγνωση δικονομικά ανίσχυρου (ΚΠολΔ 559 αρ. 14)322
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis322
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου υπ’ αριθ. 14 του 559 ΚΠολΔ323
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 14 του 559 ΚΠολΔ324
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 14 του 559 ΚΠολΔ325
 • ΙΔ. Παράνομη ανάκληση οριστικής απόφασης (ΚΠολΔ 559 αριθ. 15)326
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis326
 • 2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 15 του 559 ΚΠολΔ327
 • 3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 15 του 559 ΚΠολΔ327
 • ΙΕ. Παραβάσεις περί το δεδικασμένο (ΚΠολΔ 559 αριθ. 16)327
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis327
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 16 του 559 ΚΠολΔ328
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 16 του 559 ΚΠολΔ328
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 16 του 559 ΚΠολΔ329
 • ΙΣΤ. Ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων στην ίδια απόφαση (ΚΠολΔ 559 αριθ. 17)331
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis331
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 17 του 559 ΚΠολΔ331
 • 3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 17 του 559 ΚΠολΔ332
 • 4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 17 του 559 ΚΠολΔ332
 • ΙΖ. Μη συμμόρφωση προς αναιρετική απόφαση (ΚΠολΔ 559 αριθ. 18)333
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis333
 • 2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 18 του 559 ΚΠολΔ333
 • 3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 18 του 559 ΚΠολΔ333
 • ΙΗ. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου (ΚΠολΔ 559 αρ. 20)334
 • 1. Εισαγωγικά - Ratio legis334
 • 2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 20 του 559 ΚΠολΔ335
 • 3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 20 του 559 ΚΠολΔ335
 • IV. 337
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις337
 • Β. Προϋποθέσεις του παραδεκτού338
 • 1. Γενικοί όροι του παραδεκτού - Το παραδεκτό της αναιρέσεως338
 • 2. Ειδικοί όροι του παραδεκτού - Το παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως340
 • 3. Η εξέταση του παραδεκτού343
 • Γ. Οι ουσιαστικοί λόγοι αναιρέσεως344
 • 1. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)344
 • i. Η έννοια της παραβάσεως344
 • ii. Η έννοια του κανόνα ουσιαστικού δικαίου349
 • iii. Το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως ειδικότερα356
 • 2. Έλλειψη νόμιμης βάσεως (άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ)360
 • i. Η έννοια της νόμιμης βάσεως360
 • ii. Το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως364
 • iii. Η σχέση των δύο ουσιαστικών λόγων αναιρέσεως 365
 • 3. Οι ουσιαστικογενείς λόγοι αναιρέσεως366
 • ΜΕΡΟΣ Β372
 • ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ[1] ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ372
 • (Άρθρο 152 ΚΠολΔ)372
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις372
 • II. Προθεσμίες που υπόκεινται σε αίτηση επαναφοράς373
 • IΙΙ. 376
 • Α. Ανώτερη βία376
 • 1. Εξειδίκευση της έννοιας376
 • 2. Σε ποιο πρόσωπο εντοπίζεται η συνδρομή ανώτερης βίας380
 • 3. Το μέτρο της κρίσης380
 • 4. Περιπτωσιολογία380
 • Β. Δόλος του αντιδίκου383
 • Γ. Ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις μη συνδρομής ανώτερης βίας385
 • 1. Πταίσμα πληρεξουσίου δικηγόρου - νομίμου αντιπροσώπου385
 • ΙV. 388
 • Α. Νομιμοποίηση388
 • Β. Τρόπος υποβολής - Αρμόδιο δικαστήριο389
 • Γ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης391
 • Δ. Περιεχόμενο δικογράφου - Αίτημα394
 • Ε. Διαδικασία συζήτησης399
 • ΣΤ. Ζητήματα απόδειξης400
 • Ζ. Οι συνέπειες της άσκησης, της αποδοχής και της απόρριψης της αίτησης επαναφοράς402
 • Η. Ένδικα μέσα404
 • [2] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 583 ΚΠολΔ407
 • I. Γενικά407
 • ΙΙ. Έννοια ανακοπής και ειδικές μορφές αυτής408
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης της ανακοπής409
 • IV. 410
 • Α. Άσκηση και περιεχόμενο ανακοπής410
 • Β. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής411
 • Γ. Συζήτηση της ανακοπής412
 • V. Συνέπειες άσκησης και απόφαση επί της ανακοπής413
 • [3] Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 586 ΚΠολΔ416
 • I. Γενικά416
 • ΙΙ. Έννοια τριτανακοπής και μορφές αυτής416
 • ΙII. Παραδεκτό της τριτανακοπής419
 • Α. Αποφάσεις υποκείμενες σε τριτανακοπή419
 • Β. Νομιμοποίηση421
 • Γ. Έννομο συμφέρον424
 • ΙV. 428
 • Α. Άσκηση 428
 • Β. Αποτελέσματα 430
 • V. 432
 • Α. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση της τριτανακοπής432
 • Β. Εκδίκαση της τριτανακοπής433
 • Γ. Απόφαση επί της τριτανακοπής433
 • [4] ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓHΣ ΠΛΗΡΩΜHΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓHΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ443
 • (Άρθρα 623-645 ΚΠολΔ)443
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις443
 • ΙΙ. Νομιμοποίηση447
 • ΙΙΙ. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία449
 • IV. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο451
 • V. Τρόπος άσκησης453
 • VI. Προθεσμία 454
 • VII. Στοιχεία του περιεχομένου της ανακοπής και απαιτήσεις ορισμένου456
 • VIII. Συνέπειες ερημοδικίας στη δίκη επί της ανακοπής457
 • IX. Κατανομή βάρους αποδείξεως459
 • X. Υποχρεωτική επίκληση λόγων ανακοπής459
 • XI. Πρόσθετοι λόγοι461
 • XII. Λόγοι ανακοπής και αντικείμενο της επί της ανακοπής δίκης 464
 • XIII. την ακύρωση της διαταγής πληρωμής;472
 • XIV. Απόρριψη της ανακοπής και δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής473
 • XV. Απόρριψη της ανακοπής για τυπικούς λόγους473
 • XVI. ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ και τελεσιδικία 478
 • XVII. του άρθρου 632 ΚΠολΔ και τελεσιδικία481
 • XVIII. Ειδικότερα: Απόρριψη ανακοπής που βασιζόταν σε ισχυρισμό περί έλλειψης τυπικής προϋπόθεσης για την εκδοση διαταγης πληρωμης482
 • XIX. Διαδοχική άσκηση ανακοπών και αγωγών 489
 • XX. και ανακοπής κατά της εκτέλεσης498
 • XXI. Άπαξ άσκηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής505
 • XXII. Εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 4 ΚΠολΔ509
 • XXIII. Διαχρονικό δίκαιο επί ανακοπής 510
 • XXIV. Η επικύρωση της διαταγής πληρωμής510
 • ΧΧV. Η αίτηση αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής511
 • ΧΧVI. Αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής513
 • Α. Δεύτερη ανακοπή516
 • Β. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της ανακοπής517
 • ΧΧVIΙ. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για καταβολή ποσών οφειλόμενων από μίσθωση και ανακοπή κατά της εκτέλεσης519
 • [5] Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ523
 • (Άρθρα 696-698 ΚΠολΔ)523
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις523
 • ΙΙ. Το «προσωρινό δεδικασμένο» της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων524
 • ΙΙΙ. Η απαγόρευση άσκησης ενδίκων μέσων 527
 • IV. Αντικείμενο δίκης530
 • V. Υποκείμενες σε ανάκληση αποφάσεις 532
 • VΙ. 536
 • A. Αίτηση ανάκλησης από το διάδικο που δεν κλητεύθηκε και δεν παρέστη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ)536
 • Β. Αίτηση ανάκλησης μετά από αίτηση τρίτου (άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ)539
 • Γ. Αίτηση ανάκλησης λόγω μεταβολής των πραγμάτων (άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ)540
 • Δ. Αίτηση ανάκλησης του ασφαλιστικού μέτρου ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης (άρθρο 697 ΚΠολΔ) 543
 • Ε. Περιπτώσεις υποχρεωτικής ανάκλησης της απόφασηςτων ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 698 ΚΠολΔ) 547
 • VII. Τα μη αναδρομικά αποτελέσματα της ανάκλησης 550
 • [6] ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ556
 • (Άρθρα 897 και 901 ΚΠολΔ)556
 • Ι. Εισαγωγή556
 • ΙΙ. διαιτητικής απόφασης557
 • Α. Έννοια και νομική φύση557
 • Β. Διαδικασία - Προϋποθέσεις του παραδεκτού 558
 • ΙΙΙ. Λόγοι ακύρωσης και αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης 560
 • Α. Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής συμφωνίας561
 • 1. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 1 ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν η συμφωνίαγια τη διαιτησία είναι άκυρη]561
 • i. Ύπαρξη ιδιωτικού δικαίου διαφοράς562
 • ii. Εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς 566
 • iii. Ικανότητα κατάρτισης συμφωνίας για διαιτησία 569
 • iv. Τήρηση του από το νόμο επιβαλλόμενου τύπου 570
 • v. Έλλειψη ελαττώματος που καθιστά τη διαιτητική συμφωνία άκυρη ή ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου572
 • 2. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο των άρθρων 901 παρ. 1β΄ ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκδόθηκε επί αντικείμενου που δεν μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία] 575
 • 3. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 2 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αν εκδόθηκεαφού η διαιτητική συμφωνία έπαυσε να ισχύει]578
 • 4. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 901 παρ. 1α΄ ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν δεν συνομολογήθηκε συμφωνία διαιτησίας]582
 • B. Δικαστικός έλεγχος ως προς τον ορισμό του διαιτητικού δικαστηρίου [Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 3 ΚΠολΔ] 584
 • 1. Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκείνοι που την εξέδωσαν ορίστηκαν κατά παράβαση των όρων της διαιτητικής συμφωνίας ή των διατάξεων του νόμου584
 • 2. Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκείνοι που την εξέδωσαν είχαν ανακληθεί από τα μέρη589
 • 3. Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αν εκείνοι που την εξέδωσαν αποφάνθηκαν αν και είχε γίνει δεκτή αίτηση εξαίρεσής τους590
 • Γ. Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής διαδικασίας593
 • 1. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 5 περ. α΄ (886 παρ. 2) ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν κατά τη διαιτητικήδιαδικασία παραβιάστηκαν οι αρχές της ισότητας και της ακρόασης]593
 • 2. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 8 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν συντρέχει λόγος αναψηλάφησης κατά το άρθρο 544 αρ. 2, 3, 4, 6, 7, 9 ΚΠολΔ] 596
 • Δ. Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης599
 • 1. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 4 ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκείνοι που την εξέδωσαν ενήργησαν υπερβαίνοντας την εξουσία που τους παρέχει η συμφωνία για τη διαιτησία ή ο νόμος] 599
 • 2. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 5 ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης, αν παραβιάστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 891 και 892 ΚΠολΔ]603
 • 3. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 6 ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αν είναι αντίθετη προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη]605
 • 4. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 7 ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης αν είναι ακατάληπτη ή περιέχει αντιφατικές διατάξεις] 608
 • 5. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 8 ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης αν συντρέχει λόγος αναψηλάφησης κατά το άρθρο 544 αρ. 1, 5, 8, 10 ΚΠολΔ]609
 • 6. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 901 παρ. 1γ΄ ΚΠολΔ[Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης, αν εκδόθηκε σε διαιτητική δίκη που έγινε κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου] 612
 • ΙV. της διαιτητικής απόφασης 613
 • Α. Ως προς την αγωγή ακύρωσης613
 • Β. Ως προς την αγωγή αναγνώρισης της ανυπαρξίας614
 • [7] ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ617
 • (Άρθρο 933 ΚΠολΔ)617
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις617
 • II. Φύση και λειτουργία της ανακοπής618
 • ΙΙΙ. Οι μεταβολές που επέφερε ο Ν 4335/2015620
 • IV. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου622
 • V. Αρμοδιότητα - Διαδικασία624
 • VI. 627
 • A. Νομιμοποίηση627
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση627
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση629
 • VII. Αντικείμενο της δίκης επί της ανακοπής632
 • VIII. 632
 • Α. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου632
 • Β. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στη διαδικασία της εκτελέσεως633
 • Γ. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εκτελούμενη αξίωση636
 • IX. της αναγκαστικής εκτελέσεως637
 • A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις637
 • Β. Η κατά στάδια προσβολή των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως638
 • 1. Πρώτο στάδιο (934 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ)640
 • 2. Δεύτερο στάδιο (934 παρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ)642
 • Γ. Το σύστημα του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» (συγκεντρωτικό) στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως644
 • Δ. Το απαράδεκτο λόγων ανακοπής συνεπεία δεδικασμένου645
 • Ε. Παραχρήμα απόδειξη των ισχυρισμών που αφορούν στην απόσβεση της απαιτήσεως 646
 • Χ. Νέοι λόγοι ανακοπής647
 • XΙ. Ανακοπή για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής648
 • [8] Η ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 936 ΚΠολΔ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ652
 • I. Έννοια της ανακοπής652
 • II. Νομική φύση της ανακοπής652
 • III. Διαφορές από την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ653
 • IV. Εφαρμογή της διάταξης (ΚΠολΔ 936)654
 • V. Χρονική οριοθέτηση άσκησης της ανακοπής του τρίτου655
 • VI. 655
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση655
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση657
 • VII. Κεκτημένο δικαίωμα τρίτου658
 • VIII. 659
 • Α. Γενικά659
 • Β. Εμπράγματα δικαιώματα659
 • Γ. Νομή660
 • Δ. Ενοχικά δικαιώματα661
 • Ε. Απαγόρευση διάθεσης του αντικειμένου της εκτέλεσης662
 • IX. Η κατάχρηση του δικαιώματος ως λόγος ανακοπής663
 • X. Καταδολιευτική απαλλοτρίωση663
 • XI. Άσκηση ανακοπής664
 • XII. Περιεχόμενο του δικογράφου665
 • XIII. Αντικείμενο της δίκης ανακοπής665
 • XIV. Αίτημα ανακοπής666
 • XV. Αρμοδιότητα667
 • XVI. Διαδικασία668
 • XVII. Ενστάσεις – Άμυνα των καθών668
 • XVIII. Απόφαση669
 • XIX. Ένδικα μέσα669
 • [9] Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ672
 • (Άρθρo 937 παρ. 1 περ. β΄, γ΄ ΚΠολΔ)672
 • I. Έννοια και διακρίσεις672
 • II. Φύση του μέτρου της αναστολής673
 • ΙΙΙ. με τις διατάξεις του Ν 4335/2015 674
 • IV. Προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναστολής679
 • A. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής στην άμεση εκτέλεση680
 • 1. Άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ή 936 ΚΠολΔ680
 • 2. Αρμοδιότητα (υλική-τοπική)680
 • 3. Νομότυπη υποβολή της αιτήσεως αναστολής681
 • 4. Νομιμοποίηση (ενεργητική-παθητική)681
 • 5. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως αναστολής681
 • Β. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής στην έμμεση εκτέλεση682
 • 1. Άσκηση ενδίκου μέσου682
 • 2. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως αναστολής682
 • Γ. Προϋποθέσεις βασιμότητας της αιτήσεως αναστολής683
 • 1. Βασιμότητα της ανακοπής683
 • 2. Ανεπανόρθωτη βλάβη του ανακόπτοντα683
 • V. Παροχή εγγυήσεως684
 • VI. Συνέπειες της αναστολής684
 • VII. Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως αναστολής687
 • VIII. Η προσωρινή διαταγή («σημείωμα») αναστολής εκτελέσεως687
 • IX. Δικαστική δαπάνη688
 • [10] ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ689
 • (Άρθρo 937 ΚΠολΔ)689
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις689
 • II. Η παρέμβαση των δανειστών του καθ’ ου690
 • IΙΙ. Δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων μέσων691
 • IV. και της ασκήσεως των ενδίκων μέσων692
 • V. Ειδικές διατάξεις ως προς την αναιρετική δίκη694
 • VI. Διαδικασία εκδίκασης694
 • [11] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ696
 • (Άρθρo 986 ΚΠολΔ)696
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις696
 • II. Η ανακοπτόμενη πράξη702
 • III. Νομική φύση της ανακοπής κατά της δήλωσης του τρίτου705
 • IV. Το αντικείμενο της δίκης707
 • V. Τα διαδικαστικά ζητήματα της ανακοπής709
 • A. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων709
 • B. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα710
 • Γ. Διεθνής δικαιοδοσία710
 • Δ. Νομιμοποίηση 712
 • Ε. Τρόπος άσκησης – Προθεσμία – Προσδιορισμός δικασίμου712
 • ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι713
 • Ζ. Εφαρμοστέα διαδικασία 714
 • Η. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη716
 • Θ. Δικαστικό ένσημο717
 • VI. Οι λόγοι και το αίτημα της ανακοπής717
 • A. Το περιεχόμενο των λόγων της ανακοπής718
 • B. Προϋποθέσεις ορισμένου 719
 • Γ. Το αίτημα της ανακοπής722
 • VII. 725
 • A. Ενστάσεις κατά της απαίτησης του καθού η εκτέλεση725
 • B. Ενστάσεις κατά της απαίτησης του κατασχόντος726
 • Γ. Ακυρότητες της κατάσχεσης κατά το άρθρο 987 ΚΠολΔ727
 • VΙΙI. Τα αποτελέσματα της απόφασης επί της ανακοπής730
 • A. Δεδικασμένο730
 • B. Εκτελεστότητα733
 • Γ. Εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης733
 • IΧ. Σώρευση αγωγής αποζημίωσης 734
 • [12] ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ738
 • (Άρθρo 979 ΚΠολΔ)738
 • I. χρηματικών απαιτήσεων738
 • ΙΙ. κατά του πίνακα κατάταξης 740
 • ΙΙΙ. 743
 • Α. Νομιμοποίηση743
 • Β. Έννομο συμφέρον746
 • ΙV. κατά του πίνακα κατάταξης748
 • Α. Δικαιοδοσία748
 • Β. Διαδικασία-Αρμοδιότητα749
 • V. 750
 • Α. Άσκηση750
 • 1. Δικονομικοί λόγοι753
 • 2. Ουσιαστικοί λόγοι754
 • Β. Αποτελέσματα της ανακοπής755
 • VI. 756
 • Α. Συνέπειες της απόφασης επί της ανακοπής756
 • Β. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της ανακοπής758
 • [13] ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ760
 • (Άρθρo 1019 ΚΠολΔ)760
 • Ι. Ο θεσμός της ανατροπής κατάσχεσης760
 • ΙΙ. Σκοπός της ανατροπής761
 • ΙΙΙ. Νομική φύση της ανατροπής762
 • IV. την δικονομική ακυρότητα και την παραίτηση από την κατάσχεση762
 • Α. Δικονομική ακυρότητα762
 • Β. Παραίτηση από την κατάσχεση763
 • V. Προϋποθέσεις ανατροπής764
 • VI. 766
 • Α. Έναρξη, διαδρομή και λήξη των προθεσμιών766
 • Β. Χρονικά διαστήματα που δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες της ΚΠολΔ 1019767
 • 1. Γενικά767
 • 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2768
 • 3. Ανάλογη εφαρμογή σε άλλες περιπτώσεις769
 • VII. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1019 ΚΠολΔ770
 • VIII. -36
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση771
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση772
 • Γ. Αρμόδιο δικαστήριο773
 • Δ. Αίτηση773
 • Ε. Διαδικασία773
 • ΣΤ. Απόφαση για την ανατροπή774
 • Ζ. Δεδικασμένο775
 • Η. Ένδικα μέσα775
 • Θ. Ανάκληση της απόφασης775
 • IX. -36
 • Α. Ως προς τον πλειστηριασμό775
 • Β. Ως προς την τύχη των αναγγελθέντων δανειστών777
 • Γ. Τύχη εξόδων εκτέλεσης778
 • Δ. Τύχη πράξεων διάθεσης του κατασχεθέντος πράγματος779
 • Ε. Τύχη εγγύησης779
 • [14] ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ782
 • (Άρθρα 1050 και 1054 ΚΠολΔ)782
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις782
 • ΙΙ. Τα παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα 784
 • ΙΙΙ. κατ’ άρθρο 1050 ΚΠολΔ786
 • Α. Διαδικαστικές ρυθμίσεις787
 • Β. Περιεχόμενο των αντιρρήσεων787
 • Γ. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων788
 • IV. Η ανακοπή του οφειλέτη κατά το άρθρο 1054 ΚΠολΔ 789
 • Α. Τρόπος άσκησης - Αρμοδιότητα - Διαδικασία 789
 • Β. Λόγοι ανακοπής791
 • Γ. Νομιμοποίηση 792
 • Δ. Ένδικα μέσα 792
 • ΜΕΡΟΣ Γ796
 • ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ[1] ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ796
 • (Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4335/2015)796
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις796
 • II. Αγωγή – Ανταγωγή – Κύρια παρέμβαση798
 • III. 801
 • Α. Γενικές διατάξεις801
 • 1. Προθεσμία κλητεύσεως802
 • B. Ανακοπή ερημοδικίας 803
 • Γ. Έφεση803
 • 1. Αντέφεση - Πρόσθετοι Λόγοι - Κύρια Παρέμβαση809
 • 2. Συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου812
 • Δ. Αναψηλάφηση814
 • Ε. Αναίρεση814
 • IV. 818
 • A. Η ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ818
 • B. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και κατά διαταγής απόδοσης μισθίου818
 • Γ. Η ανάκληση των αποφάσεων της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων(Άρθρα 696-698 ΚΠολΔ)820
 • Δ. Κήρυξη ακυρότητας και ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης820
 • Ε. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης820
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ823
 • 0
 • 0