Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-484-3
Σελίδες: 416

Η παρούσα 12η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία», η οποία είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018), κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του τελευταίου νόμου, ο οποίος επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα πέραν του νόμου αυτού, η έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4509/2017, ο οποίος τροποποίησε το ΠΔ 18/1989 και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Ν 4491/2017 που μετέβαλε επίσης τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τους Ν 4484/2017 και Ν 4472/2017 οι οποίοι τροποποίησαν και οι δύο τον ΚΕΔΕ και τέλος τον Ν 4465/2017 ο οποίος επέφερε αλλαγές στο ΠΔ 18/1989 και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Μνεία γίνεται σε σημειώσεις στον ΚΕΔΕ και σε τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4514/2018 σχετικά αφενός με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και αφετέρου με τη σειρά απόσβεσης συγκεκριμένης οφειλής.

Στη Διοικητική Δικονομία εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη, δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται ενημερωμένες οι διατάξεις του Ν 1406/1983 (Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, του Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Ήδη από την 3η έκδοση συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή οι διατάξεις του Ν 3900/2010 και του Ν 4055/2012 που αφορούν στους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης.

Τέλος, η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Η παρούσα συλλογή νομοθετημάτων συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση.

 • 0
 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/19891
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]1
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ10
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]10
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ12
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 12
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ12
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]12
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ37
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]37
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ39
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]39
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ48
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]48
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ53
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]53
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ55
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]55
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ56
 • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α]56
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ57
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ57
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]57
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ58
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]58
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ60
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]60
 • Ν 2717/199963
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199963
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ63
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ63
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ64
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]64
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ64
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]64
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ72
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]72
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ77
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]77
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ83
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]83
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ86
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]86
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ98
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]98
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ110
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]110
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ122
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]122
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ123
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]123
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ128
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]128
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ128
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]128
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ140
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]140
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ150
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]150
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ169
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]169
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ178
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]178
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ169
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 169
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ191
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]191
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ199
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]199
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ212
 • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι]212
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ218
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]218
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ228
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 228
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ228
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 228
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA229
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285]229
 • [3] Ν 1406/1983231
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων231
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]231
 • [4] Ν 702/1977241
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας241
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]241
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999255
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ255
 • Άρθρο πρώτο255
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]255
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ269
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]269
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ273
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]273
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ276
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]276
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ276
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]276
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ278
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]278
 • Άρθρο δεύτερο279
 • Άρθρο τρίτο280
 • [6] ΝΔ 356/1974281
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ281
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ293
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]293
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ341
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A]341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ344
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ347
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ348
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ353
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ355
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ357
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ358
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ360
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]360
 • [7] Ν 3900/2010361
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις361
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ361
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]361
 • [8] Ν 4055/2012365
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’365
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]365
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ371
 • 0
 • 0